Ondernemersnieuwsbrief

12e uitgave 1 november 2000


Beste ondernemer, vereniging, kunstenaar of instelling,

In deze twaalfde (driewekelijkse) nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Verspreiding
De gemeente, kamer van koophandel en MKB Nederland proberen deze nieuwsbrief zo goed mogelijk onder alle getroffen ondernemers, instellingen, verenigingen en kunstenaars te verspreiden. Bent u één van de getroffenen en heeft u de Nieuwsbrief voor Ondernemers niet persoonlijk ontvangen, neem dan contact op met de Helpdesk voor ondernemers, telefoonnummer 0800-0235328 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur, kosteloos). 

De vorige nieuwsbrieven kunt u ook hier vinden:


Verslag ondernemersbijeenkomst 30 oktober 2000
Maandagavond 30 oktober was er weer een informele ondernemersbijeenkomst in het Ondernemingshuis. Onderwerpen die deze avond aan de orde kwamen: commissie Van Lidth (schaderegeling) en een presentatie van de stedenbouwkundige van Roombeek West.

Wilma van Ingen (directeur kamer van koophandel) vertelde als lid van de commissie Van Lidth wat de stand van zaken is van de schaderegeling. Eigenlijk zou de schaderegeling voor ondernemers vandaag gepresenteerd worden. Deze presentatie is anderhalve week opgeschoven. Op 10 november besluit de ministerraad over het definitieve voorstel voor schaderegeling voor getroffen ondernemers. Op basis van dit voorstel besluit de ministerraad ook welk bedrag er vanuit het rijk zal komen ter dekking van de schaderegeling. Dit bedrag komt van het Ministerie van Economische Zaken. De schaderegeling zal bekendgemaakt worden via een persconferentie op 13 november 2000. Voorafgaand aan de persconferentie zal de regeling besproken worden met het bestuur van de Belangenvereniging van Getroffen Ondernemers. Na de persconferentie zal de regeling gepresenteerd en toegelicht worden in het Ondernemingshuis. Alle ondernemers krijgen hierover nog bericht.

Wilma van Ingen kan nog niet ingaan op de inhoud van de schaderegeling. Wat ze wel kan zeggen, is dat de regeling uit twee onderdelen bestaat: een regeling voor materiële schade en een continuïteitsregeling. Met name dit laatste onderdeel van de schaderegeling was erg ingewikkeld. De commissie liep hierbij o.a. tegen Europese richtlijnen aan. In Europa is tot nu toe nog nooit bedrijfsschade gehonoreerd als gevolg van een ramp (aardbeving, overstroming). Maar de vuurwerkramp is daar natuurlijk niet mee te vergelijken.

Het fonds van de Stichting Financiële Opvang Getroffen Ondernemers is nog steeds beschikbaar voor overbruggende uitkeringen. Wacht niet tot de schaderegeling wordt gepresenteerd als u nu in financiële problemen zit. Geef dit aan bij uw accountmanager!

De stedenbouwkundige die een plan gaat maken voor Roombeek West is Pi de Bruijn. Pi de Bruijn geeft twee motivaties aan waarom hij de opdracht graag wilde:

  1. hij is geboren in Losser. Zijn grootouders woonden in Enschede. Hij was in Losser op 13 mei en heeft de ramp zo van dichtbij meegemaakt.
  2. Professionele motivatie: Pi de Bruijn ziet het als een uitdaging om samenhang aan te brengen tussen oud en nieuw. Zijn opdrachten in de laatste jaren waren vooral bestaande situaties waaraan iets nieuws moest worden toegevoegd.

Pi de Bruijn realiseert zich dat er een zware emotionele hypotheek op het gebied ligt. Je kunt Roombeek West niet zien als een leeg terrein. Op Roombeek West moet "het beste" terugkomen. Hij wil dit proberen te realiseren door in dialoog te gaan met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in het gebied. Hij wil aan de hand van een maquette gesprekken aan met o.a. ondernemers. Wat vonden ze fijn aan de plek waar hun bedrijf stond en wat waren nadelen? Zo kan hij misschien een patroon herkennen dat ingezet kan worden bij het ontwerpproces.

Inzet van De Bruijn is bedrijven en woningen samen te laten gaan in de nieuwe wijk. Uit de zaal komt een vraag of de gemeente wel weet waar ze naartoe wil? De Bruijn antwoordt ontkennend. Het is maar goed ook dat de gemeente het nog niet weet; dan zou het de belanghebbenden niet serieus nemen. De belanghebbenden moeten invullen hoe de wijk er straks uitziet! Ook ondernemers die langs de rand van het rampgebied wonen, worden betrokken bij het planproces.

De Bruijn sluit af met een citaat van een docent van hem: "als je een tegenslag hebt, moet je het in een voordeel omzetten".

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Plan van aanpak wederopbouw
Op 17 oktober heeft burgemeester Jan Mans het plan van aanpak voor de wederopbouw gepresenteerd. Een samenvatting van dit plan van aanpak en de uitgangspunten vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief. Ook is een stuk bijgevoegd met het kader voor de economische wederopbouw van het gebied. Het gehele plan van aanpak is afgelopen maandag in de gemeenteraad besproken. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk te starten met het participatietraject. Uitgangspunten bij de communicatie en participatie zijn: openheid in communicatie, betrokkenheid bij planvorming en bij getroffenen, eerlijkheid, begrijpelijke taal, duidelijkheid over bijvoorbeeld de positie van betrokkenen of termijnen, tijdige communicatie en ‘onbureaucratisch’ (proberen de externe doelgroepen zo weinig mogelijk te confronteren met verschillende afdelingen, vage doorverwijzingen en onzekere procedures). Het participatietraject zal binnenkort starten met themabesprekingen per doelgroep.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Sloop en sanering rampgebied
Dinsdag 17 oktober is ook het plan van aanpak ruiming kerngebied door het college van Burgemeester en wethouders van Enschede vastgesteld. In dit plan staat hoe de gemeente wil komen tot een economisch verantwoorde ruiming en sloop van het kerngebied. Dit moet gebeuren binnen de wettelijke kaders die de arbeidsomstandigheden, volksgezondheid en milieubeheer stellen. Voordat tot sloop en ruiming kan worden overgegaan, moet eerst het asbest van het terrein worden verwijderd.

Het maken van bestekken, het aanvragen van de vergunningen en het volgen van de procedures betekent dat op zijn vroegst begin volgend jaar gestart kan worden met de asbestsanering. Dit is het meest snelle scenario. Hierbij is geen rekening gehouden met mogelijke bezwaarschriften.

Van het terrein wordt ongeveer 250.000 ton sloopafval en puin, metaal en hout verwijderd. Om de te storten hoeveelheden te beperken, worden op locatie delen tot ongeveer 10 centimeter gesorteerd en gespoeld en gereed gemaakt voor hergebruik.

Om een gestructureerde asbestsanering, ruiming en sloop te kunnen volbrengen, is het van belang dat alle partijen (corporaties, bedrijven en particulieren) meewerken en dat de regie in handen blijft van de gemeente. De gemeente is hierover in gesprek met de verschillende partijen. Vanwege de schaalvoordelen en de transparantie wordt het werk Europees aanbesteed. In tijd gezien zal dit nauwelijks vertragend werken. Met de asbestsanering, ruiming, sloop en projectkosten is tussen de 40 en 50 miljoen gulden gemoeid. Een deel van de kosten kunnen worden verhaald op de verzekeringen van de eigenaren. Een voorzichtige inschatting is dat kerstmis 2001 het hele kerngebied geruimd en gesloopt is.

Op basis van eigendomsverhoudingen (bijvoorbeeld in bezit van gemeente, corporatie, bedrijf of particulieren) is het kerngebeid opgedeeld in 10 deelgebieden. Zodra overeenstemming is bereikt met de eigenaren uit het betreffende deelgebied kan worden begonnen met de asbestsanering, ruiming en sloop.

Als eerste wordt begonnen met de sanering op het Ninoterrein. De bodemsanering is gering en zeer beperkt. Vervolgens kan nog dit jaar een begin worden gemaakt met het bouwrijp maken. De plannen voor dit gebied waren al gereed omdat dit het eerste gebied zou zijn dat in het kader van de Vinex locatie Groot Roombeek ontwikkeld zou worden.

Niet alles wordt gesloopt. Op de Bamshoeve blijven bijvoorbeeld een paar historische elementen behouden. Dit zijn de kolenbunker, het balenmagazijn met toren en de galerij met de waterpartij. Op het terrein van de Thole Machinefabriek blijft de nog aanwezige kraan gespaard. Het is een industrieel monument. De toren en het gebouw van Cord Finish (gedeeltelijk een cultuur historisch monument) blijven behouden. Ook wordt geprobeerd om zoveel mogelijk nog gezonde bomen te laten staan. De infrastructuur in het kerngebied (wegen, kabels en leidingen) wordt bijna helemaal gesloopt of verwijderd. Uitzondering is de Roomweg en de oude spoorbaan.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Keuze stedenbouwkundig bureau voor Roombeek West
Stedenbouwkundige Pi de Bruijn is aangetrokken voor de herontwikkeling van Roombeek-West. De keuze is tot stand gekomen na advies van een selectiecommissie. In deze selectiecommissie zaten o.a. vertegenwoordigers van de corporaties Domijn en de Woonplaats, de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp, de wijkraad Noord en de Vereniging voor gedupeerde ondernemers. Op deze manier kon een stedenbouwkundige worden aangetrokken waar alle betrokkenen vertrouwen in hebben.

Naast bewezen vakmatige kwaliteiten zijn belangrijke selectiecriteria geweest: inlevingsvermogen in de 'ziel' van de stad en van het rampgebied en de situatie van getroffenen in het bijzonder; een verbindende persoonlijkheid en het vermogen om een brede groep betrokkenen rond ruimtelijke toekomstbeelden te verenigen. Dat stelt vooral eisen aan de communicatieve vaardigheden en de manier waarop de komende maanden wordt omgegaan met de wensen en belangen van alle betrokkenen, in het bijzonder de getroffen bewoners en ondernemers.

Opdracht aan De Bruijn is het maken van een zogeheten stedenbouwkundig 'vlekkenplan' voor het gebied. Daarin worden -letterlijk- de hoofdlijnen aangegeven voor de nieuwe wijk: waar komen woningen, waar is ruimte voor bedrijvigheid en detailhandel, hoe zit het met de hoofdinfrastructuur (wegen, water, etc.), ruimte voor groen, voorzieningen (bijv. brede school) en vrije tijd? Belangrijke basis voor het vlekkenplan zijn de wensen en ideeën van de (voormalige) bewoners en ondernemers uit het gebied en de betrokken woningcorporaties.

De 58-jarige Pi de Bruijn is partner bij Architecten Cie, Architects & Planners uit Amsterdam. Hij is geboren in Losser en heeft een grote staat van dienst op stedenbouwkundig en architectonisch gebied. Aansprekende projecten zijn onder meer de nieuw- en verbouw van de Tweede Kamer in Den Haag, de supervisie van het plan Zuidas in Amsterdam en het Veloursplein in Hengelo.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Onderzoek gevolgen ramp voor binnenstad
De gemeente heeft I&O Research gevraagd een onderzoek te doen naar de "kopersstaking" die vlak na de ramp werd geconstateerd door de ondernemers in de binnenstad. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met de ondernemers en met consumenten uit Enschede en Duitsland. Er is bekeken wat het effect van de ramp op de omzet van de winkeliers was en wat het effect was op het bezoek aan de binnenstad.

Ondernemers: korte, hevige omzetdaling direct na 13 mei; snel herstel
Het beeld dat uit de gesprekken met winkeliers en horecaondernemers naar voren komt is dat er direct na 13 mei zeker enkele weken een ‘stilte’ is geweest in de binnenstad. Deze dip heeft zich weer redelijk snel hersteld. Duitse consumenten zijn wel meer weggebleven en het heeft langer geduurd voordat deze weer naar Enschede kwamen dan de Nederlanders.

Het effect op de omzet is volgens de ondernemers zelf beperkt gebleven. Eén ondernemer sprak van een halvering van de omzet in de eerste week en een snel herstel in de weken daarna. Een andere ondernemer gaf aan circa vier weken omzet kwijt te zijn. Extra impulsen, zoals budgetten voor slachtoffers, hulpacties, inzamelacties en tijdelijke bezoekers hebben voor diverse ondernemers daarentegen een positief effect gehad.

De ontwikkelingen in de binnenstad, de verkeersomleidingen, en de bouwwerkzaamheden hebben in de visie van de ondernemers per saldo een veel grotere impact op de huidige aantrekkelijkheid van de Enschedese binnenstad dan de ramp van 13 mei. Om de consumenten weer naar de binnenstad te trekken is het van belang om aan, met name de Duitse consumenten, te laten weten dat ze (weer) welkom zijn in Enschede.

Consumenten: ramp nauwelijks een reden om minder vaak te komen. Duitsers noemen ramp vaker
Een kwart van de Nederlandse respondenten heeft de binnenstad van Enschede in de periode mei, juni, juli minder vaak bezocht dan in dezelfde periode vorig jaar. De redenen hiervoor zijn zeer divers. Slechts 4% noemt de vuurwerkramp als reden. Het meest genoemd worden parkeerproblemen, bouwwerkzaamheden en de moeilijk bereikbare binnenstad. Eén op de vijf consumenten noemt dit als reden om minder vaak te komen.

Met name Duitse consumenten komen minder naar Enschede. 40% van de respondenten komt minder vaak dan vorig jaar. Voor Duitsers is de ramp wel een reden om minder vaak te komen: 14% van de respondenten die minder naar Enschede komen noemt dit als reden. Duitsers noemen verder uiteenlopende andere redenen, met name ‘geen of weinig tijd’ en ‘kinderen’. Daarnaast is de vakantieperiode belangrijke reden voor de afname. Een groot aantal Duitse respondenten is in de periode mei, juni, juli op vakantie geweest.

Conclusie is dat het effect van de ramp op de omzet relatief beperkt is gebleven. De ramp heeft wel effect gehad op het bezoek aan de binnenstad. Maar dit betrof dan voornamelijk het Duitse bezoek. Afname van het aantal bezoekers aan de binnenstad hangt meer samen met de bouwwerkzaamheden in en de bereikbaarheid van de binnenstad.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Schutting
De schutting op de Stroïnksbleekweg is verplaatst. De schutting stond eerst aan de Hulsmaatstraat. Deze is naar achteren geschoven naar de Dr. J. van Damstraat. De Dr. J. van Damstraat is weer te bereiken vanaf de Stroïnksbleekweg. Het pand van de Kringloopwinkel is zo ook weer vrijgekomen. De Kringloopwinkel zelf is verplaatst naar de Lonnekerbrugstraat.

Verder is de schutting om het Ninoterrein vervangen door een hek. Dit terrein wordt binnenkort gesaneerd en klaargemaakt voor nieuwbouw. Het Ninoterrein is na de ramp door het RIT gebruikt om puin van de verwoeste gebouwen te onderzoeken. Hierna zijn op dit terrein de autowrakken uit het rampgebied opgeslagen. Als gevolg hiervan is het terrein verontreinigd geraakt met asbest. Voor de ramp was de bodem van het Ninoterrein al gesaneerd in verband met de nieuwbouwplannen voor Groot Roombeek.

In een deel van de schutting aan de Roomweg (aan de kant van de Deurningerstraat) zijn kijkgaten aangebracht. Door deze kijkgaten kan een blik geworpen worden op het rampgebied.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


voorstellen van het bestuur van de ondernemersvereniging
In deze rubriek worden de bestuursleden van de ondernemersvereniging aan u voorgesteld. De adressen van alle bestuursleden vindt u achterin de nieuwsbrief bij "belangrijke telefoonnummers en adressen". Dit keer wordt aan u voorgesteld de penningmeester: de heer C.H.M. Klappe, Register Belasting Bedrijfsadviseur (RBB).

Wilt u een korte omschrijving geven van uw bedrijf?
Administratieve dienstverlening in de ruimste zin van het woord. Ik bedoel hiermee aan te geven dat wij niet alleen geïnteresseerd zijn in cijfers, maar ook achter de ondernemer willen staan. We willen meedenken, adviseren op zowel administratief, fiscaal als juridisch gebied. Daarbij moet opgemerkt worden dat hierbij ook ons uitgebreid netwerk ingeschakeld kan worden. Dat bestaat o.a. uit accountants, notarissen en advocaten.

Hoe bent u bij de ramp betrokken?
Het kantoorpand, gelegen nabij rampgebied - bij het bloemenmonument aan de Deurningerstraat - is getroffen. De ramp heeft de bedrijfsbeëindiging van de winkel van mijn vrouw en schoonmoeder bespoedigd.

Hoe ervaart u de dienstverlening tot nu toe?
In het begin als zeer goed. Een ieder heeft al het mogelijke gedaan. Nu het normale leven weer op gang is gekomen, zullen vele emoties verwerkt dienen te worden en zaken te worden afgehandeld. Wat zeker niet (altijd) soepel verloopt. Neem als voorbeeld de afwikkeling van diverse verzekeringsmaatschappijen.

Wat zijn verbeter/aandachtspunten?
De aandachtspunten wil ik combineren met het uitgangspunt van onze vereniging SCHADELOOS-STELLING VOOR EEN IEDER. Wij zullen ons moeten inspannen om dit te realiseren en hieruit vloeien de aandachtspunten voort.

Waarom moeten andere ondernemers lid worden van de vereniging?
Dat moge duidelijk zijn; samen staan wij sterk en er wordt inderdaad naar ons geluisterd! Wij zullen elkaar nog een lange tijd nodig hebben. De gevolgen zullen een lange nasleep hebben.

Opmerking
Verder wil ik de kamer van koophandel en het MKB-Nederland een compliment geven. Deze hebben voortreffelijk werk verricht en nog steeds is men actief betroffen bij de hulpverlening.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Mededelingen van het bestuur
De afgelopen periode is de vereniging druk geweest met een groot aantal zaken die in het belang van de ondernemers zijn. Kort gezegd zijn dit de volgende onderwerpen:

1. Wederopbouw. Een delegatie van de vereniging heeft een gesprek gehad met de stedenbouwkundige en het College van B&W. In dit gesprek is duidelijk aangegeven dat de wederopbouw een proces is waarin alle belanghebbenden een rol dienen te vervullen.

2. Gesprek met landelijke PvdA fractie. Op 20 oktober jl. heeft een gesprek plaatsgevonden met Ad Melkert. Duidelijk is aangegeven dat het betreurenswaardig is dat de regeling voor ondernemers zeer lang op zich laat wachten. Ook is besproken dat er een landelijke rampenfonds voor ondernemers zou moeten komen.

3. Inventarisatie. In de tweede week van november zal een inventarisatie worden gemaakt van de bedrijven die terug willen keren naar het rampgebied. U zult daarover een formulier ontvangen. De resultaten worden gebruikt voor het claimen van bedrijfsruimte in het gebied.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


ONDERNEMERS AAN HET WOORD
In deze rubriek komen ondernemers aan het woord die de ramp hebben meegemaakt. In het getroffen gebied zijn veel verschillende soorten ondernemingen gevestigd. Hoe hebben de direct betrokkenen de ramp beleefd? En hoe gaat het een aantal maanden na de ramp met hen persoonlijk en hoe ver is men gekomen met het herstarten van het bedrijf? Deze keer een gesprek met de heer Heersmink van supermarkt Nieuwe Weme.

Terugkeer Nieuwe Weme op oude plek is nog ongewis
Supermarkt Nieuwe Weme is een onderdeel van Groenwoudt Food. Het hoofdkantoor bevindt zich in Ede. In 1968 werd de eerste Nieuwe Weme-winkel geopend in Heerenveen. In een later stadium zijn daar in de provincies Groningen, Friesland, Drente, Overijssel en Flevoland nog 36 vestigingen aan toegevoegd. Een interview met algemeen directeur Heersmink leert dat Nieuwe Weme zwaar beproefd is door de ramp. Het bedrijf is overigens niet bij de pakken neer gaan zitten. Vanuit de tijdelijke vestiging worden de klanten bediend.

Wat waren de gevolgen van de ramp op zaterdag 13 mei?
'De supermarkt werd geheel verwoest. Niet zo verwonderlijk, want ze bevond zich op ongeveer 500 meter afstand van de vuurwerkfabriek. We waren heel erg blij dat er onder de klanten en onze medewerkers voor zover ons bekend geen gewonden zijn gevallen. Gelet op de korte afstand tot de fabriek had dat uiteraard wel kunnen gebeuren'.

Het pand was totaal onbruikbaar. Hoe heeft u dat opgelost?
'In eerste instantie moesten de vele formaliteiten afgewikkeld worden. Maar redelijk snel, ik denk aan een periode van circa zes weken na de fatale datum, hebben we een tijdelijke vestiging aan het Schuttersveld kunnen openen. Dat is gebeurd met de vooropgezette bedoeling om mettertijd weer in de oude wijk terug te kunnen keren'.

Welke problemen bent u tegengekomen en van wie heeft u steun gehad?
'De samenwerking met alle overheidsinstanties, in het bijzonder de gemeente Enschede, was in één woord fenomenaal. Ook moet ik een compliment maken aan bedrijfsleider Willy Wolgemuth die zeer doortastend te werk is gegaan'.

U streeft er naar om op de oude locatie terug te komen. Hoe groot is de kans dat het gaat lukken?
'Omdat we zo snel mogelijk weer aan de slag wilden, hebben we voor de tijdelijke locatie op het Schuttersveld moeten kiezen. Het herstarten in de zwaar getroffen wijk zou te lang op zich hebben laten wachten. We hebben op dit moment nog geen zekerheid of we terug kunnen naar de oude wijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Dat zal die door ons gewenste duidelijkheid moeten opleveren'.

De gemeente Enschede heeft dus veel voor u betekend?
'Ja. Die medewerking hebben we als zeer positief ervaren. Er is door de lokale overheid snel en kordaat gehandeld. We hebben geen hulp gezocht van een accountmanager. Vele zaken konden door medewerkers binnen onze organisatie worden geregeld'.

Wat zou u naar aanleiding van deze ramp aan ondernemers willen adviseren?
'Daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn: zorg dat u over een goed doordacht calamiteitenplan beschikt'.

Zou u met deze ervaring dingen anders hebben gedaan?
'Het klinkt misschien wat vreemd, maar in principe niets. Ons calamiteitenplan blijkt in de praktijk goed te hebben gewerkt'.

Wat heeft op u de meeste indruk gemaakt?
'Het menselijk leed'.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


STAND VAN ZAKEN

De Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (commissie Oosting)
Commissie Oosting verwachtte in eerste instantie om in november te kunnen rapporteren over hun bevindingen. Deze datum wordt echter niet gehaald. Streven is nu om voor de Kerst rapportage uit te brengen.

De Commissie Financiële Afwikkeling Ramp (commissie Van Lidth)
De commissie is nog steeds druk bezig met het opstellen van de schaderegeling. Oorspronkelijk was een bekendmaking van de regeling gepland op maandag 30 oktober. Dit is echter uitgesteld. De commissie hoopt zo snel mogelijk met een goede regeling te komen. Met de regeling wordt ook bekend welke bijdrage er vanuit het ministerie van EZ komt voor de schaderegeling. Dit moet in een ministerraad worden besloten. De schaderegelingen voor niet en/of onverzekerde ondernemers worden via een persconferentie bekend gemaakt.

De projectgroep wederopbouw Roombeek West
Het plan van aanpak voor de wederopbouw van Roombeek West is dinsdag 17 oktober vastgesteld in het college van Burgemeester en Wethouders. De burgemeester heeft het plan toegelicht in een persconferentie. Maandag 30 oktober is het plan van aanpak in de gemeenteraad vastgesteld.

De projectgroep wederopbouw werkt op dit moment aan een eigen nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief zal tweemaandelijks verschijnen. Onderwerpen die in deze nieuwsbrief aan de orde zullen komen, zijn onder andere: informatie over het wederopbouwtraject, het participatietraject, de rol van bewoners en ondernemers en informatie van de corporaties. De nieuwsbrief is gericht op de toekomst van de wijk. De nieuwsbrief zal waarschijnlijk met de ondernemersnieuwsbrief verstuurd worden. De eerste nieuwsbrief verschijnt in november.

Werkzaamheden in het kerngebied
Naast het verplaatsen van schuttingen en het plaatsen van kijkgaten in de schutting, zijn er nog meer zaken gebeurd in het kerngebied. Er is al veel bodemonderzoek uitgevoerd. Verder wordt hard gewerkt aan een asbestinventarisatie. Hiervoor worden asbestmetingen uitgevoerd in het hele gebied. Aan de Stroïnksbleekweg zijn enkele panden gesloopt.

Helpdesk ondernemers
Aantal geregistreerde getroffen ondernemers, kunstenaars, instellingen en verenigingen: 534

Vereniging Gedupeerde Ondernemers
Het ledental van de vereniging ligt ondertussen op 200 (waarbij winkelcentrum Deppenbroek als 1 lid is geteld).

Financiële regeling voor de ondernemers
Bijdragen uit de f20.000,-- regeling voor de zwaarst getroffenen: 128 keer
Kredietverlening: 17 keer
Huursuppletie voor 1 jaar: 19 keer

Herhuisvesting
Per 27 oktober 2000 is de stand van zaken als volgt:

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


KORTE MEDEDELINGEN

Helpdesk
Als u met vragen zit of hulp nodig hebt bij bepaalde zaken: neem contact op met uw accountmanager! Weet u niet meer wie uw accountmanager is? Bel dan met de Helpdesk (0800-0235328). Zij kunnen u vertellen bij wie u met uw vragen terecht kunt. Uw accountmanager is altijd bereikbaar voor vragen, maar het initiatief ligt bij u. Zolang de schaderegelingen voor niet- of onderverzekerde ondernemers niet uitgevoerd worden en ondernemers continuïteitsproblemen krijgen, blijft de Stichting Financiële Opvang Getroffen Ondernemers ter overbrugging hulp bieden. Neem hiervoor contact op met uw accountmanager.

Data informele ondernemersbijeenkomsten in 2000
Op de volgende data zijn er dit jaar nog informele ondernemersbijeenkomsten: 27 november en 18 december. De bijeenkomsten worden gehouden in het Ondernemingshuis, tijd: 20.00 uur. Alle getroffen ondernemers zijn hier welkom.

Gefeliciteerd 6
In deze "gefeliciteerd" vijf ondernemers uit de Walhofstraat. De dojo "Japanse Tuin" is verhuisd van de Walhofstraat naar het voormalige politiebureau Noord. Eigenaar Stanly Mooijekind is weer gestart met lessen. Huisarts Sombekke en fysiotherapie echtpaar Ter Horst zijn weer terug in hun oude praktijkruimte aan de Walhofstraat. Met hulp van stamgasten, sponsors en Henny Huisman (!) is café de Stoep weer opgeknapt. Elly Bosch- van Tellingen kon woensdag 25 oktober haar café aan de Walhofstraat heropenen. Zaterdag 4 november kunt u in de Surpriseshow de heropening van het café zien.

Politieke aandacht
Jan Scholten van Syntens heeft in de vergadering van de raadscommissie Werk & Onderwijs van 2 oktober een toelichting gegeven op de Helpdesk voor de ondernemers. Hij heeft de leden van de raadscommissie verteld wat de werkzaamheden van de Helpdesk tot nu toe zijn geweest. Hierbij is uitleg gegeven over de rol van de accountmanagers. Accountmanagers moeten soms zelf de oplossing zoeken, maar ook op tijd doorverwijzen naar andere deskundigen zoals Mediant, de advocatuur, de accountant e.a. Hij heeft een beeld gegeven van de getroffen bedrijven, voorbeelden geschetst van oplossingen, maar ook van knelpunten. Het gesprek is in een zeer open sfeer verlopen, waarbij veel belangstellende vragen gesteld zijn door de commissieleden.

Vrijdag 20 oktober is een deel van de PvdA fractie op bezoek geweest in Enschede. De delegatie bestond uit Ad Melkert, Sharon Dijksma en Marja Wagenaar. Ad Melkert is fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Het programma bestond uit verschillende onderdelen. Na een lunch hebben de fractieleden in het Kompas een gesprek gehad met de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp en met de Vereniging Gedupeerde Ondernemers. Ze hebben een blik geworpen op het rampgebied vanaf de bouwkeet aan de Roomweg en zijn daarna naar het IAC gegaan. De dag werd afgesloten met een politiek café in het Dish hotel. Het thema van het politiek café was: de politieke actualiteit in stad, land en partij.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN ADRESSEN

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


COLOFON

Uitgave van: Kamer van Koophandel Veluwe en Twente, MKB Nederland
en gemeente Enschede: afdeling Economische Zaken
Redactie: gemeente Enschede
Telefoon: 053-4815298
Fax: 053-4818582