Ondernemersnieuwsbrief

9e uitgave 6 september 2000


Beste ondernemer, vereniging, kunstenaar of instelling,

In deze negende nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Verspreiding
De gemeente, kamer van koophandel en MKB Nederland proberen deze nieuwsbrief zo goed mogelijk onder alle getroffen ondernemers, instellingen, verenigingen en kunstenaars te verspreiden. Bent u één van de getroffenen en heeft u de Nieuwsbrief voor Ondernemers niet persoonlijk ontvangen, neem dan contact op met de Helpdesk voor ondernemers, telefoonnummer 0800-0235328 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur, kosteloos). 

De vorige nieuwsbrieven kunt u ook hier vinden:


Verslag informele ondernemersbijeenkomst 21 augustus
Op 21 augustus was de eerste informele ondernemersavond na de vakantie. Er waren ongeveer 75 ondernemers aanwezig. De avond begon met het vertonen van de indrukwekkende video die gemaakt is van het getroffen gebied. Daarna heeft Noud van Rooij kort de stand van zaken rond de Ondernemersvereniging geschetst. Er zijn op dit moment 132 leden. Elke dag komen er nog nieuwe leden bij. De inventarisatie van de schade van de getroffen ondernemers verloopt goed. Inmiddels hebben 116 ondernemers het formulier retour gezonden.

Het tweede deel van de avond heeft Jos de Moel, directeur rampgebied, een overzicht gegeven van de activiteiten die de komende periode in het rampgebeid plaats zullen vinden. Een interview met hem treft u verderop in deze nieuwsbrief aan. Verder is gesproken over de bewaking van het gebied.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Plannen Groot Roombeek
Het gebied waarvoor naar aanleiding van de ramp nieuwe plannen gemaakt moeten worden, is voorlopig genoemd: ontwikkelingsgebied Roombeek West.

Voor de ramp bestond al het plan Groot Roombeek: een binnenstedelijke nieuwbouwlocatie. Dit plan omvatte een gebied van 33 hectare. In het oorspronkelijke plan Groot Roombeek zouden ongeveer 1100 woningen worden gebouwd. Verder was in het plan een belangrijke plek voor enkele historische gebouwen opgenomen. Een deel van de Bamshoeve zou bijvoorbeeld in het plan worden behouden. In maart 1998 hebben buurtbewoners, ondernemers en geïnteresseerden in de Bamshoeve een presentatie kunnen zien van dit plan. Door de ramp is echter ongeveer 12 hectare van dit gebied getroffen. Dat deel van het gebied maakt daarom nu onderdeel uit van het ontwikkelingsgebied Roombeek West. Er blijft dus ongeveer 21 hectare voor het plan Groot Roombeek over. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het ontwikkelingsgebied Roombeek West en het plangebied Groot Roombeek.

Voor Groot Roombeek waren de plannen al klaar. Voor zover dat mogelijk en gepast is, worden deze plannen ook uitgevoerd. In dat kader wordt er naar gestreefd dit najaar de eerste 115 woningen in de verkoop te brengen. Er wordt nagedacht over de mogelijkheid om een deel van deze woningen te bestemmen voor mensen uit het rampgebied.

Het gebruik van de namen Roombeek West en Groot Roombeek naast elkaar, geeft soms verwarring. Een andere naam voor Roombeek West zou beter zijn. De gemeente staat open voor suggesties.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Wet Voorkeursrecht Gemeenten
De Wet voorkeursrecht gemeenten maakt nogal wat discussies los en blijft vragen oproepen. We willen proberen om het principe van de WvG hier nog een keer goed uit te leggen. Als u een pand heeft dat in het gebied ligt waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten is gevestigd, dan heeft u als eerste keuze: wel of niet verkopen. De WvG houdt dus niet in dat u uw pand moet verkopen! U krijgt pas met de WvG te maken als u besluit om te verkopen. Op basis van de WvG moet u uw pand dan als eerste aan de gemeente aanbieden.

De gemeente heeft voor de aankoop van panden in het rampgebied een speciale regeling gemaakt. Gewoonlijk krijgt iemand bij verkoop van een pand dat in een WvG gebied ligt alleen de waarde van het pand vergoed. In de speciale regeling voor het rampgebied wordt uitgegaan van volledige schadeloosstelling. Dit betekent dat u niet alleen de waarde van uw pand vergoed krijgt, maar ook bijkomende kosten als verhuiskosten, aankoopkosten van een nieuw pand etc. Van deze schadeloosstelling wordt wel het uitgekeerde verzekeringsgeld afgetrokken.

De omvang van de schadeloosstelling is voor woningen makkelijker te bepalen dan voor bedrijven. Daarom is een onafhankelijke taxatiecommissie ingesteld die voor bedrijven de totale schadeloosstelling bepaalt.

Met de WvG worden eigenaren van panden uit het rampgebied verder geholpen. Ze hebben de zekerheid dat ze hun pand kunnen verkopen als ze dat willen.

De gemeente heeft ondertussen gesprekken gehad met alle eigenaren uit het WvG-gebied die actief contact hebben gezocht met de gemeente. 75% van deze groep mensen heeft aangegeven in onderhandeling te willen gaan met de gemeente. Voor 15 september zal de gemeente contact opnemen met alle eigenaren die nog niet actief de gemeente hebben benaderd. De gemeente wil graag een duidelijk beeld krijgen van de wensen van alle eigenaren.

Een paar ondernemers buiten het WvG gebied hebben gevraagd of hun zwaar beschadigde pand niet ook onder de WvG kan vallen. Het WvG gebied wordt niet uitgebreid. Wel is de gemeente bereid om over aankoop te praten. U kunt hiervoor contact opnemen met Stan Westerik, 4815623. Voor deze panden geldt alleen niet de regeling van volledige schadeloosstelling.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Bijdrage van het rijk voor de wederopbouw
Vorige week is bekend geworden dat het Kabinet een bijdrage van 270 miljoen gulden aan Enschede zal geven. Dit bedrag is bedoeld voor de start van de wederopbouw. Het is een bijdrage in de ontwikkelingskosten van het gebied (sloop, sanering, verwerving) en een bijdrage voor de feitelijke wederopbouw. De 270 miljoen is niet bedoeld voor de schadeafwikkeling van getroffenen. Voor de schadeafwikkeling zal een aparte claim naar de overheid gaan. Deze claim zal gebaseerd zijn op de resultaten van de commissie Financiële Afwikkeling Ramp (commissie Van Lidth).

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Selectieprocedure stedenbouwkundige voor wederopbouw gestart
De gemeente richt zich in samenwerking met alle betrokkenen op de wederopbouw van het rampgebied: een immense en ingewikkelde opgave. Zo zijn de voorbereidingen in volle gang voor het verrichten van de sloopwerkzaamheden en het weer bouwrijp maken van de grond. Dit is een specialistische en kostbare klus door de aanwezige asbestvervuiling. Ook denken gemeente en woningcorporaties na over de manier waarop de plannen voor de nieuwe wijk de komende tijd tot stand kunnen komen en welke uitgangspunten daarbij centraal staan. Zo is al direct na de ramp toegezegd dat iedereen die dat wil, kan terugkeren in de nieuwe wijk.

Eerste stap is het maken van een zogeheten 'vlekkenplan' en een bijbehorende planvisie voor het gebied. Daarin worden -letterlijk- de hoofdlijnen aangegeven voor de nieuwe wijk: waar komen woningen, waar komen percelen voor eigenaren, waar is ruimte voor bedrijvigheid en detailhandel, hoe zit het met de hoofdinfrastructuur (wegen, water, etc), ruimte voor groenvoorzieningen en vrije tijd? Belangrijke basis voor het vlekkenplan zijn de wensen van de bewoners (huurders en eigenaren) en ondernemers uit het gebied en de betrokken woningcorporaties. Maar ook de al bestaande wijkvisie voor Enschede-Noord en bijvoorbeeld het geld dat door het Kabinet beschikbaar is gesteld voor de herontwikkeling, zijn zaken waar rekening mee moet worden gehouden.

Kortgeleden is de procedure gestart voor de selectie van een geschikte stedenbouwkundige voor het maken van dit vlekkenplan en de planvisie. Er is een speciale commissie die deze stedenbouwkundige gaat selecteren. De stedenbouwkundige dient uiteraard z'n sporen verdiend te hebben op zijn of haar vakgebied. Net zo belangrijk is echter dat hij of zij gevoel heeft voor de specifieke situatie van Enschede na de ramp van 13 mei. Dat laatste stelt eisen aan de communicatieve vaardigheden van de stedenbouwkundige en de manier waarop hij of zij omgaat met de wensen en belangen van alle betrokkenen, in het bijzonder de getroffen bewoners en ondernemers.

In de selectiecommissie is de gemeente vertegenwoordigd door de wethouders Koopmans en Buursink, de gemeentesecretaris en enkele deskundige ambtenaren. Verder zijn de corporaties Domijn en De Woonplaats uitgenodigd en ook de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp, de wijkraad Noord en de Vereniging voor gedupeerde ondernemers zijn gevraagd in de selectiecommissie zitting te nemen. Zo is gewaarborgd dat een stedenbouwkundige aan de slag kan gaan, waar alle betrokkenen vertrouwen in hebben. De bedoeling is dat in de loop van september de selectie plaats vindt, zodat eind september een begin kan worden gemaakt met het echte werk.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Ondernemersvereniging gedupeerde ondernemers
Op 11 september 2000 om 20.00 uur is de eerste Algemene Ledenvergadering in het Ondernemingshuis Twente. De voorzitter van MKB-Nederland, Hans de Boer, zal een inleiding verzorgen. Daarna zal het definitieve bestuur worden gekozen en de statuten worden vastgesteld.
Het tweede deel van de avond zal Noud van Rooij de resultaten van de schade-inventarisatie presenteren.

Alle getroffen ondernemers zijn van harte welkom op deze avond!

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Onderzoek praktische hulpverlening
De Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (de commissie Oosting) houdt een onderzoek naar de praktische hulpverlening die na de vuurwerkramp van 13 mei 2000 is geboden aan getroffen bewoners en bedrijven. Met praktische hulpverlening wordt in dit verband bedoeld: zaken zoals de eerste opvang van bewoners, de zorg voor beschadigde woningen en inboedels, de mogelijkheid tot bezoek aan het rampgebied en de voorzieningen op het terrein van vervangende huisvesting. Ook de financiële regelingen die door de overheid voor de verschillende groepen belanghebbenden zijn getroffen, worden tot vormen van praktische hulpverlening gerekend.

Voor dit onderzoek wil de commissie met name ook de mening weten van degenen aan wie deze hulp is geboden. Om zoveel mogelijk betrokkenen te bereiken, houdt de commissie in de eerste helft van september een schriftelijk onderzoek onder de getroffen bewoners en bedrijven. De commissie heeft op 1 september 2000 meer dan 3.500 particulieren, kunstenaars en ondernemers aangeschreven met het verzoek om een meegestuurde vragenlijst vóór 13 september 2000 ingevuld aan de commissie terug te zenden.

Hebt u geen vragenlijst met de post ontvangen en wilt u er toch een invullen? Bel dan 053-4805788 of kom langs bij de Commissie op het Stationsplein 11, 7511 JD Enschede.

Verlengde openingstijden van het kantoor op het Stationsplein:

In vervolg op deze uitgebreide schriftelijke ronde zullen in enkele groepsgesprekken met een aantal getroffenen verschillende onderwerpen op het terrein van de praktische hulpverlening verder worden uitgediept. De commissie hoopt op deze manier een goed beeld te krijgen van de wijze waarop de getroffenen de hulpverlening hebben ervaren. Daarnaast zal de commissie interviews houden met vertegenwoordigers van de betrokken autoriteiten. Langs deze wegen hoopt de commissie een compleet beeld te krijgen van de geboden hulp, en een goed oordeel te kunnen geven over de kwaliteit van die hulp.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


ondernemers aan het woord
In deze rubriek komen ondernemers aan het woord die de ramp hebben meegemaakt. In het getroffen gebied zijn veel verschillende soorten ondernemingen gevestigd. Hoe hebben de direct betrokkenen de ramp beleefd? En hoe gaat het een aantal weken na de ramp met hen persoonlijk en hoe ver is men gekomen met het herstarten van het bedrijf? Deze week een gesprek met Herman Christenhuis:

'Diep respect voor medewerkers en klanten'
Autobedrijf Christenhuis is al ruim tachtig jaar een begrip in Twente. Als dealer voor Alfa Romeo (35 jaar) en Fiat (20 jaar) heeft de onderneming ook klanten uit andere delen van het land. De vuurwerkramp vernielde op slag de vijf bedrijfspanden aan de Deurningerstraat 101. Dankzij de collegiale hulp van Huiskes Kokkeler Automobielbedrijven BV bouwen de 35 medewerkers op een mooie lokatie in Enschede Zuid aan een nieuwe toekomst. Een gesprek met de directeur-eigenaar Herman Christenhuis.

Het is in uw geval bij materiële schade gebleven?
'Ja en achteraf bekeken mag dat een klein wonder heten. We liepen daar met een man of veertien. Sommigen van ons in de directe nabijheid van de ruiten, die in duizenden stukjes uit elkaar zijn gesprongen. Bovendien kwamen platen en glaswerk van het plafond. Als u nagaat dat we alleen al fl.400.000 glasschade hebben, mogen we dankbaar zijn dat niemand gewond is geraakt'.

Wat was uw voornaamste probleem?
'Iedereen beleefde het op zijn of haar manier. Ik heb van de schade-verwerking nauwelijks iets meegekregen. Mijn specifieke probleem was namelijk dat ik geen bedrijfschadeverzekering had afgesloten. Je vraagt je op enig moment bij jezelf af of dat mismanagement is. Maar laten we wel wezen: er was sprake van een aantal panden naast elkaar in Enschede plus nog één in Hengelo. Je stelt je nuchter op. Komt tot de slotsom dat er bij brand in het ergste geval één van de ruimtes geheel verloren gaat. Dan blijft er genoeg over om de toko draaiende te houden. Kort en goed: je houdt geen rekening met datgene wat nu werkelijkheid is geworden'.

Het gevoel alsof je wereld ineen stort?
'Dat mag u wel zeggen. De aanblik van 200 beschadigde auto's, een onbruikbare werkplaats, het niet meer actief met de klanten bezig kunnen zijn en het spookbeeld van 4,5 ton bedrijfsschade per maand plus de wetenschap dat het maanden zou duren om de zaak provisorisch te herstellen, áls dat al zou kunnen, vormde met elkaar een ernstig probleem. Ik ben niet gaan zitten treuren in een hoekje, maar ben de andere dag al begonnen met waar we alles zouden kunnen onderbrengen'.

Dat is gelukt?
'Men heeft me van diverse kanten verschrikkelijk goed geholpen. Echter, we zouden het bedrijf over vier lokaties moeten opsplitsen. Voor de interne communicatie mochten we onze telefooncentrale bij VW- en Audidealer Huiskes Kokkeler BV iets verderop in de Deurningerstraat onderbrengen. Daar gingen we ook verder met de autoverhuur. We konden de klanten in die zin geruststellen door te vertellen dat we hard bezig waren een ander onderkomen te zoeken. Maar daarmee hadden we nog geen nieuw pand'.

Hoe is dat verder gegaan?
‘Op enig moment raakte ik met Huiskes Kokkeler in gesprek. Ik kreeg te horen dat het bedrijf aan de andere kant van Enschede een mooie lokatie van 10.000 m2 had staan waar ze binnen een jaar of twee uit wilden trekken. Om ons een plezier te doen is dat vertrek in een stroomversnelling geraakt. Ik had nooit kunnen dromen dat het op zo korte termijn lukte de huur over te nemen. Zij hadden daar immers ook medewerkers op lokatie.'

Daarmee zijn de problemen opgelost?
'Voor het moment wel ja. We kunnen nog 2,5 jaar vooruit. Dan moeten we dit onderkomen verlaten. Als er niets gebeurt dan staan we andermaal op straat. Kijk, laten we wel wezen, hulpverleners als de gemeente, de kamer van koophandel en het MKB, hebben ons prima geholpen. Maar daar staat tegenover dat we al vanaf 1995 met de gemeente Enschede in onderhandeling zijn over een nieuwe lokatie. Daaraan merk je dat de lokale overheid ook aan handen en voeten gebonden is. In 2000 zou het allemaal rond zijn. We weten dat de vertraging niet te lang mag duren'.

Het heeft de afgelopen maanden veel improvisatie gevraagd?
'Ik hoor in mijn omgeving nogal eens wat mensen klagen. Dan wijs ik ze erop dat het initiatief in eerste instantie van jezelf dient te komen. Je mag toch niet verwachten dat terwijl jij met de armen over elkaar zit de gemeente en andere instanties de problemen voor je oplossen? Ik heb niet op een importeur gewacht, ben onmiddellijk met mijn 35 medewerkers om de tafel gaan zitten en heb de vraag gesteld wat we met en voor elkaar zouden kunnen betekenen'.

De bereidheid om wat extra's te doen was aanwezig?
'Meer dan dat. De medewerkers waren nauw betrokken bij het uitwerken van ideeën. We hebben dankbaar geprofiteerd van prima suggesties. Het personeel heeft dag en nacht gewerkt om de spullen naar de andere kant van de stad over te brengen. Zelfs op zondag. Toen we daar goed en wel zaten begon de ellende pas echt. We moesten een achterstand van een maand aan klanten- en eigen werk inhalen. Ik heb de medewerkers voor de tweede keer gevraagd om me uit de brand te helpen. Ze deden dat spontaan. Er zijn tig overuren gemaakt. Vervolgens, bij het aanbreken van de vakantieperiode, moest ik voor de derde keer een beroep op hen doen. De mensen hebben erg hard en zeer gemotiveerd gewerkt'.

De klanten toonden begrip?
'Misschien zijn de reacties van hen wel het meest bemoedigend. Net als die van volstrekt vreemden. Er zijn mensen die anderhalve maand hebben gewacht met schade te laten herstellen of met hun auto een beurt te geven. Ze hadden er begrip voor dat we in een moeilijk parket zaten. Het is het voordeel als je al zolang een eigen bedrijf hebt. We zijn in onze branche de oudste onderneming in Enschede. Trouwens, de naoberhulp van de Twentenaar is ook tot het buitenland doorgedrongen. Ik heb dat gemerkt tijdens enkele zakenreizen. Als je het woord 'Enschede' over de lippen liet komen dan kon je er staat op maken dat een reactie volgde in de zin van 'Oh, dat is de stad waar men elkaar zo goed geholpen heeft. We hebben bij alle ellende met elkaar zowel nationaal als internationaal een geweldige reputatie opgebouwd'.

De meeste van uw klanten wonen in Enschede-noord. Hoe hebt u dat opgelost?
'Het was natuurlijk even slikken. Ik heb daar op ingespeeld door gratis haal- en brengservice in te stellen. Vanmorgen nog kreeg ik een telefoontje van een mevrouw van een jaar of 75. 'Jullie zaten 50 jaar bij mij op de hoek. Kunnen jullie mijn auto misschien ophalen?' Aan de andere kant is het zo dat we nu een toplokatie aan de A1 richting Amsterdam hebben. De klanten van buiten de stad kunnen ons gemakkelijker bereiken'.

Hoe zit het met de bedrijfsschade?
'Laat ik voorop stellen dat ik die onmiddellijk goed heb verzekerd. Er zal geen sprake van verwijtbaarheid mogen zijn. Inmiddels heeft de accountmanager van het MKB ervoor gezorgd dat we hier en daar wat bijdrages los peuterden. De schade is nu nog 3,5 ton. We hopen daar nog een flink stuk van af te knabbelen. De rendementen van autobedrijven zijn toch al niet geweldig'.

Wat zijn de gevoelens die bovendrijven?
'De dankbaarheid voor alle hartelijke reacties, mensen die je een diner voor twee personen aanboden, die bloemen kwamen brengen, gratis kaartjes voor het een of ander. Bij mij in de showroom staat een fraaie palm die een inwoner van Barneveld me stuurde. Dat geeft je nieuwe moed. Bepaalt je ook bij de ene waarheid dat het leven niet alleen uit werken bestaat. Ik heb hiervan geleerd om ook eens wat nadrukkelijker om me heen te kijken naar mensen die in ellendige situaties verkeren. Dankbaar ben ik voor de hulp van Huiskes Kokkeler BV, onderafdeling van AutoPon. Het is toch heel bijzonder dat een collega importeur een dealer van een concurrerend merk uit de nood helpt. Dat stemt je enorm positief'.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


ACHTER DE SCHERMEN BIJ …

Deze week wordt achter de schermen gekeken bij het CUB: Coördinatie Uitvoering Binnenring. Een gesprek met Jos de Moel. Jos heeft tijdens de ondernemersavond op 21 augustus verteld wat er komt kijken bij de herontwikkeling van het rampgebied.

Roombeek West
‘We spreken nu niet meer over "het rampgebied", maar over "Roombeek West". Roombeek West is de naam van het plangebied waar een speciale projectorganisatie voor wordt opgezet. Het is een terrein van bijna 50 hectare waarin het rampgebied ligt, een deel van Groot Roombeek en wat uitschieters naar onder andere de Walhofstraat/Kottendijk en de Deurningerstraat. Nog erg wazig allemaal. Je moet het op de kaart zien om het te kunnen volgen. Ik houd me bezig met het bouwrijp maken van het rampgebied. Dit beslaat zo’n 30 hectare van het plangebied. Het is dat deel van het plangebied dat nu nog binnen de schutting ligt.’

Eerste fase
‘In de eerste periode bestonden onze werkzaamheden in het rampgebied uit zaken als het ontruimen van de panden, zorgen dat bewoners en ondernemers met de verzekeringsexperts de schade op konden nemen, beheersing van de volksgezondheid (ongedierte, infecties, asbest), zoeken van huisdieren, het mogelijk maken van bezoeken aan het gebied etc. Nu zijn we bezig met het maken van plannen voor de sloop, de asbest- en bodemsanering.’

Beveiliging
‘Wat de beveiliging van het gebied betreft, hebben we ingezet op een zo snel mogelijke ontruiming van woningen en bedrijven. We wilden het gebied onaantrekkelijk maken voor ongewenste "bezoekers". Dit werkt naar mijn mening beter dan een streven naar een waterdichte bewaking: het is immers geen militaire basis. Op de ondernemersavond werd desondanks gemeld dat er nog insluipers betrapt worden door ondernemers. Deze incidenten lijken zich te concentreren rond de Bamshoeve. Ik heb ondertussen enkele maatregelen genomen. Er is een extra commandopost gekomen op de hoek Schurinksweg/Schurinksdwarsweg. Bovendien heb ik opdracht gegeven om de schutting en de ramen dicht te timmeren. Binnenkort zal er in dit deel extra verlichting worden aangebracht om de veiligheid en overzichtelijkheid te vergroten. Waar mogelijk en wenselijk wordt overwogen schuttingen te vervangen door bouwhekken, waardoor de sociale controle wordt vergroot.’

Planning herontwikkeling
‘De herontwikkeling hangt in grote mate af van de gesprekken die de gemeente nu voert met de eigenaren van panden in het plangebied. Als deze gesprekken gunstig verlopen, dan zou eind 2001 de sloop van alle panden in het gebied voltooid kunnen zijn. Het gebied kan dan ook volledig gesaneerd zijn. Dat is al aardig snel. Cruciaal is echter dat dan ook de plannen voor het gebied klaar zijn! We hebben niets aan een snelle sloop, als het gebied daarna niet bouwrijp kan worden gemaakt. Bouwrijp maken bestaat uit het aanleggen van straten, riolering, kabels en leidingen. Voor het gebied op het Nino-terrein of Midea is de planvoorbereiding al in zo’n vergevorderd stadium dat het aannemelijk is dat hier binnen 3 jaar de eerste woningen kunnen worden opgeleverd. Met de plannen voor dit terrein is bijna drie jaar geleden al gestart. Voor het herontwikkelen van een groot binnenstedelijk gebied staat normaal 6 tot 10 jaar. Het zou dus geweldig zijn als over 3 jaar de eerste woning al zou worden opgeleverd. De ontwikkeling van het gehele gebied zal echter langer duren.’

Raad aan ondernemers
‘Het zal nog even duren voordat er weer een wijk staat. Als ondernemer kun je hier moeilijk op blijven wachten. Ik raad de ondernemers uit het gebied aan om met hulp van de gemeente een ander plekje in de stad te vinden, en tegelijkertijd eventuele terugkeer met de gemeente te bespreken.

Er zijn af en toe nog ondernemers die het gebied in willen met hun verzekeringsexpert. Dit kan nog steeds. Uitdrukkelijk verzoek aan die ondernemer: neem eerst contact met ons op! Bel of fax even met het CUB. Dan kunnen wij het bezoek mogelijk maken. Ons telefoonnummer is 053-4815195. Het faxnummer is 053-4815196.’

Hek om de zaak
‘Als laatste wil ik nog iets zeggen over de ondernemers die buiten de schutting zitten, maar die een hek om hun zaak hebben staan. Het gebied achter de schutting is mijn verantwoordelijkheid. In dat gebied vindt straks sloop en sanering plaats, gecoördineerd door het CUB. Dit geldt niet voor de panden buiten de schutting! Wil een ondernemer weer in zijn pand en dit pand ligt buiten de schutting, dan kan die ondernemer het beste contact opnemen met de afdeling Bouwbeheer van de gemeente (4815424). Bij Bouwbeheer kunnen ze bekijken of een sloopvergunning kan worden verleend of dat voor herstel een bouwvergunning nodig is en of bijvoorbeeld asbest moet worden verwijderd.’

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


STAND VAN ZAKEN

De verschillende commissies en projectgroep wederopbouw

De Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (commissie Oosting):
De commissie doet op dit moment een onderzoek naar de praktische hulpverlening. In het kader hiervan zullen alle getroffenen uit het gebied (o.a. ondernemers en kunstenaars) een enquête toegestuurd krijgen. Voor de verzending aan ondernemers, instellingen en kunstenaars wordt gebruik gemaakt van het adressenbestand van de ondernemersnieuwsbrief. Voor meer informatie kunt u bellen met 053-4805788.

De Commissie Financiële Afwikkeling Ramp (commissie Van Lidth):
De eerstvolgende vergadering van deze commissie is op 8 september. De verschillende werkgroepen zijn druk bezig met het verzamelen van informatie om met een goede concept schaderegeling bij de commissie te komen. Eén van deze werkgroepen houdt zich specifiek bezig met een schaderegeling voor de ondernemers. Wilma van Ingen (directeur van de Kamer van Koophandel) is voorzitter van deze werkgroep.

De projectgroep wederopbouw Roombeek West:
In september wordt het plan van aanpak voor de wederopbouw gepresenteerd. In dit plan van aanpak is de procedurele kant van de wederopbouw uitgewerkt: hoe de plannen worden gemaakt, het participatietraject, de communicatie. In september wordt ook een stedenbouwkundig bureau gekozen die de plannen uiteindelijk zal uitwerken.

Helpdesk ondernemers
Aantal geregistreerde getroffen ondernemers, kunstenaars, instellingen en verenigingen: 525

Financiële regeling voor de ondernemers
Bijdragen uit de f20.000,-- regeling voor de zwaarst getroffenen: 107 keer
Kredietverlening: 5 keer
Huursuppletie voor 1 jaar: 16 keer

Herhuisvesting
Per 4 september 2000 is de stand van zaken als volgt:

Er zijn twee nieuwe herhuisvestingsaanvragen binnengekomen van twee verenigingen.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


KORTE MEDEDELINGEN

ALV ondernemersvereniging op 11 september
Volgende week maandag 11 september wordt de allereerste Algemene Ledenvergadering van de ondernemersvereniging gehouden. Locatie: Ondernemingshuis. Tijd: 20.00 uur.

Rectificatie
In de vorige nieuwsbrief is de naam van de Thole Group verkeerd gespeld. Onze excuses hiervoor.

Gefeliciteerd 4
In de krant stond te lezen dat Lasonder lijstenmakerij & hobbyartikelen aan de Voortsweg 1A vrijdag 1 september 2000 haar deuren heeft geopend. Van 9.00 tot 16.00 uur kunnen de klanten er weer terecht voor een lijst.

Oproep ruimte carnavalsvereniging
De Enschedese Karnavalsvereniging (EKV) zoekt een geschikte ruimte in Enschede of directe omgeving voor bouw en eventueel opslag van wagens. Afmetingen bij voorkeur 12 bij 15 meter met een ingang van 4 meter hoogte. Gezien de korte tijd tot aan carnaval voor het bouwen van de wagens dient deze ruimte op zeer korte termijn beschikbaar te zijn. Voor informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter: Rob Freriks, telefoon 053 - 432 72 91.

Reacties oproep Rijksmuseum
In de vorige nieuwsbrief stond een oproep van het Rijksmuseum. Kunstenaars die werk hebben gemaakt naar aanleiding van de ramp, kunnen dit tentoonstellen in het Rijksmuseum. Hier is tot nu toe ten minste door één kunstenaar op gereageerd. Het kunstwerk komt volgende week in de tentoonstellingsruimte te hangen. Verder blijft het natuurlijk mogelijk om gezellig een kopje koffie te drinken in het Rijksmuseum, te bladeren in de mappen met berichtgeving over de ramp en foto’s en kunstwerken te bekijken.

Reacties mogelijkheid tot bijbestellen video
Er zijn rond de 150 reacties binnengekomen voor het bijbestellen van de video "de registratie van de getroffen wijk". De videobanden zullen op termijn bij de aanvragers thuis worden bezorgd.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN ADRESSEN

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


COLOFON

Uitgave van: Kamer van Koophandel Veluwe en Twente, MKB Nederland
en gemeente Enschede: afdeling Economische Zaken
Redactie: gemeente Enschede
Telefoon: 053-4815298
Fax: 053-4818582