Ondernemersnieuwsbrief

4e uitgave 5 juli


Beste ondernemer(s),

Dit is de vierde nieuwsbrief voor ondernemers, verenigingen, instellingen e.d. uit de gebieden die getroffen zijn door de vuurwerkramp. De nieuwsbrief is een gezamenlijk product van de gemeente, de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente en MKB Nederland.

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Verspreiding

De gemeente, kamer van koophandel en MKB Nederland proberen deze nieuwsbrief zo goed mogelijk onder alle getroffen ondernemers, instellingen, verenigingen en kunstenaars te verspreiden. Bent u één van de getroffenen en heeft u de Nieuwsbrief voor Ondernemers niet persoonlijk ontvangen, neem dan contact op met de Helpdesk voor ondernemers, telefoonnummer 0800-0235328 (van 8.30 uur tot 17.00 uur, kostenloos). 
De vorige nieuwsbrieven kunt u ook hier vinden:


Helpdesk ondernemers
De Helpdesk voor ondernemers is te vinden bij de afdeling Voorlichting op de begane grond van het Ondernemingshuis Twente, Hengelosestraat 585 Enschede (tegenover de Universiteit Twente). De Helpdesk is geopend van 8.30 uur ‘s ochtends tot 17.00 uur ‘s avonds.

Op dit moment zijn 479 ondernemers, kunstenaars, instellingen en verenigingen bij de Helpdesk geregistreerd als ‘getroffen’. 367 ondernemers, verenigingen e.d. hebben zich actief gemeld bij de Helpdesk. De resterende 112 ondernemers, verenigingen e.d. hebben niet gereageerd op herhaalde oproepen om zich voor hulp te melden bij de Helpdesk. Wij gaan er vanuit dat zij geen hulp nodig hebben. Alle 367 bedrijven die wel hebben aangegeven dat ze ondersteuning willen van de Helpdesk, hebben nu een accountmanager.

Financiële regeling voor de ondernemers
Op dit moment zijn uit het Fonds 72 bijdragen van ƒ20.000,-- uitgekeerd voor de zwaarst getroffenen (in totaal f1.524.000,--). Zwaarst getroffenen zijn de ondernemers, verenigingen, instellingen e.d. waarvan het bedrijfspand verwoest of langdurig (langer dan 2 maanden) onbruikbaar is.
Verder heeft 1 borgstelling plaatsgevonden, en is 1 keer een bijdrage voor huursuppletie voor 1 jaar toegekend.

Herhuisvesting
De Twentec toren wordt niet meer ingezet voor herhuisvesting. De eigenaar van het pand (Dura/Te Pas) heeft afgelopen week het aanbod teruggetrokken. Het pand was maar erg kort beschikbaar voor herhuisvesting (van half juli tot half december 2000). Verder zouden er grote aanpassingen nodig zijn om het te kunnen gebruiken. Zo zat er bijvoorbeeld geen verwarming meer in. Voor de kunstenaars en verenigingen die naar dit pand zouden gaan, wordt gezocht naar andere ruimte. Veel kunstenaars kunnen ondertussen weer terug naar hun oude plek aan de Hulsmaatstraat en de Zessprong. De vraag om ruimte voor kunstenaars is hierdoor veel kleiner geworden.
De makelaars en Bureau Bedrijven van de gemeente zijn afgelopen week doorgegaan met hun zoektocht naar geschikte panden voor herhuisvesting. Er zijn enkele panden bezocht.

In het bedrijfsverzamelgebouw Hardick + Seckel aan de Kuipersdijk hebben zich ondertussen gevestigd: een fotograaf en twee beeldende kunstenaars.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Toegang tot het rampgebied
Op het moment dat de politie en het RIT klaar waren met hun werkzaamheden in het rampgebied, is het gebied overgegaan in beheer van de gemeente. De toegang tot het rampgebied en de werkzaamheden die daarbinnen moeten plaatsvinden, worden vanaf dat moment gecoördineerd door het CUB. CUB staat voor Coördinatie Uitvoering Binnenring. In het CUB zit een veiligheidscoördinator, iemand van SEARCH (milieuadvies), iemand van de arbeidsinspectie en vertegenwoordigers van de gemeente (Bouwbeheer, Milieu, Bureau Bedrijven en Communicatie). Het CUB wordt aangestuurd door een directeur: Jos de Moel.

Waar houdt het CUB zich op dit moment mee bezig? Ten eerste met het zo spoedig mogelijk ontruimen van de panden en beheersing van de volksgezondheidsaspecten. Dit laatste gebeurt door het nemen van maatregelen om burgers en werkers te behoeden voor ongedierte, infecties, gevaarlijke stoffen, asbest en instorting. Ten tweede coördineert het CUB de verzekeringsinspecties. Er wordt voor gezorgd dat bewoners en ondernemers met de verzekeringsagent naar de panden kunnen om bijvoorbeeld de schade op te nemen. Het zoeken naar huisdieren is ook een onderdeel van de werkzaamheden waar het CUB op toeziet. Als laatste houdt het CUB zich bezig met de voorbereidingen van de sloop. Hiervoor zullen bestekken worden gemaakt en randvoorwaarden worden opgesteld. In overleg met de eigenaren zal worden bepaald hoe de sloop zal worden gerealiseerd.

Op dit moment wordt nog onderzocht of er bodemsanering nodig is in het gebied. Tevens wordt bekeken of de bestaande kabels en leidingen nog gebruikt kunnen worden.

Streven is om midden juli het westelijk deel van het woon/werkgebied ontruimd te hebben. Het huisraad is dan uit het gebied verwijderd. Hierna wordt begonnen met het afvoeren van losliggend puin en autowrakken. Eventuele sloop start in geen geval voor de bouwvak. Alleen als er instortingsgevaar dreigt, wordt hierop een uitzondering gemaakt.

Op dit moment hebben veel bedrijven al een bezoek gebracht aan hun pand met hun verzekeringsexpert om de schade te inventariseren. Dit betreft in ieder geval de bedrijven in combinatie met een woning. Het CUB verzoekt aan alle bedrijven die nog toegang willen tot het rampgebied om schade op te nemen of om delen van de inboedel af te voeren (voor zover dit mogelijk is) dit te melden via de fax. Het faxnummer is: 053-4304015.

De asbestsanering zal zoveel mogelijk gemeenschappelijk gebeuren. Voordeel van een totaalaanpak van sanering is de beheersing van de afvalstromen, een snellere werkwijze en een mogelijk interessantere prijsvorming (aanbesteding en materieel wordt in één keer gedaan en ingezet). Voor de Bamshoeve wordt een apart saneringsplan gemaakt.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Deloitte & Touche berekent onverzekerde schade ondernemers
Maandag 26 juni jl. is de afdeling Forensic Services van accountantsbureau Deloitte & Touche gestart met het in kaart brengen van de onverzekerde materiële schade en gevolgschade van de ondernemers. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Enschede die Deloitte & Touche in de eerste week na de rampdag al heeft verzocht om een eerste schaderaming op te stellen (uitkomst 513 miljoen).

Een representatieve groep getroffen ondernemers zal geïnterviewd worden door het call center van I&O Research om antwoord te geven op o.a. de volgende vragen:

De uitkomsten van deze interviews zal Deloitte & Touche totaliseren en beoordelen. Dit zal mede aan de hand van informatie van de BCE gebeuren, het coördinatiebureau van verzekeringsexperts.
Het eindrapport wordt in de eerste week van juli aan de gemeente aangeboden. Tevens zal Deloitte & Touche de gemeente adviseren hoe een eventuele schaderegeling voor het onverzekerde deel van de geleden schade er uit zou kunnen zien.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Ondernemersvereniging gedupeerde ondernemers Vuurwerkramp Enschede
Tijdens de informele bijeenkomst van getroffen ondernemers in het ondernemingshuis op 3 juli heeft het interim-bestuur van de vereniging de aanwezigen geïnformeerd over haar activiteiten. Het interim-bestuur bestaat uit drie vertegenwoordigers namens MKB Nederland (de heren Bakker, Boermans en Van Rooij) en één vertegenwoordiger van de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente (de heer Huijgens).

Het interimbestuur organiseert een algemene ledenvergadering (ALV) op 11 september 2000. Tijdens deze ALV wordt onder andere het definitieve bestuur benoemd. Dit bestuur bestaat uitsluitend uit getroffen ondernemers. Verder kunnen eventuele wijzigingen van de statuten worden vastgesteld.

Tevens bestaat vanaf nu de mogelijkheid voor getroffen ondernemers om zich aan te melden als lid en/of als kandidaat-bestuurslid. Daarvoor treft u onderaan bij deze nieuwsbrief een aanmeldingsformulier aan dat u kunt terugsturen aan de Helpdesk.

Mensen die zich hebben aangemeld, ontvangen medio augustus een uitnodiging voor de ALV van 11 september. Uit het aanbod van kandidaat-bestuursleden zal het interim-bestuur een voordracht maken voor de algemene ledenvergadering. Niet voorgedragen bestuursleden kunnen zich, als zij worden ondersteund door tenminste 5 leden, óók kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. Indien er meer kandidaten zijn dan zetels vindt op de ALV een verkiezing plaats. De lijst van aangemelde leden zal met de uitnodiging voor de ALV worden meegezonden.

Bij de gesprekken met de centrale overheid over de vergoeding van de geleden schade, wordt voorlopig uitgegaan van de, overigens betrouwbare, ramingen zoals die door Deloitte en Touche zijn gedaan. De ondernemersvereniging is echter van mening dat het belangrijk is zicht te krijgen in de werkelijk geleden schade van de getroffen ondernemers. Daarom wil de vereniging de komende periode alle getroffen ondernemers in de gelegenheid stellen de werkelijk geleden schade te melden bij de vereniging. Dit kan uiteindelijk 3 doelen dienen:

  1. Een meer gedetailleerd beeld van de werkelijk geleden (soorten) schade
  2. Een basis voor in de toekomst mogelijk uit te keren bedragen uit bijdragen van de overheid.
  3. De zekerheid voor een ondernemer dat hij zijn schade ergens heeft gemeld.

Uiteraard zullen aan de wijze van aanlevering en de onderbouwing van de gemelde schade eisen worden gesteld in de vorm van accountantsverklaringen en/of onderliggende stukken.

Nadrukkelijk stelt het bestuur dat de melding geenszins garanties inhoudt voor (de hoogte van) de vergoeding of de termijn waarbinnen een eventuele vergoeding wordt verstrekt. De ervaring leert dat deze trajecten na een ramp (o.a. watersnood) langdurig zijn. Anderzijds denkt het bestuur met het verzamelen van deze informatie haar rol als bewaker van de ondernemersbelangen beter te kunnen uitvoeren.

Over de wijze van aanlevering van schademeldingen en onder welke voorschriften volgt nader bericht.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Commissie afwikkeling schade ramp
Het College van B&W van de gemeente Enschede heeft op dinsdag 27 juni de "Commissie Financiële Afwikkeling Ramp" geïnstalleerd. Voorzitter is de heer J. van Lidth de Jeude, burgemeester van Deventer. Deze breed samengestelde Commissie heeft tot taak de gemeente Enschede te adviseren over de wijze waarop wordt voorzien in een eventuele financiële tegemoetkoming in de materiële schade (geen letselschade) als gevolg van de vuurwerkramp. Verder onderzoekt de commissie hoe de aanvragen eenduidig en zo efficiënt mogelijk kunnen worden behandeld. Daarnaast maakt de commissie een overzicht van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en maakt zij evaluatie van regelingen inzichtelijk.

De commissie richt zich bij de adviezen op drie categorieën getroffenen: de bewoners, de ondernemers en de scholen en instellingen van het gebied.

De commissie bestaat uit mensen van de gemeente, van BCE (Bureau Coördinatie Experts) en van het Nationaal Rampenfonds. Wilma van Ingen, de directeur van de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente, is één van de waarnemende leden van de commissie. De andere waarnemende leden zijn afkomstig van verschillende ministeries.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


MEEST GESTELDE VRAGEN
Bij de Helpdesk komen veel vragen binnen over de toekomst van het gebied. Kan ik straks terug in het gebied? Wat zijn de precieze plannen met het gebied?

Toekomst van het gebied
De gemeente streeft er naar voor 15 september een beeld te hebben van wat de grondeigenaren uit het rampgebied willen. Hiervoor worden individuele gesprekken met grondeigenaren gevoerd. In september zal een plan van aanpak voor het gebied klaar zijn. Dit plan van aanpak zal de tweede helft van september openbaar worden gemaakt. Hierin zal staan hoe we organisatorisch en inhoudelijk verder willen gaan met het gebied.
U krijgt meer informatie hierover in de volgende nieuwsbrief.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


ondernemers aan het woord
In deze rubriek komen ondernemers aan het woord die de ramp hebben meegemaakt. In het getroffen gebied zijn veel verschillende soorten ondernemingen gevestigd. Hoe hebben de direct betrokkenen de ramp beleefd? En hoe gaat het een aantal weken na de ramp met hen persoonlijk en hoe ver is men gekomen met het herstarten van het bedrijf? Deze week een gesprek met Harrie Menning van Automaterialen Het Oosten.

'Burgemeester Mans is een kei van 'n kerel: hij krijgt een prachtige brief van mij'

Automaterialen 'Het Oosten' bestaat 27 jaar. Het functioneert sinds 1977 in het rampgebied. Levert tevens hogedrukreinigers en andere soortgelijke materialen.

Waar was u op het moment van de ramp?
'Op zoek naar een kleine jongen in ons bedrijf. Ineens werd ik een meter naar voren geduwd, voelde een warme gloed en vervolgens ging ik meters naar achteren. Die jongen is langs me heen gelopen. Heb ik niet gezien. Ik lag op mijn rug en keek in de open lucht. Ik heb 14 dagen lang druk op mijn oren gehad alsof ik tien meter onder water had gezeten. De volgende morgen kon ik mijn ogen niet meer open krijgen. Ze waren dichtgeslibd door het stof'.

De eerste zakelijke reactie nadat de emoties privé waren verwerkt?
'Ik maak de parkeerplaats schoon, zet er tien directieketen neer. Maak een winkeltje, expeditietje en een cabine met een sluisje zodat ik bij de voorraden kan komen. Ik ben opgevoed in een sfeer dat je zo weinig mogelijk een beroep moet doen op gemeenschapsgelden. Toen zag ik de werkelijke schade. Ik had net voor 40 mille stellingen ingebouwd en 100.000 gulden voorraad ingeslagen. In 1993 bleek ik bij een brand onderverzekerd. Dat zal me geen tweede keer overkomen'.

Hoe denkt u over de hulpver.....?
(Krijgen geen gelegenheid de zin af te maken) 'In één woord fantastisch. De brandweerlieden zijn stuk voor stuk helden. Burgemeester Mans gaat voor zijn mensen liggen. Ook de mensen die je verhinderen om naar je pand te lopen doen hun werk goed. Als ze iedereen maar door laten en er wordt geplunderd, dan heb je de poppen aan het dansen. De kamer van koophandel en MKB Nederland verdienen een pluim. Ik begrijp dat ze niet iedereen tegelijkertijd kunnen helpen'.

Geen ergernissen?
'Zeker. Een ambtenaar die zegt dat ie niet weet of er wel een bouwvergunning kan worden verleend. Dan zeg ik op mijn beurt: gossie man, ik zet één en ander op wieltjes, dan mag dat kennelijk wel. Geërgerd heb ik me ook aan de mensen die voor de camera verschenen. De meesten van hen gaven een volkomen verkeerd beeld van de hulpverlening en van het niveau van onze stad.'

Hoe nu verder?
'Ik ben positief ingesteld. Heb me anderhalve week rustig gehouden uit piëteit met de slachtoffers. Je gaat dan nadenken over tachtig slachtoffers die niks kunnen doen. We hebben veertien dagen na de ramp voor mijn medewerkers en hun partners een bijeenkomst georganiseerd. Samen gehuild en samen gelachen. Het zijn mijn mensen'.

Inmiddels weer elders begonnen?
'Klopt. In een gebouw aan de Hengelosestraat 66. Ik wil uiteindelijk terug naar de oude plek. Ik ben gewend om uit het diepe weer omhoog te klauteren.
Natuurlijk heb ik momenten dat ik kan zitten janken. Staatssecretaris Ybema heeft me bij de arm gepakt, ik kreeg zulke mooie brieven van relaties. Hartverwarmend!'

Heeft u nog een tip voor uw collega's in dezelfde omstandigheden?
'Kop op. Wat dat betreft denk ik aan de begrafenis van de eerste brandweerman. Ik stond daar bij met mijn rechterhand Rinus. We zijn weggelopen. Wat heeft die mevrouw eraan als ze na vierduizend handen nog twee paar extra moet schudden? Het dringt waarschijnlijk niet tot haar door. Ik heb een mooie kaart gekocht en daar mijn persoonlijke gevoelens op geschreven. Dat is ook gedaan voor de directe nabestaanden van de andere brandweermannen. Jongens die ik ken. Kerels met een hart van goud. Net als onze burgemeester. Wie maakt er in deze wereld geen fouten? Mans krijgt van mij een prachtige brief'.

In de volgende nieuwsbrief komt de heer Nijkamp van Sonex Meubelen aan het woord.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


KORTE MEDEDELINGEN

BCE verhuisd
Het Bureau Coördinatie Experts (schadeverzekeraars) is op 30 juni 2000 van Enschede terugverhuisd naar Waddinxveen. De helpdesk in Enschede is opgeheven omdat de meeste schadeopnames zijn uitgevoerd. Dagelijkse aanwezigheid van de schade-experts in Enschede is daardoor niet meer nodig. De verhuizing betekent niet dat BCE niet meer ingeschakeld kan worden. De schade-experts blijven gewoon oproepbaar. Wilt u contact opnemen met BCE dan kan dat op het volgende adres: BCE project Enschede, Mercuriusweg 17, 2741 TB WADDINXVEEN, telefoon 0182-630983, fax 0182-631226 en e-mail info@expertises.nl. Aanspreekpunten voor schadeopnames in het rampgebied zijn de heren M. Bredemeijer en C. van den Berg.

Vragenrubriek
We willen in deze Nieuwsbrief een vragenrubriek starten. In deze rubriek worden ingezonden vragen beantwoord, die voor meerdere ondernemers interessant kunnen zijn. Heeft u zo’n vraag, stuur hem dan op naar de Helpdesk in het Ondernemingshuis, t.a.v. redactie Nieuwsbrief Ondernemers, Postbus 5500, 7500 GM Enschede. U kunt uw vraag ook telefonisch doorgeven aan de Helpdesk (0800-0235328).

Post ondernemers
Alle getroffenen kunnen post die niet aan het bedrijfsadres bezorgd kan worden, afhalen in het postkantoor PTT Post Rigtersbleek, Westend 1.

Voor alle informatie over de post kunt u gratis bellen: 0800 0417

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


AANMELDINGSFORMULIER

Ondergetekende:

Naam bedrijf: ...........................................................................................…

T.a.v.: Dhr./Mevr .........................................................………………………….

Adres: ...........................................................................................…

Postcode en woonplaats: ................ .....................................................................

Telefoonnummer: ......... - .........................

Inschrijfnummer KvK: .....................................

Lid van MKB Nederland 0 ja 0 nee

meldt zich hierbij aan als lid van de "Ondernemersvereniging gedupeerde ondernemers Vuurwerkramp Enschede". Er wordt voor het jaar 2000 geen contributie geheven dankzij een bijdrage van de Stichting Financiële Opvang Getroffen Ondernemers. De toekomstige contributie zal t.z.t. door het definitieve bestuur van de vereniging, na de algemene ledenvergadering te hebben geraadpleegd, definitief worden vastgesteld.

0 Ik stel mijzelf ook kandidaat voor een bestuursfunctie

.......................…… (plaats) .....-.....-2000 ................................................ (handtekening)

 

Dit aanmeldingsformulier kunt u in een enveloppe zonder postzegel opsturen naar:

Helpdesk voor getroffen ondernemers
Antwoordnummer 55000
7500 VG ENSCHEDE

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief