Ondernemersnieuwsbrief

11e uitgave 11 oktober 2000


Beste ondernemer, vereniging, kunstenaar of instelling,

In deze elfde nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Verspreiding
De gemeente, kamer van koophandel en MKB Nederland proberen deze nieuwsbrief zo goed mogelijk onder alle getroffen ondernemers, instellingen, verenigingen en kunstenaars te verspreiden. Bent u één van de getroffenen en heeft u de Nieuwsbrief voor Ondernemers niet persoonlijk ontvangen, neem dan contact op met de Helpdesk voor ondernemers, telefoonnummer 0800-0235328 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur, kosteloos). 

De vorige nieuwsbrieven kunt u ook hier vinden:


Verslag van de informele ondernemersbijeenkomst op 2 oktober 2000
Op de informele ondernemersbijeenkomst van 2 oktober waren ongeveer 90 ondernemers aanwezig. De avond werd georganiseerd door de Ondernemersvereniging voor gedupeerde ondernemers vuurwerkramp Enschede. Onder voorzitterschap van de heer Oosting werden de volgende onderwerpen toegelicht: de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp en de wederopbouw van Roombeek West.

Commissie Onderzoek Vuurwerkramp
Het eerste deel van de avond houdt Ria Beckers van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (Commissie Oosting) een inleiding. Zij geeft nadrukkelijk aan dat de hulpverlening en belangenbehartiging van ondernemers prima is opgepakt door de Kamer van Koophandel, gemeente Enschede en MKB-Nederland.

Inhoudelijk gezien worden er door de Commissie vijf deelonderzoeken uitgevoerd met de thema´s veiligheid, vergunningverlening, rampenplan, gezondheidszorg en praktische hulpverlening. Als rode draden lopen hier communicatie en organisatie doorheen: waar, wanneer, met wie overleg.

Inmiddels is er heel veel materiaal verzameld door middel van een enquête, interviews, etc. Ook zijn er drie onafhankelijke vuurwerkexperts uit het buitenland die onderzoek verrichten. Mevrouw Beckers geeft aan dat de Commissie zich realiseert dat het erg lang duurt. Doel van het onderzoek is echter om de onderste steen boven te krijgen en dat het onderzoek het laatste woord heeft.

Eén van de vragen uit de zaal betreft de vergoeding van de schade. Mevrouw Beckers antwoordt hierop dat de Commissie minister-president Kok heeft herinnerd aan zijn uitspraken van vlak na de ramp. De toezeggingen vanuit de politiek dienen hard te worden gemaakt. Ook het feit dat er slechts 52 weken ondernemersschade wordt vergoed, wordt door de Commissie meegenomen. Mevrouw Beckers gaf duidelijk aan dat het belangrijk is dat de ondernemers zich hebben georganiseerd en daarmee een partij is waarmee rekening moet worden gehouden. De vereniging dient in de discussie over de schadeafwikkeling een rol te spelen. Ook het idee van een Steunfonds voor ondernemers is een goed idee. Hierbij is het wel belangrijk dat er maatwerk geleverd wordt.

Wederopbouw
Het tweede deel van de avond geeft Leo van der Ree van de Bouw- en Milieudienst van de gemeente Enschede een schets van de stand van zaken van de wederopbouw van het gebied. Er is op dit moment een concept Plan van Aanpak dat wordt besproken met de diverse belangenverenigingen. Op 30 oktober a.s. zal dit door de gemeenteraad worden vastgesteld. Tevens loopt er een procedure voor de selectie van een stedenbouwkundig bureau.

De participatie van alle partijen in de wijk is essentieel voor het succes van de wederopbouw. Hierin wordt veel energie gestoken, maar soms kan er sprake zijn van belangentegenstellingen.

Bij de wederopbouw wordt van de volgende planning uitgegaan:
2001: leegmaken terrein en weten wat je terug wilt
2002: gereedmaken van bouwplannen, bestemmingsplannen en start van de bouw
2003: oplevering van de eerste woningen c.q. bedrijven

Inhoudelijk is men bezig met het zoeken van uitgangspunten ten aanzien van bedrijvigheid. Er wordt gedacht aan een nieuw hart voor de wijk (detailhandel, overdekte tweedehandsgoederenmarkt en voorzieningen), bedrijfsverzamelgebouwen, werklocaties en werken aan huis (ook op achterterreinen). Deze plannen zijn nog lang niet afgerond. Het feit dat de verplaatsing van Grolsch langer duurt, heeft consequenties. Hiermee wordt echter geen rekening gehouden als het gaat om planontwikkeling. Als mocht blijken dat Grolsch langer blijft zitten, dan zullen er oplossingen moeten komen voor bijvoorbeeld de ammoniakopslag. Zeker is dat de Grolsch weg gaat.

Enkele vragen uit de zaal en de antwoorden van Leo van der Ree:

Tot slot een aantal kleinere punten:

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


voorstellen van het bestuur van de ondernemersvereniging
In deze nieuwe rubriek worden de komende nieuwsbrieven de bestuursleden van de ondernemersvereniging aan u voorgesteld. De adressen van alle bestuursleden vindt u achterin de nieuwsbrief bij "belangrijke telefoonnummers en adressen". Als eerste wordt aan u voorgesteld de voorzitter: de heer L. Oosting van Oostina Confectie.

Wilt u een korte beschrijving geven van uw bedrijf?
Oostina Fashion is een 37 jaar oud modebedrijf, in eerste instantie begonnen als loonconfectiebedrijf, maar geleidelijk overgegaan naar een kleiner en flexibel modebedrijf. De productie gebeurt bijna in zijn geheel ‘buiten de deur’ en de hoofdactiviteiten zijn een zogenaamde ‘kop- en staartfunctie’ geworden. Dat houdt in 3x per jaar collectie maken (voornamelijk damesmode), uitbesteden of inkopen van, verkoop voornamelijk aan de modedetaillist en het verzendklaar maken van de artikelen.
Voor de modische styling en running zijn met name de drie dames Tine, Karola en Odette Oosting (moeder en twee dochters) verantwoordelijk.

Hoe bent u bij de ramp betrokken?
Wij zijn zowel zakelijk als privé (in de binnenste ring) getroffen, het atelier aan de Renbaanstraat is geheel verwoest en de privé-woning is ook onbewoonbaar verklaard. Op het moment van de ramp waren zowel mijn vrouw als ik thuis. We dachten eerst allebei dat de brandweer het vuur onder controle kreeg, omdat het al geruime tijd aan het branden was. Omdat ik mij niet zo goed voelde, wilde ik net een uurtje gaan rusten. Mijn vrouw stond (in de achterdeur) op het punt boodschappen te doen, toen de eerste grote klap kwam. Ik had de tegenwoordigheid van geest -mijn vrouw meetrekkend- de kelder in te vluchten, wat achteraf onze levens wel eens kon hebben gered. Alles was ‘plat’ waar wij hadden gestaan. Het was of de wereld om ons heen verging…, zelfs in de kelder vloog het glas ons nog om de oren. En toen wij een poos in de kelder hadden gezeten, trok een dikke zwart roetmassa naar binnen. Zo dik, dat wij moeite hadden om elkaar nog te zien, om van ademhalen maar te zwijgen. Ook al omdat ik zelf emfyseempatiënt ben, had ik de grootste moeite om mij in veiligheid te brengen. Na bezoek aan het ziekenhuis heb ik vier dagen plat gelegen, mijn vrouw is er lichamelijk -op een paar kleine glasscherven na- goed onder weg gekomen, maar heeft meer psychische problemen. Beiden ondervinden wij nog dagelijks de naweeën, maar wij mogen ons gelukkig prijzen dat we er nog zo goed van afgekomen zijn.

Hoe ervaart u de dienstverlening tot nu toe?
De dienstverlening was in het begin goed (veel begrip en warmte), maar langzamerhand is het allemaal voor ons -en ik denk dat een heel hoop mensen dit ook zo ervaren- weer harder en zakelijker geworden. De coulantie waar men aanvankelijk zo mee schermde is geheel verdwenen. Dat geldt in het bijzonder voor de verzekeringen en overheid. Voorbeelden zijn de gevallen van de indexering verzekeringen. Daar kan men toch coulant mee omgaan. Wij, en met ons velen, zijn voor indexbedragen verzekerd, maar nu blijkt o.a. dat de (her)bouwkosten na een paar jaar ± 15% hoger zijn c.q. sneller zijn gestegen dan de indexering.

Wat betreft de eigendommen, gebouwen en woning verkeren wij in grote onzekerheid en zijn wij in feite 4,5 maand na dato nog niets verder dan het begin. Een voorbeeld: de verzekering wil voor onze woonhuizen, waar de muren nog van overeind staan, bedragen voor reparatie uitbetalen, terwijl de gemeente zegt dat deze niet meer bewoonbaar zijn en niet meer kunnen worden gerepareerd. Na 4,5 maand mogen we nog steeds niet bij onze opstallen komen, de huurderving is een jaar, de vraag blijft open wie die maanden na die periode vergoedt.

Wel vind ik dat de kamer van koophandel en het MKB een grote pluim verdienen. Daar merk je als ondernemer dat men wil helpen en het ook daadwerkelijk doet! Er is/wordt onder meer door de accountmanagers goed werk verricht. Denk maar eens aan de f 20.000,-- waar men toch vrij snel over kon beschikken. Misschien zakelijk gezien niet zo veel, maar als je niets meer hebt, helpt het je wel even door de ergste ellende heen.

Dan zijn er nog de huurtegemoetkomingen en de overige fondsen, waar men een beroep op kan doen. Deze zijn tot stand gekomen dankzij het (voornamelijk Twentse) bedrijfsleven, zeg maar de grotere broers. Wij zijn hier als getroffen ondernemers dank aan verschuldigd, wat ik bij deze doe. Zonder meer goed werk!

Het heeft mij getroffen dat op een ondernemersvergadering, waar een of twee ondernemers een wanhoopsverhaal deden over een dreigend faillissement, Bram Hulshof (voorzitter van de kamer) opstond en deze mensen de garantie gaf dat dat absoluut niet zal gebeuren en er zelfs acuut geholpen wordt.

Momenteel zijn wij in de situatie beland dat de hulpverlening aan de getroffen ondernemers goed is gekanaliseerd, ook mede dankzij het oprichten van de vereniging en het werk daarvan. Dat houdt geenszins in dat wij er al zijn. Voor een hoop getroffen ondernemers, vooral de mensen die onder of in het geheel niet waren verzekerd, is het een moeilijke en zeer onzekere tijd. Toch heb ik hoop en ik reken er ook op (versterkt na de regeling die de commissie van Lidth getroffen heeft voor de particulieren), dat ook voor de getroffen ondernemers op korte termijn een ruimhartige goede financiële regeling/schadeloosstelling zal komen. Belangrijk zal zijn hoe de vergoedingen zullen zijn voor de vervolgschade, die zeker voor de meeste ondernemers nog tussen de 3 en 5 jaar zal duren.

Wat ziet u als de belangrijkste taak voor de vereniging?
De belangrijkste taak is het bewerkstelligen van een 100% schadeloosstelling, waarbij naar mijn gevoel het accent zeker moet liggen op de vervolgschade op de langere termijn. Deze ramp heeft nog weer eens geleerd dat er voor het bedrijfsleven een soort rampenfonds moet komen. Hier willen wij ons ook sterk voor maken. Ondernemers die terug willen, moeten net als de particulieren, terug kunnen keren naar de wijk. Er moet een regeling komen voor die ondernemers die na enige tijd het geestelijk of lichamelijk toch niet aan blijken te kunnen en daardoor alsnog moeten stoppen. We zijn nu vertegenwoordigd in diverse commissies en we gaan met de bewonersvereniging contact opnemen om -waar het kan gezamenlijk- standpunten in te nemen. Verder willen wij meepraten en denken, kortom betrokken worden over het herinrichten van het gebied, meewerken aan het opbouwen van een mooie en goede wijk met goede faciliteiten en voldoende ruimte voor een goed ondernemersschap, waar het goed is te wonen en waar zeker een vast aandenken (expositie) moet komen over de Vuurwerkramp.

Waarom moeten andere ondernemers lid worden van de vereniging?
Om bovenstaande zaken te bewerkstelligen moeten de ondernemers lid worden of zijn (en blijven!) van de vereniging. Gezamenlijk kunnen wij dat bereiken, maar als eenling stel je niks voor. Verder uit solidariteit met de getroffen ondernemers. Er is nog veel te doen!

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


ONDERNEMERS AAN HET WOORD
In deze rubriek komen ondernemers aan het woord die de ramp hebben meegemaakt. In het getroffen gebied zijn veel verschillende soorten ondernemingen gevestigd. Hoe hebben de direct betrokkenen de ramp beleefd? En hoe gaat het een aantal maanden na de ramp met hen persoonlijk en hoe ver is men gekomen met het herstarten van het bedrijf? Deze keer een gesprek met Jeroen Fransen van Fitcare Superfit.

'Als iemand een stuk ijzer op 'n kar gooit blijf ik stokstijf staan'
Fitcare Superfit werd in augustus 1989 opgericht. Het staat op 700 meter afstand van de vuurwerkfabriek. De klap-van-13-mei zorgde ervoor dat de bedrijfsvoering drie maanden stil kwam te liggen. Inmiddels draait het centrum weer op volle toeren. Jeroen Fransen is gelukkig, omdat hij op de oude plek in een vernieuwde accommodatie de werkzaamheden heeft kunnen hervatten. Met een optimistische kijk naar de toekomst. Maar de herinnering blijft. 'Als iemand op straat een stuk ijzer op een kar gooit blijf ik stokstijf staan'.

Eerst even terug naar het moment....
'Ik was bij mijn zwager, op ongeveer een kilometer afstand van de ramp. Bij de eerste knal stond ik buiten. Toen de tweede klonk was ik in de showroom. De poging om sleutels te pakken mislukte. Het systeemplafond kwam naar beneden. Ik smakte tegen de grond. Het is niet te beschrijven wat er met je gebeurt. Alsof je lichaam in elkaar wordt gedrukt'.

Snel het rampgebied binnen....?
'Dat kon nog ja. Mijn moeder belde me in paniek. Ze woont tegenover mijn beide zaken. Ik heb daar namelijk ook nog een autopoetsbedrijf. Ze vertelde me dat de voor- en achterdeur eruit waren gevlogen. Ik heb haar gerustgesteld en daarna gas en water afgesloten. Het lukt me ook in moeilijke omstandigheden het overzicht te behouden. Hoewel dit wel heel extreem was'.

Niets meegenomen...?
'Daar heb je je hoofd niet naar staan. 's Avonds kon ik nog een keer het gebied binnen. Toen heb ik de computers uitgezet. Meenemen? Och, wat moet je meenemen? Geld had ik op zak'.

Hoe ernstig was het Fitnesscentre beschadigd?
'Aan de buitenkant zag je hoegenaamd niets. Van binnen was het één grote puinzooi. Weken later tijdens een open dag keken mijn klanten hun ogen uit. Over 300 meter lengte scheuren in muren en plavuizen, 275 m2 plafond naar beneden, tegels in doucheruimtes kapot enz. Het ergst van alles was dat de elastische vloer in de aerobiczaal eruit lag. Ik heb heel lang op een nieuwe moeten wachten'.

Was het voor u een druk moment in het seizoen?
'Nee, ook wat dat betreft heb ik geluk gehad. Als het in januari was gebeurd had het er veel slechter uit gezien. We werken met veel studenten van de Hogeschool Enschede. Die gingen enkele weken later op vakantie. Maar ik heb wel stad en land afgelopen om een berichtje op de tv of in een krant te krijgen. Dat is me nergens gelukt. Ik kan daar nog een beetje verdrietig over raken'.

Wat was uw voornaamste zorg?
'Het feit dat de verzekering zo lang op zich liet wachten. Ik kon in die tussentijd niks doen. Kijk, een dansschool bood me de zaal aan voor het geven van lessen. Maar daarvoor heb ik een verende vloer nodig. Daarom heb ik de knoop doorgehakt en enkele maanden het bedrijf stopgezet. Geen contributie en de klanten op de hoogte houden via nieuwsbrieven'.

Veel steun gehad?
'Wis en drie. Vooral van de accountmanager Jan Scholten van Syntens en van mijn boekhoudbureau. Die steun stelde veel meer voor dan de steun die ik van de verzekering kreeg. Zoals met veel collega's het geval was, bleek ik goed verzekerd voor de inboedel en was het minder goed gesteld met de bedrijfsschade. Ik vind dat assuradeurs je daar beter in moeten adviseren via een jaarlijkse check'.

Zijn de leden van uw Fitnesscentre trouw gebleven?
'Dat is me 100% meegevallen. We hebben ze natuurlijk ook tijdens de drie maanden dat we dichtzaten goed geïnformeerd. Er zijn mensen verhuisd naar bijvoorbeeld de zuidelijke stadswijk. Inmiddels ben ik het niveau van voor de ramp gepasseerd. Wat dat betreft is er weinig te klagen'.

Drie maanden geen fitness. Hoe is het met uw gewicht?
'Hahaha. Ik ben in deze periode tien kilo afgevallen. Je rent en vliegt. Bent met zoveel tegelijk bezig. Op 14 augustus vond de heropening plaats. We vonden het niet gepast om daar een grote happening van te maken. Het bleef bij een bescheiden receptie voor de mensen die me geholpen hebben. Daarnaast voeren we drie maanden een actie waarbij telkens twee mensen worden uitgeloot voor een reis naar Euro Disney in Parijs'.

U bevindt zich op korte afstand van het gebied waar alles tegen de vlakte is gegaan....
'Ja, de schutting waarachter het RIT-team constant bezig was, staat pal voor mijn deur. Ik heb al gevraagd of die niet weg kan. In verband met een tekort aan parkeergelegenheid. We kunnen niet al het blik in de berm kwijt'.

Is het moeilijk om de knop helemaal om te draaien?
'Het valt overwegend mee. Alleen.... die knallen. Ik was onlangs bij Six Flags. Daar werd in één of andere hal een kanon afgeschoten. Ik bleef als aan de grond genageld staan. Er rotsvast van overtuigd dat ik die kant beslist niet op moest. Och, de dikke pols die ik aan de val op 13 mei overhield stelde niet veel voor. Ik ga er straks na een korte vakantie weer met volle kracht tegenaan'.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


ACHTER DE SCHERMEN BIJ…
Deze week een blik achter de schermen bij de Stichting Financiële Opvang Getroffen Ondernemers (SFOGO).

De Stichting is in juni 2000 opgericht. Doel van de stichting is de door de vuurwerkramp getroffen ondernemers behulpzaam te zijn bij herhuisvesting, het verstrekken van financiële overbruggingsfaciliteiten ten behoeve van heraanschaf van materiële zaken en het verstrekken van achtergestelde leningen.

De afgelopen maanden hebben de bestuursleden van de stichting zich ingezet zoveel mogelijk een goede invulling te geven aan deze doelstelling. Direct na de oprichting ontving de stichting de eerste financiële toezeggingen. De stichting heeft momenteel fl. 6.600.000 te besteden.

In totaal hebben 115 ondernemers een verzoek gedaan voor financiële ondersteuning. Elke ondernemer heeft een accountmanager toegewezen gekregen. Deze man/vrouw is vanaf dat moment het aanspreekpunt voor de ondernemer. Hij/zij beoordeelt de aanvragen en komt met een advies hoe de ondernemer het beste voortgeholpen kan worden. Op grond van deze beoordeling hebben de ondernemers een vergoeding gekregen voor de heraanschaf van materiële zaken. Tevens heeft een aantal ondernemers een huurcompensatie (voor het eerste jaar) ontvangen voor de hogere huurlasten, veroorzaakt door de hogere huurlasten van de gevonden nieuwe huurlocatie.

Een aantal ondernemers heeft ook een aanvraag ingediend voor een krediettoezegging. In overleg met de kredietinstelling van de ondernemer en de overtuiging dat de ondernemers in financiële nood zijn gekomen door de vuurwerkramp, zijn achtergestelde leningen verstrekt.

Naast bovengenoemde aanvragen is ook veel tijd besteed aan de herhuisvesting van een groep kunstenaars. De eerste locatie ging in ‘een vergevorderd stadium’ niet door. Er moest opnieuw gezocht worden naar een goede locatie in een onroerend goed markt die door o.a. de vuurwerkramp geheel vergeven was. Uiteindelijk werd een locatie gevonden in de Klanderij.

Momenteel komen er nog steeds nieuwe aanvragen binnen, die na het doorlopen van het hierboven omschreven traject een financiële ondersteuning ontvangen.

De bestuursleden van de SFOGO zijn: de heer J.H.A. ten Hag, de heer P.G. Meirik, de heer B.F. Wesseling, de heer E. Helder, de heer H. Bos, mevrouw W.M van Ingen (adviseur), de heer B.J.F. Mekenkamp (adviseur) en de heer M. Veeger (waarnemer voor de heer Helder).

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


STAND VAN ZAKEN

De Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (commissie Oosting)
De enquêtes over de praktische hulpverlening worden op dit moment uitgewerkt. In het verlengde van de enquête is twee weken geleden een groepsgesprek gehouden met ondernemers uit het rampgebied. De resultaten van dit gesprek worden meegenomen in het onderzoek van de commissie. Ria Beckers van de commissie Oosting is maandag 2 oktober op bezoek geweest bij de ondernemersbijeenkomst in het Ondernemingshuis. Zij heeft een toelichting gegeven over het werk van de commissie.

De Commissie Financiële Afwikkeling Ramp (commissie Van Lidth)
Vorige week maandag, 2 oktober heeft de commissie Van Lidth een persconferentie gehouden. In deze persconferentie werd de materiële schaderegeling voor bewoners gepresenteerd. De volgende onderdelen van de schaderegeling zijn klaar voor uitvoering: regeling onkosten buitengewone omstandigheden ("niemand hoeft regeling I en II terug te betalen") en de regeling voor schade aan auto’s en motoren. Er is een regeling voor inboedelschade in de maak. Het rampenfonds betaalt de niet-gedekte opruimingskosten van inboedels. De uitvoering van de regelingen voor de materiële schade start meteen. Er wordt niet gewacht met de uitvoering totdat alle regelingen klaar zijn. Wilt u meer over deze regelingen weten, neem dan contact op met het IAC, telefoon 0800-1100. U kunt de schaderegeling ook nalezen in de bewonersnieuwsbrief nummer 21 en op internet: www.enschede.nl. De schaderegeling voor ondernemers zal naar verwachting over enkele weken worden bekendgemaakt.

De projectgroep wederopbouw Roombeek West
Vorige week heeft de gemeente het plan van aanpak van de wederopbouw besproken met Hans Bakker van MKB Nederland. Hans vertegenwoordigde de ondernemersvereniging in dit gesprek. Het plan van aanpak zal naar verwachting in oktober worden voorgelegd aan de gemeenteraad voor goedkeuring. Onderdelen van het plan van aanpak zijn: doel en opgaven, uitgangspunten, randvoorwaarden, strategie (planproces, participatie, procedures), opbouw projectorganisatie en financiën. Een deel van de uitgangspunten zijn gebaseerd op de vorig jaar vastgestelde wijkvisie voor stadsdeel Noord. Het andere deel zijn de uitgangspunten voor de wederopbouw. Deze uitgangspunten zijn ook in nieuwsbrief 6 genoemd. Dit betreft onder andere het uitgangspunt dat iedereen die terug wil, terug moet kunnen keren naar de wijk. Daarbij zal zoveel mogelijk tegemoet gekomen worden aan de wensen van de betrokkenen.

Keuze stedenbouwkundig bureau
Het aantal stedenbouwkundige bureaus waaruit gekozen wordt voor de wederopbouw van Roombeek West is teruggebracht naar twee bureaus. Deze bureaus moeten zich deze week presenteren. Hierna zal de definitieve keuze plaatsvinden.

Helpdesk ondernemers
Aantal geregistreerde getroffen ondernemers, kunstenaars, instellingen en verenigingen: 533

Financiële regeling voor de ondernemers
Bijdragen uit de f20.000,-- regeling voor de zwaarst getroffenen: 120 keer
Kredietverlening: 11 keer
Huursuppletie voor 1 jaar: 18 keer

Herhuisvesting
Per 6 oktober 2000 is de stand van zaken als volgt:

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


KORTE MEDEDELINGEN

Nieuwsbrief vanaf nu om de drie weken
De nieuwsbrief verschijnt vanaf nu eens in de drie weken. De eerstvolgende nieuwsbrief kunt u op woensdag 1 november 2000 verwachten.

Radioprogramma KRO
In het radioprogramma "KRO's Vijfde Verdieping" is sinds 20 september een nieuwe vaste rubriek opgenomen die aandacht schenkt aan de ramp. De rubriek heeft de titel "Post Enschede, het dagelijks leven na de ramp". In deze rubriek worden brieven behandeld van betrokkenen bij de ramp, de afwikkeling van de ramp en de wederopbouw. In deze brieven beschrijven de betrokkenen hoe hun dagelijks leven er op dit moment uitziet, wat de stand van zaken is en hoe in hun visie de zaken lopen. De KRO wil deze rubriek in principe gedurende zeer lange tijd voortzetten. Uitzending is iedere woensdagochtend rond kwart over 10 op radio 5. Radio 5 is te vinden op de kabel en op 1008 AM.
De KRO benadert zelf allerlei mensen: bewoners, huisartsen, hulpverleners, ondernemers, etc. etc. Mochten er mensen zijn die zélf het initiatief willen nemen voor het schrijven van zo’n brief, dan kan dat. De mensen kunnen dan bellen met Han Schaeffer (eindredacteur "KRO’s Vijfde Verdieping") op 035 - 6713720, of mailen naar: vijfde.verdieping@kro.nl    

Data informele ondernemersbijeenkomsten in 2000
Op de volgende data zijn er dit jaar nog informele ondernemersbijeenkomsten: 30 oktober, 27 november en 18 december. De bijeenkomsten worden gehouden in het Ondernemingshuis, tijd: 20.00 uur. Alle getroffen ondernemers zijn hier welkom.

Een beeld van de schade…
Bij deze nieuwsbrief vindt u de samenvatting en de conclusies van het rapport "een beeld van de schade…". Dit rapport is gebaseerd op een enquête onder de getroffen ondernemers. De enquête is gehouden door de Ondernemersvereniging Gedupeerde Ondernemers Vuurwerkramp Enschede. Op deze enquête is door 116 ondernemers gereageerd. Het rapport is gepresenteerd op de ondernemersbijeenkomst van 11 september. Heeft u interesse voor het complete rapport, bel dan met de Helpdesk (0800-0235328)

Gefeliciteerd 5
We hebben vernomen dat poelier Ten Vergert weer gestart is met zijn zaak. Ook het autobedrijf van Bob Sprakel is weer teruggekeerd naar het oude pand. Het autobedrijf zat tijdelijk aan de Buurserstraat 206 maar is nu weer terug aan de Bentrotstraat 40-44. Vorige week vrijdag stond een bericht in de krant dat Flakie van Zijl deze maand start met een nieuwe cursus energie-yoga. De cursus wordt gehouden in buurtcentrum De Tempel, Booggang 2 in Hengelo. We wensen allen veel succes!

Sienna
Wout Zweers heeft het initiatief genomen tot uitgave van het blad "Sienna". Het is een blad voor alle getroffen kunstenaars. Er zijn op dit moment al twee bladen uit. Bedoeling is om nog 10 nummers uit te brengen. Veel succes met dit mooie initiatief!

Feitenoverzicht vergunningverlening SE Fireworks
Het Crisis Onderzoek Team (COT) Universiteit Leiden heeft onderzoek verricht naar de vergunningverlening aan S.E. Fireworks. Het COT heeft alle schriftelijke stukken over de vergunningverlening uit de archieven van de gemeente Enschede voor de periode van 1975-2000 in kaart gebracht. Op basis van deze archiefstukken is een chronologische reconstructie gemaakt van de acties die betrekking hebben op de vergunningverlening aan S.E. Fireworks. Het onderzoeksrapport is uitsluitend op basis van desk research tot stand gekomen. Het COT heeft geen gesprekken gevoerd met medewerkers van de gemeente Enschede. Dit vanwege de lopende onderzoeken van de diverse inspecties, het Openbaar Ministerie en de commissie Onderzoek Vuurwerkramp (commissie Oosting). Het verslag is te ook te vinden op deze site: feitenoverzicht vergunningverlening SE Fireworks  en is in te zien bij Toon Schuiling, kamer 87 op het stadhuis. Het verslag is ook in te zien bij het Rijksmuseum Twenthe (open van dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur).

Logboek RCC
Ook is hier te vinden het logboek van het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC): .logboek Regionaal Coördinatie Centrum Twente Het betreft het RCC van de Brandweer regio Twente, locatie Hengelo. Het logboek beslaat de periode van zaterdag 13 mei tot dinsdag 16 mei; vanaf de eerste melding van brand bij S.E. Fireworks, tot de verplaatsing van het RCC van Hengelo naar Enschede. De papieren versie van dit logboek is in te zien bij Toon Schuiling, kamer 87 op het stadhuis. Het logboek is ook in te zien bij het Rijksmuseum Twenthe (open van dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur).

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN ADRESSEN

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


COLOFON

Uitgave van: Kamer van Koophandel Veluwe en Twente, MKB Nederland
en gemeente Enschede: afdeling Economische Zaken
Redactie: gemeente Enschede
Telefoon: 053-4815298
Fax: 053-4818582