Ondernemersnieuwsbrief

14e uitgave 13 december 2000


Beste ondernemer, vereniging, kunstenaar of instelling,

In deze veertiende (driewekelijkse) nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Verspreiding
De gemeente, kamer van koophandel en MKB Nederland proberen deze nieuwsbrief zo goed mogelijk onder alle getroffen ondernemers, instellingen, verenigingen en kunstenaars te verspreiden. Bent u één van de getroffenen en heeft u de Nieuwsbrief voor Ondernemers niet persoonlijk ontvangen, neem dan contact op met de Helpdesk voor ondernemers, telefoonnummer 0800-0235328 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur, kosteloos). 

De vorige nieuwsbrieven kunt u ook hier vinden:


Kunstenaars Enschede en wederopbouw

Maandag 11 december was voor Enschedese kunstenaars een speciale dag georganiseerd. De dag vond plaats in het Rijksmuseum Twenthe en duurde van 9.30 tot 17.30 uur. Er is gebrainstormd over de mogelijke betrokkenheid van kunstenaars bij de wederopbouw van de getroffen wijk. Wat kunnen kunstenaars bijdragen en op welke manier kan dit worden aangepakt? De dag werd ook gebruikt om kontakten met andere kunstenaars weer op te halen en nieuwe kontakten te leggen. De resultaten zullen worden aangeboden aan de onlangs ingestelde ID- bus. Er waren ook een aantal vakmensen uitgenodigd van buiten de kunsten. Dit waren onder andere vakmensen uit het gebied van ecologie en ruimtelijke ordening. Door hen mee te laten praten in de gespreksgroepen kon een breed terrein worden gedekt. Voor nadere informatie: Wout Zweers, Piksenbrink 190, 7544 BL Enschede tel. 053- 4783599. Ook kunt U informatie vinden op www.bamshoeve.nl

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Project ‘risico’s van bedrijven’

Inventarisatie risico’s van bedrijven
Na de vuurwerkramp werden veel vragen gesteld over de relatie tussen bedrijvigheid en wonen. De gemeente heeft daarom controles uitgevoerd bij een groot aantal bedrijven en voert momenteel op verzoek van de gemeenteraad een nadere inventarisatie uit van bedrijven waar eventuele veiligheidsrisico’s bestaan. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau in samenwerking met de gemeentelijke brandweer en de afdeling milieu van de gemeente. Afstemming vindt plaats met het Ministerie van VROM, de Inspectie Milieuhygiëne en de provincie Overijssel. Eventuele meldingen van inwoners van Enschede over mogelijk onveilige situaties bij bedrijven worden betrokken bij de inventarisatie van risico’s van bedrijven.

De meldingen worden geregistreerd en vertrouwelijk behandeld. Ze worden beoordeeld op de aard en omvang van het bedrijf en de aanwezigheid van woningen of andere gevoelige bestemmingen in de nabije omgeving (bijvoorbeeld scholen).

Binnen twee weken wordt teruggekoppeld wat er met de melding is gedaan. Bedrijven worden individueel beoordeeld en betrokken in het onderzoek. In het voorjaar van 2001 komt er een eindrapportage met een overzicht van de stand van zaken. Deze vormt mede de basis voor een gemeentelijk veiligheidsbeleid. Voor specifieke knelpunten zal een plan van aanpak worden gepresenteerd voor verbetering.

Telefoonnummer voor melden ‘onveilige situaties’
Tot en met 18 december 2000 kunnen inwoners van Enschede een speciaal telefoonnummer bellen als zij vinden dat er rond een bedrijf een onveilige situatie bestaat. De openstelling van dit meldpunt is gerelateerd aan het onderzoek ‘inventarisatie risico’s van bedrijven’. De informatie die via de bellers bij de gemeente binnenkomt, kan gebruikt worden voor het onderzoek. Het telefoonnummer 053-4817685 is op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

Naast de mogelijkheid van telefonisch melden is er de mogelijkheid om een schriftelijke melding te doen. Het adres is antwoordnummer 1142, 7500 VB Enschede, onder vermelding van ‘Meldpunt risico’s van bedrijven’. Via de website www.enschede.nl/meldpunt     kan naar een speciale meldpuntpagina gesurft worden, waar informatie over het onderzoek te vinden is. Ook via e-mail kan een melding gedaan worden: www.enschede.nl/meldpunt    

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


voorstellen van het bestuur van de ondernemersvereniging
In deze rubriek worden de bestuursleden van de ondernemersvereniging aan u voorgesteld. De adressen van alle bestuursleden vindt u achter in de nieuwsbrief bij "belangrijke telefoonnummers en adressen". Dit keer worden aan u voorgesteld: de heer Moes.

Bennie Moes: 'Ik heb er hekel aan voor mezelf op te komen'
Hij deed in witgoed en staat op het punt om een toekomst te zoeken in het recyclen van caravans. Bennie Moes, bestuurslid van de Ondernemersvereniging Gedupeerde Ondernemers Vuurwerkramp Enschede, heeft uiteindelijk moeten toegeven dat hij niet eeuwig door kan gaan met alléén voor anderen op te komen. 'Ze zijn bezig om voor mijn financiële problemen een oplossing te vinden. Nu betaal ik 2000 gulden huur. We zijn wezen kijken naar een nieuw pand. Kosten: 1,2 tot 1,5 miljoen. Dat is niet op te brengen. Het is goed dat mensen me helpen. Maar 't kost me wel moeite om dat te laten passeren'.

Wat zijn de gevolgen van de vuurwerkramp?
'Dat is niet zo moeilijk om uit te leggen. Ik ben gewoon alles kwijt. Mijn woonwagen is totaal verwoest. Geld om een nieuwe te kopen ontbreekt me. Vandaar dat ik nu in een caravan verblijf. Kijk, we zijn er met z'n allen nog goed vanaf gekomen. Een neefje heeft zijn arm gebroken. Dat is het.'

Toch lijkt het erop alsof Bennie Moes de oude niet meer is?
'Dat heb je goed gezien. De huurbaas heeft overal nieuw glas in gezet. Zelf hebben we veel tijd gestopt in het opknappen van het pand. Maar in 2003 moeten we hier weg. Ik maak me daar grote zorgen over. Kijk, weet je. Ik word elke dag met de ellende van die ramp geconfronteerd. Kan me daar niet van losmaken. Mijn halfbroer, tevens mijn buurman, drijft handel in auto's. Een stuk of dertig van die karretjes zijn volledig vernield. Ze zeggen vaak tegen ons: haal die brokken beton toch weg. Dat willen en kunnen we niet. Zelf zit ik met een aantal ingedeukte koelkasten die voor de export bestemd waren. Dat beeld vliegt me dagelijks naar de keel'.

Enkele weken geleden bent u gecrasht op een autocircuit. Heeft dat iets met de vuurwerkramp te maken?
(korte pauze) 'Dat denk ik wel. Ik ben elke dag met die ramp bezig. Een seconde van onoplettendheid kan dan fataal zijn. Ze zeiden tegen me: 'Bennie je had wel dood kunnen zijn'. Nou daar mankeerde ook weinig aan. Ribben gebroken, nier en milt gescheurd, rugwervel aangetast. Ik zit flink in de lappenmand. Gelukkig zijn er mensen die nu voor mij opkomen. Ze zeggen tegen me dat ik ook recht heb op die twintigduizend gulden. Tja, wat moet ik daar nou mee. Ik ben er tot nu toe steeds vanuit gegaan dat anderen het geld beter kunnen gebruiken'.

Mensen komen nu minder snel naar de zaak dan voorheen?
'Zeker weten. Ze denken kennelijk dat alles plat ligt. Ik heb voor mijzelf vastgesteld dat ik dat witgoed links moet laten liggen. Je hebt daar zoveel milieuvergunningen voor nodig. Mensen die het weten kunnen, noemen dat een verstandige beslissing'.

Een weekje vakantie met gedupeerde ondernemers lost niets op?
'Op zich verheug ik me daar op. Alleen...ik heb geen rooie cent. Bij ons in Twente zeggen ze: 'Jan schraap me de wortel anders vreet ik hem zelf op'. Ik hoop dat ze snel wat geld voor me los kunnen krijgen. De hulpverlening is fantastisch. Het bestuur van de Ondernemersvereniging houd me volledig op de hoogte. Zo voel ik me toch bij de wederopbouw betrokken. Ik moet onder de mensen blijven'.

Waarom moeten ondernemers lid worden van uw vereniging?
'Omdat eendracht macht maakt. Als je alleen een zandzak van honderd kilo op de wal moet zetten is dat een loodzwaar karwei. Met vijf man is het een peulenschilletje. We vechten voor honderd procent schadeloosstelling. Die dertig procent moet erbij. Ik heb de vijftien ondernemers waarmee we in één pand zitten, allemaal lid gemaakt. Daarvan zijn er die goed verzekerd zijn. Ze zien het belang van samenwerking in. Het ledental groeit gestaag'.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Mededelingen van het bestuur

Stand van zaken inventarisatie ondernemerswensen Roombeek-West
Op dit moment zijn er een groot aantal formulieren binnengekomen. Echter, nog lang niet alle bedrijven uit met name de binnenring hebben gereageerd. Zoals het er nu naar uit ziet, zijn er toch redelijk wat bedrijven die terug willen keren. Mocht u het inventarisatieformulier nog niet retour hebben gezonden: graag alsnog met spoed.

Overleg Bouw- en Milieudienst
De Ondernemersvereniging is elke twee weken aanwezig bij een overleg met de Bouw- en Milieudienst. In dit gesprek wordt onderling informatie uitgewisseld en kunnen vragen worden beantwoord.

Gesprek met de heer Meijers, projectleider economie Roombeek West
In dit kennismakingsgesprek hebben wij aangegeven waarvoor de vereniging zich inzet. Tevens is globaal gesproken over aspecten van de wederopbouw die op de bedrijven van toepassing zijn. Nadrukkelijk is aangegeven dat wonen en werken in een goede mix naast elkaar terug moet komen.

Gesprek Belangenvereniging Bewoners
Een delegatie van het bestuur heeft overleg gevoerd met de Belangenvereniging voor bewoners. In dit overleg is gekeken naar de onderwerpen waarbij een gemeenschappelijk belang aanwezig is. Tevens is gekeken naar een versterking van de vereniging. Binnenkort zult u hierover meer horen.

Gesprek Pi de Bruijn
Onlangs heeft een gesprek plaatsgevonden met de stedenbouwkundige Pi de Bruijn. De belangen van de ondernemers zijn hier nadrukkelijk voor het voetlicht gebracht. Met andere woorden: ook in de nieuwe wijk moet wonen en werken naast elkaar bestaan. De vereniging heeft veel aandacht gevraagd voor de communicatie. Als er gesproken wordt over de bedrijven dan dienen die ook zeer nauw bij de ontwikkeling te worden betrokken.

Ondernemersavond 18 december 2000
Tijdens deze laatste ondernemersavond in 2000 zal uitgebreid worden ingegaan op de uitvoering van de schaderegeling voor ondernemers. Tevens zal er ruimte zijn voor vragen en opmerkingen. In 2001 zal de frequentie van de ondernemersavonden op één keer per maand liggen.

U ziet dat het bestuur van de Ondernemersvereniging op vele fronten actief is. Als u meer wilt weten dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


ONDERNEMERS AAN HET WOORD

In deze rubriek komen ondernemers aan het woord die de ramp hebben meegemaakt. Deze keer een gesprek met Carla Keupers van de EHBO vereniging.

'Ik wil dolgraag nog eens naar de plek waar het gebouw heeft gestaan'
De EHBO-vereniging in Enschede bewijst de gemeenschap nagenoeg veertig jaar uitstekende diensten. De 1.300 leden hebben met elkaar vele mensenlevens gered. Dat deden ze ook en vooral tijdens de vuurwerkramp. Tijd om het verlies van het eigen clubgebouw te verwerken gunden ze zich niet. Tachtig vrijwilligers waren ruim 5.000 uur in de weer om slachtoffers eerste hulp te bieden. Hoewel de vereniging inmiddels onderdak heeft gevonden in een vervangende ruimte aan de Minkmaatstraat, moet ze daar over vijftien maanden ook weer uit. 'We zijn geen onderneming en geen particulier. We vallen tussen de wal en het schip', verzucht Carla Keupers. Een gesprek met het hart en de ziel van de club.

Hoe hebt u persoonlijk de ramp ervaren?
'Ik was op dat moment in Hengelo in de Expohal om de soundmixshow bij te wonen waarin mijn dochtertje optrad. Na een telefoontje ben ik haastje-repje naar het getroffen gebied gegaan. Heb daar ervaren dat ons clubgebouw op de hoek Schuringsweg-Roombeek volledig was vernield. Mijn wereld stortte in. Ik zat daar dagelijks. Het was mijn tweede huis. We wisten dat we over enige tijd het pand zouden moeten verlaten. De gemeente had er andere plannen mee. Op dàt afscheid hadden we ons voorbereid. Dít ging te abrupt. Ik heb nog herhaaldelijk huilbuien en nachtmerries'.

Dan toch, de knop omdraaien en mensen helpen...
'Ik heb de ME gesmeekt om materialen uit het pand te mogen halen. Rode Kruis en GGD konden op dat moment niets missen. We hebben snel nieuwe spullen besteld. Maar ja, daar zat een levertijd op van twee dagen. Je voelt je dan net de brandweer die een vuur moet doven terwijl geen water uit de kraan komt. Het ging mij eerlijk gezegd ook om de diploma's van de geslaagden voor een aantal nieuwelingencursussen. Dat laatste zei ik er niet bij. Ik mocht uiteindelijk even kijken. Valt me daar een balk naar beneden. Een spijker sloeg dwars door schoen en voet. Ik heb de pijn verbeten. Rondom mij hadden mensen het een stuk moeilijker. Met wat we eruit haalden konden we diverse slagaderlijke bloedingen stelpen'.

Hoe ging het na de ramp?
'Niet van harte. Kijk, we hadden bijvoorbeeld zeven reanimeerpoppen à ƒ 6.800 per stuk. Daar zijn slechts twee leenpoppen voor in de plaats gekomen. Dan praat ik niet over allerlei andere materialen. Van de V&D hebben we gelukkig een grote hoeveelheid pakketten gekregen. Door aan een stuk door te improviseren is het gelukt om de veelheid aan cursussen op gang te houden. Het heeft mijzelf verschrikkelijk veel energie gekost. Enkele maanden na de klap raakte ik in een scheiding. Ik heb twee gehandicapte kinderen. Eén ervan is onlangs aan borstkanker geopereerd. Een andere dochter was betrokken bij een ongeval. Ook mijn grenzen kunnen niet ongelimiteerd worden opgerekt'.

De EHBO-vereniging valt tussen de wal en het schip?
'Zeker weten. Voor verenigingen wordt tot nu toe niets gedaan. De instanties staan ook machteloos. We huurden ons oude pand voor 455 gulden per maand. Nu betalen we 2600 gulden. Dat is nauwelijks op te brengen met 1.300 leden die 35 gulden contributie per jaar betalen. De reanimeercursussen leveren ons 350 gulden op. Een groot deel van dat bedrag moeten we afstaan aan het Oranje Groene kruis. Ik draai zoveel mogelijk (nacht)diensten voor 6,25 per uur. Dat geld is allemaal voor de EHBO-vereniging. Ik krijg daar zelf niets van. Tja, het is een hard gelag, als je ook nog eens privé in een diep gat bent gevallen. Je probeert wanhopig omhoog te klauteren. Ach mensen wat zijn die wanden glad.'

U voelt zich in de steek gelaten?
'En niet zo'n klein beetje ook. We lopen ons de benen uit de haak om de mens in nood te helpen. De herhalingslessen, onder meer voor diverse medewerkers van de gemeente Enschede, moeten doorgaan. Anders kan het diploma niet worden verlengd. Is er dan geen enkele instantie die ons de helpende hand kan toereiken? Dat is toch ook een stuk eigenbelang. We zijn er bij allerlei manifestaties. Niets kan zich voltrekken zonder EHBO. Waarom laten ze dan uitgerekend die hulpverleners in de kou staan'.

U wilt naar de plek waar het gebouw heeft gestaan. Dat mag niet?
'Ik word daar verdrietig en opstandig tegelijk van. Tijdens de ramp liep ik zonder zuurstofmasker mensen te redden. Op een gegeven moment had ik vier gewonden in een ambulancewagen. Mensen die in paniek verkeerden. Vroeg me iemand om een vijfde slachtoffer mee te nemen. Een jongen die al overleden bleek te zijn. Dat kun je toch niet maken? En nu, enkele maanden later, is de plek te gevaarlijk om er zelfs maar even rond te kijken. Hebben ze daar toen ook bij stilgestaan? Ik was kennelijk slechts een EHBO’ertje'.

Hoe blijft de moed erin?
'Als je een medemens in nood ziet, denk je niet aan je eigen ellende. Wanneer ik een kind zie met brandwonden en er zijn geen materialen voorradig, scheur ik mijn jas of uniform aan stukken. Ik zit in de reanimatie-, diploma- en activiteitencommissie. Ik werk voor gehandicapten. Zorg ervoor dat alle cursussen doordraaien. Je moet simpel doorgaan met ademhalen. Enne....de diploma's die ik uit dat pand haalde? Daar heb ik inmiddels bijna 42 mensen een plezier mee kunnen doen. Die voetblessure was dus de moeite waard....'.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


STAND VAN ZAKEN

Uitvoering schaderegeling
LASER is op dit moment bezig met het opstellen van een aanvraagformulier en een goede toelichting op de schaderegeling en het aanvraagformulier. Op de informele bijeenkomst van 18 december zal LASER nadere toelichting geven.

De projectgroep wederopbouw Roombeek West
Procesteam
Voor de wederopbouw is een grote club mensen nodig. De bezetting van het gemeentelijke procesteam Ontwikkeling Roombeek West is nu rond. Het team bestaat uit een tweekoppige directie en drie procesmanagers. Er zijn procesmanagers voor de onderdelen fysiek, sociaal en economie.

Participatie
Vanaf eind november is een speciale website over de wederopbouw actief ( www.roombeek-west.enschede.nl ). De internet site is op de eerste dag al 400 keer bezocht. Er komen gemiddeld 10 mailtjes per dag binnen. Verder zijn op verschillende plekken zogenaamde ID-bussen geplaatst. Mensen kunnen hier hun ideeën over de wederopbouw in kwijt. De eerste lichting van de ID-bussen is begin december geweest. Er wordt wekelijks aandacht aan deze onderdelen van de participatie besteed via de Huis aan Huis, het IAC, de Tubantia en de Wijkkrant Noord.
Eind januari zullen er op meerdere avonden bijeenkomsten zijn waar u, als betrokkene of geïnteresseerde, mee kunt denken over hoe de nieuwe wijk er uit zou kunnen zien. De gemeente Enschede, de stedenbouwkundige en de corporaties willen uw ideeën en mening graag horen. Deze zullen dan meegenomen worden voor het ontwerp van de stedenbouwkundige. U begrijpt dat niet alle ideeën en wensen inpasbaar of uitvoerbaar zullen zijn. Er worden afwegingen gemaakt en uiteindelijk beslist de gemeenteraad. Ook hierover zullen wij u naderhand informeren, waarom welke ideeën wel of niet zijn meegenomen in het vlekkenplan.

Via de internetpagina, kranten, de IAC-nieuwsbrief en dergelijke wordt u op de hoogte gehouden van de precieze data in januari en/of februari waarop de bijeenkomsten plaatsvinden en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Nieuwsbrief wederopbouw
De eerste nieuwsbrief van de wederopbouw heeft u ondertussen ontvangen. De nieuwsbrief zal ongeveer 4 keer per jaar uitkomen.

Helpdesk ondernemers
Aantal geregistreerde getroffen ondernemers, kunstenaars, instellingen en verenigingen: 550

Vereniging Gedupeerde Ondernemers
Het ledental van de vereniging ligt ondertussen op 215 (waaronder Deppenbroek als geheel).

Financiële regeling voor de ondernemers
Bijdragen uit de ƒ 20.000 regeling voor de zwaarst getroffenen: 143 keer
Kredietverlening: 21 keer
Huursuppletie voor 1 jaar: 22 keer

Herhuisvesting
Per 8 december 2000 is de stand van zaken als volgt:

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


KORTE MEDEDELINGEN

Ondernemersnieuwsbrief wordt maandelijks
Met ingang van het jaar 2001 zal de ondernemersnieuwsbrief eens per maand gaan verschijnen.

Laatste informele ondernemersbijeenkomst in 2000
Op 18 december is de laatste informele ondernemersbijeenkomst van dit jaar. De bijeenkomst is in het Ondernemingshuis, tijd: 20.00 uur. Alle getroffen ondernemers zijn hier welkom. Bij de bijeenkomst op 18 december zal iemand van LASER aanwezig zijn om een toelichting te geven op de uitvoering van de schaderegeling. LASER is een agentschap van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. LASER doet de organisatie en uitvoering van de schaderegeling. Dit gebeurt in opdracht van de Stichting Financiële Hulpverlening Vuurwerkramp.
In 2001 zal eens per maand een informele bijeenkomst worden georganiseerd.

Gefeliciteerd 8
Op 22 november heeft schoenenzaak Frits Heijne (winkelcentrum Mekkelholt) een feestelijke heropening gehad. De winkel werd zwaar getroffen tijdens de vuurwerkramp. Een half jaar later is de totaal vernieuwde winkel weer open gegaan. Gefeliciteerd!

Bloemenwinkel "Eeuwige Lente" heropend
Ton en Ria Winkelhorst hebben op 27 november in alle stilte de deuren van hun winkel weer open gedaan. Ze zitten op een nieuwe locatie en wel in het oude pand van Brunninkmeijer aan de Molenstraat. De weken voor de opening is druk gewerkt aan de inrichting van de winkel. Het resultaat mag er dan ook zijn! De zakelijke klanten zijn via de fax op de hoogte gesteld van de heropening. De klanten uit Enschede hebben het in de krant kunnen lezen. Ton en Ria zijn bij toeval in het pand terechtgekomen. Een week na de ramp gingen ze op zoek naar een nieuw pand voor de winkel. Het oude pand aan de Deurningerstraat was zodanig beschadigd dat ze daar niet meteen in terug konden. De oude winkel had net in 1998 een 50 jarig jubileum gevierd. Toevallig zagen ze bij het pand van Brunninkmeijer een briefje op de deur met daarop de naam van de gemeente. Met hulp van de afdeling Economische Zaken, zijn ze in contact gekomen met de eigenaar van het pand. Deze heeft het pand tijdelijk ter beschikking gesteld. Met een lening van de Stichting Financiële Opvang Getroffen Ondernemers is daarna gestart met de inrichting van het pand. Naast het winkelgedeelte is er ook een kantoor ingericht in het pand. Ria Winkelhorst leidt vanuit dit kantoor samen met haar zoon een cadeauservice. Via www.cadeauservice.nl kunnen taarten, wijn, fruitmanden en natuurlijk bloemen besteld worden. Deze worden in heel Nederland bezorgd. Hiervoor is een heel netwerk van winkeliers opgezet. De eigenaars van de Eeuwige Lente zouden het leuk vinden als de wanden van de winkel gebruikt zouden worden voor expositie van werk van kunstenaars uit het rampgebied. Kunstenaars die willen exposeren, kunnen contact opnemen met de Eeuwige Lente (4344141). Ze willen verder graag Jeroen Vloedbelt van Activa bedanken voor al zijn hulp. Voor de toekomst zouden ze graag in het nieuwe pand blijven (uniek pand) of naar de nieuwe winkelconcentratie in Roombeek West willen.

Video "registratie getroffen wijk"
De bezorging van de bestelde videobanden van de "registratie getroffen wijk" is op 27 november gestart. De hele bezorging zal twee tot drie weken in beslag nemen. De banden worden thuis afgeleverd op het door u aangegeven adres in de door u aangevraagde taal. Veel mensen hebben ook de band van de Stille Tocht aangevraagd. Deze wordt in dezelfde bezorgingsronde mee genomen. De banden worden bezorgd door de Dienst Complementaire Werken (DCW).

Advertentie ruimtevraag Helpdesk
Op 25 november heeft de Helpdesk een advertentie geplaatst in de TC Tubantia met de resterende ruimtebehoefte van ondernemers, verenigingen en kunstenaars. Een kopie van deze advertentie staat achter in deze nieuwsbrief. Tot 8 december zijn er zeven reacties op deze advertentie binnengekomen. Dit gebeurde zowel telefonisch als via de mail. Op dit moment wordt gekeken of de vraag en het aanbod gematched kan worden.

Radio Enschede FM
"IAC op de radio Enschede-FM". Wekelijks zijn er uitzendingen via Enschede FM met informatie, gesprekken en actualiteiten over de nasleep van de ramp. De uitzending is op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur (kabel 87.5; ether 105.1) met een herhaling op de zondagavond, zelfde tijdstip. Iedere week staat een ander thema centraal. Een deel van het programma is in het Turks en het Marokkaans. In de week van 29 november is er bijvoorbeeld aandacht besteed voor de wederopbouw van het rampgebied. Begin december zijn de woningtaxaties in verband met de Onroerend Zaak Belasting (OZB) behandeld.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN ADRESSEN

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


COLOFON

Uitgave van: Kamer van Koophandel Veluwe en Twente, MKB Nederland
en gemeente Enschede: afdeling Economische Zaken
Redactie: gemeente Enschede
Telefoon: 053-4815298
Fax: 053-4818582