Ondernemersnieuwsbrief

6e uitgave 26 juli 2000


Beste ondernemer(s),

Dit is de zesde nieuwsbrief voor ondernemers, verenigingen, instellingen e.d. uit de gebieden die getroffen zijn door de vuurwerkramp. De nieuwsbrief is een gezamenlijk product van de gemeente, de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente en MKB Nederland.

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Verspreiding
De gemeente, kamer van koophandel en MKB Nederland proberen deze nieuwsbrief zo goed mogelijk onder alle getroffen ondernemers, instellingen, verenigingen en kunstenaars te verspreiden. Bent u één van de getroffenen en heeft u de Nieuwsbrief voor Ondernemers niet persoonlijk ontvangen, neem dan contact op met de Helpdesk voor ondernemers, telefoonnummer 0800-0235328 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur, kosteloos). 

De vorige nieuwsbrieven kunt u ook hier vinden:


Helpdesk ondernemers
De Helpdesk voor ondernemers is te vinden bij de afdeling Voorlichting op de begane grond van het Ondernemingshuis Twente, Hengelosestraat 585 Enschede (tegenover de Universiteit Twente). De Helpdesk is geopend van 8.30 uur ’s ochtends tot 17.00 uur ’s middags.

Op dit moment zijn 513 ondernemers, kunstenaars, instellingen en verenigingen bij de Helpdesk geregistreerd als ‘getroffen’. 402 ondernemers, verenigingen e.d. hebben zich actief gemeld bij de Helpdesk. De resterende 111 ondernemers, verenigingen e.d. hebben niet gereageerd op herhaalde oproepen om zich voor hulp te melden bij de Helpdesk. Wij gaan er vanuit dat zij geen hulp nodig hebben. Alle 402 bedrijven die wel hebben aangegeven dat ze ondersteuning willen van de Helpdesk, hebben nu een accountmanager.

Financiële regeling voor de ondernemers
Op dit moment zijn uit het Fonds 97 bijdragen van ƒ20.000,-- uitgekeerd voor de zwaarst getroffenen. Zwaarst getroffenen zijn de ondernemers, verenigingen, instellingen e.d. waarvan het bedrijfspand verwoest of langdurig (langer dan 2 maanden) onbruikbaar is.
Verder hebben 5 borgstellingen plaatsgevonden, en is 10 keer een bijdrage voor huursuppletie voor 1 jaar toegekend.
Als ondernemers door het (nog) niet uitkeren van verzekeringen of andere bronnen in financiële problemen (dreigen te) raken waardoor de continuïteit van de onderneming in gevaar komt, is tijdelijke financiële overbrugging via de Helpdesk mogelijk. Geadviseerd wordt in die situaties contact op te nemen met uw accountmanager.

Herhuisvesting
Per 24 juli 2000 is de stand van zaken als volgt:

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Bamshoeve
Het CUB (Coördinatie Uitvoering Binnenring) heeft een inventarisatie gemaakt van ruimtes in de Bamshoeve waar materiaal is opgeslagen dat de ramp heeft overleefd. Dit heeft geresulteerd in een vijftal bedrijven die of nu of in een later stadium (een deel van) hun eigendommen uit de Bamshoeve kunnen laten halen. Deze vijf bedrijven zijn daarvan op de hoogte gesteld. Als u materiaal in de Bamshoeve had opgeslagen en u bent niet gebeld met het bovenstaande bericht, dan moet u ervan uitgaan dat uw materiaal als verloren dient te worden beschouwd.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Werkzaamheden aan eigen pand
Vorige week bereikte ons het bericht dat een ondernemer met reparatiewerkzaamheden aan zijn pand aan de slag wilde. Hij verkeerde in de veronderstelling dat hij niet met het pand aan de slag mocht. Reden hiervoor was dat zijn pand weliswaar buiten de schutting ligt, maar nog steeds door hekken was afgezet. Voor alle duidelijkheid vermelden wij hier dat iedereen buiten de schutting zelf de verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen pand en dus ook op eigen risico zijn pand kan betreden. Dringend advies is wel om contact op te nemen met de afdeling Bouwbeheer van de gemeente voordat het pand wordt betreden of voordat met werkzaamheden aan het pand wordt begonnen.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en Stichting Financiële Opvang Getroffen Ondernemers
Ondernemers uit het rampgebied kunnen bij financiële problemen een beroep doen op de Stichting Opvang Getroffen Ondernemers. Vanuit deze stichting is ondertussen aan 97 ondernemers een voorschot gegeven van f20.000,--. Dit voorschot is bedoeld als startkapitaal voor een snelle bedrijfshervatting.

In enkele gevallen blijkt nu dat het voorschot van f20.000,-- niet genoeg is om het bedrijf weer op gang te krijgen. Eerstvolgende stap die u dan kunt zetten is: naar de bank.

Is de bank niet in staat om u verder te helpen, dan kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De Bbz regeling is van toepassing op vier groepen ondernemers: de starters, de gevestigde zelfstandigen, oudere zelfstandigen (boven de 55 jaar) en zelfstandigen die moeten stoppen met hun bedrijf. De Bbz regeling wordt uitgevoerd door de Sociale Dienst van de gemeente waarin iemand woont. In Enschede is dat de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO). Voor iedere groep ondernemers geldt andere voorwaarden en regelingen. Hieronder worden de regelingen voor de laatste drie groepen kort nader toegelicht:

1. Gevestigde Zelfstandige. Ondernemers in deze groep zijn minstens 1,5 jaar zelfstandig. Een beroep op de Bbz regeling is mogelijk als u tijdelijk onvoldoende middelen heeft om aan zakelijke en privé-verplichtingen te voldoen. Voorwaarde is wel dat uw bedrijf levensvatbaar is. U moet ook eerst alle andere mogelijkheden voor oplossing van uw problemen benutten (partner, bank). Voldoet u aan deze voorwaarden, dan kunt u in aanmerking komen voor een periodieke uitkering of voor een lening voor bedrijfskapitaal. De periodieke uitkering is voor het dagelijkse levensonderhoud. De lening voor bedrijfskapitaal kan maximaal f326.000,-- bedragen.

2. Oudere zelfstandigen. Dit is de groep zelfstandige ondernemers van 55 jaar of ouder, maar nog geen 65 jaar. Een beroep op de Bbz regeling is mogelijk als uw inkomen duurzaam lager is dan bijstandsniveau. Voorwaarden zijn onder andere dat u minstens 10 jaar zelfstandige bent, uw bedrijf aan wettelijke eisen voldoet en u geen andere mogelijkheden heeft om aan geld te komen. De bijstandsmogelijkheden zijn in dit geval een periodieke aanvullende uitkering of hulp met bedrijfskapitaal tot f16.000,--.

3. Zelfstandigen die stoppen met hun bedrijf. Dit kan gebeuren omdat uw bedrijf niet meer levensvatbaar is, of omdat u arbeidsongeschikt wordt. Als uw bedrijf niet meer levensvatbaar is dan zult u moeten stoppen met het bedrijf. Dit duurt vaak enige tijd. In deze tijd kunt u in aanmerking komen voor een periodieke uitkering op grond van de Bbz. In het geval van arbeidsongeschiktheid, kunt u in aanmerking komen voor een Bbz uitkering totdat u een uitkering krijgt op basis van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen. Na beëindiging van uw bedrijf kunt onder bepaalde voorwaarden beroep doen op de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Ioaz. Ook deze regeling wordt door de DMO uitgevoerd.

De wettelijke behandelingstermijn van een Bbz aanvraag bedraagt 13 weken.

Heeft u nog vragen over de Bbz regeling of de Ioaz regeling, dan kunt u contact opnemen met de DMO van de gemeente Enschede en wel met de heer T. Nanninga (4845495) of de heer J. Immink (4845496).

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Afsluiting fase gebied binnen de schutting
Vorige week hebben de bewoners en ondernemers een laatste bezoek kunnen brengen aan het rampgebied. Rond de 900 bewoners en 100 tot 150 ondernemers hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Iedereen werd met busjes door het gebied gereden. Op een plek aan de Roomweg (vlakbij de zij-ingang van de Grolsch) mochten de bezoekers uit het busje. Deze plek was vrijgemaakt van asbest. Mensen konden op deze plek nog een laatste blik werpen op het terrein en eventueel iets in een boek schrijven.

Het hele gebied binnen de schutting is nu ontruimd. Tot aan de zomervakantie vinden er niet veel werkzaamheden meer plaats. Alleen enkele muren die op instorten staan, worden nog omgehaald. Tijdens de bouwvak staan de werkzaamheden binnen de schutting stop. Na de bouwvak zal begonnen worden met de eerste sloopwerkzaamheden. Bovendien zal getracht worden de schutting vanaf de Deurningerstraat naar de Roomweg iets verder het gebied in te verschuiven. De verschuiving zal zodanig zijn dat de Grolsch weer de ingang aan de Roomweg kan gebruiken.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Afvoer voertuigen/autowrakken uit rampgebied
Tot voor kort werden er nog steeds motorvoertuigen onder het puin gevonden in het rampgebied. Dit is dan met name in het gebied waar bedrijven waren gevestigd. Het grootste deel van de voertuigen (personenauto’s, bestelauto’s, vrachtwagens, motor- en bromfietsen) is ondertussen in het rampgebied asbestvrij gemaakt. Een aantal voertuigen moet nog worden geïnventariseerd. Alle voertuigen worden overgebracht naar een erkend demontagebedrijf.

In beginsel wordt ervan uitgegaan dat alle autowrakken op dat bedrijf worden gedemonteerd. Dit gebeurt conform de hiervoor geldende milieueisen. De eigenaren van de voertuigen krijgen een vrijwaringbewijs. Met dit vrijwaringbewijs vervallen alle verplichtingen die samenhangen met het bezitten van een voertuig: belasting, verzekering, en APK.

Er wordt pas tot demontage overgegaan als er een overeenkomst is met de eigenaar. Eigenaren die nog geen overeenkomst voor schadevergoeding hebben geregeld met hun verzekeringsmaatschappij worden verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen. Met de schadevergoeding moet ook een afstandsverklaring voor het wrak worden getekend. Dit moet uiterlijk vòòr 26 juli 2000 gebeuren. Eigenaren kunnen hiervoor contact opnemen met de coördinator afvoer autowrakken, de heer J.G.A. van de Woning. De heer Van de Woning is telefonisch te bereiken onder nummer 06-54684495. Het is niet de bedoeling op eigen gelegenheid het demontagebedrijf te benaderen.

Alle ondernemers binnen de schutting hebben hierover vorige week een brief ontvangen.

Het demontagebedrijf heeft een bewaarplicht van de auto’s tot 1 augustus 2000. De kosten van opslag zijn tot die datum voor rekening van de gemeente. Vanaf dinsdag 1 augustus 2000 zijn de kosten van opslag voor rekening van de eigenaar.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Commissie Onderzoek Vuurwerkramp
Op 26 mei 2000 is de onafhankelijke Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (ook wel commissie Oosting genoemd) ingesteld en geïnstalleerd. Deze commissie heeft allereerst tot taak de oorzaak, de toedracht en de bestrijding van de vuurwerkontploffing en de directe gevolgen die deze ramp heeft gehad te onderzoeken, alsmede de organisatie en eerste uitvoering van de zorg voor de door de ramp getroffenen. De commissie brengt zo spoedig mogelijk (zo mogelijk voor 1 november 2000) schriftelijk eindverslag uit aan de gemeente, de provincie en het rijk.

De doelstellingen van de commissie
De commissie wil op basis van zorgvuldig onderzoek vaststellen wat er precies is gebeurd. De commissie wil, voor elke fase, vaststellen wie verantwoordelijk is, en beoordelen hoe met de onderscheiden verantwoordelijkheden is omgegaan. De commissie gaat na welke lessen uit de ramp kunnen worden getrokken, met name voor ramppreventie en rampbestrijding, en voor de wetgeving. De commissie hoopt dat haar onderzoek een bijdrage zal kunnen zijn aan de verwerking van de ramp.

De commissie is gevraagd om een integraal en diepgaand onderzoek. Daarom heeft de commissie dit werkterrein ingedeeld in een aantal hoofdgebieden. Elk daarvan wordt een deelproject in het onderzoek van de commissie. Het zijn:

De aanpak van het onderzoek, en van elk van de vijf deelprojecten daarbinnen, kent drie onderdelen.
1. Beschrijving: de commissie streeft naar een precies beeld van de gebeurtenissen en handelingen vóór, tijdens en na de ramp. Feiten en meningen moeten goed worden onderscheiden.
2. Analyse: de feitelijke gang van zaken wordt nauwkeurig geanalyseerd om een zo scherp mogelijk beeld te krijgen van verantwoordelijkheden i.v.m. de ramp.
3. Beoordeling: de commissie zal de onderzochte handelingen ook beoordelen aan de hand van een aantal belangrijke criteria. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar knelpunten.

Uitvoering onderzoek
De uitvoering van het onderzoek van de commissie vraagt om een goede afstemming met zowel het openbaar ministerie en de politie, als met de rijksinspecties. Direct na de ramp is het openbaar ministerie een uitvoerig strafrechtelijk onderzoek begonnen. Daarnaast zijn acht verschillende inspecties elk een onderzoek begonnen naar de verschillende aspecten van de ramp.

De commissie heeft werkafspraken gemaakt met het openbaar ministerie, de politie en de acht inspecties in verband met de tijdige verstrekking van alle relevante informatie aan de commissie. Ook moeten de afspraken voorkomen dat het horen van personen ongecoördineerd plaatsvindt.

Het strafrechtelijk onderzoek vindt plaats door en onder het gezag van het openbaar ministerie. In een protocol zijn afspraken vastgelegd over informatie-uitwisseling. Uitgangspunt is dat de commissie alle informatie kan krijgen die van belang is voor haar onderzoek. Relevante informatie uit politieregisters die niet wordt betrokken bij het strafrechtelijk onderzoek zal eveneens voor de commissie beschikbaar zijn.

De inspecties moeten de voorzitter van de commissie de aanpak en de vorderingen van hun onderzoekswerkzaamheden in het kader van de vuurwerkramp melden en hem de resultaten van hun werkzaamheden onmiddellijk ter beschikking stellen.

Hoofdlijnen van het onderzoek van de commissie
De commissie gaat op basis van het onderzoekplan verder met haar onderzoek in de vijf deelprojecten. Dat gebeurt via de volgende methoden van gegevensverzameling:

Op het terrein van de gezondheidszorg en van de praktische hulpverlening zullen de betrokken overheidsinstanties en eventuele anderen nog een ruime periode na de ramp bezig zijn met de gevolgen van de ramp. De commissie moet echter zo snel mogelijk rapporteren. Zij zal daarom haar onderzoeksactiviteiten op deze twee terreinen richten op de organisatie van de gezondheidszorg en van de praktische hulpverlening, en op de uitvoering daarvan gedurende de eerste periode van de ramp.

Bijzondere onderzoeksactiviteit: communicatie met betrokkenen
Binnen het onderzoek wil de commissie een bijzondere plaats geven aan contact met betrokken. De commissie stelt zich open voor ieder die zich tot haar wil wenden met informatie die voor het werk van de commissie van belang kan zijn. Gedacht wordt aan waarnemingen, ervaringen, suggesties en kritiek, zowel van getroffenen als van hulpverleners, maar eventueel ook van anderen.

De commissie wijst er met nadruk op dat zij geen hulpverleningsinstantie is en kan zijn. Uiteraard zal zij waar nodig personen doorverwijzen naar instanties die hun wel de nodige hulp kunnen bieden.
Naast de vestiging in Den Haag is ook een vestiging in Enschede ingericht. Daar kan direct een persoonlijk contact worden gelegd met medewerkers van de commissie. Natuurlijk is ook telefonisch contact mogelijk. Meldingen kunnen ook worden gedaan via de website die de commissie heeft geopend: www.co-vuurwerkramp.nl
Meer informatie: Stationsplein 11, 7511 JD Enschede, telefoon 053-4805788, fax 053-4805789, E-mail secretariaat@co-vuurwerkramp.nl    

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Ondernemersvereniging gedupeerde ondernemers
De vereniging bestaat nu een aantal weken en gestaag komen de aanmeldingen voor lidmaatschap binnen. Dat is belangrijk omdat een breed gesteunde vereniging een belangrijke partij kan zijn bij de afhandeling van de schade als gevolg van de vuurwerkramp. Wethouder Helder heeft ons gezegd de vereniging als serieuze gesprekspartner te beschouwen als het gaat om de vertegenwoordiging van getroffen ondernemers.

Zoals aangekondigd wil de vereniging zèlf een onderzoek doen naar de financiële gevolgen van de vuurwerkramp. De uitkomsten van dat onderzoek zullen gebruikt worden om de financiële afhandeling kritisch te volgen. Bij deze nieuwsbrief treft u de formulieren voor de enquête aan. Wij moedigen alle getroffen ondernemers aan, ongeacht of zij lid zijn van de vereniging, om aan het onderzoek mee te doen. Hoe meer informatie er beschikbaar is hoe beter de belangenbehartiging vorm kan krijgen. U kunt de formulieren tot 14 augustus a.s. inzenden.

Heeft u geen enquêteformulier voor het onderzoek ontvangen dan kunt u contact opnemen met de helpdesk. Zij sturen u graag een exemplaar toe. En heeft u zich nog niet aangemeld bij de vereniging dan kunt u dat alsnog doen met bijgevoegd aanmeldingsformulier.

Noud van Rooij zal namens MKB-Nederland het onderzoek leiden en de resultaten analyseren. Hij verwacht eind augustus een eindrapportage te kunnen opleveren. Tevens zal hij, tot 1 september, optreden als woordvoerder van de vereniging. Hij zal ook de vereniging, en dus de getroffen ondernemers, vertegenwoordigen in formele en informele overleggen met alle partijen die betrokken zijn bij de afhandeling van de vuurwerkramp. Zijn activiteiten als coördinerend accountmanager van de helpdesk zal hij geleidelijk afbouwen. MKB-Nederland wil zich immers voornamelijk richten op de belangenbehartiging van getroffen ondernemers.

De coördinatie van de helpdesk zal worden voortgezet door de kamer van koophandel en de gemeente.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Korte impressie van de bijeenkomst voor getroffen ondernemers op maandag 17 juli j.l. in het Ondernemingshuis
Op 17 juli vond de inmiddels alweer derde informele bijeenkomst plaats voor getroffen ondernemers. Evenals vorige avonden waren zo´n 40 ondernemers bijeen om met elkaar ervaringen uit te wisselen.
Tot ieders plezierige verrassing waren zowel burgemeester Mans als loco-burgemeester en wethouder Helder informeel aanwezig. Zij mengden zich onder de aanwezigen en hebben zo kennis kunnen nemen van datgene wat getroffen ondernemers bezighoudt. Hoewel het om een informele bijeenkomst ging, waren beide bestuurders zeer bereid op een aantal vragen dat bij veel ondernemers leeft, in te gaan. Ondernemers spraken hun waardering uit voor de aanwezigheid en oprechte belangstelling van de heren Mans en Helder.

Er werd nog enige toelichting gegeven op de stand van zaken rondom een aantal knelpunten en de vereniging van gedupeerde ondernemers. Ook werd de schadeinventarisatie aangekondigd die de vereniging wil uitvoeren onder alle getroffen ondernemers. U leest hier meer over in de bijlagen van deze nieuwsbrief.

Afgesproken is dat de volgende bijeenkomst, in verband met de zomervakantie, op 21 augustus zal worden gehouden. De daaropvolgende bijeenkomst op 11 september zal de Algemene Ledenvergadering zijn van de vereniging van gedupeerde ondernemers.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Toekomst van het rampgebied
Enschede staat de komende jaren voor de opgave het gebied Roombeek dat getroffen is door de vuurwerkramp weer op te bouwen. In samenwerking met bewoners, ondernemers en woningcorporaties wil de gemeente het komende half jaar plannen gaan maken voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk. Daaraan voorafgaand voert de gemeente gesprekken met alle particuliere
grondeigenaren in het gebied (zie bijgaand kaartje).

Uitgangspunten
Voor de wederopbouw van de wijk hanteert de gemeente de volgende uitgangspunten:

De nieuwe wijk voldoet aan de eisen van deze tijd. Niet alleen de woningen, maar bijvoorbeeld ook de openbare ruimte.

Maatwerk tijdens individuele gesprekken
Medewerkers van de Bouw- en Milieudienst (BMD) voeren deze zomer individuele gesprekken met alle particuliere grondeigenaren uit het gebied (ca. 250). Tijdens deze gesprekken wordt ingegaan op ieders specifieke situatie waarbij de hierboven genoemde uitgangspunten de leidraad zijn. De
toekomstwensen van de betrokkenen staan centraal. De gemeente kan daar op verschillende manieren (financieel) behulpzaam bij zijn. Er wordt nagegaan of en hoe men in de wijk terug wil keren en besproken welke mogelijkheden er zijn: een (nieuwe) locatie in de weer op te bouwen wijk of in een ander deel van de stad; kopen of huren. Dit is een kwestie van maatwerk en overleg met
de eigenaar. Uit de gesprekken die tot nu toe zijn gevoerd, blijkt dat de wensen zeer uiteenlopen.

Omdat de planvorming nog moet starten wil het college van burgemeester en wethouders eigenaren stimuleren hun huidige perceel in het gebied aan de gemeente te verkopen. Ten eerste om hen financiële zekerheid te bieden, maar ook om de eigenaren niet individueel te belasten met de zorg van de sloop- en saneringswerkzaamheden van het eigendom. Het is om financiële en veiligheidsoverwegingen van groot belang dat die werkzaamheden centraal en grootschalig door de gemeente worden opgepakt. Ook kunnen zo grondspeculatie en versnippering van grondeigendom worden voorkomen. Beide zouden tot grote vertragingen in het wederopbouwproces kunnen leiden.

Regeling
Als grondeigenaren besluiten hun eigendom aan de gemeente te verkopen, worden zij hiervoor schadeloos gesteld. Uitgangspunt is de marktwaarde van vlak voor de ramp. De waarde wordt bepaald door een onafhankelijke taxatiecommissie. Van de vastgestelde waarde wordt wel het uitgekeerde verzekeringsgeld afgetrokken. Afhankelijk van de individuele situatie vergoedt de gemeente het restantbedrag, eventueel verhoogd met een bedrag voor bijkomende kosten die iemand maakt. Met 'bijkomende kosten' worden bijvoorbeeld bedoeld de aankoopkosten voor een vervangend pand (notariskosten, kosten hypotheekakte e.d.) en de kosten voor bijstand en bemiddeling van deskundigen.

Afspraak
Inmiddels is al met veel particuliere eigenaren een eerste gesprek gevoerd of een afspraak gemaakt. Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie kunnen eigenaren die nog geen contact hebben opgenomen met de gemeente, bellen met mevrouw I. Vrielink 053-4815324. Ook zal de gemeente eigenaren die nog niet om een gesprek hebben gevraagd daarvoor binnenkort uitnodigen.

Vervolg
Na de zomer start de gemeente in samenwerking met andere partijen de planvorming voor het gehele gebied. Bewoners, ondernemers, woningcorporaties, belangenverenigingen en organisaties uit de wijk worden daarbij nauw worden betrokken. De planning is er op gericht dat de gemeenteraad in september 2000 een besluit kan nemen over een plan van aanpak voor de herontwikkeling van Roombeek-West.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


ondernemers aan het woord
In deze rubriek komen ondernemers aan het woord die de ramp hebben meegemaakt. In het getroffen gebied zijn veel verschillende soorten ondernemingen gevestigd. Hoe hebben de direct betrokkenen de ramp beleefd? En hoe gaat het een aantal weken na de ramp met hen persoonlijk en hoe ver is men gekomen met het herstarten van het bedrijf? Deze week een gesprek met Jetske Zijlstra van Zijlstra en zo: Muziek- en theaterproducties. Training aan bedrijven. Amuseert op congressen, symposia en studiedagen. Jetske Zijlstra zet zich speciaal in voor gedupeerde vrouwelijke ondernemers. Ze woont net buiten het rampgebied.

U beweegt zich in de wereld van kunst en cultuur. Zijn ook daar slachtoffers gevallen?
'Nou en of. Mijn pianist bijvoorbeeld is alles kwijt. Andere vrienden van me weten nog steeds niet wat bruikbaar is. Diverse kunstenaars hebben helemaal niets meer. Die moeten volledig opnieuw beginnen. Dan heb je het over unieke apparatuur of eenmalige stukken. Het emotionele leed daarover is onbeschrijflijk'.

Wat gaat het Vrouwennetwerk doen?
'In de eerste plaats hebben we ruimte gegeven aan alle vrouwen in de binnenste ring om hun verhaal te doen. Erover praten scheelt al heel wat. Op het materiële, zo men wil financiële vlak, wordt van alles gedaan. Instanties als de kamer van koophandel verdienen daarvoor alle lof. Straks breekt een periode aan die hartstikke moeilijk wordt. Dan hebben die mensen een schouder nodig waartegen ze kunnen leunen. We hebben voldoende expertise en capaciteit in huis om het leed te verzachten'.

Heeft u het idee dat mensen niet altijd dezelfde taal spreken?
'Precies dat. Het is niemand kwalijk te nemen. Iemand is niet van de ene op de andere dag kunstenaar af; een ambtenaar kan niet van het ene op het andere moment zijn communicatiegedrag veranderen. Ik hoor van ondernemers die willen weten hoe het zit met een uitkering van 30.000 gulden. Uit welk potje dat komt. Wat de verzekering er mee te maken heeft. Kortom, er zijn legio vraagtekens. Maar de hulpverleners doen hun uiterste best. daar hoeft niemand mij nog van te overtuigen'.

Het is goed te mogen constateren dat ook vanuit het vrouwennetwerk het nodige gedaan wordt om getroffen ondernemers er weer snel bovenop te krijgen. Niet alleen zakelijk maar ook emotioneel. Tjeske Zijlstra brengt u graag in contact met het vrouwennetwerk. Zij is te bereiken op telefoonnummer 053-4332352 en via e-mail: hetzijzo@introweb.nl    

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


VOORSTELLEN VAN DE HELPDESK
De Helpdesk wordt bemand door 38 adviseurs uit verschillende organisaties. Deze organisaties zijn: Syntens, Activa, OOM, MKB Nederland, de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente, Hogeschool Enschede en de Twentse Ideeën Bank. Om de organisaties achter deze adviseurs te laten zien, zal iedere organisatie zich aan u voorstellen. Deze week is dat de Kamer van Koophandel: een gesprek met regiosecretaris Ton ten Vergert die is geboren en getogen in het rampgebied.

De kamer van koophandel heeft een grote naamsbekendheid, maar waarvoor kunnen ondernermers precies bij de kamer terecht?
‘Ondernemen betekent veelal inspelen op ontwikkelingen en veranderingen. Ondernemers worden vrijwel dagelijks geconfronteerd met nieuwe vragen die men uiteraard onmiddellijk wil oplossen. De ontwikkelingen volgen elkaar immers in een snel tempo op en de concurrentie zit niet stil. De vraag is echter of een ondernemer wel genoeg tijd heeft om uit te zoeken wat de juiste oplossing is en wie hij daarbij kan inschakelen. Bij de kamer van koophandel krijgen ondernemers een to-the-point antwoord op zakelijke vragen. Van im- en export tot de verkoop van een onderneming. Daarbij maakt het niet uit of het om een ervaren of nieuwe ondernemer gaat.’

Zo’n enorme ramp geeft zeker een hele andere dimensie aan de taken?
Natuurlijk hadden wij geen ervaring met een ramp zoals de vuurwerkramp. Gelukkig maar, want je hoopt toch dat je dit niet nog een keer mee hoeft te maken. We hebben direct gezegd dat we er alles aan moesten doen om de betrokken ondernemers zo veel mogelijk te ondersteunen.’

Welke actie heeft de kamer van koophandel meteen ondernomen?
‘Als eerste hebben wij onze ondersteuning aangeboden aan de crisisstaf van de gemeente Enschede. Dit aanbod werd met twee handen aangenomen en binnen één uur was een medewerker van de afdeling Economische Zaken van de gemeente in het Ondernemingshuis gedetacheerd. Vervolgens werd onmiddellijk een Helpdesk opgezet en een telefoonlijn geopend waar ondernemers hun problemen konden laten registreren. Deze waren heel divers. In het begin ging het met name om toegang te krijgen tot het bedrijfspand. Ondernemers moesten tevens op zoek naar tijdelijke of soms wel permanente huisvesting. Het werd al snel duidelijk dat een persoonlijke begeleiding gewenst was. Daarom is een netwerk van accountmanagers opgezet waarna elke ondernemer een accountmanager kreeg toegewezen. Deze accountmanagers werden door één van de hulpverlenende organisaties beschikbaar gesteld.’

Begeleiding aan de "voor- en achterkant"?
‘Zo zou je het kunnen noemen. Ik kan het me voorstellen dat het de gedupeerde ondernemers op een gegeven moment begint te duizelen van al die zaken die op hen afkomen. De accountmanagers hebben overzicht en kunnen vanuit die expertise doorverwijzen naar de betreffende instanties. Daarnaast controleren ze of het allemaal goed gaat. Pro-actief bezig zijn dus. De kamer bemiddelt daarnaast in financiële regelingen, want bijvoorbeeld bij huisvesting spelen de financiën een grote rol.’

Wat zijn op dit moment de meest gestelde vragen?
‘Hoe ziet mijn toekomst eruit? De winkelier is bij uitstek degene die zijn geld in de wijk moet verdienen. Je kunt je voorstellen dat deze ondernemers zorgen hebben over hun toekomst nu een groot deel van de klanten is verdwenen. Ook veel vragen over het tijdstip van wederopbouw, over de inhoud van die plannen. Wat wordt mijn plek? Moeten we concentreren? Komen er wel voldoende koopstromen op gang? Een heleboel onzekerheden dus.’

Bureaucratie is een woord dat deze dagen vaak in de mond wordt genomen....
‘We denken dat het binnen de bureaucratie mogelijk moet zijn om toch een bepaalde soepelheid toe te passen. Ik moet zeggen dat de gemeente Enschede daar echt actief in is. Ze werkt volop mee om procedures zo kort mogelijk te houden.’

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


KORTE MEDEDELINGEN

Film rampgebied
Er is een video gemaakt van het rampgebied. Veel mensen hebben ondertussen de gelegenheid gehad om deze video te bekijken. De video zal voor belangstellende ondernemers vertoond worden op 21 augustus. Op deze datum is er een informele bijeenkomst voor de ondernemers. Plaats: het Ondernemingshuis. De video zal voorafgaand aan de bijeenkomst gedraaid worden. Het is mogelijk om een kopie van de video te bestellen tegen kostprijs. De band zal ongeveer f10,-- kosten.

Post ondernemers
Alle getroffenen kunnen post die niet aan het bedrijfsadres bezorgd kan worden, afhalen in het postkantoor PTT Post Rigtersbleek, Westend 1.

Voor alle informatie over de post kunt u gratis bellen: 0800 0417

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN ADRESSEN

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief