Ondernemersnieuwsbrief

15e uitgave 31 januari 2001


Beste ondernemer, vereniging, kunstenaar of instelling,

In deze vijftiende (maandelijkse) nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

De vorige nieuwsbrieven kunt u ook hier vinden:


SPECIAAL TELEFOONNUMMER HELPDESK VERVALLEN!!

Het speciale telefoonnummer van de helpdesk voor getroffen ondernemers is komen te vervallen. U kunt voortaan de helpdesk bereiken via het algemene nummer van de kamer van koophandel: 053-4849849.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Regeling voor getroffen ondernemers en kunstenaars in uitvoering

Eind januari zijn de eerste gesprekken tussen getroffen ondernemers, hun adviseurs en de (bedrijfs)schade-experts van Stichting BCE Calamiteiten en Projecten van start gegaan. Op dat moment waren zoín 60 registratieformulieren binnen. Met alle indieners van deze formulieren is inmiddels contact opgenomen.

De ĎRegeling tegemoetkoming schade ondernemingen vuurwerkramp Enschedeí met de bijbehorende toelichting is in december vorig jaar beschikbaar gekomen. Het rijk heeft via het ministerie van Economische Zaken ruim 80 miljoen NLG vrijgemaakt om te waarborgen dat er geen ondernemers buiten hun schuld om, als gevolg van de vuurwerkramp failliet gaan.

Informatiepakket
Voor de Kerst is naar alle getroffen ondernemers en kunstenaars die geregistreerd zijn bij de Helpdesk van de Kamer van Koophandel, een informatiepakket gestuurd. Het informatiepakket bevat de tekst van de regeling, een toelichting en een registratieformulier. Wie dat informatiepakket nog niet heeft, kan het aanvragen of afhalen bij de Helpdesk van de Kamer van Koophandel, Hengelosestraat 585, telefoon 053 Ė 484 98 49.

Aanvulling op informatiepakket
Bij de stukken van de schaderegeling die in december zijn verstuurd, ontbreekt de omschrijving van de binnen- en buitenring en een kaart van de gebieden. Deze omschrijving en de kaart worden met deze nieuwsbrief meegestuurd.

Registratieformulier
Alle getroffen ondernemers en kunstenaars worden uitgenodigd zo snel mogelijk een registratieformulier in te dienen. Zodra dat binnen is, wordt met u een afspraak gemaakt voor een gesprek met een (bedrijfs)schade-expert. Bedoeling van dat gesprek is om de materiŽle schade (zaakschade) meteen goed in beeld te krijgen en een eerste beeld van de winstderving. Het ingevulde registratieformulier met bijlagen kan al voldoende basis geven voor de schadevaststelling. Uitgangspunt is om alles wat direct kan worden afgehandeld, zo snel mogelijk af te handelen. De verwachting bestaat dat ca 80% van de ondernemers op deze manier snel kan worden geholpen. Waar dat nog niet kan, vindt overleg plaats hoe bijvoorbeeld ontbrekende gegevens kunnen worden opgeleverd of hoe schade eventueel opnieuw kan worden vastgesteld.

Schadevaststelling
Zoals gezegd is het uitgangspunt om alles wat snel kan worden afgehandeld, dat ook te doen. Waar zaken ingewikkeld of in eerste instantie onduidelijk liggen, biedt de ondernemersregeling de mogelijkheid om een schadecommissie in te stellen. Deze commissie wordt ingesteld door de Stichting financiŽle hulpverlening vuurwerkramp en bestaat uit onafhankelijke deskundigen/experts op het gebied van zaakschade of winstderving. De commissie kent geen vaste samenstelling, maar wordt afhankelijk van de situatie waarom het gaat, samengesteld uit experts die over de vereiste deskundigheid beschikken. De schadecommissie brengt aan de Stichting advies uit over de te nemen beslissing op een aanvraag.

Formele aanvraag tot en met 1 april 2001
Met het indienen van het ingevulde registratieformulier start u de behandeling van uw verzoek om een tegemoetkoming in zaakschade, winstderving, begeleidingskosten bij voortzetting of beŽindiging van uw bedrijfsactiviteiten of in kosten van bijstand door uw accountant of adviseur. Zo snel mogelijk daarna heeft u, desgewenst samen met uw adviseur, een (eerste) gesprek met een (bedrijfs)schade-expert van BCE. In de eerste helft van februari komt, tegelijk met een brochure over de ondernemersregeling, beschikbaar het officiŽle aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier krijgt u persoonlijk uitgereikt of toegezonden. Met het invullen van dit aanvraagformulier zet u de laatste, noodzakelijke stap in de aanvraagprocedure. Vanaf het moment dat u het aanvraagformulier heeft ingediend, gaan de officiŽle behandelingstermijnen lopen.

Voorschotbetaling
Via het aanvraagformulier heeft u ook de mogelijkheid een voorschotbetaling aan te vragen, voordat de definitieve tegemoetkoming wordt vastgesteld. Het invullen van het aanvraagformulier zal in de meeste gevallen geen problemen opleveren, omdat de benodigde gegevens door u al via het registratieformulier zijn verstrekt. Belangrijk is wel dat u het aanvraagformulier indient uiterlijk op 1 april 2001.

Registratieformulier ťn aanvraagformulier
Een registratieformulier kunt u nu al indienen. Een aanvraagformulier krijgt u in de eerste helft van februari. Dat moet u uiterlijk op 1 april 2001 indienen. Let u er dus op dat u beide formulieren indient. Als u alleen een registratieformulier indient, is dat dus niet voldoende!

Voorlichting voor accountants
Inmiddels hebben zoín 75 accountants, administrateurs en adviseurs van de getroffen ondernemers uitgebreide informatie gekregen over de ondernemersregeling tijdens een speciale voorlichtingsbijeenkomst op 16 januari jl. De vragen en antwoorden die tijdens deze bijeenkomst zijn besproken, staan in deze Ondernemersnieuwsbrief. Uw eigen accountant/administrateur kan u dus in principe al helpen, bijvoorbeeld met het invullen van het registratieformulier. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de Stichting financiŽle hulpverlening vuurwerkramp.

Vragen of problemen?
Heeft u vragen of problemen, neemt u dan contact op met de Stichting financiŽle hulpverlening vuurwerkramp, p/a afdeling Handelsvoorlichting van de Kamer van Koophandel, Hengelosestraat 585, Enschede, telefoon 053 Ė 484 98 49.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


VRAGEN EN ANTWOORDEN SCHADEREGELING

Vragen en antwoorden gesteld op voorlichtingsavond over de schaderegeling voor accountants en adviseurs op 16 januari 2001.

Indien uitkering van de verzekeringsmaatschappij nog niet definitief is vastgesteld Ö.
Dan is de uitkering op basis van de schaderegeling eveneens nog niet vast te stellen. Wel kan een voorschot worden aangevraagd.

Worden de adviseurskosten altijd vergoed?
Alleen indien deze naar redelijkheid gemaakt zijn. Dus niet in geval dat een aanvrager niet voldoet aan de doelgroepcriteria. Maximum vergoeding voor adviseurskosten is 2.500 Euro.

Hoe zit het met kosten van ziekte van werknemers (ten gevolge van de vuurwerkramp) en kosten van Arboned in verband met psychische hulp?
Deze vallen onder de winstdervingsuitkering, dus ook onder het eigen risico van 30% dat de regeling bepaalt.

Hoe wordt de vermogenstoets toegepast in geval van gebroken boekjaar?
Dan in redelijkheid door te rekenen naar 31 december 1999.

Kent de regeling een hardheidsclausule?
Deze is niet expliciet in de regeling opgenomen, maar is wel van toepassing (wettelijke regeling) in geval van onbillijkheid.

Vallen bijzondere baten en lasten onder het begrip "jaarwinst"?
Ja, wanneer het gaat om het referentiejaar 1999, tenzij ze door bijzondere omstandigheden van onbillijke aard ontstaan zijn.

Moet de aanvraag perse ingediend worden voor 1 april 2001?
Ja, ontbrekende bescheiden eventueel later aanleveren.

Wat te doen met gevolgschade die ontstaat nadat de beschikking is vastgesteld?
Zo goed mogelijk vooraf inschatten; winstderving wordt per jaar, gedurende drie jaren, vastgesteld. Dit punt goed doorspreken met schade-expert. Oplossing kan ook zijn om dossier niet te sluiten en met voorschotten te werken.

Hoe zit het met zaakschade in het geval dat een bedrijf buiten rampgebied gevestigd is, bijvoorbeeld bedrijven die zaken opgeslagen hadden in het rampgebied?
Dit valt niet onder de schaderegeling.

Wat zijn de gebiedsgrenzen?
Deze worden nog nader afgestemd met de gemeente.

Wat gebeurt er met de expertiserapporten uit de periode mei / juni etc?
Deze worden meegenomen bij de schadebepaling. Eventuele correcties kan de ondernemer overleggen met Bureau CoŲrdinatie Expertise (BCE, helpdesk verzekeraars).

Hoe zit het met bedrijfsautoís in het rampgebied?
Vallen onder de regeling, maar niet als het bedrijf erbuiten gevestigd is.

Waar is BCE te bereiken?
In het Ondernemingshuis, telefoonnummer (KvK) 053 Ė 4849849.

Waar is de Stichting FinanciŽle Hulpverlening Vuurwerkramp te bereiken?
Via de coŲrdinator de heer F. Muntel, telefoonnummer 053 Ė 4822243 of per e-mail: st.fhv@12move.nl   

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Bericht Commissie Oosting

De Commissie onderzoek vuurwerkramp, onder leiding van voorzitter Oosting, is bezig met het schrijven van haar eindrapport, dat in februari 2001 zal verschijnen.

Inmiddels heeft de commissie veel informatie verzameld. Die informatie bevindt zich in documenten waar meer dan 200 mensen voor zijn geÔnterviewd. Bovendien hebben veel getroffenen en zelfs mensen die niet rechtstreeks door de ramp zijn getroffen, een bijdrage geleverd aan het onderzoek. Door te bellen, te mailen, langs te gaan bij de Enschedese locatie, een brief te sturen of de enquÍte in te vullen. Meer dan 2000 reacties heeft de commissie op deze manier verzameld. Ieders bijdrage -over de toedracht van de ramp, over de rampbestrijding en de hulpverlening na de ramp- betrekt de commissie bij haar onderzoek.

Dat de commissie inmiddels werkt aan de voorbereiding van haar eindrapport, hoeft u niet te beletten contact op te nemen. Hieronder staat het adres en telefoonnummer waarop u de commissie kunt bereiken. Zolang het onderzoek gaande is, kan de commissie datgene wat u weet of vindt hierbij betrekken. Aarzel dus niet.

Wat de commissie niet kan, is zelf praktische hulp bieden. De commissie is een onderzoekcommissie. Mensen die hulp vragen, zal de commissie moeten doorverwijzen naar bijvoorbeeld het IAC, de Ombudsman van het IAC of een andere instantie.

Zodra het eindrapport van de commissie voltooid is, wordt in Enschede een bijeenkomst belegd waar getroffenen een toelichting krijgen op het onderzoek van de leden van de commissie. U kunt daarover in de loop van het nieuwe jaar nadere informatie verwachten. De datum en plaats van deze bijeenkomst zal via advertenties in Dagblad de Twentsche Coutant Tubantia aan u bekend worden gemaakt.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Eindrapportage commissie Van Lidth

Burgemeester J. Mans van Enschede heeft op 20 december 2000 het eindrapport van de Commissie FinanciŽle Afwikkeling Vuurwerkramp ontvangen uit handen van de voorzitter van de Commissie, de heer J. van Lidth de Jeude. De Commissie heeft haar werkzaamheden in zes maanden afgerond. Ze heeft zeven regelingen voor materiŽle schade ontworpen en diverse adviezen op het gebied van materiŽle schade aan het College van B&W van Enschede uitgebracht.

De regelingen voor particulieren worden gefinancierd door en via het Nationaal Rampen Fonds (NRF) uit gelden die onder de Nederlandse bevolking zijn ingezameld via giro 777. De regeling voor ondernemers wordt gefinancierd door het rijk (via het ministerie van Economische Zaken).

De Stichting Nationaal Rampenfonds heeft in totaal 44,8 miljoen gulden ontvangen ten behoeve van particulieren die materiŽle schade hebben geleden door de vuurwerkramp. De inzamelingsactie van het Nationaal Rampenfonds werd gecoŲrdineerd door het Nederlandse Rode Kruis. Het bedrag van 44,8 miljoen gulden is grotendeels bijeengebracht door de Nederlandse bevolking. Deze heeft 38,6 miljoen gulden gestort op gironummer 777. Daarnaast heeft het Rijk een bijdrage gedaan van 6,2 miljoen. Gironummer 777 werd een dag na de ramp opengesteld door het Nationaal Rampenfonds. Op 31 december 2000 is het nummer gesloten voor giften ten behoeve van Enschede.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Rapporten Inspecties Vuurwerkramp Enschede

Half januari 2001 zijn de inspectierapporten van de vuurwerkramp Enschede gepubliceerd. De rapporten zijn opgesteld door acht rijksinspecties. Dit zijn de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Inspectie voor de Politie, de Rijksverkeersinspectie, de Inspectie MilieuhygiŽne, de Inspectie van de Ruimtelijke Ordening, de Inspectie van de Volkshuisvesting en de Arbeidsinspectie. In een afzonderlijk rapport zijn alle conclusies en aanbevelingen van de acht inspecties nog eens op een rij gezet.

De inspecties hebben samengewerkt met het Openbaar Ministerie, dat een strafrechtelijk onderzoek uitvoert rond de vuurwerkramp. Verder hebben de inspecties hun informatie steeds direct beschikbaar gesteld aan de onafhankelijke Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (de commissie Oosting).

U kunt de inspectierapporten nalezen op de internetsite van het ministerie van Binnenlandse Zaken: www.minbzk.nl.

De gemeente heeft op deze inspectierapporten gereageerd richting het ministerie. Belangrijkste onderdelen van de reactie waren:

  1. Uit de ramp zijn lessen te leren die verder gaan dan het lokale niveau. De inspectierapporten gaan hier niet op in.
  2. Er is niet naar gestreefd de feiten en gebeurtenissen te plaatsen in de context van de hectiek, met name in de eerste uren na de ramp. Bijna geen enkel inspectierapport besteedt aandacht aan deze hectische omstigheden.

De gemeente wacht met verdere reactie totdat het integrale onderzoeksrapport van de Commissie Oosting uitkomt.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


ONDERNEMERSAVONDEN DECEMBER EN JANUARI

Ondernemersavond 18 december 2000
Op deze zeer druk bezochte avond (ca. 170 personen) is door de voorzitter van de Stichting FinanciŽle Hulpverlening, de heer Hulshof, een inleiding verzorgd over de strekking van de schaderegeling voor ondernemers. De Ondernemersvereniging had een aantal vragen gesteld, waarop uitgebreid werd ingegaan. Met name de indieningstermijn werd opgerekt tot drie maanden na het verzenden van de regeling. Daarnaast werden er enkele praktische vragen gesteld.

Om 21.00 uur werd het formele gedeelte afgesloten en was er een uitgebreide nazit.

Ondernemersavond 22 januari 2001
De eerste ondernemersavond van 2001 stond in het teken van de wederopbouw van de wijk Roombeek-West.

De heer Meijer, projectleider economie, heeft een inleiding verzorgd over de projectstructuur. Aan het hoofd van dit bureau staat Peter Kuenzli. Daaronder staan drie pijlers: economie, fysiek en sociaal. In de organisatie is ook het onderdeel ruiming ondergebracht. De stedenbouwkundige Pi de Bruijn wordt vanuit al deze groepen gevoed met informatie en ideeŽn, op basis waarvan hij een vlekkenplan gaat maken.

Het tweede deel van de avond werd door de heer Hofman verzorgd. Hij is aangetrokken om zoveel mogelijk ideeŽn voor de wederopbouw te genereren. Hiervoor wordt, op voorspraak van de ondernemersvereniging, een aparte ondernemers"participatie"avond georganiseerd. Op 5 februari a.s. wordt u om 20.00 uur in het Rijksmuseum verwacht.

Tot slot heeft de heer Bakker van MKB-Nederland de resultaten van de inventarisatie gepresenteerd.

Eind november/begin december heeft de Ondernemersvereniging een enquÍte uitgevoerd met als doel een beeld te krijgen van de wensen en verlangens van de ondernemers. In toenemende mate werd de vereniging gevraagd of er een visie bestond op het toekomstig ondernemerschap in Roombeek-West. Deze was er niet en om enigszins met visie te kunnen spreken is de genoemde enquÍte uitgevoerd.

De resultaten zijn als volgt:

De enquÍte is breed verspreid, namelijk onder alle adressen die bij de Helpdesk bekend zijn. Dit zijn er meer dan 500. Wij wisten dat een groot deel hiervan niet terug zou komen, aangezien de vragen niet op hen van toepassing zijn.

Vraag 1: Vindt u dat er plaats moet zijn voor werken naast wonen in de wijk ?
Ruim 90 % vindt dat dit inderdaad zo moet zijn. Ruimt 4 % vindt dit niet wenselijk. Uit geluiden die ik heb opgevangen zijn ook de bewoners van mening dat er weer op een groot deel van de ruimte bedrijven zich moeten vestigen.

Vraag 2: Bent u van plan om met uw onderneming terug te keren naar de wijk ?
Van diegenen die het formulier hebben retour gezonden zegt ruim 58 % dit van plan te zijn. Hierbij moet de aantekening worden gemaakt dat er een aantal ondernemers aangaf zich reeds weer in de wijk te hebben gevestigd. Aangetekend moet wel worden dat 32 % van plan is niet terug te keren. Uit de formulieren bleek dat dit enerzijds ondernemers zijn die toch al van plan waren weg te gaan, maar ook ondernemers die het bedrijf inmiddels hebben gestopt.

Vraag 3: Aan welke voorwaarden dient deze plaats te voldoen ?
In eerste aanleg werd gevraagd om een indicatie te geven van het aantal benodigde vierkante meters. Gezien de verscheidenheid van de antwoorden kan hiervan gezegd worden dat met namen gevraagd wordt om kleinschaligheid met een accent tussen de 200 en 500 m2.

Het tweede deel van de vraag was veel belangrijker, n.l. Naar welke vorm van huisvesting gaat uw voorkeur uit?
Als we de categorieŽn werken aan huis, bedrijfsruimte aan huis en kantoor aan huis bijeen nemen dan is dit ruim 30 %. Ruim 15 % geeft aan een zelfstandig bedrijfsgebouw te willen. Voor een bedrijfsverzamelgebouw zou een kleine 6 % kiezen.

De laatste vraag was: Welke ondersteuning denkt u nodig te hebben bij de terugkeer naar het gebied?
Bijna 33 % (25 mensen) gaven aan dat zij verwachten financiŽle hulp nodig te hebben. Daarnaast kwam naar voren dat ondernemers graag hulp zouden hebben bij de bepaling of zij terug zouden willen c.q. kunnen keren.

Enkele opmerkingen vanuit de overige vragen:
Een kleine 10 % heeft het bedrijf beŽindigd of is van plan dit te doen, waarbij niet is gezegd of de ramp daarvan de oorzaak is. Ruim 12 % geeft aan vervangende huisvesting te hebben gevonden, dan wel nieuw te gaan bouwen.

Tot slot het volgende: van de open vraag om opmerkingen te maken is veel gebruik gemaakt. Hierbij enkele opvallende punten die meerdere keren voor kwamen:

Tot zover de resultaten van de enquÍte. Naar mijn mening is het participatietraject op 5 februari a.s. een uitstekende gelegenheid om alle ideeŽn naar voren te brengen. Dit doet recht aan de laatste opmerking: Samen staan we voor de wederopbouw van Roombeek-West vanuit een gemeenschappelijk belang van plezierig wonen en werken in een nieuwe wijk.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Mededelingen van het bestuur

Inmiddels heeft de vereniging weer een aantal keren vergaderd. De belangrijkste punten op een rij:

In alle gesprekken vragen wij om aandacht voor de problematiek van de ondernemers. Nog steeds zij wij niet tevreden over de schaderegeling. De voorwaarden zijn te scherp en de uitvoering laat op zich wachten. U ziet dat wij op vele momenten deze problemen aan de orde stellen en op die manier behartigen wij uw belangen.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


ACHTER DE SCHERMEN BIJÖ.

Een blik achter de schermen bij Gert-Jan Meijer: procesmanager pijler economie van de wederopbouw van Roombeek West.

Wat is je plek in de projectorganisatie Roombeek West?
"Ik ben procesmanager voor de pijler economie in de projectorganisatie Wederopbouw Roombeek West. Deze projectorganisatie is door de gemeente Enschede apart, naast de bestaande diensten, opgericht. Het projectbureau heeft een directie (Peter Kuenzli en Jelle Hannema) en drie procesmanagers voor de pijlers fysiek (Tom Smeulders), sociaal (Francien Groot) en economie (ik dus). Daarnaast vallen sloop en sanering en communicatie ook onder de verantwoordelijkheid van de projectorganisatie. Het projectbureau staat voor de planontwikkeling in direct overleg met de stedenbouwkundige Pi de Bruin."

Welke pijlers van de wederopbouw zijn van belang voor de ondernemers?
"Alle drie pijlers zijn van belang voor ondernemers. De pijler economie is wel het meest belangrijk voor de ondernemers. Samen met Tom van de fysieke pijler worden ideeŽn ontwikkeld over hoeveel bedrijvigheid terug moet en kan komen, zowel bedrijven die vroeger in het gebied zaten als ook nieuwe bedrijven, in welke vorm en voorzichtig ook al een beetje waar. Het gaat dan onder andere om vragen als: komen de bedrijven geconcentreerd op een bedrijventerrein, of verspreid over de wijk? Willen we een bedrijfsverzamelgebouw? Is er behoefte aan woon/werkpanden? Komt er een winkelcentrum in het gebied? We denken daar zelf over na, maar we overleggen ook met lokale deskundigen van bijvoorbeeld de kamer van koophandel, Syntens, MKB Nederland, de Overijsselse Ontwikkelings Maatschappij (OOM) etc. We organiseren voor de onderwerpen detailhandel en bedrijvigheid speciale deskundigenbijeenkomsten. Heel belangrijk voor ons zijn ook de resultaten van de participatiebijeenkomsten."

Doen jullie nog meer dan nadenken over het economisch programma?
"Ja, naast ruimte voor bedrijvigheid gaat het ook om het beantwoorden van de vraag: hoe helpen we ondernemers verder. Een deel van de bedrijven is nu tijdelijk of permanent op een andere plaats in Enschede gehuisvest. Een ander deel is tijdelijk gestopt en wacht tot men meer duidelijkheid krijgt over de mogelijkheden om terug te keren naar het gebied. Die duidelijkheid moet er ook snel komen. Op dit moment wordt door de OOM bekeken welke verdere steun en begeleiding ondernemers nodig hebben bij het voortzetten van hun bedrijf, binnen Roombeek West of daarbuiten. Ik verwacht binnenkort de eerste resultaten van dit onderzoek. Daarnaast is er een onderdeel dat we Ďarbeidsmarktbeleidí noemen. Dit is gericht op werkzoekenden. Werkzoekenden uit Roombeek West maar ook uit overig Enschede. Doel is om mensen weer kansen te bieden om zinvol werk te doen en om een baan te vinden. Voorbeelden hiervan zijn het inzetten van mensen bij beheer en veiligheid, een inhaalslag bij toeleiding naar de arbeidsmarkt en scholing en toeleiding in de kappersbranche."

Hoe onderhoudt je contact met de ondernemers?
"Mijn contacten met ondernemers zijn voornamelijk met de ondernemersvereniging. Ik heb regelmatig overleg met het bestuur. Ik ben verder regelmatig aanwezig bij de informele ondernemersbijeenkomsten in het ondernemingshuis. Verder heb ik contact met een aantal accountmanagers van de Helpdesk. Op 5 februari is er een speciale participatiebijeenkomst voor ondernemers. Daar ben ik aanwezig om zoveel mogelijk wensen en ideeŽn te horen. Verder ben ik van plan om maandelijks een stukje in de ondernemersnieuwsbrief te zetten over de stand van zaken van de economische pijler van de wederopbouw."

Wat was je persoonlijke indruk toen je het rampgebied zag?
"Ik voelde het meest toen ik voor de schutting stond aan de Roomweg en door de gaten keek. Ik dacht: hier is oorlog geweest... De ravage maakte een grote indruk op me. Hier heeft niemand om gevraagd. Mensen lopen nog steeds met grote onzekerheid rond over schadeafwikkeling en of ze terug kunnen keren naar het gebied. Het toekomstperspectief is voor velen nog erg onduidelijk. En voordat dat duidelijk wordt, moeten nog de nodige moeilijke formulieren ingevuld worden. Voor sommigen komt de discussie over de wederopbouw op een goed moment. Maar ik merk dat hij voor velen nog te vroeg is. Er zit nog te veel pijn, er is te veel nog niet goed geregeld. Toch hoop ik dat de ondernemers die het al wel op kunnen brengen 5 februari mee willen denken over de toekomst van de bedrijvigheid in Roombeek."


ONDERNEMERS AAN HET WOORD
In deze rubriek komen ondernemers aan het woord die de ramp hebben meegemaakt. Deze keer een gesprek met Roelant Belderbos van de Thole Group.

Thole Group betrekt medio juni nieuw pand
De Thole Group dreigde in mei vorig jaar op slag van de kaart weggevaagd te worden. De buurman van Fireworks zag datgene wat met noeste vlijt was opgebouwd, in een flits tegen de vlakte gemaaid. De drie werkmaatschappijen konden ruim twee maanden niet produceren. Die werkmaatschappijen zijn de Machinefabriek Thole, Thole Parkeersystemen b.v. en B-T environment technology b.v. De eerste is gespecialiseerd in de productie van (hijs)werktuigen, die stuk voor stuk uniek zijn, waarvan de opdrachtgever de zekerheid heeft dat hij 'dat ene' in zijn bezit krijgt dat passend is voor zijn productie. Thole Parkeersystemen maakt voornamelijk afsluitbomen, stadsafsluitingen ook wel bollards genoemd en allerlei andere high tech constructies, zoals voor de Metro in Rotterdam. B-T environment technology scoort op het vlak van milieu. Met name voor het scheiden van afvalstromen en de verwerking daarvan. Directeur-eigenaar is de heer Roelant Belderbos. Hij praat ons bij over de wederopstanding uit de verschrikkingen.

Hoe hebt u die eerste dagen na de ramp beleefd. Was er geen gevoel van totale machteloosheid?
'In die eerste dagen was het moeilijk om in te schatten of we ooit op de oude plek een herstart zouden kunnen maken. We hebben daar ook niet op gewacht. Samen met onze 35 medewerkers zijn we koortsachtig op zoek gegaan naar alternatieve mogelijkheden. Dat lukte ons binnen een tijdsbestek van drie tot vier dagen. Op woensdag of donderdag na de zwarte zaterdag bleek pas hoe hard de klap was aangekomen. Het pand aan de Tollensstraat, waarin de drie werkmaatschappijen waren gevestigd, bleek nagenoeg geheel van de aardbodem verdwenen'.

Waaruit bestond het meest geschikte alternatief?
'Een leegstaande machinefabriek in Hengelo. Gelukkig hadden we onze bestanden veilig gesteld. De back up bespaarde ons bosjes toegevoegde ellende. Natuurlijk was je zwaar gehandicapt. Op bepaalde segmenten rustte een levertijd van vier tot vijf maanden. Productie-onderdelen dienden opnieuw gemaakt of besteld te worden. De eerste drie maanden zijn extreem zwaar geweest. Wie mij beter kent, weet dat ik het niet snel opgeef. Daarbij moet me van het hart dat het personeel voorbeeldige steun verleende. Mensen stelden spontaan vakantie uit of leverden vrije dagen in'.

Hadden opdrachtgevers begrip voor de situatie?
'Aanvankelijk zeker. Verbazing en verbijstering vertaalden zich in een coulante houding. Eťn relatie had net tevoren een grote bestelling geplaatst. Hij bood ons kort na de ramp spontaan aan om de eerste vijftig procent over te maken. Een ander bedrijf wilde gratis voor niets de centrale inrichten. We hadden het zelf inmiddels geregeld, maar goed. Dat zijn gouden momenten.
Daarna werden opdrachtgevers die wat verder weg zaten grimmiger in hun houding. Dat heeft ons uiteraard omzet gekost. We hebben geroeid met de riemen die we hadden. In ieder geval zijn we niet stil aan de wal gaan liggen om op hoger water te wachten. Je raakte gehandicapt doordat je geen kranen tot je beschikking had. We produceren nu in een hal met een hoogte van vier meter tegen negen meter in de fabriek aan de Tollensstraat'.

Als we het goed begrepen hebben, breken er binnenkort betere tijden aan?
'Dat mag u wel zeggen. We hadden al een stuk grond elders in Enschede, aan de Marsteden 36-38, in optie genomen. De gemeente Enschede heeft ons op hartverwarmende wijze geholpen de schetsmatige plannen zo snel mogelijk te realiseren. Ik moet zeggen dat het met die bouwvergunning niet sneller had gekund. We zijn nu bezig de staalconstructies op te richten. Medio juni hopen we de nieuwbouw (circa negen miljoen) te kunnen betrekken'.

Hoe zit het met de verzekering?
'Dat is een interessant verhaal. We hebben regelmatig hertaxaties van opstallen en machinepark laten plaatsvinden. Het vormde een goede leidraad voor de verzekeringsmaatschappij. Ze hadden daar een stevig houvast aan. Het is echt aanbevelenswaardig om er een expert bij te betrekken. Tijdens ťťn van de eerste bezoeken in de geÔmproviseerde kantine kreeg iedere medewerker het verzoek om op te schrijven wat hij/zij zich kon herinneren van wat rondom hem/haar heen op de werkplek lag. Je denkt dan een klein beetje: wat een flauwekul. Zo'n passertje en een kraspen kunnen het bedrag niet maken. Mooi mis meneer. Het bleek al met al om spullen te gaan waarvan de waarde in de tonnen loopt.. Ik was daar zelf heel erg verrast over'.

Straks een nieuw begin met geavanceerde apparatuur?
'Hoe noemen ze zoiets: van de nood een deugd maken? Nou, we hebben gelijk de meest geavanceerde apparatuur aangeschaft. Daarom durf ik hardop te zeggen dat we medio dit jaar over ťťn van de modernste machinefabrieken in Twente beschikken. De constructie blijft dezelfde: drie werkmaatschappijen. Ach, als het met de ene poot een keer wat minder gaat kun je dat met de andere weer opvangen'.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


STAND VAN ZAKEN

Werkzaamheden kerngebied
Eind januari wordt gestart met sloop en sanering van het rampgebied. Vooruitlopend hierop is in december de kolenbunker op het Bamshoevecomplex gesloopt. Er was onderzocht of de kolenbunker nog te behouden was, maar dit bleek niet het geval te zijn. Andere bouwkundige objecten waarvan nog wordt onderzocht of ze bewaard kunnen blijven, zijn het balenmagazijn en de galerij op de Bamshoeve en de watertorens van Rozendaal en Cord Finish. In december 2000 zijn ook kapvergunningen aangevraagd voor alle bomen in het schuttinggebied die de ramp niet hebben overleefd.

Commissie Oosting
Het eindrapport van de Commissie Oosting zal eind februari verschijnen.

Gezondheidsonderzoek
Eind mei, begin juni 2000 is een groot gezondheidsonderzoek gehouden onder slachtoffers van de vuurwerkramp. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn vorig jaar in juli in de Diekmanhal gepresenteerd. Daarna is het onderzoeksmateriaal verder bewerkt. In het voorjaar van 2001 zal een rapportage verschijnen over het materiaal dat is verkregen uit alle gegevens die in mei en juni 2000 zijn verzameld.

Participatie wederopbouw Roombeek West

Participatiebijeenkomsten
Het participatietraject is op dit moment volop in gang. Dinsdag 23 januari is de eerste participatiebijeenkomst geweest met bewoners. De bewoners konden met Pi de Bruijn op basis van een maquette van het rampgebied praten over wat ze goed en minder goed vonden aan de wijk. De komende tijd zijn er nog meer van deze bijeenkomsten. Voor de ondernemers wordt een aparte participatiebijeenkomst georganiseerd (zie ook "korte mededelingen").

Uniek participatietraject op internet
Op de site www.roombeek-west.enschede.nl is sinds kort een unieke vorm van participatie opgestart. U kunt meedenken over de wederopbouw door uw waardering te geven voor inrichting, voorzieningen en leven in de wijk. Bij ieder thema krijgt u een paar keuzes te zien (in de vorm van fotoís) waaraan u een waardering kunt koppelen. Voorbeelden van vragen die worden gesteld: moet bedrijvigheid gegroepeerd op 1 terrein, of verspreid door de wijk terugkomen? Vindt u dat werken aan huis mogelijk moet zijn, of mag er alleen gewoond worden in huizen? Bezoek de site en geef uw mening!

Toekomstbouwers
Een ander erg leuk participatieproject betreft www.toekomstbouwers.nl. Op deze site kunnen leerlingen van de basisscholen uit het rampgebied hun ideeŽn weergeven over de wederopbouw. Bij het onderdeel "belangrijke mensen" kunnen leerlingen vragen stellen aan onder andere de burgemeester, de wijkagent en ook aan Lo Oosting, de voorzitter van de ondernemersvereniging.

Nieuwsbrief wederopbouw
Half februari zal de volgende nieuwsbrief van de wederopbouw uitkomen. U krijgt de nieuwsbrief toegestuurd.

IdeeŽnbus
Er zijn al erg veel reacties over de wederopbouw binnengekomen via de ideeŽnbussen. De reacties komen binnen in papieren vorm (met verhalen en tekeningen) en ook digitaal via internet.

Helpdesk ondernemers
Aantal geregistreerde getroffen ondernemers, kunstenaars, instellingen en verenigingen: 550

Vereniging Gedupeerde Ondernemers
Het ledental van de vereniging ligt op 215 (waaronder Deppenbroek als geheel).

FinanciŽle regeling voor de ondernemers
Bijdragen uit de É 20.000 regeling voor de zwaarst getroffenen: 152 keer
Kredietverlening: 33 keer
Huursuppletie voor 1 jaar: 31 keer

Herhuisvesting
Per 26 januari 2001 is de stand van zaken als volgt:

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


KORTE MEDEDELINGEN

5 februari participatiebijeenkomst wederopbouw ondernemers
Op 5 februari wordt een participatiebijeenkomst specifiek voor ondernemers gehouden. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden naast de reguliere participatiebijeenkomsten van bewoners. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente, in samenwerking met de ondernemersvereniging getroffen ondernemers. De bijeenkomst wordt gehouden in het Rijksmuseum en start om 19.30 uur. U heeft hiervoor al een uitnodiging ontvangen.

Ondernemersnieuwsbrief maandelijks
De nieuwsbrief verschijnt vanaf deze maand in de vierde week van de maand. Deze datum is gekozen omdat het een week na de reguliere ondernemersbijeenkomsten valt. De zaken die in deze bijeenkomst aan de orde zijn geweest, kunnen zo meteen meegenomen worden in de nieuwsbrief.

Informele ondernemersbijeenkomst in februari 2001
Naast de participatiebijeenkomst op 5 februari is er ook een reguliere informele ondernemersbijeenkomst op 26 februari. Tijd: 20.00 uur. Plaats: Ondernemingshuis.

Video "registratie getroffen wijk" niet ontvangen?
In december zijn de videobanden met "registratie getroffen wijk" en "de stille tocht" bezorgd bij de mensen die de banden hadden besteld. Heeft u een band besteld, maar nog niets ontvangen, neem dan contact op met het IAC. U kunt hiervoor naar het centrale nummer bellen: 0800-1100. Het IAC zal ervoor zorgen dat de band alsnog bij u thuis wordt gebracht.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN ADRESSEN

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


COLOFON
Uitgave van: Kamer van Koophandel Veluwe en Twente, MKB Nederland en de afdeling Economische Zaken van gemeente Enschede
Redactie: gemeente Enschede
Telefoon: 053-4815298
Fax: 053-4818582