Ondernemersnieuwsbrief

10e uitgave 20 september 2000


Beste ondernemer, vereniging, kunstenaar of instelling,

In deze tiende nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Verspreiding
De gemeente, kamer van koophandel en MKB Nederland proberen deze nieuwsbrief zo goed mogelijk onder alle getroffen ondernemers, instellingen, verenigingen en kunstenaars te verspreiden. Bent u één van de getroffenen en heeft u de Nieuwsbrief voor Ondernemers niet persoonlijk ontvangen, neem dan contact op met de Helpdesk voor ondernemers, telefoonnummer 0800-0235328 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur, kosteloos). 

De vorige nieuwsbrieven kunt u ook hier vinden:


ALGEMENE LEDENVERGADERING ONDERNEMERSVERENIGING
Op 11 september jl. was de eerste Algemene Ledenvergadering van de Ondernemersvereniging Gedupeerde Ondernemers Vuurwerkramp Enschede.

De voorzitter van MKB-Nederland, Hans de Boer, heeft in zijn inleiding aangegeven dat de ondernemers in Enschede op hem kunnen rekenen. Het kabinet en de Tweede Kamer moeten aan de belofte om ruimhartig met de schadevergoeding om te gaan, worden gehouden. In een discussie met de ondernemers werd duidelijk dat de nood enorm hoog is.

Het tweede deel van de avond bestond uit het vaststellen van de statuten, de verkiezing van het bestuur en de benoeming van de voorzitter.

De heren Zweers, Hekman, Klappe, Moes en Oosting werden, op voordracht van het interim-bestuur, in het bestuur gekozen. De heer Oosting werd tot voorzitter benoemd.

In een toespraak van de heer Oosting gaf hij aan dat er nog veel moet gebeuren. Het bestuur, gesteund door de leden, zal daar zijn uiterste best voor doen. De komende weken zal er een actiepuntenlijst worden gemaakt, zodat op het juiste moment de juiste actie kan worden gevoerd. Tevens werd het interim-bestuur bedankt voor de bewezen diensten.

Tot slot van de avond presenteerde Noud van Rooij de uitkomsten van de enquête. De samenvatting en het gehele rapport zijn bij de Helpdesk te verkrijgen.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


INFORMELE ONDERNEMERSAVOND
Zoals gebruikelijk wordt er elke drie weken een avond georganiseerd. De eerstvolgende avond is op maandag 2 oktober om 20.00 uur in het Ondernemingshuis.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


ONDERNEMERS AAN HET WOORD
In deze rubriek komen ondernemers aan het woord die de ramp hebben meegemaakt. In het getroffen gebied zijn veel verschillende soorten ondernemingen gevestigd. Hoe hebben de direct betrokkenen de ramp beleefd? En hoe gaat het een aantal maanden na de ramp met hen persoonlijk en hoe ver is men gekomen met het herstarten van het bedrijf? Deze keer een gesprek met Antje van Slooten van Coupe International.

'Periode behelpen kan niet voortduren'
De Stichting Coupe International heeft het tienjarig bestaan in juni noodgedwongen aan zich voorbij moeten laten gaan. Het leerwerkproject waar werkloze jongeren worden opgeleid tot kapper/ kapster, zat op dat moment midden in de nasleep van de vuurwerkramp. Elf cursisten stonden voor hun theorie-examen, met het praktijkexamen niet meer zover weg. Dankzij een vervroegde stage bij diverse kappersbedrijven in Enschede en omgeving is het allemaal goed gekomen. Maar de periode van behelpen mag niet te lang voortduren, anders dreigen onoverkomelijke problemen te ontstaan. Een gesprek met projectleider Antje van Slooten. Zij doet het management en een groot deel van de deelnemersbegeleiding.

Hoe heeft u de ramp beleefd?
'Van enige afstand. Ik hoorde de knal, keek uit mijn raam en zag waar de rook vandaan kwam. Dat gaf me direct het gevoel dat het 'misse boel' was. Daarin werd ik bevestigd toen ik me op de fiets naar de plek des onheil wilde begeven. Daar kon ik zoals te begrijpen valt niet meer komen. Op amateur-videobeelden zie je ons pand, de witte villa op de hoek, waar helemaal niets meer van staat. Eerst stonden nog wat muren overeind. Op het moment dat we de locatie mochten bezoeken was alles uit veiligheidsoverwegingen omver getrokken'.

Je zit midden in een examenperiode. Hoe los je zoiets op?
'Dat was de hamvraag. We kennen twee leerwerkprojecten: een confectietrainingscentrum en het kappersproject, gesubsidieerd vanuit het gemeentelijke ESF-fonds. Het eerste is aan de Mr. Cornelisstraat elders in Enschede gevestigd. We hebben nog in het weekend van de ramp met een deel van het stichtingsbestuur overlegd. Op maandag zijn we met het bestuur aan tafel geschoven. Daar is het besluit gevallen om aan de Mr. Cornelisstraat in te schuiven en vandaar sturing te geven. De elf kapsters konden vervroegd op stage bij diverse kapsalons, maar daar was niet iedereen aan toe. Ze hebben begeleiding en hulp nodig. Die kunnen we alleen geven in een eigen trainingscentrum'.

De administratie is aan de Mr. Cornelisstraat?
'Ja en dat is ons geluk. We beschikken daar over alle gegevens van de leerlingen. Ook wisten we exact wat er speelde op het gebied van de verzekering. Het heeft ons een ‘voorsprong’ bezorgd op mensen die alles kwijt waren. Zij moesten gissen naar hun assurantietussenpersoon'.

Blijft over de praktijk?
'De leerlingen, dat zijn er steevast elf tot vijftien, volgen één dag in de week theorielessen bij het instituut Gravenvoorde. Wij verzorgen 24 uur praktijklessen in de week, verspreid over zes dagen. Ik ben zelf onmiddellijk achter een nieuw pand aangegaan. Dat zoeken ging gepaard met veel pech en tal van obstakels. Ik heb een kladblok onder de arm genomen en ben kriskras door de stad gefietst. Overal waar een bordje 'Makelaar' stond, heb ik aantekeningen gemaakt. Uiteindelijk heb ik een pand gevonden. Dan komt het volgende probleem: het is niet direct beschikbaar want de huurder moest de nodige aanpassingen doen'.

Hoe zat het met de bestemming?
'Goede vraag. Fokko van der Molen van de gemeentelijke bouw- en milieudienst heeft ons geholpen waar dat kon. Ook hij kan niet van de ene op de andere dag een bestemming wijzigen. Er speelt een zogenaamde artikel 19 procedure. Dus was het weer vier weken wachten. In die tijd kunnen bezwaren worden gemaakt. Dat zou funest kunnen zijn. We hebben nu de stageperiode al met twee maanden moeten verlengen. Dat kan echt niet langer doorgaan. De cursisten hebben dringend begeleiding en hulp nodig'.

Hoe redt u zich op dit moment?
'Op het confectietrainingscentrum hebben we van de nood een deugd kunnen maken. Onlangs zijn elf nieuwe eerstejaars ingestroomd. Op de hoek van een tafel kunnen we oefenen met een slip-on. (Een zogenaamde oefenkop waar leerlingen bijvoorbeeld permanent leren zetten - red.). Daarnaast trainen we in een theorielokaal op sociale vaardigheden. Hoe ontvang je klanten en dat soort dingen. Anders ligt het met de tweedejaars. Ze zijn niet allemaal toe aan een stage. We hebben ze zoveel mogelijk geplaatst op stage-adressen waarvan we weten dat die passen bij de individuele kapster'.

Wat is uw ervaring met de hulpverlenende instanties?
'Daar kan ik alleen positief over zijn. Bij de helpdesk hebben we al onze vragen kwijt gekund. De ons toegewezen account manager is bekend met ons project. Hij weet van de hoed en de rand. Dit werkt erg prettig. Makelaars hebben ons geholpen waar ze konden. Wat niet wegneemt dat we straks in een pand zitten dat bijna twee keer zo duur is als het vorige. Als stichting hebben we 't niet breed. Ook de gemeente Enschede doet wat ze kan. Je wilt alles sneller, maar ook daar kunnen ze geen ijzer met handen breken. Zitten ze vast aan wetten en procedures'.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


STAND VAN ZAKEN

De Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (commissie Oosting)

Voortgang onderzoek praktische hulpverlening
Een deel van het onderzoek van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (de commissie Oosting) richt zich op de praktische hulpverlening die na de vuurwerkramp van 13 mei 2000 is geboden aan getroffen bewoners en bedrijven. Met praktische hulpverlening wordt in dit verband bedoeld: zaken als de eerste opvang van bewoners, de zorg voor beschadigde woningen, bedrijven, ateliers en inboedels, de mogelijkheid tot bezoek aan het rampgebied en de voorzieningen op het terrein van vervangende huisvesting. Ook de financiële regelingen die door de overheid voor de verschillende groepen belanghebbenden zijn getroffen, worden tot vormen van praktische hulpverlening gerekend.

Voor dit onderzoek wil de commissie met name ook de mening weten van degenen aan wie deze hulp is geboden. Om zoveel mogelijk betrokkenen te bereiken, houdt de commissie in de eerste helft van september een schriftelijk onderzoek onder de getroffen bewoners en bedrijven. De commissie heeft daartoe op 1 september meer dan 3.500 particulieren, kunstenaars en ondernemers aangeschreven - van wie het adres bekend was - met het verzoek om een meegestuurde vragenlijst vóór 13 september 2000 ingevuld aan de commissie terug te zenden.

De inzendtermijn is met twee dagen verlengd tot vrijdag 15 september 20.00 uur. Daardoor hebben ook andere getroffenen, die om welke reden dan ook geen vragenlijst hebben ontvangen, de gelegenheid gekregen om hun ervaringen met de praktische hulp aan de commissie te melden. Ook na sluitingsdatum is deze informatie welkom, alleen zal die niet meer rechtstreeks in de resultaten van de enquête kunnen worden verwerkt. Inmiddels is duidelijk dat het grote aantal en de goede spreiding van de binnengekomen reacties voor de commissie een goede (vertrouwelijke) informatiebasis vormt voor verdere analyse en oordeelsvorming.

In vervolg op deze uitgebreide schriftelijke ronde zullen in enkele groepsgesprekken met een aantal getroffenen verschillende onderwerpen op het terrein van de praktische hulpverlening verder worden uitgediept. Deze gesprekken richten zich vooral op de "lessen van Enschede": wat kan worden gedaan om de verdere hulpverlening te verbeteren en wat kan worden geleerd van de ervaringen van getroffenen voor mogelijk volgende calamiteiten? Daarnaast zal de commissie interviews houden met vertegenwoordigers van de betrokken autoriteiten en belangengroeperingen. Langs deze verschillende wegen hoopt de commissie een compleet beeld te krijgen van de geboden hulp en een goed oordeel te kunnen geven over de kwaliteit van die hulp.
Voor meer informatie kunt u bellen met 053-4805788.

De Commissie Financiële Afwikkeling Ramp (commissie Van Lidth)
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, heeft de commissie financiële afwikkeling vuurwerkramp op vrijdag 8 september gesproken over de schaderegelingen voor ondernemers. De commissie Van Lidth heeft naar aanleiding van de tussenrapportage van de werkgroep ondernemersschade diepgaand gesproken over de problematiek van de ondernemersschade. Daarbij is gesproken zowel over de materiële schade als over de problemen rond de continuïteit van ondernemingen. Afgesproken is dat de werkgroep de voorgestelde regelingen nader uitwerkt. Daarbij heeft de werkgroep extra versterking gekregen van ambtenaren van EZ en van Binnenlandse Zaken. De commissie Van Lidth praat in haar vergadering van 21 september aanstaande verder over dit onderwerp.

De projectgroep wederopbouw Roombeek West
In oktober wordt het plan van aanpak voor de wederopbouw gepresenteerd. In dit plan van aanpak is de procedurele kant van de wederopbouw uitgewerkt: hoe de plannen worden gemaakt, het participatietraject en de communicatie. In september wordt een stedenbouwkundig bureau gekozen die de plannen uiteindelijk zal uitwerken.

Participatietraject
Er wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een Plan van Aanpak voor de herontwikkeling van Roombeek West. Eén van de centrale uitgangspunten voor het wederopbouwproces is dat betrokken bewoners, ondernemers, kunstenaars en instellingen en verenigingen direct participeren in de plannen. Op dit moment wordt hard gewerkt om dit uitgangspunt ook handen en voeten te geven. Als de participatieplannen concreter zijn ingevuld zullen we hierop in een van de volgende ondernemersbrieven terug komen. Maar dat ondernemers actief in het participatietraject worden betrokken moge duidelijk zijn.

Helpdesk ondernemers
Aantal geregistreerde getroffen ondernemers, kunstenaars, instellingen en verenigingen: 525

Financiële regeling voor de ondernemers
Bijdragen uit de f20.000,-- regeling voor de zwaarst getroffenen: 107 keer
Kredietverlening: 5 keer
Huursuppletie voor 1 jaar: 16 keer

Herhuisvesting
Per 18 september 2000 is de stand van zaken als volgt:

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


KORTE MEDEDELINGEN

Rectificatie
In de vorige nieuwsbrief is in de rubriek ‘belangrijke telefoonnummers en adressen’ het verkeerde telefoon- en faxnummer het CUB (Coördinatie Uitvoering Binnenring) vermeld. Het CUB is te bereiken onder nummer 053-4815195. Het faxnummer is 053-4815196.

Reacties mogelijkheid tot bijbestellen video
Er zijn ruim 150 reacties binnengekomen voor het bijbestellen van de video "de registratie van de getroffen wijk". De videobanden zullen eind oktober bij de aanvragers thuis worden bezorgd.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN ADRESSEN

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


COLOFON

Uitgave van: Kamer van Koophandel Veluwe en Twente, MKB Nederland
en gemeente Enschede: afdeling Economische Zaken
Redactie: gemeente Enschede
Telefoon: 053-4815298
Fax: 053-4818582