Perscommuniqué gemeente Enschede:
Stand van zaken per donderdag 18 mei, 13.30 uur


DRINGENDE OPROEP OM ZICH TE MELDEN:
ER WORDT ZEER DRINGEND VERZOCHT DAT IEDEREEN DIE ZICH NOG NIET HEEFT GEMELD DAT HIJ OF ZIJ TERECHT IS ZICH ZO SPOEDIG MOGELIJK MELDT BIJ HET TELEFOONNUMMER:

053- 4845000

Het informatienummer is tevens bestemd voor mensen die op zoek zijn naar familie of kennissen


"TOCHT VAN MEDELEVEN"
DOOR BEVOLKING VAN ENSCHEDE OP 19 MEI

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede heeft het initiatief genomen om gezamenlijk met de inwoners stil te staan bij de ramp, die de stad op 13 mei trof. Daartoe wordt vrijdag 19 mei een stille tocht gehouden, gevolgd door een bijeenkomst in het Volkspark.

De verwachte opkomst is groot en daarom is gekozen voor een stille tocht, waaraan alle inwoners van Enschede deel kunnen nemen, maar ook anderen die de wens hebben op deze manier medeleven te tonen,

De stille tocht start om 18.30 uur vanaf het Muziekplein (waar de getroffenen de tocht beginnen) en het Molenplein (het vertrekpunt voor alle anderen die medeleven willen tonen). De tocht voert via de Molenstraat, de Deurningerstraat langs het Bloemenmonument, de Raiffeisenstraat en de Parkweg naar het Volkspark.

klik hier voor een kaartje met de route

Tijdens de bijeenkomst in het Volkspark wordt het woord gevoerd door burgemeester Mans en minister-president Kok. Daarnaast zijn er enkele voordrachten door direct betrokkenen. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het Orkest van het Oosten, het Nationale Reisoperakoor en het Symphonisch Blaasorkest Enschede.

VERVOER
Gezien de verwachte drukte worden deelnemers van de tocht verzocht voor zover mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer.


LAATSTE INFORMATIE

Weer gebied vrijgegeven

Het gebied begrensd door de:

klik hier voor het kaartje

Wordt vanaf 12.00 uur vrijgegeven voor bewoners met uitzondering van:

De toegangspoorten zijn gesitueerd op:

  1. Hoek Voortsweg - Schurinksweg
  2. Hoek Voortsweg - B. ter Haarstraat
  3. Hoek Lasondersingel - Borgerstraat (alleen voetgangers)

Enkele woningen zijn dichtgemaakt om plunderingen tegen te gaan. Als uw woning is dichtgemaakt en niet op bovenstaande lijst van uitzonderingen staat, mag u wel de woning betreden. Voor uw eigen veiligheid is het noodzakelijk dat de woning wordt opengemaakt door een aannemer/ woningbouwcorporatie.


Informatiewagen politie in winkelcentrum Deppenbroek
Bij het winkelcentrum Deppenbroek (bij filiaal Albert Heijn) is vanaf vandaag, donderdag tot en met zaterdag een informatie-wagen van de Politie beschikbaar voor burgers die daar terecht kunnen met allerlei vragen bestemd voor de politie.


Extra treinen tussen Hengelo en Enschede
In verband met de stille tocht op vrijdag 19 mei 2000 zet NS vanaf 17.00 uur ieder kwartier een gratis trein in tussen Hengelo en Enschede. Na afloop van de tocht zullen de treinen tot station Hengelo voor gratis vervoer zorgen.


Slachtoffers:

GGD:


Vermisten vuurwerkramp
Burgemeester Mans heeft in de persconferentie van woensdagavond (18.00 uur) toegezegd dat de lijst van vermiste personen in de loop van vandaag gepubliceerd wordt. Gisteren, woensdag 17 mei is de lijst van vermisten teruggebracht van 180 (11.00 uur) naar 110 (17.00 uur). Verwachting is dat het aantal vandaag verder zal afnemen.


Gaslek leidde tot verwarring openstelling gebied
Gisterenmiddag, woensdag 17 mei, zou om 15.30 uur het noordelijk deel van het rampterrein worden opengesteld voor bewoners. Op het moment dat men binnen wilde gaan bleek een gaslek te bestaan in één van de woningen. Toen is acuut het gebied gesloten en drie kwartier later pas weer opengesteld. Door omstandigheden waren hulpverleners niet direct op de hoogte waardoor verwarring ontstond bij de bewoners van dit gebied.


Schuldhulpverlening
Oproep aan alle bewoners uit het binnenringgebied die

om zich te melden bij de afdeling Schuldhulpverlening, tel 4845471/4845472.

einde laatste informatie


Condoleanceregisters

De condoleanceregisters zijn nog tot en met zaterdag 20 mei open met uitzondering van Lonneker en Usselo. Men kan bij de registers terecht van 9.00 uur ’s morgens tot 17.00 uur ’s avonds. Het condoleanceregister in het stadhuis blijft ook na 20 mei tot nader order geopend.

LOCATIES CONDOLEANCEREGISTER
Vanaf maandag 09.00 uur t/m vrijdag 17.00 uur liggen op de volgende locaties condoleanceregisters ter tekening:

Tevens bestaat de mogelijkheid condoleanceregisters te tekenen in de gemeentehuizen van Almelo, Borne, Haaksbergen, Hengelo, Losser, Goor, Delden, Den Ham, Hardenberg, Neede en Oldenzaal, en het Provinciehuis in Zwolle tijdens de daar geldende openingstijden.

Deelnemingbetuiging
Kaarten met deelnemingbetuiging kan men sturen aan:
Gemeente Enschede, Postbus 20, 7500 AA Enschede.
Daarnaast kan het condoleanceregister getekend worden via internet: Postbus20@enschede.nl


Goederen

Inzameling
Inzameling van alle gebruikte goederen staat stop.
Alleen nieuwe goederen zijn welkom (geen kleding) en dan bij voorkeur in ruimere hoeveelheden (300 à 400 stuks). Bedrijven en particulieren die goederen willen aanleveren worden verzocht contact op te nemen met Richard Ros van DMO, tel. 48 45 115.
Men doet z’n uiterste best om mensen behulpzaam te zijn met hulpgoederen. Soms lukt dat niet de eerste keer maar dan is het altijd mogelijk later andere goederen te verkrijgen.

Kledingbeurs in de Diekmanhal
Alle gedupeerden kunnen t/m vrijdag 19 mei dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur kleding ophalen bij de Diekmanhal. Overige goederen kunnen t/m 19 mei opgehaald worden tussen 10.00 en 20.00 uur.


ENORME BELANGSTELLING VOOR ENSCHEDE VIA DE DIGITALE SNELWEG
De afgelopen dagen heeft de site www.enschede.nl meer dan 2,2 miljoen bezoekers gehad.
Ook is de belangstelling om de condoleance te versturen via de mail (postbus20@enschede.nl) overweldigend. Inmiddels zijn er al meer dan 4500 mailtjes binnengekomen.


Opvang schoolkinderen

Actuele stand van zaken woensdag 17 mei: 17.00 uur

Binnenring

Psycho-sociale hulp:
Scholen, peuterspeelzalen en de kinderopvang kunnen gebruik maken van de hulp die wordt geboden vanuit de GGD (JGZ) en andere hulpverlening. Deze hulpverlening wordt gecoördineerd door de GGD. Men kan er voor alle vragen terecht die betrekking daarop hebben en voor aanvraag directe hulp binnen de instelling. De hulpverleningsinstanties hebben daarvoor mensen "vrijgemaakt".
De nummers zijn: 0546 – 536916/536918/536884.

Terug naar de eigen school
In het belang van de verwerking van het meegemaakte leed is het van groot belang dat de kinderen terug gaan naar hun eigen school. Het blijkt dat veel kinderen worden aangemeld bij andere scholen.
In overleg met de betrokken schooldirecteuren, schoolbesturen en deskundigen van de GGD/AMW is bovenstaand belang nadrukkelijk uitgesproken. Dat ouders/verzorgers kinderen aanmelden op andere scholen heeft uiteraard te maken met de tijdelijke huisvesting elders van de gezinnen.

Vervoer
De gemeente is bereid de vervoersconsequenties die een terugkeer naar de eigen school met zich meebrengt te regelen. Dit uiteraard in goed overleg met ouders/verzorgers en de betrokken scholen. We gaan er voor alsnog van uit dat deze afspraak geldt tot aan de zomervakantie.


Diploma’s
Mensen die bij de ramp hun diploma’s voortgezet onderwijs zijn kwijt geraakt kunnen bij het regiokantoor van de Informatie Beheer Groep (IBG) aan de Ripperdastraat 13 in Enschede een "verklaring afgelegd examen" aanvragen. Deze verklaring houdt in dat "het diploma is afgegeven en is evenveel waard als het oorspronkelijke diploma zelf". Voor mensen uit het rampgebied is dit gratis.
Deze verklaring kan ook worden aangevraagd bij de IBG te Groningen (afd. examendiensten, telefoon 050 – 5998801).
Als men ook een diploma of bul heeft van MBO, HBO of universitaire opleidingen c.q. studies kan men contact opnemen met de betreffende opleiding c.q. instelling. De meeste instellingen bewaren deze gegevens. Indien dit niet lukt kan men eveneens contact opnemen met de IBG.


OPROEP AAN ALLE BEWONERS UIT HET BINNENRINGGEBIED DIE:

om zich te melden bij de afdeling schuldhulpverlening tel. 484 5471/4845472

volgens de afdeling schuldhulpverlening zijn 39 clienten en 46 personen die de afgelopen weken schuldhulpverlening hebben aangevraagd bewoners uit het binnengebied. deze mensen zijn extra zwaar getroffen aangezien zij te maken hebben met een vaak grote schuldenlast. de afdeling schuldhulpverlening wil met de mensen die de ramp hebben overleefd, in contact komen om:

de afdeling doet een oproep aan alle schuldeisers om zich welwillend op te stellen naar de getroffen schuldenaars.


Oproep aan alle bewoners uit het voormalige buitenringgebied
Ook bewoners uit het voormalige buitenringgebied die client zijn van de afdeling Schuldhulpverlening worden verzocht zich bij de afdeling te melden. Tel. 4845471/5472.


Rectificatie
De aan te leveren nieuwe meubelen moeten NIET naar de Vliegbasis Twenthe maar naar de Diekmanhal


Asbest
Er is tot nu toe geen asbest gevonden in de ring buiten het rampgebied als gevolg van de brand en explosie. Zo is gebleken uit metingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit gebied is inmiddels vrij gegeven. Toch kan het zijn dat er enig asbestgevaar is bij oudere woningen. In de woningen kan asbest verwerkt zijn dat door beschadiging vrijkomt. Asbeltdeeltjes hangen dan in de lucht en kunnen ingeademd worden. Probeer te voorkomen dat het stof opwaait dus niet vegen!
Maak het asbest nat en pak het in stevig plastic. Zet dit afval niet op straat maar bel Stadsbeheer Noord 053-8418846. Het wordt dan apart ingezameld.
De woningbouwcorporaties hebben informatie over welke woningen asbest bevatten. Bewoners kunnen hun eigen woningbouwcorporatie bellen voor informatie.


Mededeling woningcorporaties:
Corporatiemedewerkers bezoeken de komende dagen alle huurders, die de laatste drie dagen via de Diekmanhal elders geplaatst zijn. Al deze huurders zullen tijdens een persoonlijk gesprek gevraagd worden naar de huisvestingsmogelijkheden voor de toekomst. Inmiddels staat vast dat zeker het woningbezit van stichting Domijn en woningstichting De Woonplaats in het rampgebied volledig verwoest zijn of zo beschadigd dat renovatie niet mogelijk is. De herontwikkeling van het gebied zal zeker twee tot drie jaar gaan duren. De schatting is dat 400 huishoudens elders gehuisvest moeten worden. Daarnaast zijn er nog diverse woningen uit de rand van het rampgebied waarin bewoners langere tijd: 3-6 maanden niet kunnen wonen. Ook voor deze mensen moet elders huisvesting worden gezocht.


Ingekorte tekst van het statement van de heer Prodi, voorzitter Europese Commissie.
De heer Romano Prodi, voorzitter Europese commissie heeft met zijn bezoek aan Enschede duidelijk blijk gegeven van de Europese solidariteit ten aanzien van de getroffen families.
De heer Prodi wil met de Nederlandse overheid bespreken op welke manier de Europese Commissie kan bijdragen aan het herstel van de schade. De Commissie heeft al onderzocht op welke manier de Europese structurele fondsen ingeschakeld kunnen worden bij de wederopbouw en de reparatie van de geleden schade. De Commissie heeft bovendien de toepassingsvoorwaarden van de SEVESO richtlijn inzake belangrijke industriële ongelukken
nagekeken en wil dat er wordt nagedacht over preventiemaatregelen.

N.B.
Integrale tekst van het statement van Romano Prodi is op aanvraag beschikbaar bij de afdeling communicatie gemeente Enschede en onder persberichten op deze site


Stichting Salvage heeft waardevolle spullen en persoonlijke bezittingen in veiligheid gebracht.
In de binnenring heeft de stichting Salvage een aantal woningen bezocht en waardevolle spullen en persoonlijke bezittingen in veiligheid gebracht. Het gaat om foto’s, fotoboeken, eventuele huisdieren, geld en sieraden. Salvage heeft op diverse adressen spullen verzameld. Het betreft de volgende adressen in de volgende straten

De aangetroffen goederen zijn overgebracht naar het I.D.G. Twentse Poort Oost 39 te Almelo. Bewoners van de huizen kunnen zich melden bij de Stichting Salvage, tel. 0546 – 48 11 20. Bewoners die goederen op willen halen moeten zich kunnen legitimeren, of in ieder geval aannemelijk kunnen maken dat zij op het aangegeven adres wonen.

Over de Stichting Salvage
De Stchting is een landelijk werkende organisatie van brandverzekeraars. De coordinatoren van de stichting worden door de brandweer ingezet om hulp te bieden na de brand. Salvage biedt persoonlijke hulpverlening en neemt maatregelen om schade zo veel mogelijk te beperken.


Nieuwe initiatieven vanuit de bevolking
Alle Enschedese basisscholen hebben besloten om op woensdag 17 mei van 19.00 – 20.00 uur hun deuren te openen voor financiële giften van de Enschedese bevolking.
Na dit tijdstip kan tot en met vrijdag tijdens de schooltijden ook geld op de scholen worden gebracht.


Overbruggingsuitkering
Tot en met 16 mei zijn 1278 overbruggingsuitkeringen tot een bedrag van ƒ1,5 miljoen uitgekeerd.


Drinkwatervoorraad weer op peil
De WMO (Waterleiding maatschappij Overijssel) heeft de drinkwatervoorraad weer op peil. Deze was als gevolg van de bluswerkzaamheden de afgelopen dagen sterk teruggelopen. Een en ander betekent dat er voldoende water is en dat het sproeiverbod opgeheven is.


Huisvesting
Voor huisvestingsvragen kan men vanaf 8.00 tot 20.00 uur terecht bij de locatie Molenplein. Deze locatie is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar onder nummer 484.50.00. Met name bewoners en studenten die nu nog op het terrein van de Universiteit worden gehuisvest, worden gevraagd contact op te nemen.


Afzetting binnenring met Heras hekwerk
De afzetting van de binnenring is te herkennen aan hekken van Heras hekwerk.

Afgelastingen evenementen


ONTSTAAN VAN DE BRAND
De heer Groos, commandant van de brandweer deelde mee dat er bij het begin van de brand sprake was van verschillende kleine brandjes op het terrein waar de bunkers zich bevinden. Het feit dat er geen aanvalsplan voor dit specifieke project bestond verandert niets aan de wijze van aanpak van de brand. In beide gevallen was de enige mogelijkheid in eerste aanleg om het vuur te blussen met water.


INFORMATIECENTRUM TELEFONISCH 24 UUR PER DAG BEREIKBAAR
De gemeente heeft een informatiecentrum ingericht aan het Molenplein. Dit centrum kan telefonisch worden bereikt onder tel. 053 – 484 5000. Dit telefoonnummer is de komende dagen 24 uur bereikbaar. Op het Molenplein zijn medewerkers van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Burger- en Algemene Zaken en de Bouw- en Milieudienst aanwezig, alsmede van verzekeringsmaatschappijen en Zorgverzekeraar Amicon.
Mensen die liever persoonlijk naar dit informatiepunt komen kunnen daar van 09.00 uur tot 20.00 uur terecht.
Voor normale bijstandsaanvragen zijn de Wijkservicecentra aan de Wesselerbrinklaan 102, B.W. ter Kuilestraat 33 en de Zaanstraat 12 geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur.


AFDELING BURGERZAKEN STADHUIS GEHELE WEEK GESLOTEN
De kantoren in de stadsdelen zijn normaal geopend. Dat wil zeggen van 13.00 uur tot 16.30 uur. In het Servicecentrum Noord van 08.30 uur tot 16.30 uur.


MEER INFORMATIE OVER HUISVESTING IS TE VINDEN OP DE SITE VAN WONINGCORPORATIE DOMIJN: WWW.DOMIJN .NL


ZAAKWAARNEMING
De gemeente heeft toestemming gegeven aan derden om maatregelen te treffen in het kader van het dichttimmeren van woningen ter voorkoming van schade.


STICHTING JEUGDZORG NAAR BISSCHOPSTRAAT
De Stichting Jeugdzorg aan de Deurningerstraat 301/Staringstraat is gevestigd aan de Bisschopstraat 10. Tel. 4300830./ mobiel: 06-27505862.


Informatie voor alle direct getroffenen
Het wijkcentrum Noord -Zaanstraat 12 - is de gehele dag geopend.
Voor alle voorkomende vragen kunt u daar terecht.

Wat te doen bij storingen?
Storing van gas en/of licht ESSENT tel. 0800 3366112
Storing bij watervoorziening WMO tel: 0800 1421 of 074 - 8515151
Storing bij telefoon: 0800 0407 of de klantenservice KPN 0800 0402

Bouwafval aan straat
Puin, glas en houtafval mag u aan straat zetten. Dat wordt opgehaald. Meubels worden niet opgehaald. Zet dus geen meubels aan straat.

24 uur per dag beschikbaar voor psychologische en emotionele ondersteuning

* TÜRK KADINLAR TELEFONU (TVT)
Adinizi veya adresinizi vermeden, her çesit problemleriniz ve sorulariniz için ve 14 mayis cumartesi günü Enschede’de meydana gelen felaketten dolayi her türlü konu hakkinda bizi arayabilirsiniz. Felaketten dolayi sizlere olan hizmetimiz her günün 12 saatina çikarilmistir. Yani sabah 9’ dan aksam 21.00’a kadar 074 – 250 88 88 numarali telefondan bizleri arayabilirsiniz.

Afhalen Post
In verband met de ramp biedt de PTT Post aan alle getroffenen de mogelijkheid aan de voor hen bestemde post welke niet aan het huisadres besteld kan worden, af te halen op de lokatie: PTT Post Rigtersbleek Westend 1 (7521 RC)
maandag van 14.00 – 18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 12.00 – 18.00
zaterdag 10.00 - 12.00
Voor alle informatie kunt u gratis bellen met 0800 - 0417

Huisvesting:
Meer informatie over de huisvesting is te vinden op www.domijn.nl


Bloemen leggen
Op de hoek van de Deurningerstraat/Lasonderstraat bestaat de mogelijkheid om bloemen te leggen.


Vermisten
Bij het zoeken naar vermisten gaat men als volgt te werk:
allereerst wordt het puin gescand op slachtoffers. Als een gedeelte puin is "vrijgegeven" wordt het zorgvuldig geruimd, vervolgens op een centrale plaats verzameld, waarna door middel van honden een check plaatsvindt op eventuele menselijke resten. Pas daarna wordt het puin definitief vrijgegeven.


Doorschakelen telefoon
Als mensen uit het rampgebied hun telefoon willen doorschakelen naar familie/vrienden etc. elders, dan moeten ze het volgende nummer bellen:

0800 0402


Ondernemers uit het getroffen gebied

Er is een bedrijvenloket bij de Kamer van Koophandel waar ondernemers met al hun vragen terecht kunnen. Het telefoonnummer is:

0800 0235328


Duurzaam Veilig Verkeer Informatie bijeenkomsten:
De volgende informatiebijeenkomsten in het kader van Duurzaam Veilig zullen worden afgelast en verplaatst naar een nader te bepalen datum in september:


CALLCENTER

Het callcenter (nummer 0800-1100) is nog steeds operationeel. Dit informatienummer verstrekt publieksinformatie en informeert direct betrokkenen van de ramp.


Indien men (ondernemers) vreest voor bezittingen zoals geld kan men zich melden bij meldkamer politie 4555555, actiecentrum politie in het stadhuis.