Ondernemersnieuwsbrief

13e uitgave 22 november 2000


Beste ondernemer, vereniging, kunstenaar of instelling,

In deze twaalfde (driewekelijkse) nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Verspreiding
De gemeente, kamer van koophandel en MKB Nederland proberen deze nieuwsbrief zo goed mogelijk onder alle getroffen ondernemers, instellingen, verenigingen en kunstenaars te verspreiden. Bent u ťťn van de getroffenen en heeft u de Nieuwsbrief voor Ondernemers niet persoonlijk ontvangen, neem dan contact op met de Helpdesk voor ondernemers, telefoonnummer 0800-0235328 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur, kosteloos). 

De vorige nieuwsbrieven kunt u ook hier vinden:


Schaderegeling ondernemers bekend!!
De ministerraad heeft 10 november ingestemd met de Regeling Tegemoetkoming Schade Getroffen Ondernemers bij de vuurwerkramp in Enschede van 13 mei 2000. Ruim 80 miljoen gulden is vrijgemaakt voor deze regeling. Hier bovenop komt nog eens 10 miljoen gulden in verband met de uitvoeringskosten. Met deze regeling wil de ministerraad waarborgen dat er geen ondernemers buiten hun schuld om, als gevolg van de vuurwerkramp failliet gaan. Staatssecretaris Ybema van het Ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor de coŲrdinatie van deze financiŽle hulpverlening.

Vrijdagmiddag op diezelfde 10 november is de schaderegeling met een persconferentie bekendgemaakt en toegelicht. Hiervoor was staatssecretaris Ybema naar Enschede gekomen. Bij de persconferentie zaten ook wethouder Althof en Wilma van Ingen achter de tafel met Ybema.

Staatssecretaris Ybema vertelde dat de voorgestelde regeling ongewijzigd is aangenomen door het kabinet. De regeling is een unieke regeling die helemaal is toegesneden op de situatie in Enschede. Onderdelen van de schaderegeling zijn: materiŽle schade, winstderving, vermogensachteruitgang na staking van de bedrijfsactiviteiten en kosten van begeleiding. De uitvoering van de regeling vindt plaats door de Stichting FinanciŽle Hulpverlening Vuurwerkramp. Ybema verwacht met deze regeling 98% van de ondernemers te kunnen helpen. Voor de resterende 2% zijn er andere fondsen die aangesproken kunnen worden voor steun.

De maximale totale vergoeding per onderneming is f220.000,- voor een periode van maximaal drie jaar. Dit bedrag hangt samen met Europese regelgeving. Een hoger bedrag aan steun voor ondernemingen zou een goedkeuring van Brussel nodig maken. Een besluit van de Europese Unie duurt erg lang (een jaar tot anderhalf jaar). Vandaar dat ervoor gekozen is om op het maximale steunbedrag te gaan zitten dat binnen de EU is toegestaan.

De verwachting is dat dit jaar de eerste schadeclaims ingediend kunnen worden.

Wethouder Althof had een dubbel gevoel bij de schaderegeling. Aan de ene kant is hij blij met de schaderegeling. Aan de andere kant is het geen omstandigheid waar je blij om kunt zijnÖ Het speerpunt van zorg van het College van B&W is het waarborgen van de continuÔteit van de getroffen ondernemingen. Althof gaf aan een warm gevoel te hebben bij de steun van de ministeries, de kamer van koophandel, MKB Nederland en alle andere instanties die geholpen hebben. De schaderegeling is een algemene regeling en niet gebiedsgeoriŽnteerd. Ondernemers uit de binnenring vallen onder dezelfde regeling als ondernemers uit de buitenring.

Wilma van Ingen gaf een toelichting op de totstandkoming van de schaderegeling. Er zijn parallellen gezocht met de schaderegeling voor bewoners. Vandaar dat in de schaderegeling voor ondernemers ook bijvoorbeeld evacuatiekosten, beredderingskosten en kosten van tijdelijke opslag zijn opgenomen. Winstderving was het moeilijkste onderdeel van de regeling. Wilma van Ingen vindt de uiteindelijke regeling een goede regeling waarin de combinatie van materiŽle schade met bedrijfsschade is gelukt. Ze wijst er nogmaals op dat mochten getroffen ondernemers buiten de schaderegeling vallen, er nog andere fondsen beschikbaar zijn voor financiŽle hulp. Die ondernemers moeten natuurlijk wel aannemelijk kunnen maken dat ze schade hebben ondervonden als gevolg van de vuurwerkramp.

De heer Oosting heeft als laatste namens de ondernemersvereniging een verklaring afgelegd over de voorgestelde regeling. Als eerste sprak hij zijn dank uit voor de totstandkoming van de regeling. De vereniging heeft als eerste doelstelling: een volledige schadeloosstelling. Deze doelstelling wordt niet bereikt met de voorliggende schaderegeling. De vereniging verwacht dat in plaats van 98% maar 70% van de ondernemers geholpen kan worden met de regeling. Voor deze 70% is de regeling goed. Voor de overige 30% is het een slechte regeling.

Bij deze nieuwsbrief vindt u de persberichten over de schaderegeling van het Ministerie van Economische Zaken en het persbericht van de Stichting FinanciŽle Hulpverlening Vuurwerkramp.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Verslag extra ondernemersbijeenkomst 13 november 2000
De schaderegeling voor ondernemers is gepresenteerd. Daarna heeft Noud van Rooij de bedragen die bekend zijn tegen het rapport "Een beeld van de schade .. " gehouden. Het ziet er naar uit dat de getallen naar beneden toe zijn bijgesteld. Of er voldoende middelen beschikbaar zijn, moet worden afgewacht. Daarna heeft Bennie Mekenkamp van de kamer van koophandel een aantal vragen beantwoord. De regeling zal naar alle ingeschrevenen bij de Helpdesk worden verzonden. Er wordt nu een formulier gemaakt, dat zo snel mogelijk wordt verspreid. De boodschap is: ga de schade claimen en laat horen als er problemen gaan ontstaan!

Belangrijk is verder dat de ervaringen met de verzekeringsmaatschappijen niet zo erg positief zijn. Dit blijkt ook uit het rapport "Een beeld van de schade.. ". De Ondernemersvereniging wil hieraan zeker aandacht schenken. Tijdens de ondernemersavond is gevraagd om ervaringen kenbaar te maken, zodat er collectief stappen kunnen worden ondernomen.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Informatiemiddag kunstenaars
Vrijdag 17 november was er in Concordia een informatiebijeenkomst voor de kunstenaars. Tijdens de bijeenkomst heeft Wilma van Ingen de hoofdlijnen van de schaderegeling voor ondernemers toegelicht. Deze schaderegeling is, onder bepaalde voorwaarden, ook van toepassing op kunstenaars. Naast de schaderegeling is er het Voorzieningenfonds Kunstenaars. Dit fonds staat in principe los van de schaderegeling. De heer Poot van Laser heeft uitleg gegeven over de casco- en inboedelregeling van de schaderegeling. Karin Kuit van het IAC heeft de rol van het IAC uitgelegd. Kunstenaars die geen accountmanager hebben via de Helpdesk, kunnen altijd naar het IAC met vragen. Het IAC zal proberen de vragen of problemen op te lossen of zorgen voor een goede doorverwijzing. Bij de bijeenkomst waren ongeveer 30 mensen aanwezig. Tijdens de bijeenkomst is de vraag gesteld of het handig is een belangenorganisatie voor kunstenaars op te richten. Deze belangenvereniging zou dan een gezamenlijke advisering bij de indiening van de schadeclaims kunnen organiseren (puur gericht op kunstenaars).

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Rapport "de toekomst van de rampenbestrijding"
Op verzoek van de gemeente Enschede heeft de Rotterdamse brandweercommandant Don Berghuijs onderzoek gedaan naar het functioneren van de rampenbestrijdingsorganisatie tijdens de Vuurwerkramp in Enschede. Berghuijs heeft zijn bevindingen op 3 november gepresenteerd aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede. Het rapport "De toekomst van de rampenbestrijding en het risicomanagement" geeft aan welke lessen er, ook landelijk, getrokken kunnen worden uit het functioneren van de rampenbestrijdingsorganisatie op en na 13 mei. Het wordt op woensdag 8 november 2000 besproken door de gemeenteraadscommissie Bestuurszaken.

Berghuijs komt in zijn rapportage tot de conclusie dat de rampenbestrijdingsorganisatie Ė gemeten naar aard en omvang van de calamiteit Ė behoorlijk heeft gefunctioneerd. In verband met de millenniumwisseling was er eerder veel aandacht besteed aan de voorbereiding van de rampenbestrijding. Daarnaast is er de afgelopen jaren de nodige aandacht geweest voor het bestuurlijk oefenen. Dat neemt niet weg dat bij een nauwkeurige beschouwing er verschillende zaken zijn die verbeterd kunnen worden of anders zouden kunnen, zo concludeert Berghuijs.

Aanbevelingen
In het rapport wordt een groot aantal aanbevelingen gedaan. Enerzijds hebben die aanbevelingen betrekking op de organisatie van de gemeente Enschede. Anderzijds doet het rapport aanbevelingen op landelijk niveau. Zo stelt Berghuijs voor om landelijke teams te vormen. Bij een ramp zouden die ondersteuning kunnen bieden aan de burgemeester, de rampenorganisatie en de voorlichting aan pers en bevolking. De brandweerorganisatie moet volgens het rapport versterkt worden om meer betrokken te kunnen worden bij beleidsontwikkelingen. Bij ruimtelijke ordening en op de terreinen van bouw, milieu, verkeer en vervoer moet die betrokkenheid van de brandweer versterkt worden. Zo zou de brandweer ook zeggenschap moeten krijgen bij het verlenen en verlengen van milieuvergunningen die te maken hebben met gevaarlijke stoffen en brandveiligheidsaspecten.

Brandweer
Dat de chaotische fase op het rampgebied relatief lang heeft geduurd heeft volgens Berghuijs de volgende redenen:

Berghuijs stelt voor om landelijk ingespeelde en ervaren ondersteuningsteams te formeren die bij een ramp kunnen assisteren. Ook moet er bij een langdurige calamiteit als de vuurwerkramp rekening worden gehouden met aflossingen, zeker van het korps dat is getroffen door het verlies van collegaīs. Het rapport pleit verder voor het bespreken van het hulpaanbod. Hoewel dit op zich positief werd gewaardeerd hebben al de vele spontane aanbiedingen van steun de werkdruk van de operationele leiding verzwaard.

Veiligheidsaspecten
Het rapport noemt de besluitvorming over veiligheidsaspecten doorgaans verbrokkeld. Ontwikkelingen en besluiten op het terrein van volkshuisvesting, verkeer en vervoer, milieu, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en economische zaken dienen ook afgestemd te worden op een duidelijk geformuleerd beleid voor het beheersen van risicoīs, ongevallen en rampen. Met name de brandweer zou, door een meer centrale rol te gaan spelen binnen het gemeentelijk apparaat, die integrale afstemming en het risicomanagement voor zijn rekening kunnen nemen.

Op het gebied van de geneeskundige hulpverlening stelt Berghuijs voor om zo snel mogelijk te komen tot het opzetten van een geneeskundig actiecentrum. Dit actiecentrum moet optreden als regisseur van de gehele geneeskundige keten en een centraal punt vormen met informatie over beschikbare bedden, patiŽntgegevens, psychosociale zorg voor hulpverleners etc. De rol en taken van een dergelijk centrum moeten zo spoedig mogelijk worden vastgelegd en in plannen en procedures worden opgenomen.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Feitenoverzicht vuurwerkramp
Het College van Burgemeester en Wethouders van Enschede heeft 10 november het feitenoverzicht van de rijksinspecties inzake de Vuurwerkramp in ontvangst genomen. Acht rijksinspecties hebben op grond van hun specifieke wettelijke taakopdracht, onderzoek gedaan naar de vuurwerkramp. De onderzoeksresultaten worden in twee fasen gepubliceerd. Als eerste is een gezamenlijke reconstructie aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze reconstructie bestaat uit een opsomming van feiten en gebeurtenissen (vaak van minuut tot minuut). Het College van B&W van Enschede spreekt dan ook liever van een feitenoverzicht dan van een reconstructie. Het feitenoverzicht bestaat uit onderwerpen als bestrijding van de brand, alarmering, redding, geneeskundige hulpverlening, evacuatie en publieke voorlichting.

De volgende stap is het aanbieden van de rapportages van de diverse inspecties aan de Tweede Kamer. Deze rapportages bevatten een analyse en conclusies. Het college betreurt het dat de rapportages van de rijksinspecties in twee fasen worden aangeboden. Nu ligt er een feitenoverzicht waarin weging van feiten en gebeurtenissen (nog) niet heeft plaatsgevonden.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


ACHTER DE SCHERMEN BIJ..
Deze week een blik achter de schermen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Enschede. Een interview met wethouder Eric Helder.

De eerste dagen na de ramp moeten hectisch voor u zijn geweest. Was er nog tijd voor aandacht voor de ondernemers uit het rampgebied?
In het begin ging de aandacht inderdaad sterk uit naar de bewoners. Vanuit de afdeling EZ zijn echter meteen activiteiten ontplooid voor ondernemers. We kwamen voor de vraag te staan of we een eigen loket wilden voor ondernemers of dat we aan wilden sluiten bij het initiatief van de kamer van koophandel. Het is het laatste geworden. De kamer van koophandel is een herkenbare plek voor de ondernemers. We wilden als college veilig stellen dat er ook aandacht is voor de ondernemers. De helpdesk van de kamer van koophandel stelde een goede belangbehartiging zeker.

Op welk moment sprak u voor het eerst met getroffen ondernemers?
De eerste dagen heb ik hoofdzakelijk op het gemeentehuis doorgebracht. In die periode ontstond een sterke behoefte aan contact met ondernemers. Daarom ben ik meegegaan toen in de eerste week na de ramp de eerste ondernemers het rampgebied in mochten. Het staat me nog duidelijk bij dat we door het gebied liepen in die maanpakken. We stonden bij de resten van een machinefabriek met de ondernemer. Hij vertelde over zijn fabriek. Het was een bedrijf dat lang in de familie was geweest. En dan is zoiets opeens weg. Je merkt dan dat een onderneming een grote emotionele waarde heeft.

Er kwamen veel politici uit Den Haag op bezoek in EnschedeÖ
Inderdaad. Eťn van de eerste bezoeken was het werkbezoek van staatssecretaris Ybema. De werkbezoeken zijn heel bewust ingezet om de bewindslieden die van belang zijn bij de afwikkeling van de vuurwerkramp te laten zien wat er is gebeurd. De politici gaven trouwens aan dat ze bereid waren te komen, maar alleen als wij aangaven dat wij het bezoek op prijs stelden. Ze wilden ons niet voor de voeten lopen. Met veel bewindslieden hebben we het rampgebied bekeken. Dit gebeurde vanaf een flatgebouw dichtbij het rampgebied. Twee dames die bovenin het flatgebouw wonen, stelden steeds hun balkon ter beschikking. Geweldig. Ik weet zeker dat al deze bezoeken hebben bijgedragen tot steun vanuit het rijk. Naast deze bezoeken, grijpen we als college ook iedere kans om met betrokken bewindslieden te spreken tijdens andere gelegenheden.

Hoe zijn de contacten nu met getroffen ondernemers?
Ik ben een tijd geleden met Jan Mans op een ondernemersbijeenkomst in het Ondernemingshuis geweest. Het was erg nuttig om rechtstreeks met de ondernemers te kunnen praten. Het contact met de ondernemers wordt nu extra belangrijk nu we willen starten met het maken van plannen voor Roombeek West. Ik heb Pi de Bruijn onlangs nog gesproken (de stedenbouwkundige voor Roombeek West). Pi de Bruijn vindt contact met de ondernemers erg belangrijk. Hij was ontroerd door de situatie van sommige ondernemers. Hij is er erg op uit om de gelatenheid van de ondernemers om te zetten in positieve energie. Ik vind het belangrijk dat Pi sterk gemotiveerd is om de combinatie van wonen en werken terug te laten komen in het gebied. Hij wil er een goede plek van maken voor ondernemers die terug willen. Wij weten door deze instelling van Pi de Bruijn zeker dat er voldoende aandacht zal zijn in het planproces voor het terughalen van de werkfunctie in het gebied. Van belang is het uitgangspunt dat iedereen die terug wil, terug moet kunnen. Voor de bewoners betekent dit dat er voldoende sociale huisvesting in het gebied komt en voor de ondernemers: betaalbare huisvesting.

Blijft de politieke belangstelling vanuit Den Haag bestaan?
We zijn zeker beducht voor het mechanisme van tijd en belangstelling. We doen er alles aan om de belangstelling "warm te houden". Denk aan het bezoek van Melkert kortgeleden. Ambtelijk zorgen we ook voor de nodige contacten. Ik zou graag de kamer van koophandel, MKB Nederland en het bestuur van de ondernemersvereniging willen oproepen om ook de eigen contacten te gebruiken. Gezamenlijk kunnen we de belangstelling van Den Haag warm houden. We moeten elkaar daarin versterken!

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


voorstellen van het bestuur van de ondernemersvereniging
In deze rubriek worden de bestuursleden van de ondernemersvereniging aan u voorgesteld. De adressen van alle bestuursleden vindt u achterin de nieuwsbrief bij "belangrijke telefoonnummers en adressen". Dit keer worden aan u voorgesteld: de heer Hekman, vice-voorzitter.

J.A. Hekman na ramp ook nog bestolen

Bestuurslid J.A. Hekman van de Ondernemersvereniging Gedupeerde Ondernemers Vuurwerkramp Enschede handelt in postzegels. Nou ja, hij verkocht ze bijna op non profit basis. Hield door zijn internationale contacten enkele schitterende stukken over. Laat die nou net enkele weken na de vuurwerkramp uit het verwoeste pand worden gestolen. Hekman beschouwde die bijzondere (dure) zegels als zijn pensioenvoorziening. De klap na de klap op het beveiligde rampterrein dreunt flink na. Hekman zit nochthans niet bij de pakken neer. Als vice-voorzitter van de Ondernemersvereniging zet hij zich in voor honderd procent schadeloosstelling.

Wat is u precies overkomen?
'Laat ik beginnen met te vertellen dat woning en kantoor, tegen de rand van de buitenring aan, maar nog net tot de binnenring behorend, onherstelbaar beschadigd zijn. Je wenst dat er iemand opstaat die een wonder kan verrichten. Je verstand zegt dat zoiets een waanidee is. Ik hoop wel dat de gemeente haar belofte gestand doet dat we op dezelfde plek een nieuw pand mogen bouwen'.

Hoe zit het met die diefstal? Het terrein was toch beveiligd?
'Dat wat er nog van de verzameling over was, bleek door (regen)water aangetast. In verband met instortingsgevaar mochten we niet bij de kluizen waarin de kostbare stukken opgeslagen waren. Op een gegeven moment was het zover dat we samen met experts een kijkje konden nemen. Drie dagen daarna zou een gespecialiseerd bedrijf de kluizen leeghalen. Dat hoefde dus niet meer. De zegels waren verdwenen. Als de mens kwaad wil, helpt beveiliging waarschijnlijk ook niet'.

Een groot persoonlijk drama?
'Niets minder dan dat. Ik bezit alleen nog datgene wat ik in mijn auto had toen we op de bewuste zaterdagmiddag van de beurs op weg waren naar Enschede. Ik heb in eerste instantie de kinderen gezocht. Toen die gevonden waren hebben we tegen elkaar gezegd: 'Gelukkig rest alleen de materiŽle schade'. Niet zoveel later kom je er achter wat dat precies wil zeggen. Mijn wereld stortte in'.

Hoe ervaart u de dienstverlening?
'Die is in ťťn woord geweldig. Als je ziet wat er voor ondernemers gedaan wordt, voor jongeren en voor senioren. Alle instanties doen verschrikkelijk goed hun best. Ze zijn creatief in het vinden van oplossingen voor de moeilijkste problemen. De gemeente Enschede heeft een luisterend oor'.

Hoe wordt op de Ondernemersvereniging gereageerd?
'Heel positief. We vergaderen met het vijfmansbestuur eens in de vier weken. Soms is dat eens per veertien dagen of zelfs wekelijks. Pas nadat alle regelingen bekend waren, konden we een persconferentie beleggen. We hebben op dit moment ruim 200 leden. Het potentieel bedraagt meer dan vijfhonderd ondernemers. Mijn collega's worden zich in toenemende mate bewust van het nut om de krachten te bundelen. We zijn gedeeltelijk tevreden over de maatregelen van het kabinet. Pas ťcht content zijn we als we de volledige schade krijgen uitbetaald. Daar gaan we voor'.

Is er ook nog iets dat minder vlot verloopt?
'Ja en nee. Er zou extra aandacht moeten zijn voor het verwerken van trauma's. Bij nogal wat oudere mensen, die de oorlog hebben meegemaakt, komen de herinneringen aan zware bombardementen nu naar boven. Ze zeggen dat ze zelf de schok kunnen verwerken. Als leek zeg ik dat zoiets niet mogelijk is. Daar is hulp bij geboden'.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Mededelingen van het bestuur

Schaderegeling
Het is inmiddels zeven maanden na de ramp. In de afgelopen periode is 10 november een belangrijke datum geweest. Het kabinet heeft toen de schaderegeling voor ondernemerschade vastgesteld. In totaal is er een eerste bedrag van 87 miljoen gulden beschikbaar gesteld. Om u een beeld te geven van de regeling de volgende hoofdlijnen. De vergoedingen zijn:

Voor het eerst in Nederland is een winstdervingsregeling vastgesteld. Dit is een heel belangrijk punt.
De Ondernemersvereniging zal in de komende periode de uitvoering van de regeling zeer nauw volgen. Er zijn namelijk een paar voorwaarden aan de regeling verbonden. Er is heel nadrukkelijk gekeken naar Europese regelgeving. Dit heeft geleid tot een grens aan het bedrag dat wordt uitgekeerd: maximaal f220.000,Ė per onderneming.

Er zijn een aantal randvoorwaarden genoemd die de aanspraak op de regeling voor een aantal ondernemers moeilijker maakt. Er is een grens aan het eigen vermogen gesteld: als men meer dan f500.000,Ė fiscaal vermogen bezit dan kan men niet in aanmerking komen voor de winstdervingsregeling. Daarbij komt dat een termijn van drie jaar voor een aantal ondernemers kort is, omdat de opbouw van de wijk veel langer gaat duren.

Of de ondernemers met deze regeling uit de voeten kunnen, zal moeten blijken uit de claims die kunnen worden gedaan. De Ondernemersvereniging vertrouwt op een ruimhartige opstelling van de uitvoering.

Rampenfonds voor ondernemers
MKB-Nederland is van mening dat het Kabinet zou moeten besluiten tot de opzet van een Rampenfonds voor ondernemers. Hierdoor kan er in de toekomst bij eventuele rampen direct hulp worden verleend en zijn de ondernemers niet afhankelijk van de politiek.

Inventarisatie wensen terugkeer
Tot slot nog het volgende. De keuze van de stedenbouwkundige is gevallen op Pi de Bruijn. Hij heeft o.a. de nieuwe Tweede Kamer ontworpen. De vereniging zal zich de komende periode bezig gaan houden met de wederopbouw van het gebied. Met name op de plaats die werken naast wonen in zou moeten gaan nemen. Daarvoor zal een inventarisatie worden gemaakt van de bedrijven die terug willen keren naar het gebied.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


ONDERNEMERS AAN HET WOORD
In deze rubriek komen ondernemers aan het woord die de ramp hebben meegemaakt. Deze keer een gesprek met Karin Krabbe van Biljartcentrum De Keet.

Biljartcentrum 'De Keet' kan nog steeds niet van acquit

Voor biljartcentrum 'De Keet' zijn de gevolgen van de vuurwerkramp onvoorstelbaar groot. Een intensieve zoektocht door allerlei instanties, heeft geen vervangende ruimte opgeleverd. Bovendien is er geen kijk op het moment dat met nieuwbouw kan worden begonnen. Karin en Jekel Krabbe zagen zich genoodzaakt om hun bedrijf tijdelijk stop te zetten. De klanten, individueel en een tiental verenigingen, zijn naar andere lokaliteiten in Enschede vertrokken. Het familiebedrijf was zo'n twintig jaar het warmkloppend hart van de wijk Groot Roombeek. Er werd niet alleen gebiljart; in het bruine cafť dat deel uitmaakte van het centrum, kwamen tal van buurtbewoners voor het sociaal contact.

De emotionele schade in een familiebedrijf is natuurlijk ook groot.....
'Karin: 'Mijn vader en mijn man waren op het moment van de klap, samen met een klein groepje klanten, in het centrum. Het was een warme dag, waardoor de ramen en deuren openstonden. Gelukkig maar, want anders waren de gevolgen niet te overzien geweest. Nu konden ze zich in veiligheid brengen door onder de biljarts te duiken. Vader zag buiten diverse gewonden op straat. Hij heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. De traumatische ervaringen daarvan kwamen onmiddellijk weer bij hem boven'.

Hoe heeft u de klap verwerkt?
'Eerst ben je blij dat er geen gewonden zijn gevallen. Opeens is daarna het besef dat het doel uit je leven is weggevallen. Mijn ouders hebben dit bedrijf elf jaar gerund, wij beheren het inmiddels vijf jaar. Na het afhandelen van de papieren rompslomp komt het gapende gat. Je bent alles kwijt wat je met veel ploeteren had opgebouwd. Dat gevoel knaagt aan je'.

Het niet verder kunnen brengt extra spanningen met zich mee?
'Wis en waarachtig. Je verkeerde de gehele dag tussen de mensen. Ineens zit je met z'n tweetjes thuis. Dat verhoogt die spanning nog aanzienlijk. Mijn man heeft inmiddels ander werk gevonden. Ook ik probeer tijdelijk ergens aan de bak te komen. Met in het achterhoofd de wens om zo snel mogelijk nieuw te bouwen. Liefst op dezelfde plek.
Onlangs hebben we te horen gekregen dat pas eind volgend jaar alle puin zal zijn geruimd. Daarna pas kan aan nieuwbouw worden gedacht.'

U heeft een wanhopige zoektocht achter de rug?
'De gemeente Enschede heeft een aantal lokaties aangedragen. Eťn ervan, in de buurt van de Hortensiaflat, bestond uit een gebouw dat op het punt stond om gesloopt te worden. Wat moet ik daar meer over zeggen. Een ander pand was te duur. Onze klanten zijn overwegend senioren, die van AOW of een pensioentje moeten rondkomen. Een derde zaal was alleen via een ijzeren buitentrap bereikbaar. Dat is niets voor mensen op leeftijd. Ze zijn onvoldoende mobiel. Om een andere reden kon een plan om porto cabins te plaatsen geen doorgang vinden. Door de cabins (bouwketen) aan elkaar te schakelen en de tussenmuur weg te halen, zouden we zes kleine en twee grote matchtafels kunnen onderbrengen. Echter, een kale huur van f 4.000.-- per maand is niet op te hoesten. Op weer een ander moment hadden we een prima plek gevonden in een voetbalkantine. Dat kon geen doorgang vinden in verband met gemeentelijke bepalingen. Ik heb de moed opgegeven dat er op korte termijn nog iets uit de hoge hoed valt'.

Hoe staat het met de hulpverlening?
Jos Holtrust van de gemeente heeft een rol gespeeld bij die porto cabins. Eťn man verdient een dikke pluim. Dat is Ton ten Vergert van de kamer van koophandel. Bij hem kunnen we altijd terecht, hij helpt ons overal mee , is heel erg open en steekt ons regelmatig een hart onder de riem'.

Het zal een hele hijs zijn om de klanten straks in een nieuw centrum terug te krijgen?
'Daar ben ik nog het minst bevreesd voor. We worden regelmatig benaderd door mensen die jŠrenlang bij ons hebben gespeeld. Het doet goed als ze zeggen dat ze 't altijd zo gezellig vonden bij ons. Die huiskamerlijke sfeer. Natuurlijk zal ook een aantal elders blijven. Het spreekwoord mag dan zeggen dat 'klanten net luizen zijn die van het ene op het andere hoofd springen'; wij hebben het volste vertrouwen dat ze ons niet in de steek laten'.

Wat heeft de meeste indruk gemaakt?
'Tja, eigenlijk de constatering dat je je met nog zoveel energie kunt inzetten voor bepaalde doelen in je leven, maar dat het fundament eronder met ťťn klap kan worden weggevaagd. Mijn zoon is een talent. Hij krijgt bondstraining. We hadden een prachtig centrum. Nu moet dat allemaal buiten de deur gebeuren. Het werpt je heel sterk terug op je nietigheid als mens'.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


STAND VAN ZAKEN

De Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (commissie Oosting)
De rijksinspecties hebben op 10 november een feitenoverzicht van de vuurwerkramp aan de Tweede Kamer en aan het College van B&W van Enschede aangeboden. Dit feitenoverzicht zal naar verwachting een nuttige bijdrage vormen voor het onderzoek van de Commissie Oosting. Omdat het feitenoverzicht langer op zich liet wachten dan gepland, kan de Commissie Oosting pas in februari 2001 met een eindrapport komen. Ook het oponthoud bij het technisch onderzoek naar de oorzaak van de brand is een vertragende factor voor het eindrapport.

De Commissie FinanciŽle Afwikkeling Ramp (commissie Van Lidth)
De schaderegeling voor ondernemers is 10 november in een persconferentie bekendgemaakt. In een extra ondernemersbijeenkomst op 13 november in het Ondernemingshuis is een video vertoond van de persconferentie. Ook is de ontwerpregeling voor tegemoetkoming schade ondernemingen vuurwerkramp Enschede uitgedeeld. Alle ondernemers die geregistreerd staan bij de Helpdesk, krijgen de definitieve regeling nog toegestuurd.

De projectgroep wederopbouw Roombeek West
Dinsdag 21 november is er een informatiebijeenkomst voor pers en belanghebbenden over de stand van zaken rond het wederopbouwproces. Deze informatiebijeenkomst wordt gehouden in het Rijksmuseum. Voorafgaand aan de informatiebijeenkomst zal burgemeester Mans het startschot geven voor het participatietraject. Op 21 november zal ook de eerste nieuwsbrief Wederopbouw Roombeek-west uitkomen. Vanaf deze week is de website www.roombeek-west.enschede.nl actief. De website informeert over de voortgang van de wederopbouw en de uitkomsten van de verschillende participatiebijeenkomsten. Eind januari zullen tijdens een intensieve week bewoners en ondernemers uitgenodigd worden om hun opvattingen, ideeŽn en meningen te geven over het gebied. Er wordt gewerkt met fotoís en een grote maquette. Met de informatie die verzameld wordt uit het participatietraject, wordt het stedenbouwkundig plan gemaakt. In het voorjaar worden de opbrengsten van het participatietraject gepresenteerd in een tentoonstelling. Dit gebeurt tegelijkertijd met de eerste voorstellen voor het stedenbouwkundig plan.

Helpdesk ondernemers
Aantal geregistreerde getroffen ondernemers, kunstenaars, instellingen en verenigingen: 534

Vereniging Gedupeerde Ondernemers
Het ledental van de vereniging ligt ondertussen op 210 (waaronder Deppenbroek als geheel).

FinanciŽle regeling voor de ondernemers

Herhuisvesting

Per 17 november 2000 is de stand van zaken als volgt:

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


KORTE MEDEDELINGEN

Data informele ondernemersbijeenkomsten in 2000
Op de volgende data zijn er dit jaar nog informele ondernemersbijeenkomsten: 27 november en 18 december. De bijeenkomsten worden gehouden in het Ondernemingshuis, tijd: 20.00 uur. Alle getroffen ondernemers zijn hier welkom. Bij de bijeenkomst op 27 november zal iemand van LASER aanwezig zijn om een toelichting te geven op de uitvoering van de schaderegeling. LASER is een agentschap van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. LASER doet de organisatie en uitvoering van de schaderegeling. Dit gebeurt in opdracht van de Stichting FinanciŽle Hulpverlening Vuurwerkramp.

Gefeliciteerd 7
Kapsalon Weltevreden is na een grondige verbouwing heropend. De kapsalon aan de Walhofstraat is volledig vernieuwd. African Hairfashion is van de Deurningerstraat verhuisd naar Kuipersdijk 3b (achter de V&D). Het kringloopbedrijf "Het Goed" is onlangs heropend aan de Lonnekerbrugstraat. Het Goed zit nu in een groter pand en heeft een groter assortiment. Meubelstoffeerderij Joostens van Herman en Gerda Joostens, zal 24 november herstarten. Om 15.00 uur zal die dag de heropening plaatsvinden. "De draad van werken en leven kan weer worden opgepakt". Herman Joostens zal ook weer cursussen stofferen verzorgen. De Meubelstoffeerderij is te vinden aan de Deurningerstraat 117. Als laatste is de praktijk voor oefentherapie Mensendieck van Jacqueline Bulte en Ingrid Taken weer teruggekeerd naar het pand aan de Lasondersingel 109. Alle ondernemers: gefeliciteerd en veel succes met de herstart.

Grolsch
De Grolsch heeft ondertussen ook een drukke periode achter de rug. Er moest veel schade worden herstelt. De geblakerde buitenmuren zijn vervangen door nieuwe beplating. De Grolsch ziet er weer mooi uit. Om omwonenden met onrustgevoelens gerust te stellen, heeft de Grolsch een mooi initiatief ontplooid. Grolsch heeft omwonenden uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in het bedrijf. De bewoners kunnen dan van dichtbij zien hoe het brouwproces verloopt. Dit brouwen gebeurt zeer zorgvuldig en met veel aandacht voor veiligheid. Wij wensen de Grolsch veel succes.

Gemeentelijke Ondernemersavond
De ondernemersavond van de gemeente Enschede viel onverwacht samen met de presentatie van de schaderegeling voor ondernemers in het Ondernemingshuis. Het onderwerp van de ondernemersavond was "ruimte voor bedrijvigheid". In zijn openingstoespraak heeft burgemeester Mans nog enkele woorden gezegd over de vuurwerkramp. Hij wilde graag twee zaken noemen. Ten eerste was hij erg dankbaar voor de inzet van de kamer van koophandel en de andere instellingen die na de ramp zo snel de hulp aan ondernemers hebben opgepakt. Ten tweede zei hij erg blij te zijn dat de schaderegeling voor de ondernemers uit het rampgebied nu klaar is. Wethouder Eric Helder ging in zijn toespraak over ruimte voor bedrijvigheid in op ruimte op bedrijventerreinen en ruimte in de stad zelf voor bedrijvigheid. Nieuwe bedrijventerreinen als de Josink Es en het Technologiepark (bij de Universiteit Twente) kwamen aan bod. Naast nieuwe terreinen, is er in de stad zelf echter ook ruimte voor bedrijvigheid. Als voorbeeld hiervoor werd Roombeek West aangehaald. Dit was een wijk met een sterke vermenging van wonen en werken. Standpunt van het college is dat dit moet terugkomen.

Video "registratie getroffen wijk"
Een tijd geleden heeft u de video "registratie van de getroffen wijk" kunnen bestellen. Het kopiŽren van de videobanden heeft enige tijd in beslag genomen. Dit kwam door het grote aantal (ruim 3000). Begin december wordt gestart met de verzending van de videobanden. De banden zullen op het huisadres (zoals opgegeven op het bestelformulier) worden afgeleverd. De levering zal twee tot drie weken in beslag nemen. Als alles goed gaat, heeft u dus uiterlijk eind december de band in huis.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN ADRESSEN

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


COLOFON

Uitgave van: Kamer van Koophandel Veluwe en Twente, MKB Nederland
en gemeente Enschede: afdeling Economische Zaken
Redactie: gemeente Enschede
Telefoon: 053-4815298
Fax: 053-4818582