Ondernemersnieuwsbrief

1e uitgave 14 juni 2000


Beste ondernemer(s),

Deze Ondernemersnieuwsbrief is speciaal bedoeld voor ondernemers uit de gebieden die door de vuurwerkramp zijn getroffen. De Nieuwsbrief is een gezamenlijk product van de gemeente, de Kamer van Koophandel en MKB Nederland. Via deze Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen. In de Nieuwsbrief vindt u belangrijke telefoonnummers en adressen voor hulp en informatie.

Verspreiding
De gemeente, Kamer van Koophandel en MKB Nederland proberen deze nieuwsbrief zo goed mogelijk onder alle getroffen ondernemers te verspreiden. Bent u ťťn van de getroffenen en heeft u de Nieuwsbrief voor Ondernemers niet persoonlijk ontvangen, neem dan contact op met de Helpdesk voor ondernemers, telefoonnummer 0800-0235328 (24 uur per dag, kosteloos). 
De nieuwsbrief is ook op internet te vinden op www.twente.kvk.nl

Inhoud van deze nieuwsbrief:


Helpdesk ondernemers

De Kamer van Koophandel Veluwe en Twente heeft een helpdesk ingericht voor getroffen ondernemers in het Ondernemingshuis Twente. Deze helpdesk is in nauw overleg met de gemeente Enschede ingesteld. Bij de Helpdesk kunt u met al uw vragen terecht. Hier kunt u tevens uw adreswijziging doorgeven. De Helpdesk is ingericht bij de afdeling Voorlichting op de begane grond van het Ondernemingshuis Twente, Hengelosestraat 585 Enschede (tegenover de Universiteit Twente) en is geopend van 08.30 uur Ďs morgens tot 17.00 uur 's avonds. De helpdesk is 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0800 - 0235 328 (kosteloos).

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


FinanciŽle regeling voor de ondernemers

Met bijdragen van verschillende organisaties (Kamers van Koophandel, gemeente, rijk, TOS, Fonds Bedrijven helpen Slachtoffers) is een fonds voor getroffen ondernemers opgericht. Het beheer van dit fonds wordt uitgevoerd door de Stichting FinanciŽle Opvang Getroffen Ondernemers. Deze Stichting kan een bijdrage leveren aan het versneld weer in bedrijf komen van ondernemers uit het getroffen gebied. Uitgangspunt daarbij is "hulp op maat". De hulp kan de volgende vormen aannemen:

1. Voorschot
Ondernemers van wie het bedrijf volledig verwoest of langdurig (meer dan 2 maanden) onbruikbaar is, kunnen een voorschot ontvangen van maximaal f 20.000,--. Dit voorschot zal een rentevrije achtergestelde lening zijn tot er duidelijkheid bestaat over de fiscale en andere gevolgen.
Bent u van mening dat deze situatie op u van toepassing is en bent u nog niet hierover benaderd door uw accountmanager, dan kunt u via uw accountmanager een verzoek tot een voorschot indienen. In dŠt geval is maatwerk geboden en mogelijk. De aanvragen worden snel beoordeeld en afgehandeld.

2. Huursuppletie
Met verhuurders zijn zoveel mogelijk soepele en structurele afspraken gemaakt met betrekking tot gevraagde huurprijzen. Toch kan het voorkomen dat u, als ondernemer, de "nieuwe" huur niet kunt opbrengen. In dŠt geval bestaat de mogelijkheid om, daar waar geen andere voorliggende voorzieningen zijn, een aanspraak te maken op het fonds. Dit bestaat dan uit een aanvulling uit het fonds van het verschil tussen de oude en de nieuwe huurprijs. Vooralsnog geldt deze regeling voor maximaal 1 jaar.

3. Kredietfaciliteiten
Met de banken zijn afspraken gemaakt over een soepele toepassing van de regels rondom kredietverlening en borgstellingen voor ondernemers uit het getroffen gebied. U kunt hierover contact opnemen met uw bank. Desondanks kŠn het voorkomen dat een bank niet bereid is de (volledige) kredietbehoefte te dekken. In die gevallen bestaat de mogelijkheid een aanvullend krediet te verstrekken uit het fonds en/of een borgstelling te verlenen vanuit het fonds.

Als u zich persoonlijk of via 0800-0235328 gemeld heeft bij de Helpdesk in het Ondernemingshuis en u heeft al een accountmanager toegewezen gekregen, dan kan zij of hij u helpen bij het aanvragen van een bijdrage uit het fonds. Heeft u zich nog niet gemeld, dan kunt u dat alsnog doen.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Toegankelijkheid van het rampgebied binnen de schutting

De toegankelijkheid van het rampgebied dat binnen de schutting is gelegen, wordt geregeld via de Veiligheidsverordening Roombeek. Deze Veiligheidsverordening is 1 juni 2000 om 0.00 uur in werking getreden. In de Verordening staat dat op basis van veiligheid, volksgezondheid en lopende werkzaamheden geen toegang tot het gebied zal worden verleend.

Uitzonderingen zijn:

  1. Mensen die voor werkzaamheden in verband met de ramp in het gebied moeten zijn;
  2. Mensen die in het kader van de ontruiming aanwezig moeten zijn.

Onder deze laatste categorie vallen ook ondernemers die met hun verzekeraar het pand inspecteren en laten ontruimen (voor zover dit mogelijk is).

Mensen die buiten dit traject vallen, maar die toch vinden dat ze toegang tot het gebied moeten krijgen, kunnen een verzoek bij het College van Burgemeester en Wethouders indienen (brief gericht aan: het College van B&W, t.a.v. directeur BMD, Postbus 173, 7500 AD Enschede).

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Herhuisvesting

Sinds de openstelling van de helpdesk hebben zich ruim 300 bedrijven gemeld, waarvan 62 met het verzoek om ondersteuning bij het vinden van vervangende huisvesting. Naast bedrijven hebben zich bij de helpdesk personen en instellingen gemeld die niet als bedrijf zijn aan te merken, maar die evenzeer op zoek zijn naar vervangende ruimte. Ook hebben zich diverse personen/bedrijven gemeld die bedrijfsruimte beschikbaar hebben en deze aanbieden ten behoeve van gedupeerde ondernemers.

Alle aanvragers van vervangende ruimte zijn zo spoedig mogelijk benaderd. De snelle reactie vanuit de huisvestingshelpdesk is zeer positief ontvangen. Na de eerste belronde heeft er een grove inventarisatie plaatsgevonden en zijn er afspraken gemaakt voor de vervolgacties, onder andere het samen met de gedupeerden bezichtigen van diverse objecten. In een flink aantal gevallen heeft dit inmiddels tot concrete oplossingen geleid.

Naast de bedrijven en instellingen die hun huisvestingsaanvraag geheel laten lopen via de helpdesk, is een aantal bedrijven zelf actief op zoek gegaan naar vervangende ruimte. Dit geldt met name voor de wat grotere bedrijven, die overigens slechts in beperkte mate in het gebied gevestigd waren. Veruit het grootste deel betreft echter kleine bedrijven, veelal met zeer lage huisvestingslasten, die op de vrije markt van bedrijfsruimte niet of moeilijk terecht kunnen. Naast de onzekerheid over de mogelijkheid om terug te keren naar de oude locatie en de onduidelijkheid over wat er nog over is van de inventaris, voorraad, machines e.d., vormt de onduidelijke financiŽle situatie voor de meeste kleine ondernemers nog een barriŤre om (huur)verplichtingen aan te gaan. Dit verklaart tevens waarom er op dit moment nog maar een beperkt aantal kleine(re) ondernemers een nieuw onderkomen heeft gevonden en de herhuisvesting pas nu echt goed van de grond begint te komen. Eventueel met financiŽle hulp uit het eerder genoemde Fonds.

Per 9 juni 2000 is de stand van zaken als volgt:

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Wet Voorkeursrecht Gemeenten

De gemeente wil zich inzetten om zo snel mogelijk de door de vuurwerkramp getroffen wijk Roombeek-West weer op te bouwen. Om dit mogelijk te maken, heeft de gemeente een Voorbereidingsbesluit (zie verderop) genomen en de Wet Voorkeursrecht Gemeenten gevestigd op dit gebied. Dit laatste houdt in dat wanneer de huidige grondeigenaren hun perceel zouden willen verkopen of het vruchtgebruik en opstal zouden willen overdragen, zij dit eerst aan de gemeente moeten aanbieden (een zgn. Ďaanbiedingsplichtí). Dit voorkomt dat speculanten met individuele grondeigenaren gaan onderhandelen over een eventuele aankoop van het perceel, wat een totaal aanpak in de weg zou staan. De gemeente heeft daarom alle perceeleigenaren op 6 juni jl. per brief meegedeeld dat het voorkeursrecht op het betreffende perceel in het toekomstig plangebied Ontwikkeling Roombeek-West gevestigd wordt.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Voorlichtingsbijeenkomst Wet Voorkeursrecht Gemeenten

Op donderdag 15 juni a.s. is speciaal voor de perceeleigenaren een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd in het Dish hotel aan de Boulevard te Enschede. Aanvang: 19.30 uur

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Voorbereidingsbesluit

Op 2 juni 2000 is het voorbereidingsbesluit "gebieden in Enschede Noord" in werking getreden. Dit voorbereidingsbesluit bestrijkt een groter gebied dan het gebied dat nu binnen de schutting ligt. Voor de precieze grenzen kunt u terecht bij het Informatie en Adviescentrum (Molenplein, open van 9.00 uur tot 17.00 uur) en bij de Publieksbalie van de Bouw- en Milieudienst (Molenstraat 50, open tussen 8.30 en 13.30 uur).
Een Voorbereidingsbesluit houdt in dat aanvragen voor Bouwvergunningen in het gebied waarvoor het Voorbereidingsbesluit geldt, niet zonder meer kunnen worden verleend. Vergunningverlening kan pas plaatsvinden als de Bouwaanvraag past binnen de gewenste ontwikkelingen. Als dit niet zo is, kan de Bouwaanvraag aangehouden worden. De duur van het Voorbereidingsbesluit is 1 jaar.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


Ondernemersvereniging gedupeerde ondernemers vuurwerkramp Enschede

MKB-Nederland wil in nauw overleg met de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente deze week een vereniging oprichten voor de gedupeerde ondernemers van de vuurwerkramp. Een aantal getroffen ondernemers zal worden gevraagd of zij dit voornemen steunen. Doelstelling van de vereniging is collectieve belangenbehartiging van de materiŽle en immateriŽle belangen van ondernemers die op enigerlei wijze zijn getroffen door de vuurwerkexplosie op 13 mei 2000. Alle getroffen ondernemers kunnen lid worden van deze vereniging.

Als het voornemen van MKB-Nederland wordt gesteund door getroffen ondernemers zal de oprichting snel kunnen worden gerealiseerd en zal een voorlopig bestuur worden benoemd bestaande uit vertegenwoordigers van MKB Nederland en de Kamer van Koophandel. Dit voorlopige bestuur zal de voorbereidingen treffen voor een algemene ledenvergadering en de benoeming van een definitief bestuur. Het definitieve bestuur zal, zoals het zich laat aanzien, worden gevormd door 5 leden waarvan 1 vertegenwoordiger van MKB Nederland , 1 van de Kamer van Koophandel en 3 getroffen ondernemers.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


"MEEST GESTELDE VRAGEN"

Bij de Helpdesk komen veel vragen binnen. We willen in iedere nieuwsbrief een veel gestelde vraag behandelen. In deze nieuwsbrief betreft dit de vraag over de verzekering.

Geleden schade en verzekering
Er is veel onduidelijkheid over geleden schade in relatie tot de verzekering. Bent u verzekerd dan kunt u contact opnemen met uw verzekering en kunt u afspraken maken over de vaststelling van de schade. Bent u niet verzekerd dan bestaat de mogelijkheid de geleden schade te laten vaststellen door een expert van de Stichting BCE (Bureau CoŲrdinatie Expertise). Deze expert(s) zal/ zullen zich beperken tot het vaststellen van de schade en daarover rapport uitbrengen. Aan deze schadevaststelling zijn kosten verbonden. Met de stichting BCE is afgesproken dat de kosten voor de schadevaststelling voor niet-verzekerden zullen worden gedragen door de Stichting FinanciŽle Opvang Getroffen Ondernemers. Aanmelding bij de stichting BCE kan door uw accountmanager worden verzorgd.

Over enige weken zullen wij naar verwachting zicht hebben op de schade van niet verzekerden Ťn schade die niet gedekt is bij ondernemers die wel verzekerd zijn. Of en hoe deze schade uiteindelijk geheel of gedeeltelijk zal kunnen worden vergoed, is op dit moment absoluut nog niet duidelijk. Zodra er zicht is op de totale ondernemersschade als gevolg van de ramp zullen de meest betrokken partijen zoals Gemeente, Kamer van Koophandel en MKB-Nederland in overleg met de centrale en decentrale overheden zoeken naar een oplossing. Ook de eerder genoemde op te richten Vereniging van Getroffen Ondernemers zou hierin een rol kunnen spelen.

Schadeafhandeling door eigen verzekering
Naar aanleiding van vele vragen over het wŤl of niet ondertekenen van een schadeafhandeling door de (eigen) verzekeringsmaatschappij, adviseren wij u (nog) niet te tekenen voor afhandeling tegen zogenaamde "finale kwijting". Indien een schadebedrag wordt voorgesteld, kunt u de verzekeringsmaatschappij vragen een voorschot te verstrekken in afwachting van een latere definitieve afhandeling van de schade. Uiteraard kunt u voor dit voorschot wŤl tekenen.

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


"VOORSTELLEN VAN DE HELPDESK"

De Helpdesk wordt bemand door adviseurs uit verschillende organisaties. Deze organisaties zijn: Syntens, Activa, OOM, MKB Nederland en de Kamer van Koophandel Veluwe Twente. Om de organisaties achter deze adviseurs te laten zien, zal iedere organisatie zich aan u voorstellen de komende weken. Deze week is dat Syntens.

Syntens Enschede zet zich in voor gedupeerde ondernemers "We proberen een steun en toeverlaat te zijn"

Syntens, Innovatienetwerk voor ondernemers, ondersteunt ondernemers in het MKB via tal van activiteiten en projecten bij innovatie en vernieuwing binnen het bedrijf. Of het nu gaat om strategisch beleid, kennismanagement, coaching aan starters en groeiers, P&O, ICT of techniek. De adviezen die Syntens geeft zijn kort waar mogelijk en uitgebreid waar nodig, maar bovenal praktisch en dus direct toepasbaar.

Syntens is ontstaan uit een fusie van het Innovatiecentrum Overijssel en IMK Voorlichting en heeft op dit moment 15 vestigingen, verspreid over Nederland, met in totaal zoín 450 medewerkers. In Enschede is Syntens gevestigd in het Ondernemingshuis (bij de Kamer van Koophandel).
Syntens adviseurs werken onafhankelijk en koppelen, via hun uitgebreide netwerk van bedrijven en kennisleveranciers, de MKB ondernemer aan de juiste marktpartijen. Voor de ondernemer bestaat er gťťn financiŽle drempel.

Acht adviseurs van Syntens Enschede vervullen thans een klankbordfunctie, een begeleidende rol en waar nodig een doorverwijsfunctie voor de gedupeerde ondernemers van de vuurwerkramp.
Syntens adviseur Paul Jansman over de helpdesk: "De medewerkers van de Kamer van Koophandel Enschede vullen met de ondernemer een vragenformulier in. Binnen 2 dagen belt een adviseur van Syntens, of ťťn van de andere organisaties, de ondernemer terug. Wij nemen hierbij alle tijd die nodig is voor deze gesprekken, we bieden de ondernemer een schouder en een luisterend oor.
Eventueel helpen we ze met de verdere contacten die noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld de verzekeringshulpdienst, de makelaar voor het vinden van een nieuw bedrijfspand, de PTT, KPN, enz. Natuurlijk helpen we ze ook bij het invullen van allerlei vragenformulieren voor het aanvragen van uitkeringen voor het personeel en een BBZ-uitkering bij de gemeente."

Diverse bedrijven en bedrijfjes in het rampgebied zijn verwoest of zwaar beschadigd. Niet alleen machines en inventaris zijn verloren gegaan, maar ook tekeningen, mallen, adresgegevens, administraties enz. De meeste vragen die gesteld worden gaan over toegang tot het bedrijfspand, plaats van heropbouw, financiŽle gevolgen (met name in geval van onderverzekering), tijdelijke huisvesting en gevolgen voor klanten en het personeel.

Dat de verhalen vaak aangrijpend zijn, kan iedereen zich voorstellen. "Ik sprak vorige week een ondernemer van 57 jaar die altijd keihard voor zijn zaak en zijn gezin heeft geknokt", vertelt ťťn van de adviseurs. "Hij heeft nu helemaal niets meer en is afhankelijk van een uitkering. Hij moest om hulp vragen en dat was hij niet gewendÖÖ"

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


KORTE MEDEDELINGEN

Bezoek Staatssecretaris Ybema
Maandag 5 juni 2000 is Staatssecretaris Ybema van Economische Zaken in Enschede op bezoek geweest. Tijdens zijn bezoek heeft hij gesprekken gevoerd met een achttal getroffen ondernemers. De ondernemers vertelden over de gevolgen van de ramp voor hun bedrijf. Ze vroegen vooral aandacht voor de gevolgen op de lange termijn. Er met Ybema is afgesproken dat op zeer korte termijn de schade in beeld zal worden gebracht. Dit is nodig voor een financiŽle claim bij het ministerie van Economische Zaken.

Periodieke bijeenkomsten getroffen ondernemers
Dinsdagavond 13 juni is de eerste informele bijeenkomst geweest van ondernemers uit het rampgebied. Deze bijeenkomst was een idee van Ferdi Lammerink en vond plaats in het Ondernemingshuis. Op deze avond is besproken hoe vaak en op welke manier invulling aan deze ontmoeting kan worden gegeven. Ook is het idee van MKB Nederland voor een Ondernemersvereniging voor de getroffen ondernemers besproken. In deze Nieuwsbrief houden we u van deze avonden op de hoogte.

Post ondernemers
Alle getroffenen kunnen post die niet aan het bedrijfsadres bezorgd kan worden, afhalen in het postkantoor PTT Post Rigtersbleek, Westend 1.

Voor alle informatie over de post kunt u gratis bellen: 0800 0417

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief


BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

terug naar inhoud van deze nieuwsbrief