Ondernemersnieuwsbrief

2e uitgave 21 juni 2000


Beste ondernemer(s),

Deze tweede Ondernemersnieuwsbrief is speciaal bedoeld voor ondernemers uit de gebieden die door de vuurwerkramp zijn getroffen. De Nieuwsbrief is een gezamenlijk product van de gemeente, de Kamer van Koophandel en MKB Nederland. Via deze Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen.

Verspreiding

De gemeente, Kamer van Koophandel en MKB Nederland proberen deze nieuwsbrief zo goed mogelijk onder alle getroffen ondernemers te verspreiden. Bent u ťťn van de getroffenen en heeft u de Nieuwsbrief voor Ondernemers niet persoonlijk ontvangen, neem dan contact op met de Helpdesk voor ondernemers, telefoonnummer 0800-0235328 (24 uur per dag, kostenloos). De nieuwsbrief is ook op internet te vinden op www.twente.kvk.nl

Inhoud van deze nieuwsbrief:


Helpdesk ondernemers

Op dit moment zijn 465 ondernemers, kunstenaars en verenigingen e.d. bij de Helpdesk geregistreerd als Ďgetroffení. 284 van deze ondernemers hebben zichzelf gemeld. De resterende 181 zijn bekend als getroffen en aangeschreven met de vraag of de Helpdesk iets voor hen zou kunnen betekenen.

Aan 261 bedrijven is reeds een accountmanager toegewezen. Met deze ondernemers is een volledig intakegesprek gevoerd.

De bemensing van de Helpdesk is uitgebreid met adviseurs van de Hogeschool Enschede en de Twentse IdeeŽn Bank. In totaal zijn er nu 35 accountmanagers op de Helpdesk werkzaam.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


FinanciŽle regeling voor de ondernemers

Op dit moment zijn uit het Fonds 22 bijdragen van É20.000,-- uitgekeerd voor de zwaarst getroffenen, heeft 1borgstelling plaatsgevonden, en is 1 keer een bijdrage voor huursuppletie voor 1 jaar toegekend. Zwaarst getroffenen zijn de ondernemers waarvan het bedrijfspand verwoest of langdurig (langer dan 2 maanden) onbruikbaar is.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Toegankelijkheid van het gebied

Op dit moment spelen drie belangrijke factoren een rol bij de bepaling of u toegang kunt krijgen tot uw pand:

  1. bouwkundige staat van het pand
  2. asbestvervuiling
  3. nog aanwezig onontploft vuurwerk

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is donderdag 15 juni 2000 gestart met het opruimen van onontploft vuurwerk. De EOD zal starten met een grondige inspectie van het woongebied op nog aanwezig vuurwerk. Het meeste vuurwerk is hier echter al opgeruimd. Daarna zal de EOD zich concentreren op het opruimen van vuurwerk in de overige gebieden. Naar verwachting zal dit zeker tot het einde van deze week duren.

Verzoeken tot ontruiming van het pand kunt u via uw accountmanager doorgeven. Deze zal samen met de gemeente, de verzekeringsexpert en instellingen als Search (asbestdeskundige) bekijken of en in hoeverre ontruiming mogelijk is. De mogelijkheid van ontruiming hangt, zoals gezegd, af van de bouwkundige staat van uw pand en van de locatie van uw pand. De ontruiming zal pas starten wanneer al het onontplofte vuurwerk is verwijderd.

De ontruiming gaat in twee fases. In eerste instantie bezoekt u uw pand samen met uw verzekeringsexpert en iemand van Search. Dit bezoek gebeurt onder asbestcondities: u krijgt beschermende kleren aan en een uitgebreide voorlichting van een medewerker van Search voordat u naar uw pand kunt. Bij uw pand aangekomen, mag u kleine zaken direct meenemen (voor zover de veiligheid dit toelaat en voor zover de zaken niet verontreinigd zijn met asbest).

Als u meer of grotere goederen uit uw pand wilt halen, zult u hiervoor een deskundig bedrijf moeten inschakelen (tweede fase van de ontruiming). Dit deskundige bedrijf dient een plan van aanpak te maken voor verwijdering van de goederen. Na goedkeuring van dit plan van aanpak door de Arbeidsinspectie en de gemeente kan het deskundige bedrijf de goederen uit uw pand halen.

Voor de Bamshoeve bestaat op korte termijn geen mogelijkheid tot bezoek of ontruiming. Dit hangt samen met veiligheid, de soort van asbestvervuiling en de bouwkundige staat van het gebouw.

Asbest

In de zogenaamde "binnenring" van het rampgebied zijn restanten asbesthoudend materiaal aangetroffen. Het betreft hoofdzakelijk stukken hechtgebonden asbestcementproducten. Dit zijn cementproducten waaraan tijdens de productie asbestvezels zijn toegevoegd om het materiaal te versterken, brandwerend en isolerend te maken. Als gevolg van de ontploffing en de gedeeltelijke sloop die in opdracht van het RIT werd uitgevoerd, zijn stukken beschadigd materiaal in de omgeving terechtgekomen. Deze restanten leveren geen risico op voor de gezondheid zolang ze niet worden aangeraakt of verder worden beschadigd. De asbestvezels zitten immers nog steeds geperst in een stuk cement.

Behalve deze stukken asbestcement, ofwel hechtgebonden asbesthoudend materiaal, is gebleken dat in een beperkt aantal gebouwen niet-hechtgebonden asbestmateriaal aanwezig is. Dit betreft onder andere de voormalige "Bamshoeve". De niet-hechtgebonden asbest zat in leidingisolatie en zachte plafond- en wandbeplating. Gezien het feit dat ook deze materialen zwaar beschadigd zijn, is op een aantal plaatsen asbestvezels aangetroffen. Om verdere verspreiding van deze asbestvezels te voorkomen, wordt met name de "Bamshoeve" regelmatig besproeid. Hierdoor is verspreiding van asbest door bijvoorbeeld de wind onmogelijk.

In verband met de aanwezigheid van de asbesthoudende materialen zijn voor het betreden van het gebied in overleg met diverse instanties veiligheidsmaatregelen getroffen. Daarnaast worden er dagelijks in de directe omgeving van het gebied luchtmetingen uitgevoerd om te controleren of de genomen maatregelen effectief en afdoende zijn. Tot op dit moment is geen enkele keer de grenswaarde benaderd of overschreden. De omgeving is veilig en verantwoord bevonden voor omwonenden en/ of passanten.

Ook de komende weken blijven asbestmetingen uitgevoerd worden. Zodra het mogelijk is, zal begonnen worden met het verwijderen van asbesthoudende materialen. Dit zal gebeuren door gespecialiseerde bedrijven.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Herhuisvesting

Per 16 juni 2000 is de stand van zaken als volgt:

Het is nog moeilijk om vervangende ruimte te vinden voor ondernemers met een behoefte aan kleine bedrijfshuisvesting of opslagruimte. Ook het aanbod van winkel- of bedrijfsruimte gecombineerd met wonen is op dit moment erg beperkt. Met name deze categorie ondernemers is extra zwaar getroffen. De makelaars die zich belangenloos hiervoor inzetten en Bureau Bedrijven van de gemeente Enschede, blijven proberen om vraag en aanbod van ruimte op elkaar af te stemmen.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Oproep aan gedupeerde kunstenaars

Beroepskunstenaars die door de ramp van 13 mei hun werkmateriaal zijn kwijtgeraakt, kunnen een aanvraag indienen voor steun uit het Noodfonds Kunstenaars Enschede.

Het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars (VvK) heeft, in samenwerking met FNV-KIEM en de BBK, een Noodfonds in het leven geroepen met als doel getroffen kunstenaars financieel te ondersteunen bij het hervatten van hun beroepspraktijk. Dat gebeurt in de vorm van een eenmalige beroepskostenvergoeding. Het gaat om een vergoeding op bescheiden schaal als aanzet bij de aanschaf van materialen en apparatuur.

Het VvK heeft zelf een bedrag van twee ton in het Noodfonds gestort. Daarnaast zijn vele kunst- en cultuurfondsen benaderd met de vraag eveneens een donatie te doen. Een onafhankelijke werkgroep stelt in een protocol regels vast voor de verdeling van de gelden uit het Noodfonds. Het Noodfonds wordt beheerd door het Voorzieningenfonds voor Kunstenaars.

De gedupeerde beroepskunstenaar kan een aanvraag bij het Noodfonds indienen door middel van een hiervoor bestemd aanvraagformulier. De kunstenaars die reeds geregistreerd zijn op de Van Heekstraat 79 (Stichting Ateliers BvV) krijgen automatisch een aanvraagformulier toegestuurd op het door hen opgegeven adres. U kunt ook zelf een aanvraagformulier afhalen bij het Informatie- en Adviescentrum (IAC) op het Molenplein. Wilt u meer informatie, dan kunt u bellen met VvK Den Haag telefoonnummer 070 - 3469559.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Schadebepaling ondernemingen uit rampgebied

In opdracht van de gemeente is meteen na de ramp een eerste raming gemaakt van de schade van de ongeveer 500 ondernemingen uit het rampgebied. Deze schaderaming is gemaakt door het gerenommeerde accountantskantoor Deloitte en Touche en I&O Research. De schaderaming moest goed onderbouwd en betrouwbaar zijn. Nog belangrijker was een snelle raming om de aandacht en betrokkenheid van Den Haag te garanderen. Vandaar dat op 31 mei de eerste raming gepresenteerd werd.

De schaderaming is in eerste instantie toegespitst op de bedrijven en instellingen die gevestigd zijn in de binnen- of buitenring per 13 mei 2000. Economische terugval bij bijvoorbeeld de horeca en winkels in de binnenstad is niet meegenomen. Ook is afgezien van de schade aan de algemene infrastructuur (gas, water, elektra, kabel, wegen).

Voor de raming is gebruik gemaakt van gegevens van de bedrijvencarthotheek van I&O Research, WOZ gegevens (Wet Onroerende Zaakbelasting) van de gemeente en omzetgegevens van de bedrijven van de Belasting. Voor deze laatste gegevens is speciale toestemming van het Ministerie van FinanciŽn uit Den Haag verkregen. Ook is met alle grote bedrijven en met 1 op de 10 kleine bedrijven een interview gehouden voor bepaling van de schade.

Op basis van de cijfers en de interviews is de volgende raming tot stand gekomen:

Totaalraming schade ondernemingen rampgebied: 513 miljoen

Schade aan onroerend goed (gebouwen) 165 miljoen

Schade aan roerende goederen (inventaris, inboedel, apparatuur) 141 miljoen

Kosten herhuisvesting 19 miljoen

Kosten specifieke infrastructuur (infrastructuur op terrein bedrijven) 6 miljoen

Kosten personeel (overwerk, improductiviteit) 31 miljoen

Omzetderving (tot en met 31 december 2000) 151 miljoen

(waarvan inkomstenderving: 39 miljoen)

Alle genoemde bedragen zijn exclusief de schades bij Grolsch en SE Fireworks. Het werkelijke schadebedrag kan bij nadere inspectie nog veel hoger uitvallen. Veel ondernemers hadden op het moment van het interview hun pand nog niet gezien en moesten een globale inschatting van de schade geven. Omzetderving is ook erg moeilijk te voorzien. De schaderaming betreft dan ook alleen een raming voor het jaar 2000.

Bij deze eerste schaderaming is niet gekeken naar welk deel van de schade wel en welk deel niet verzekerd is. Om deze vraag te beantwoorden heeft Deloitte en Touche een tweede opdracht gekregen. Streven is om over ongeveer 3 weken duidelijkheid te krijgen over het wel en niet verzekerde deel van de schade. Met deze gegevens kan de gemeente dan een claim bij Den Haag en Brussel neerleggen.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Verslag informele bijeenkomst dinsdag 13 juni 2000

Afgelopen dinsdag was de eerste informele bijeenkomst voor en door ondernemers uit het rampgebied. De bijeenkomst is druk bezocht. Er waren zoín 75 ondernemers aanwezig. Ook een camerateam van het NOS-journaal was kort aanwezig voor een sfeerbeeld. Na deze opnames is het NOS-team weggegaan.

Na een welkomstwoord door de voorzitter van de Kamer van Koophandel kreeg de initiatiefnemer Ferdi Lammerink het woord. Lammerink vroeg de aanwezigen toestemming voor de aanwezigheid van een cameraploeg van RTL 4. Deze ploeg zal hem gedurende 2 jaar volgen. Het resultaat zal een documentaire zijn over het verloop en de afwikkeling van de gevolgen van de vuurwerkramp voor hem als ondernemer. De aanwezigen gingen daarmee akkoord.

Na voorlezing van een kort gedicht kreeg MKB-Nederland het woord. Noud van Rooij, coŲrdinator van de accountmanagers, kreeg de gelegenheid bij de aanwezige ondernemers te toetsen in hoeverre zij het voorstel steunen om te komen tot de oprichting van een vereniging voor gedupeerde ondernemers. De aanwezige ondernemers stemden vrijwel unaniem in met dit voorstel.

Vervolgens werd de avond gevuld met onderlinge gesprekken en contacten met aanwezige accountmanagers. De avond werd besloten met de afspraak om over twee weken opnieuw een dergelijke bijeenkomst te houden. De conclusie van vele aanwezigen was dat de bijeenkomst aan een behoefte voldoet.

Omdat niet duidelijk is afgesproken wanneer een volgende bijeenkomst zal plaatsvinden, stelt het interim-bestuur van de op te richten vereniging voor de eerstvolgende bijeenkomst te houden op maandag 3 juli a.s. om 20.00 uur in het Ondernemingshuis. Er kan dan meer informatie over de vereniging worden gegeven.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Vereniging voor gedupeerde ondernemers

Naar aanleiding van de reacties op de informele bijeenkomst op dinsdag 13 juni zal op zeer korte termijn een vereniging van getroffen ondernemers worden opgericht. Naar verwachting zal in de loop van volgende week een interim-bestuur beginnen met het voorbereiden van een algemene ledenvergadering. In deze vergadering zullen statuten, huishoudelijk reglement en het definitieve bestuur kunnen worden vastgesteld c.q. benoemd. In het interim-bestuur zijn MKB-Nederland en de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente vertegenwoordigd.

Het definitieve bestuur zal uitsluitend worden gevormd door vertegenwoordigers van getroffen ondernemers. Door middel van kandidaatstelling kunnen belangstellenden voor een bestuursfunctie worden voorgedragen waarna de algemene ledenvergadering de bestuursleden kan kiezen. Hoewel een vereniging in principe contributie heft aan de leden zal het interim-bestuur bezien of voor de eerste periode een beroep kan worden gedaan op andere bronnen. Later zal het definitieve bestuur en de ledenvergadering een contributie moeten vaststellen, waarbij gestreefd wordt naar een voor alle leden acceptabel bedrag.

Nadere bijzonderheden over aanmelding als lid en kandidaatstelling voor bestuursfunctie(s) zullen in de bijeenkomst op 3 juli in het Ondernemingshuis worden gemeld.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Aanbod van diensten en materieel

Al direct na de ramp hebben veel bedrijven en instanties, zowel landelijk als regionaal, hulp aangeboden in de vorm van materieel en/ of diensten. Hoewel het hier niet in alle gevallen gaat om kostenloze dienstverlening, hebben deze bedrijven wŤl toegezegd bij hun dienstverlening rekening te zullen houden met de situatie waarin een getroffen ondernemer zich bevindt.

Een greep uit het aanbod:

- Onderhoud en reparatie van computers

- Facilitering op het gebied van licht, lucht, klimaat, schoonmaak en beveiliging

- Kantoormeubilair

- Gereedschappen

- Reclame (licht- en borden)

- Adviesdiensten op velerlei gebied

- Renovatie, onderhoud

- Nazorg

- Financieel advies en accountancy

- Communicatie en kwaliteitszorg advies

Alle aanbieders hebben een brief gekregen waarin ze hartelijk worden bedankt voor hun aanbod. Ook is hen toegezegd dat hun aanbod onder de aandacht van de getroffen ondernemers wordt gebracht. Uw accountmanager kan u verder informeren over de verschillende aanbiedingen. Heeft u nog geen accountmanager en wilt u meer informatie over de aangeboden diensten en de namen van de bedrijven dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Bijeenkomst Wet Voorkeursrecht Gemeenten, donderdag 15 juni 2000

Donderdagavond 15 juni heeft de gemeente in het Dishhotel een toelichting gegeven op de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Met ingang van 7 juni 2000 geldt deze wet voor het rampgebied.

Tijdens de voorlichtingsavond is een nadere toelichting gegeven op de werking van de wet en de functie hiervan voor herontwikkeling van het gebied. Voor de financiŽle afwikkeling van de eventuele aankopen heeft de gemeente bekend gemaakt voor een zeer redelijke opstelling te kiezen.

In het kort komt de betekenis van het voorkeursrecht voor de gemeente er op neer dat iedere eigenaar in het gebied die van plan is om zijn eigendom te verkopen dit eerst moet aanbieden aan de gemeente. Het maakt niet uit in welke staat het pand verkeerd. De gemeente heeft als uitgangspunt voor de te betalen vergoeding gekozen voor de waarde van vlak voor de ramp.

Om de waarde vast te stellen wordt er een taxatiecommissie benoemd. De commissie zal bestaan uit een onafhankelijk voorzitter, een bedrijfsmakelaar of een woningmakelaar en een gemeentelijk grondverwerver. Voor de keuze van de makelaars is overleg gepleegd met de lokale makelaarsvereniging. De commissie zal in de eerste plaats gebruik maken van de informatie die de eigenaar kan geven. Deze informatie wordt aangevuld met onder andere luchtfotoís, bouwtekeningen uit het gemeentearchief en kadastergegevens.

Naast de waarde van vlak voor de ramp zullen de bijkomende aankoopkosten van een vervangend pand worden vergoed. De uitkering die is ontvangen van de verzekering zal van de waarde worden afgetrokken. Het bedrag dat overblijft wordt door de gemeente betaald. Nadrukkelijk is gesteld dat iedere aanbieding afzonderlijk wordt bekeken en dat het hanteren van de waarde van voor de ramp alleen geldt voor eigenaren die op het moment van de ramp als zodanig stonden ingeschreven.

Uit reacties uit de zaal is gebleken dat met name bij bedrijven in veel gevallen geen volledige herbouwwaarde wordt uitgekeerd. De gemeente heeft overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de verzekeringsmaatschappijen over de uitkering van de herbouwwaarde. Als resultaat hiervan is voor woningen de toezegging verkregen dat aan de uitkering van de herbouwwaarde geen herbouwplicht zal worden verbonden. Voor bedrijven is deze toezegging er (nog) niet!

Voor de toekomst van het gebied staat de gemeente een herontwikkeling voor ogen. Over de invulling hiervan is op dit moment nog niet veel te zeggen, omdat het de bedoeling is om in nauw overleg met de bewoners en in het gebied gevestigde ondernemers tot invulling van het gebied te komen. De verwachting is uitgesproken dat de eerste woningen over drie jaar opgeleverd zullen zijn.

Na afloop van het plenaire deel van de bijeenkomst konden persoonlijke gesprekken gevoerd worden met een vijftiental mensen van de gemeente. Tijdens dit deel zijn ruim 100 vragenformulieren ingeleverd. Deze vragen zullen in gerichte gesprekken met de gemeente beantwoord worden. Iedereen die een formulier heeft ingevuld, zal hiervoor persoonlijk worden uitgenodigd.

Deze voorlichtingsavond moet worden gezien als de eerste in een reeks die moet leiden tot een zo spoedig mogelijke herontwikkeling van het rampgebied.

Het gebied waarvoor de Wvg geldt, wordt begrensd door de StroÔnksbleekweg, de Van Damstraat, de Kievitstraat, de Nieuwluststraat, de Roomweg, Deurningerstraat (inclusief het pand Studio Sport), Landstraat, Binnenhof, Kottendijk, Boddenkampsingel, Lasondersingel en de Tollensstraat. De kaart van het gebied en het daarbij behorende besluit kunnen tijdens de openingsuren van de Bouw- en Milieudienst in het gebouw de Noordmolen aan de Molenstraat worden ingezien.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


"MEEST GESTELDE VRAGEN"

Bij de Helpdesk komen veel vragen binnen. We willen in iedere nieuwsbrief een veel gestelde vraag behandelen. In deze nieuwsbrief betreft dit een vraag over huurcontracten.

Huurcontracten

Als mijn pand er niet meer staat, wordt het huurcontract dan vanzelf ontbonden of moet ik hier iets voor ondernemen? En wat als mijn pand er nog gedeeltelijk staat?

Artikel 7:1589 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat in het geval dat het gehuurde door enig toeval geheel of gedeeltelijk vergaat en elk gebruik door de huurder niet meer mogelijk is, de huurovereenkomst van rechtswege eindigt.

Als het gehuurde gedeeltelijk is vergaan heeft u als huurder twee mogelijkheden:

  1. ontbinding van het huurcontract vragen
  2. verlaging van de huurprijs vorderen

Bij beide mogelijkheden is het van belang dat u uw verhuurder van uw standpunt op de hoogte stelt.

Bij vordering van verlaging van de huurprijs kunt u het beste eerst een verzoek hiertoe bij de verhuurder indienen. Dit kan het beste op schrift gebeuren. Wil de verhuurder hier niet aan meewerken, dan is het verstandig een jurist te raadplegen.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


"VOORSTELLEN VAN DE HELPDESK"

De Helpdesk wordt bemand door adviseurs uit verschillende organisaties. Deze organisaties zijn: Syntens, Activa, OOM, MKB Nederland en de Kamer van Koophandel Veluwe Twente, Hogeschool Enschede en de Twentse IdeeŽn Bank. Om de organisaties achter deze adviseurs te laten zien, zal iedere organisatie zich aan u voorstellen de komende weken. Deze week is dat Activa.

Activa Ondernemersadvies zet zich in voor de gedupeerde kleine ondernemers: "We proberen individueel maatwerk te leveren"

Activa Ondernemersadvies is onderdeel van de Activa Groep uit Enschede. Activa biedt een integraal dienstenpakket op het gebied van arbeidsmarkt, werkgelegenheid, scholing en ondernemerschap. Activa is sinds 1983 actief op zowel de Nederlandse als Europese markt. Het dienstenpakket bestaat uit:

Activa werkt vanuit vier vestigingen. De hoofdvestiging is in Enschede aan de Boulevard 326a. Bij Activa werken 110 medewerkers.

Drie adviseurs en twee ondersteunende medewerkers vanuit Activa Ondernemersadvies vervullen sinds vier weken de rol van accountmanager voor zoín 70 kleine bedrijven die getroffen zijn in het rampgebied. Zij werken via een betrokken en individuele manier. Stap voor stap proberen zij de getroffen ondernemers met raad en daad weer op het goede spoor te krijgen. Dat is normaal ook hun dagelijks werk.

Activa Ondernemersadvies werkt in opdracht van verschillende overheden, organisaties en instellingen aan advisering en begeleiding van kleine ondernemers. En dan wel op alle terreinen van het ondernemerschap: ondernemingsplan, bedrijfsverbeteringsprojecten, overleg en contacten over onder meer vergunningen met overheden en instellingen.

Joop Wikkerink, projectleider en bedrijfsadviseur over de ervaringen van hem en zijn collegaís Jeroen Vloedbeld en Robin Mulder tot nu toe:

"In november 1999 zijn wij in opdracht van de Europese Commissie begonnen met een internationaal project waarin kleine bedrijven in crisis begeleid en geadviseerd worden. In dat project wordt onderzoek gedaan naar het voorkomen van bedrijfssluitingen of, als dat niet mogelijk is, het afwikkelen hiervan en het mogelijk maken van een doorstart. Wij konden niet vermoeden dat een half jaar later een echt grote crisis uitbrak in Enschede. Wij hebben ons meteen gemeld als adviseurs voor met name het kleinbedrijf (0-9 medewerkers). De meeste bedrijven in het rampgebied vallen onder deze categorie.

De afgelopen weken zijn wij samen met de ondernemers bezig geweest met allerlei zaken zoals schademelding, herhuisvesting, financiŽle regelingen. Je moet soms wel even slikken over wat je allemaal tegenkomt. Drie voorbeelden:

Met een twintigtal ondernemers zijn we elke dag druk geweest om toegang te krijgen tot het met asbest vervuilde pand. De gemoederen liepen hoog op. Dat kan ik me ook 100% voorstellen. Wat is het frustrerend wanneer je niet bij je spullen mag, dat je niet weet hoe groot de schade is, dat je niet kunt werken, dat het begrip en geduld van klanten opraakt, dat je niemand te spreken kunt krijgen die echt beslissingen kan nemen, dat de informatie om het uur wisselt. Maar we zijn er uit. Ook door fantastische medewerking van de verhuurder. Je ziet ook dat die ondernemers vechten als terriŽrs om hun zaak. Over ondernemerschap gesproken!

Een tweede voorbeeld. Veel kleine bedrijven waren echte buurtverzorgende bedrijven. Persoonlijke dienstverlening, horeca, reparatiebedrijven. Die hebben veel schade, zijn soms volledig verwoest en staan voor de vraag: wat nu? Je kunt wel weer gaan herbouwen, maar waar? Er zijn immers 2000 klanten uit de buurt weg. Je weet bovendien niet wat de precieze plannen met het gebied zijn. Je kunt dan als adviseur alleen maar aangeven dat je het op dit moment ook niet weet, maar dat je wilt helpen nadenken. Persoonlijk denken wij trouwens dat in de nieuwe plannen voor Groot-Roombeek juist veel ruimte moet blijven voor kleinschalige bedrijvigheid.

Een derde voorbeeld. De kunstenaars. Veel van hen waren gevestigd in de Bamshoeve. Daar is alles weg. Dat betekent in veel gevallen ook hun collectie, hun mallen, hun geestelijk eigendom. Daar moeten we niet te licht over denken. Voor kunstenaars is het juist van het grootste belang kunstwerken in voorraad te hebben. Ze kunnen zich daarmee presenteren en weer nieuwe opdrachten krijgen. Daarnaast vertegenwoordigt hun voorraad vaak een emotionele waarde. In elk geval zijn wij van mening dat kunstenaars die zich als ondernemer presenteren en ook als zodanig bij de Belastingdienst staan ingeschreven, ook als ondernemer behandeld moeten worden.

Ook voor ons waren dit hectische weken. Maar we zijn er nog lang niet klaar mee."

Activa Ondernemersadvies blijft klaar staan voor de kleine ondernemers. Nu en ook in de toekomst.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


KORTE MEDEDELINGEN

Vragenrubriek

We willen in deze Nieuwsbrief een vragenrubriek starten. In deze rubriek worden ingezonden vragen beantwoord die voor meerdere ondernemers interessant kunnen zijn. Heeft u zoín vraag, stuur hem dan op naar de Helpdesk in het Ondernemingshuis, t.a.v. redactie Nieuwsbrief Ondernemers, Postbus 5500, 7500 GM Enschede. U kunt uw vraag ook telefonisch doorgeven aan de Helpdesk (0800-0235328).

Post ondernemers

Alle getroffenen kunnen post die niet aan het bedrijfsadres bezorgd kan worden, afhalen in het postkantoor PTT Post Rigtersbleek, Westend 1.
Dit kan op: 

Voor alle informatie over de post kunt u gratis bellen: 0800 0417

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


(Tijdelijk) adres gewijzigd? Geef het aan ons door!

Wij doen er alles aan om de post op het goede adres aan te laten komen. Toch krijgen we af en toe brieven terug of beschikken we (nog) niet over een goed telefoonnummer. Daarom willen wij u verzoeken wijzigingen van vestigings- of correspondentieadres, telefoon- of faxnummer, of e-mailadres direct aan ons door te geven. Een telefoontje aan onze Helpdesk 0800-0235328 is voldoende, maar u kunt ook mailen. Alvast bedankt voor uw medewerking!

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief