Ondernemersnieuwsbrief

5e uitgave 12 juli


Beste ondernemer(s),

Dit is de vijfde nieuwsbrief voor ondernemers, verenigingen, instellingen e.d. uit de gebieden die getroffen zijn door de vuurwerkramp. De nieuwsbrief is een gezamenlijk product van de gemeente, de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente en MKB Nederland.

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Verspreiding
De gemeente, kamer van koophandel en MKB Nederland proberen deze nieuwsbrief zo goed mogelijk onder alle getroffen ondernemers, instellingen, verenigingen en kunstenaars te verspreiden. Bent u één van de getroffenen en heeft u de Nieuwsbrief voor Ondernemers niet persoonlijk ontvangen, neem dan contact op met de Helpdesk voor ondernemers, telefoonnummer 0800-0235328 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur, kosteloos). 

De vorige nieuwsbrieven kunt u ook hier vinden:


Helpdesk ondernemers
De Helpdesk voor ondernemers is te vinden bij de afdeling Voorlichting op de begane grond van het Ondernemingshuis Twente, Hengelosestraat 585 Enschede (tegenover de Universiteit Twente). De Helpdesk is geopend van 8.30 uur ’s ochtends tot 17.00 uur ’s avonds.

Op dit moment zijn 488 ondernemers, kunstenaars, instellingen en verenigingen bij de Helpdesk geregistreerd als ‘getroffen’. 377 ondernemers, verenigingen e.d. hebben zich actief gemeld bij de Helpdesk. De resterende 111 ondernemers, verenigingen e.d. hebben niet gereageerd op herhaalde oproepen om zich voor hulp te melden bij de Helpdesk. Wij gaan er vanuit dat zij geen hulp nodig hebben. Alle 377 bedrijven die wel hebben aangegeven dat ze ondersteuning willen van de Helpdesk, hebben nu een accountmanager.

Financiële regeling voor de ondernemers
Op dit moment zijn uit het Fonds 81 bijdragen van ƒ20.000,-- uitgekeerd voor de zwaarst getroffenen. Zwaarst getroffenen zijn de ondernemers, verenigingen, instellingen e.d. waarvan het bedrijfspand verwoest of langdurig (langer dan 2 maanden) onbruikbaar is.

Verder hebben 3 krediettoezeggingen plaatsgevonden, en is 6 keer een bijdrage voor huursuppletie voor 1 jaar toegekend.

Herhuisvesting
Per 10 juli 2000 is de stand van zaken als volgt:

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Laatste algemene bezoekregeling
Alle bewoners en ondernemers met hun personeel uit het gebied binnen de schutting krijgen nog een laatste mogelijkheid om het gebied te bezoeken. Iedereen wordt hierover persoonlijk benaderd per brief. Heeft u woensdag 12 juli nog geen brief ontvangen en bent u wel ondernemer in het gebied binnen de schutting, dan kunt u bellen met telefoonnummer 0800-0235328. De ondernemers kunnen zich met personeel opgeven voor de bezoekregeling. De bezoekdag is op 19 juli. Mensen die zich op hebben gegeven worden in busjes door het gebied gereden. Er is geen mogelijkheid om uit de busjes te stappen, anders dan bij het centrum van de ramp waar de mogelijkheid wordt geboden bloemen of iets dergelijks achter te laten. De bussen zullen alleen op die plekken komen die toegankelijk zijn. De Bamshoeve kan alleen benaderd worden, maar kan niet van dichtbij worden bezichtigd.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Beveiliging en ontruiming
Het terrein binnen de schutting wordt gecontroleerd door een beveiligingsdienst. Mocht u ondanks deze controle constateren dat er sprake is van diefstal uit uw pand, dan moet u hiervan aangifte doen bij de Politie. Deze zullen deze aangifte serieus oppakken. Verder worden alle bedrijven die werkzaamheden uitvoeren op het rampterrein gecontroleerd op wat ze meenemen. Er wordt op toegezien dat er geen andere spullen van het terrein worden meegenomen dan is toegestaan.

De ontruiming van de woningen in het rampgebied is eind deze week afgerond. Ondernemers die nog met hun verzekeringsexpert naar hun pand willen, moeten hiervoor contact opnemen met Marjolein van den Anker (tel. 4304695 of fax 4304015). Het verzoek wordt vervolgens behandeld in het CUB (Coördinatieteam Uitvoering Binnenring). Dit team is verantwoordelijk voor de werkzaamheden in de binnenring. De verzoeken worden onder andere getoetst aan de veiligheidsverordening Roombeek die op het gebied van toepassing is. Om de dagelijkse voortgang van de werkzaamheden zo min mogelijk te verstoren, worden bezoekers in principe pas na 18.00 uur tot het terrein toegelaten.

De mogelijkheid tot bezoek van het rampgebied met de verzekeringsexpert bestaat nog tot maximaal 18 juli 2000. Als er geen reacties meer binnenkomen bij het CUB met verzoeken tot inspectie van bedrijfspanden, kan in principe overgegaan worden tot sloop. Zoals ook in de vorige nieuwsbrief staat vermeld, vindt sloop alleen plaats na instemming van de eigenaar.

Er staan nog een paar auto’s op het rampterrein die indertijd niet door het RIT zijn afgevoerd. Deze auto’s worden deze week buiten het terrein gebracht en wel naar Monninkhof, de Ossenboer 15 te Enschede, tel. 4310579. De auto’s moeten gereinigd worden van asbest. Het CUB heeft een lijst van de auto’s en kentekens. Binnenkort wordt deze lijst gepubliceerd.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Toekomstige structuur van de helpdesk
De helpdesk voor getroffen ondernemers is nu acht weken in bedrijf. Tijd om te bezien in welke vorm de hulp voor de langere termijn kan worden gewaarborgd.

De helpdesk is tot nu toe bemand door vele accountmanagers van verschillende bedrijven en instellingen. Duidelijk is dat de helpdesk in een behoefte voorziet. Op vele fronten is een goede relatie ontstaan tussen de accountmanager(s) en de getroffen ondernemer(s). Daarom zijn de gemeente Enschede, de kamer van koophandel en MKB-Nederland in overleg over de voortzetting van de helpdesk voor langere tijd. Bij alle betrokken partijen bestaat de intentie om de helpdesk in een of andere vorm in stand te houden voor de komende 2 à 3 jaar. Te verwachten is immers dat de getroffen ondernemers straks bijvoorbeeld bij de schadeafhandeling ook behoefte hebben aan de begeleiding van een accountmanager.

Over de vorm, de taken en de omvang van de helpdesk in de toekomst wordt nu een plan van aanpak voorbereid. Dit moet uiterlijk 1 september a.s. gereed zijn. Als dat plan door alle betrokken partijen wordt goedgekeurd, kan er uitvoering aan worden gegeven.

Zodra er meer duidelijkheid over de toekomst van de helpdesk is, wordt u hierover geïnformeerd. Tot die tijd kunt u uiteraard gewoon een beroep blijven doen op de heldesk en/of uw accountmanager. Wel kan het zijn dat aan u een andere accountmanager moet worden toegewezen. Een aantal accountmanagers, dat zich de afgelopen weken heeft vrijgemaakt voor begeleiding of zich anderszins belangeloos heeft ingezet, moet weer terugkeren naar hun eigen werk of bedrijf. Een eventuele overdracht zal altijd met u worden besproken door uw oorspronkelijke accountmanager.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Verslag bijeenkomst 3 juli 2000
Op 3 juli was er weer een informele bijeenkomst voor getroffen ondernemers in het Ondernemingshuis. Ruim 35 ondernemers waren aanwezig. Ze kregen van Hans Bakker en Noud van Rooij van MKB-Nederland informatie over de opgerichte vereniging voor gedupeerde ondernemers.
De vereniging bestaat inmiddels ook statutair. Het interim-bestuur informeerde de aanwezigen over de activiteiten die op korte termijn zullen worden ondernomen. Het registreren van nieuwe leden, het voorbereiden van de algemene ledenvergadering, het selecteren van definitieve bestuursleden en het inventariseren van de geleden schade van ondernemers waren een paar onderwerpen die de revue passeerden.

Vanuit de aanwezige ondernemers kwamen veel signalen over zaken die, naar hun mening, absolute prioriteit verdienen. Met name de financiële situatie van sommige ondernemers, de bewaking van het gebied, de vergunningverlening en de toekomst van het gebied waren onderwerp van gesprek.

Het interim-bestuur heeft beloofd te bekijken of de geplande algemene ledenvergadering van 11 september a.s. kan worden vervroegd. Inmiddels heeft het interim-bestuur de aanwezige ondernemers laten weten dat zij het versnellen van de benoeming van een definitief bestuur en dus de algemene ledenvergadering niet haalbaar acht. Dit zal de kwaliteit van de besluitvorming geweld aandoen. Tevens heeft het interim-bestuur in deze brief aangegeven dat zij de belangen van de getroffen ondernemers zal behartigen zoals het definitieve bestuur zou doen.

De rest van de avond werd door de aanwezigen benut voor het uitwisselen van ervaringen en het maken van afspraken over onderlinge ondersteuning of contacten.

Alle aanwezigen op de avond meldden zich na afloop aan als lid van de nieuwe vereniging. Wilt u ook lid worden van de vereniging voor gedupeerde ondernemers dan kunt u zich aanmelden met het formulier uit de vorige nieuwsbrief, nummer 4.

De volgende informele bijeenkomst voor getroffen ondernemers staat gepland voor 17 juli a.s. om 20.00 uur in het Ondernemingshuis. U bent van harte uitgenodigd!

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Hoe gaat het met de winkelcentra?
In dit artikel een gesprek met woordvoerders van winkelcentrum Deppenbroek en winkelcentrum Mekkelholt. Beide winkelcentra liggen in en nabij het rampgebied en hebben gevolgen ondervonden van de ramp. Hoe hebben ze hierop gereageerd?

Winkelcentrum Deppenbroek
Bevindt zich op iets minder dan een kilometer afstand van Fireworks. Wordt bevolkt door 34 ondernemers. Vijftien ervan hebben forse schade geleden. Een gesprek met een woordvoerder.

Kunt u iets vertellen over de schade?
'Bij de EDAH kwam 13 mei om iets over half vier het gehele plafond naar beneden. Deze supermarkt is na zeven weken weer geopend. Tien andere winkels zijn provisorisch hersteld met stutpalen. Uiteraard is er geen garantie dat de plafonds het houden. Ook daar zullen maatregelen moeten worden genomen'.

Betekent het dat deze winkels tijdelijk worden gesloten?
'Zeker. Alles moet leeg gehaald te worden. Dat geeft een stuk omzetderving. De plafonds van het loopgedeelte zien er niet goed uit en moeten grondig geïnspecteerd worden. We zitten met de vraag: Wie draait voor de kosten op? Er is een spanningsveld tussen de opstalverzekering van de eigenaresse (Progress red.) en de inboedelverzekering van de ondernemers'.

Hoe is op dit moment de sfeer?
'De toestand is nogal down. We vonden het niet gepast om vlaggetjes en andere versieringen op te hangen ter gelegenheid van het EK voetbal.'.

Wat is uw grootste zorg?
'We missen een verzorgingsgebied met 2.500 mensen. Dat zijn natuurlijk niet allemaal vaste klanten. Toch zag je die mensen regelmatig in ons winkelcentrum. Ik meen begrepen te hebben dat het aantal supermarkten in ons stadsdeel van vijf naar drie teruggebracht wordt'.

Winkelcentrum Mekkelholt
Veertien winkels. Gevestigd aan de buitenkant van de eerste ring op 100 meter afstand van Grolsch. Gesprek met voorzitter Han Heijne.

Wat zijn uw herinneringen aan die fatale zaterdag?
'Ik was zelf op dat moment niet in de winkel. Mijn vader, medewerkers en een groot aantal klanten wèl. Grote schrik. Van alle winkels was het glas eruit. De puien waren vernield en er lagen grote brokstukken op auto's. Gelukkig waren er geen gewonden'.

Wat is het schadebeeld?
'Dat is voor iedereen weer anders. We zijn 14 dagen gesloten geweest. In onze schoenenzaak zijn we begonnen met het opruimen van de beschadigde artikelen. Collega's in de food sector kregen te maken met bederf van waren en de overlast die daaruit voortvloeit. We zijn hals over kop gevlucht, dus de computers en verlichting nog aan en deuren geopend....'

Dat had fatale gevolgen kunnen hebben?
'Dankzij de snelle reactie van de overheid is alles wat dat betreft goed verlopen. De wijk is onmiddellijk afgesloten. Eerst vind je dat niet zo leuk. Later realiseer je je, dat het de beste oplossing was. Ik heb zelf geholpen bij de evacuatie. We gingen van huis naar huis en riepen: 'Hallo hallo, zijn hier nog mensen? We moeten snel het gebied verlaten'.

U zit nu in de afwikkelingsfase?
''Klopt. Vooral de verzekeringskwestie speelt een rol. Het grootste probleem zit zogezegd tussen de oren. De nieuwe collecties komen nu binnen, maar is de consument daarin geïnteresseerd? Hoe moet het met opruimen en afprijzen?'.

Onzekerheid is uw grootste plaaggeest?
'Dat mag u wel zeggen. We zitten in een gebied waar daarvoor ook al de nodige klappen zijn gevallen. In verband met sanering zijn duizend woningen afgebroken. De mensen wonen nu verspreid over de stad. Schuttersveld is afgebroken. Klein Roombeek en Grolsch zijn daaraan gekoppeld. Er ontstaat een groot gebied in de stad dat kansen biedt voor bebouwing. Misschien ontstaat er een geheel nieuwe woonwijk met een compleet nieuw winkelcentrum. Daar wil ik ook graag bij betrokken worden'.

En dat betekent pas-op-de-plaats?
'Dat is juist het dilemma. Zo'n centrum is er niet binnen drie tot vijf jaar. Ik kan de zaak niet laten zoals ze is, maar vind het evenmin verantwoord om in de diepte te investeren. Dat maalt door je hoofd. Het is een soort van grijze mist waar je niet doorheen kunt breken. De positieve instelling van alle betrokkenen ten spijt'.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Gemeente Enschede heft geen belastingen in rampgebied
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om voor het jaar 2000 geen belastingen te heffen in het rampgebied. Het rampgebied betreft de binnenring zoals vastgesteld op 16 mei 2000 om 11.00 uur. Dit is in grote lijnen het gebied begrensd door Voortsweg, Oldenzaalsestraat, Lasondersingel, Boddenkampsingel, Kottendijk, Lyceumlaan, Deurningerstraat, Dr. J. van Damstraat, Dr. A.H.J. Coppesstraat, Spechtstraat, Buizerdstraat en Hulsmaatstraat. De belastingen die niet worden geheven zijn: onroerende zaakbelasting, hondenbelasting en precariobelasting.
Voor de onroerende zaakbelasting worden de invorderingen in het binnengebied gestaakt. Alle aanslagen voor panden in het binnengebied worden ingetrokken. Reeds betaalde onroerende zaakbelasting wordt terugbetaald.
Voor het jaar 2000 wordt in het betreffende gebied geen precariobelasting geheven voor reclamevoorwerpen aan gevels en voor uitstallingen.
Het niet heffen van de onroerende zaakbelastingen in het betreffende gebied betekent voor de gemeente Enschede alleen al een opbrengstverlies van ongeveer anderhalf miljoen gulden.
Het gemeentebestuur heeft dit ongebruikelijke besluit genomen om de inwoners en ondernemers uit het gebied te ondersteunen.
De mensen die het betreffen hoeven zelf geen actie te ondernemen in de richting van de gemeente.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


ondernemers aan het woord
In deze rubriek komen ondernemers aan het woord die de ramp hebben meegemaakt. In het getroffen gebied zijn veel verschillende soorten ondernemingen gevestigd. Hoe hebben de direct betrokkenen de ramp beleefd? En hoe gaat het een aantal weken na de ramp met hen persoonlijk en hoe ver is men gekomen met het herstarten van het bedrijf? Deze week een gesprek met B. Nijkamp van Sonex Meubelen.

'Hulpverlening werkt prima: nu nog vergunning voor nieuwbouw'

Sonex Meubelen is met twee bedrijven in het rampgebied vertegenwoordigd. Doet in woninginrichting, is gespecialiseerd in slaapkamers en meubelen.

Weet u wat uw gedachten waren op het moment van de ramp?
'Nee, toch niet weer hè. Eerder brandde onze vestiging (Veldhuis) in Haaksbergen tot de grond toe af. We stonden buiten naar vuurwerk te kijken. Dachten dat SE Fireworks een feestje bouwde. Toen kwam de eerste knal. We zijn op de grond gaan liggen. Als we in de zaak waren geweest had ons dat het leven gekost. Er is 75 meter etalageglas naar binnen geblazen'.

Het schadebeeld lijkt duidelijk.....
'We hebben twee bedrijven op 300 tot 325 meter van Fireworks. Aan de ene kant van de weg een speciaalzaak met 125 slaapkamers. Aan de andere kant een huiskamermeubelbedrijf. Dat staat daar al 45 jaar. Ik hád drie bedrijven; nu sta ik met lege handen'.

Hoe bent u met uw medewerkers de afgelopen weken doorgekomen?
'We hebben de beschadigde en nog bruikbare goederen verkocht. Als die uitgevent zijn, breekt de grote stilte aan. De heren slopers staan te popelen om de panden tegen de grond te gooien. We willen nu de zaak plat ligt, er iets mooiers voor in de plaats zetten. Het wachten is op de reactie van de ambtenaren'.

Wat is uw mening over de hulpverleners?
'Prima mensen, stuk voor stuk. We zitten nu bijvoorbeeld in de sfeer van de verzekeringen. Meneer Effink, een oud bank-directeur, helpt ons namens de helpdesk bij de kamer van koophandel. Dat loopt allemaal naar wens'.

Wat ervaart u als een extra belasting?
'We zijn een hele tijd van de markt af. Klanten met eeuwige trouw moeten nog worden uitgevonden. Als het een procedure van maanden wordt, komen we echt in de problemen. De concurrentie slaapt niet. We hebben te maken met een bedrijfsschade van 52 weken. daarvan is al meer dan een handvol verstreken'.

Wat is uw tip voor ondernemers die net als u getroffen zijn?
'Laat als je veel schade hebt, in ieder geval een aantal contra-expertises doen. Wij zijn bijvoorbeeld woninginrichters, daar hebben we verstand van. Van schadezaken weten we hoegenaamd niets. Contra's op het vlak van bedrijfsschade en van het onroerend goed. Het wordt door de verzekering betaald. Je wordt op deze manier niet 'opgehangen' aan het ene oordeel'.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


VOORSTELLEN VAN DE HELPDESK
De Helpdesk wordt bemand door 38 adviseurs uit verschillende organisaties. Deze organisaties zijn: Syntens, Activa, OOM, MKB Nederland, de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente, Hogeschool Enschede en de Twentse Ideeën Bank. Om de organisaties achter deze adviseurs te laten zien, zal iedere organisatie zich aan u voorstellen. Deze week is dat de Hogeschool Enschede.

De Hogeschool Enschede (HE) profileert zich sterk als partner van bedrijven die ondernemen en vernieuwen, als ondernemer in kennis en als basis voor expertisecentra op veel terreinen.

Het ondernemerschap krijgt een herkenbare plaats in de hogeschool. Ondernemen vanuit de hogeschool wordt gestimuleerd door faciliteiten te bieden aan ondernemende HBO-ers. De "ondernemerswinkel" zal in de nieuwe centrale hal een voor iedereen zichtbare en toegankelijke plek krijgen. Faciliteiten die worden geboden:

Stimuleren van bedrijvigheid in het algemeen en van nieuwe, innovatieve ondernemingen in het bijzonder heeft voor de Hogeschool Enschede een hoge prioriteit. Studenten die een bedrijf willen beginnen, worden ondersteund.

Ervaringen als accountmanager Hogeschool Enschede getroffen ondernemers vuurwerkramp
Afgelopen dinsdag kwam het verzoek om mijn ervaringen als accountmanager op papier te zetten. Hieronder volgt een korte reactie.

Enige weken geleden werd ik gevraagd om als accountmanager op te treden voor enkele getroffen ondernemers van de vuurwerkramp. Hierop heb ik direct "ja" gezegd. Vervolgens kreeg ik een informatiemap overhandigd met diverse procedures, richtlijnen en achtergrondinformatie. Als accountmanager wordt je verantwoordelijk gesteld voor de integrale behandeling van de vragen van de getroffen ondernemers. Flexibiliteit en gezond boerenverstand zijn eigenschappen die noodzakelijk zijn om de rol van accountmanager goed te kunnen vervullen.

Na de informatiemap te hebben bestudeerd heb ik contact opgenomen met de getroffen ondernemers om te kijken of zij ondersteuning konden gebruiken. Ondersteuning kan nodig zijn bij het vinden van passende huisvesting, bedrijfsadvies, juridisch advies, financiële ondersteuning etc. De gesprekken met de ondernemers hebben indruk op mij gemaakt. Het leed van diverse ondernemers is groot. Vooral het emotionele leed is enorm. Eén ondernemer was zelf in de nabije omgeving toen de vuurwerkopslagloods explodeerde. Hij vertelde zijn ervaringen zo gedetailleerd en emotioneel dat ik er beelden op mijn netvlies bij kon vormen.

Naast een luisterend oor heb ik de ondernemers kunnen ondersteunen bij het aanmelden van hun schadegevallen, het regelen van huursuppletie etc. Ik ben ervan overtuigd dat de getroffen ondernemers de ondersteuning van de accountmanagers en de stichting als zeer waardevol ervaren. Dit geeft een goed gevoel.

André Timmer

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


KORTE MEDEDELINGEN

Nieuwsbrief tweewekelijks
Vanaf deze week zal de nieuwsbrief niet meer wekelijks, maar tweewekelijks verschijnen. De volgende nieuwsbrief krijgt u dus op 26 juli 2000.

Vragenrubriek
We willen in deze Nieuwsbrief een vragenrubriek starten. In deze rubriek worden ingezonden vragen beantwoord die voor meerdere ondernemers interessant kunnen zijn. Heeft u zo’n vraag, stuur hem dan op naar de Helpdesk in het Ondernemingshuis, t.a.v. redactie Nieuwsbrief Ondernemers, Postbus 5500, 7500 GM Enschede. U kunt uw vraag ook telefonisch doorgeven aan de Helpdesk (0800-0235328).

Post ondernemers
Alle getroffenen kunnen post die niet aan het bedrijfsadres bezorgd kan worden, afhalen in het postkantoor PTT Post Rigtersbleek, Westend 1.
Dit kan op:

Voor alle informatie over de post kunt u gratis bellen: 0800 0417

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief