Perscommuniquť gemeente Enschede:
Stand van zaken per woensdag 24 mei, 16.00 uur


LAATSTE INFORMATIE

BeŽindiging bergingswerkzaamheden RIT
Heden, woensdag 24 mei 2000 om 14.00, heeft het R.I.T. de zoek- en bergingswerkzaamheden op het rampterrein te Enschede beŽindigd. In de afgelopen 11 dagen heeft het RIT op het rampterrein 17 slachtoffers geborgen en van hen ook de identiteit vastgesteld. Het totaal aantal slachtoffers bedraagt 18; 1 slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Vandaag is het aantal vermisten teruggebracht naar drie. Het R.I.T. heeft namelijk vastgesteld dat er sprake is geweest van een onterecht melding.

De lijst met namen van de slachtoffers staat op deze site: namenlijst van omgekomen en geÔdentificeerde slachtoffers en op teletekst RTV-Oost.

De lijst met namen van de vermisten staat op deze site: namenlijst vermisten,op teletekst RTV-Oost en op pag. 148 van NOS teletekst.


Behandelden
Er zijn nu in totaal 947 gewonden geregistreerd. Van hen liggen er nog 13 in het ziekenhuis. Daarvan verblijven 4 personen op de intensive care.


Buiten werking stelling rampenplan
De burgemeester van Enschede zal heden, woensdag 24 mei 2000 om 18.00 uur het rampenplan buitenwerking stellen. De noodverordening blijft tot nader orde van kracht.


Hulpverlening
Alle hulpverlening aan bewoners wordt via het Informatie en Adviescentrum gecoŲrdineerd, dat vanmiddag officieel in gebruik genomen is.
Naar verwachting volgt nog deze week een ontruimingsplan voor het binnengebied waarin duidelijk wordt hoe deze ontruiming pand voor pand zal worden georganiseerd. Hierover wordt met de bewoners contact gezocht.


Bezoek van bewoners aan het getroffen gebied
Vanaf hedenmiddag 14.00 uur worden bewoners van het zwaar getroffen binnengebied in de gelegenheid gesteld de situatie ter plekke nader te bekijken. De komende dagen rijden busjes vanaf "het Kompas" aan de Zaanstraat. Hiervoor is een schema opgesteld, dat via de regionale media is bekend gemaakt. Bewoners, die de informatie hierover niet tijdig ontvangen hebben, kunnen zich alsnog melden via 0800-1100.

klik hier voor het rittenschema

Gezondheidsrisico's in samenhang met asbest in het rampgebied zijn en waren in de afgelopen week verwaarloosbaar klein. Ook de metingen van afgelopen nacht tonen dit aan.
Voor hulpverleners die in het gebied werkzaam waren, zijn beschermende maatregelen getroffen. Arbeidsinspectie beveelt deze maatregelen ook aan voor het personeel dat de busritten verzorgt (chauffeurs en begeleiders).
De gemeente acht het niet wenselijk om in dit geval onderscheid te maken tussen begeleiders en bewoners en heeft derhalve besloten dat ook voor bewoners beschermende maatregelen verplicht zijn. De bewoners worden hiervan, voordat zij de bus ingaan, op de hoogte gesteld.


BEWONERS-NIEUWSBRIEF
De gemeente heeft een tweede bewonersnieuwsbrief verspreid onder de getroffen bewoners, die inmiddels weer in hun huis wonen (in vrijgegeven gebieden) en voor zover mogelijk, ook onder de bewoners die elders verblijven. De nieuwsbrief is ook verkrijgbaar op verschillende locaties, waaronder het Informatie en Adviescentrum aan het Molenplein.

klik hier voor de bewoners-nieuws

einde laatste informatie


Snelrecht van toepassing
Bij misbruik van financiŽle regelingen, roof en diefstal en frauduleuze handelingen in verband met vuurwerkramp is snelrecht van toepassing, zo heeft burgemeester Mans bekend gemaakt na overleg met het parket in Almelo.


Onderhoud Bloemenmonument
Om het bloemenmonument zo goed mogelijk te onderhouden, is het noodzakelijk dat de verwelkte bloemen elke week verwijderd worden. Eind deze week voor de eerste keer. Alle linten, kaarten, brieven, knuffels en andere persoonlijke attenties worden zorgvuldig bewaard. Wij zoeken naar een vorm om al deze kostbaarheden blijvend in herinnering te houden.
Het Stadsdeelbeheer Centrum is verantwoordelijk voor dit zorgvuldige onderhoud. Tel. 4818850.


Kerngebied afgesloten met schutting

Dinsdag is aan het eind van de middag is het kerngebied afgesloten met een houten schutting die de (Heras)-hekwerken grotendeels vervangt. Daarbinnen moeten de hulpverleners en de aannemers veilig en zorgvuldig kunnen werken. De schutting loopt langs de volgende straten/woningen:

Ook wordt een schutting geplaatst voor de volgende woningen:

klik hier voor het kaartje van het afgesloten gebied


INFORMATIE- EN ADVIESCENTRUM MOLENPLEIN
Het Informatie- en Adviescentrum aan het Molenplein zal op woensdag 24 mei volledig zijn ingericht en operationeel zijn. Het Informatie- en Adviescentrum zal alle belangrijke dienst- en hulpverlening bieden voor getroffenen, nabestaanden, verwanten, hulpverleners en vrijwilligers. Ook kunnen burgers het Informatie- en Adviescentrum gewoon binnen lopen en in een speciaal ingerichte "huiskamer" rustig met elkaar praten.
De gemeente Enschede zal deze dienstverlening centraal blijven aanbieden zolang daar behoefte aan is bij de bevolking van de gemeente Enschede en omstreken. De gemeente gaat er van uit dat het Informatie- en Adviescentrum, als centraal punt in Enschede, voor een periode van drie tot vijf jaar dienst- en hulpverlening zal bieden. Daarna zal opnieuw worden gekeken op welke wijze het beste sociaal-psychologische en andere hulpverlening kan worden geboden.
Men kan bij het Informatie- en Adviescentrum aan de het Molenplein terecht voor:

Het centrum is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar op 053-4845000. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur; zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur. Zondag is het centrum gesloten.


ENORME BELANGSTELLING VOOR ENSCHEDE VIA DE DIGITALE SNELWEG
Sinds het begin van de ramp heeft de site www.enschede.nl meer dan 4,4 miljoen bezoekers gehad.
Ook is de belangstelling om de condoleance te versturen via de mail (postbus20@enschede.nl) overweldigend. Inmiddels zijn er al meer dan 11.000 mailtjes binnengekomen waarvan ruim 9300 condoleance-mailtjes.


GEMEENTEHUIS ONTRUIMD
Het gemeentehuis van Enschede is maandag 22 mei om 11.30 uur tijdelijk ontruimd. Reden was een postpakketje van ongeveer 18 kilo uit MŁnchen waarvan de afzender niet kon worden herleid en waarop een onvolledige adressering stond.
Voor medewerkers van de postkamer reden om uit voorzorg de politie te waarschuwen. Daarop is tijdelijk het gemeentehuis ontruimd. Na nader onderzoek bleek het om een spontaan verstuurd pakketje met enkele hulpgoederen te gaan. Het bevatte onder meer lollies, chocolade en koekjes.


BURGERZAKEN STADHUIS
De afdeling Burgerzaken in het stadhuis is vanaf maandag (22 mei) weer op de normale tijden geopend (8.00 - 13.30 uur).


Rouwplechtigheid in Turkije
In GŁlsehir heeft maandag de rouwplechtigheid plaatsgevonden in verband met het overlijden van drie leden van het gezin Temel. De gemeente wordt bij deze plechtigheid vertegenwoordigd door wethouder Goudt en het raadslid, de heer Suad Ari.


Stille tocht
Aan de stille tocht van vrijdagavond 19 mei hebben ongeveer 100.000 personen deelgenomen. Het Gemeentebestuur is onder de indruk van zowel het aantal deelnemers als de waardige wijze waarop de Stille Tocht heeft plaatsgevonden. Voor psycho-sociale-hulpverlening waren enkele posten ingericht waar deelnemers na afloop terecht konden. Hiervan hebben vier personen gebruik gemaakt. Op de telefoonnummers van de SOS hulpdienst die open waren gesteld voor psycho-sociale- hulpverlening kwamen gisteravond en vannacht in totaal 1300 telefoontjes binnen, waarvan 750 voor de hulplijn van de Nederlandstaligen (0800 1114) en 550 voor de Turkstalige hulplijn (0800 1117). In het begin van de avond kwamen er veel telefoontjes uit het hele land, terwijl na de tocht en afgelopen nacht met name telefoontjes uit Enschede in ontvangst werden genomen.


AANLEVEREN GOEDEREN
De inzameling van gebruikte goederen is gestopt. Om de gedupeerden voor een langere periode te laten beschikken over goede materialen, is besloten nog uitsluitend nieuwe materialen in ontvangst te nemen (oude Diekmanhal).


Opvang schoolkinderen: actuele stand van zaken vrijdag 19 mei: 17.00 uur

Psycho-sociale hulp:
Scholen, peuterspeelzalen en de kinderopvang kunnen gebruik maken van de hulp die wordt geboden vanuit de GGD (JGZ) en andere hulpverlening. Deze hulpverlening wordt gecoŲrdineerd door de GGD. Men kan er voor alle vragen terecht die betrekking daarop hebben en voor aanvraag directe hulp binnen de instelling. De hulpverleningsinstanties hebben daarvoor mensen "vrijgemaakt".

De nummers zijn: 0546 Ė 536916/536918/536884.


NIEUWE FINANCIňLE REGELING

We hebben geld voor bewoners die zijn getroffen door de ramp. Dat noemen we de "all-in-regeling". De all-in-regeling is bedoeld voor iedereen van wie de woning door de ramp volledig is verwoest of blijvend onbewoonbaar. De all-in regeling is voor mensen met een huurwoning en mensen met een eigen woning. Eind van deze week vinden de betalingen op basis van de all-in-regeling plaats.

Gemeente neemt contact op
AIs uw huis door de ramp volledig is verwoest of blijvend onbewoonbaar, dan bent u maandag 22 mei of dinsdag 23 mei persoonlijk benaderd door de gemeente. Alle personen waarvoor de all-in-regeling geldt zijn bekend bij de gemeente. U hoeft dus zelf geen contact op te nemen.
Bent u nog steeds niet benaderd? Neemt u dan contact op met het Informatie en Adviescentrum, Molenplein 1, telefoon 0800-1100. Hier kunt u ook terecht voor vragen over de all-in-regeling.

Bedragen all-in-regeling
De bedragen voor de all-in-regeling zijn als volgt:

a. vergoeding herinrichtingskosten fl. 10.000  (niet-zelfstandige woonruimte)
(per soort van woning): fl. 30.000 (eengezinswoning/maisonnette)
fl. 20.000 (overig)
b.  kleedgeld: fl. 3.000  per persoon
c. vergoeding eerste kosten; per woning/adres: fl. 2.500 (een ouder)gezin met kinderen
(persoonlijke verzorgings- fl. 2.000 echtpaar/samenwonenden
en schoonmaakkosten) fl. 1.500 alleenstaanden (zelfstandig wonend)
fl. 500 per persoon, voor kamerhuurders, kostgangers, onderhuurders en studentenhuisbewoners.

De all-in-regeling is mede tot stand gekomen door bijdragen en de medewerking van het Nationale Rampenfonds, woningcorporaties en banken in Enschede.


VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN HELPEN ENSCHEDE

Naast alle giften die binnenkomen op giro 777, worden er ook vele (andersoortige) initiatieven in het gehele land genomen om de slachtoffers en nabestaanden te helpen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om:

Als u zoín soort initiatief of actie met een specifieke bestemming of opbrengst wilt opzetten en u wilt hier informatie over, dan kunt u contact opnemen met Rianne van ít Hullenaar, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, telefoonnummer: 053-4884476, e-mail: r.vt.hullenaar@enschede.nl. (B.g.g.: 06-10513068).

Het gaat hierbij om giften, acties e.d. van verenigingen, clubs, scholen, instellingen en organisaties op het gebied van sport, cultuur, onderwijs, welzijn, hulpverlening e.d.


NAZORGMIDDELEN IN PRODUCTIE

Er zijn een aantal nazorgmiddelen in productie. Dit zijn:

Een film van het getroffen gebied, die tentoon wordt gesteld aan de slachtoffers (groepsgewijs) en daarna ook aan hen ter beschikking wordt gesteld. Dit biedt mensen de mogelijkheid in de eigen kring de ramp in hun eigen tempo te verwerken.

Op de radio (Rampenzender RTV OOST) hoopt de gemeente Enschede in het weekend (zaterdag of zondag) van start te gaan met dagelijks antwoord te geven op de 10 door de slachtoffers meest gestelde vragen. Hierop volgt dan direct antwoord. De vragen worden geÔnventariseerd vanuit de call-centers.

Op de Internetsite van de gemeente Enschede wordt gewerkt aan een speciaal gedeelte voor slachtoffers van de ramp, waar o.a. de hierboven geschetste meest gestelde vragen worden gepresenteerd, uiteraard voorzien van de antwoorden.

Op dit moment is een ploeg van ca. 40 mensen bezig met doorlopend de vragen van zowel pers als publiek te registreren en te vertalen naar nieuwsbrieven voor slachtoffers en persberichten voor de media.


NATIONAAL RAMPENFONDS
De 7,5 miljoen gulden die het Nationaal Rampenfonds vandaag als eerste bijdrage overmaakt, besteedt de gemeente aan onderdak voor de meest getroffen gezinnen. Het bedrag is voor een groot deel ingezameld door de Nederlandse bevolking via giro 777. Het Nationaal Rampenfonds verwacht snel een girobedrag a 7,5 miljoen gulden te bereiken. Tot die tijd komt een deel van de gift uit een bestaande reservepot. De gemeente is blij met het geld.


BROUWERIJ GROLSCH START WERKZAAMHEDEN WEER OP
Op woensdagavond 17 mei heeft Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V. van de Gemeentepolitie Enschede toestemming gekregen om onder voorwaarden haar activiteiten op het brouwerijterrein (in het vrijgegeven gebied) te hervatten.In overleg met de Gemeente Enschede is besloten dat Grolsch uiteraard geen transportactiviteiten in de omgeving zal uitvoeren gedurende officiŽle gebeurtenissen, die deze dagen in het teken staan van herdenking van de slachtoffers.


Schuldhulpverlening
Oproep aan alle bewoners uit het binnenringgebied die

om zich te melden bij de afdeling Schuldhulpverlening, tel 4845471/4845472.


Condoleanceregisters
Vanaf zondag 21 mei, van 10.00 tot 17.00 uur bestaat de mogelijkheid het condoleanceregister te tekenen in de Burgerzaal van het Stadhuis in Enschede.
Elektronisch is het mogelijk
een condoleancebericht te versturen naar: postbus20@enschede.nl.
Per post: Gemeente Enschede, postbus 20 7500 AA Enschede

Op de hoek van de Deurningerstraat/Lasonderstraat bestaat de mogelijkheid tot het neerleggen van bloemen


Diplomaís
Mensen die bij de ramp hun diplomaís voortgezet onderwijs zijn kwijt geraakt kunnen bij het regiokantoor van de Informatie Beheer Groep (IBG) aan de Ripperdastraat 13 in Enschede een "verklaring afgelegd examen" aanvragen. Deze verklaring houdt in dat "het diploma is afgegeven en is evenveel waard als het oorspronkelijke diploma zelf". Voor mensen uit het rampgebied is dit gratis.
Deze verklaring kan ook worden aangevraagd bij de IBG te Groningen (afd. examendiensten, telefoon 050 Ė 5998801).
Als men ook een diploma of bul heeft van MBO, HBO of universitaire opleidingen c.q. studies kan men contact opnemen met de betreffende opleiding c.q. instelling. De meeste instellingen bewaren deze gegevens. Indien dit niet lukt kan men eveneens contact opnemen met de IBG.


OPROEP AAN ALLE BEWONERS UIT HET BINNENRINGGEBIED DIE:

om zich te melden bij de afdeling schuldhulpverlening tel. 484 5471/4845472

volgens de afdeling schuldhulpverlening zijn 39 cliŽnten en 46 personen die de afgelopen weken schuldhulpverlening hebben aangevraagd bewoners uit het binnengebied. deze mensen zijn extra zwaar getroffen aangezien zij te maken hebben met een vaak grote schuldenlast. de afdeling schuldhulpverlening wil met de mensen die de ramp hebben overleefd, in contact komen om:

de afdeling doet een oproep aan alle schuldeisers om zich welwillend op te stellen naar de getroffen schuldenaars.


Oproep aan alle bewoners uit het voormalige buitenringgebied
Ook bewoners uit het voormalige buitenringgebied die cliŽnt zijn van de afdeling Schuldhulpverlening worden verzocht zich bij de afdeling te melden. Tel. 4845471/5472.


Mededeling woningcorporaties:
Corporatiemedewerkers bezoeken de komende dagen alle huurders, die de laatste drie dagen via de Diekmanhal elders geplaatst zijn. Al deze huurders zullen tijdens een persoonlijk gesprek gevraagd worden naar de huisvestingsmogelijkheden voor de toekomst. Inmiddels staat vast dat zeker het woningbezit van stichting Domijn en woningstichting De Woonplaats in het rampgebied volledig verwoest zijn of zo beschadigd dat renovatie niet mogelijk is. De herontwikkeling van het gebied zal zeker twee tot drie jaar gaan duren. De schatting is dat 400 huishoudens elders gehuisvest moeten worden. Daarnaast zijn er nog diverse woningen uit de rand van het rampgebied waarin bewoners langere tijd: 3-6 maanden niet kunnen wonen. Ook voor deze mensen moet elders huisvesting worden gezocht.


Ingekorte tekst van het statement van de heer Prodi, voorzitter Europese Commissie.
De heer Romano Prodi, voorzitter Europese commissie heeft met zijn bezoek aan Enschede duidelijk blijk gegeven van de Europese solidariteit ten aanzien van de getroffen families.
De heer Prodi wil met de Nederlandse overheid bespreken op welke manier de Europese Commissie kan bijdragen aan het herstel van de schade. De Commissie heeft al onderzocht op welke manier de Europese structurele fondsen ingeschakeld kunnen worden bij de wederopbouw en de reparatie van de geleden schade. De Commissie heeft bovendien de toepassingsvoorwaarden van de SEVESO richtlijn inzake belangrijke industriŽle ongelukken nagekeken en wil dat er wordt nagedacht over preventiemaatregelen.

N.B.
Integrale tekst van het statement van Romano Prodi is op aanvraag beschikbaar bij de afdeling communicatie gemeente Enschede en onder persberichten op deze site


Nieuwe initiatieven vanuit de bevolking
Alle Enschedese basisscholen hebben besloten om op woensdag 17 mei van 19.00 Ė 20.00 uur hun deuren te openen voor financiŽle giften van de Enschedese bevolking.
Na dit tijdstip kan tot en met vrijdag tijdens de schooltijden ook geld op de scholen worden gebracht.


Overbruggingsuitkering
Tot en met 16 mei zijn 1278 overbruggingsuitkeringen tot een bedrag van É1,5 miljoen uitgekeerd.


Huisvesting
Voor huisvestingsvragen kan men vanaf 8.00 tot 20.00 uur terecht bij de locatie Molenplein. Deze locatie is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar onder nummer 0800 - 1100 Met name bewoners en studenten die nu nog op het terrein van de Universiteit worden gehuisvest, worden gevraagd contact op te nemen.


Afgelastingen evenementen


ONTSTAAN VAN DE BRAND
De heer Groos, commandant van de brandweer deelde mee dat er bij het begin van de brand sprake was van verschillende kleine brandjes op het terrein waar de bunkers zich bevinden. Het feit dat er geen aanvalsplan voor dit specifieke project bestond verandert niets aan de wijze van aanpak van de brand. In beide gevallen was de enige mogelijkheid in eerste aanleg om het vuur te blussen met water.


MEER INFORMATIE OVER HUISVESTING IS TE VINDEN OP DE SITE VAN WONINGCORPORATIE DOMIJN: WWW.DOMIJN .NL


Doorschakelen telefoon
Als mensen uit het rampgebied hun telefoon willen doorschakelen naar familie/vrienden etc. elders, dan moeten ze het volgende nummer bellen:

0800 0402


Ondernemers uit het getroffen gebied

Er is een bedrijvenloket bij de Kamer van Koophandel waar ondernemers met al hun vragen terecht kunnen. Het telefoonnummer is:

0800 0235328


Duurzaam Veilig Verkeer Informatie bijeenkomsten:
De volgende informatiebijeenkomsten in het kader van Duurzaam Veilig zullen worden afgelast en verplaatst naar een nader te bepalen datum in september:


CALLCENTER

Het callcenter (nummer 0800-1100) is nog steeds operationeel. Dit informatienummer verstrekt publieksinformatie en informeert direct betrokkenen van de ramp.


GEDICHT
Tijdens de bijeenkomst in het Volkspark na afloop van de Stille Tocht is het volgende gedicht van de hand van Willem Wilmink voorgedragen.

Enschede huilt

Een buurt, die wel veel zorgen had,
maar die ook vol verhalen zat,
vol humor en gezelligheid,
die buurt zijn we voor eeuwig kwijt.

Daar waar het vol van kinderen was,
verschillend van geloof en ras,
maar in hun spel gelijkgezind-
loopt nu geen enkel kind.

In de oorlog stond de stad in brand
op Pathmos, Zwik en Hoogeland:
meer dan een halve eeuw nadien
kun je daarvan nog sporen zien.

Nu is, in de heerlijke maand mei,
bij vogelzang, zo vrij en blij,
de stad opnieuw iets aangedaan
dat nooit en nooit voorbij zal gaan.

Arm Enschede, verberg je in
de armen van je koningin
en huil, want daar is reden voor
en huil dan maar aan ťťn stuk door.

Willem Wilmink
17 mei 2000


Toespraak van de burgemeester van Enschede, drs. J.H.H. Mans
Stille tocht 19 mei

Zo hebben we dan samen in stilte de tocht gelopen langs de plekken die voor altijd op ons netvlies zullen staan, pleisterplaatsen voor onze herinneringen, later.

Bij elke stap was er een schreeuw in ons hart, bij elke stap waren er duizend vragen, van elk gezicht waren verdriet en ongeloof af te lezen.

Er liepen mensen mee met ongekende diepten van verdriet, omdat ze geliefden en vrienden verloren, mensen met verwarde angsten, mensen in tranen, mensen met schrijnende onzekerheid en in totale verwarring. Het verschrikkelijke mes van de ramp heeft ons diep verwond.

Wij liepen met burgers van deze stad uit diverse achtergronden, velen in deze stad geboren en getogen, velen hier lang geleden bij ons gekomen uit andere culturen en opgenomen in onze samenleving of nog maar kort bij ons en door deze ramp wezenlijk betrokken geraakt.

We hebben de tocht gelopen en zijn hier even bij elkaar, niet om officieel te herdenken. Dat komt nog. Daarvoor moeten we samen rust vinden en bij elkaar zitten. We hopen dat we op dat moment meer weten over mensen die nog niet geborgen zijn, over vermisten en de toestand van de ernstig gewonden.

Er valt op dit moment nog niet veel te praten, want onze verbijstering is te rauw en onze woede en opstand zijn groot.

Bij ons allen, inwoners van Enschede zullen die verbijstering en verwarring niet naar de achtergrond verdwijnen.

Maar er is ook iets anders, dat ons allemaal troost biedt.

Tijdens zo'n stille tocht zeg je niet veel, maar je beleeft des te meer.

Je ervaart de stille krachten van de mensen, zoals die de afgelopen dagen zichtbaar en merkbaar werden: de opvallende, vanzelfsprekende saamhorigheid als er rampen als deze toeslaan.