Perscommuniqué gemeente Enschede:
Stand van zaken per woensdag 17 mei, 16.30 uur


DRINGENDE OPROEP OM ZICH TE MELDEN:
ER WORDT ZEER DRINGEND VERZOCHT DAT IEDEREEN DIE ZICH NOG NIET HEEFT GEMELD DAT HIJ OF ZIJ TERECHT IS ZICH ZO SPOEDIG MOGELIJK MELDT BIJ HET TELEFOONNUMMER:

053- 4845000

Het informatienummer is tevens bestemd voor mensen die op zoek zijn naar familie of kennissen


LAATSTE INFORMATIE

1. Afgesloten Rampgebied verkleind

Het gebied begrensd door de

wordt vrijgegeven met uitzondering van de volgende adressen:

De toegangspoorten zijn gesitueerd op:

  1. Hoek Lyceumlaan/Drienerweg
  2. Hoek Lyceumlaan/Deurningerstraat
  3. Hoek Fazantstraat/Dr. J. van Damstraat.

klik hier voor de kaart

2. Condoleanceregister gemeentehuis ook vanavond open

De burgerzaal van het gemeentehuis van Enschede is vanavond (woensdag 17 mei) geopend tot 22.00 uur. Belangstellenden kunnen hier het condoleanceregister tekenen.

3. OPROEP AAN ALLE BEWONERS UIT HET BINNENRINGGEBIED DIE:

om zich te melden bij de afdeling schuldhulpverlening tel. 484 5471/4845472

volgens de afdeling schuldhulpverlening zijn 39 clienten en 46 personen die de afgelopen weken schuldhulpverlening hebben aangevraagd bewoners uit het binnengebied. deze mensen zijn extra zwaar getroffen aangezien zij te maken hebben met een vaak grote schuldenlast. de afdeling schuldhulpverlening wil met de mensen die de ramp hebben overleefd, in contact komen om:

de afdeling doet een oproep aan alle schuldeisers om zich welwillend op te stellen naar de getroffen schuldenaars.

4. Oproep aan alle bewoners uit het voormalige buitenringgebied
Ook bewoners uit het voormalige buitenringgebied die client zijn van de afdeling Schuldhulpverlening worden verzocht zich bij de afdeling te melden. Tel. 4845471/5472.

5. Rectificatie
De aan te leveren nieuwe meubelen moeten NIET naar de Vliegbasis Twenthe maar naar de Diekmanhal

6. Asbest
Er is tot nu toe geen asbest gevonden in de ring buiten het rampgebied als gevolg van de brand en explosie. Zo is gebleken uit metingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit gebied is inmiddels vrij gegeven. Toch kan het zijn dat er enig asbestgevaar is bij oudere woningen. In de woningen kan asbest verwerkt zijn dat door beschadiging vrijkomt. Asbeltdeeltjes hangen dan in de lucht en kunnen ingeademd worden. Probeer te voorkomen dat het stof opwaait dus niet vegen!
Maak het asbest nat en pak het in stevig plastic. Zet dit afval niet op straat maar bel Stadsbeheer Noord 053-8418846. Het wordt dan apart ingezameld.
De woningbouwcorporaties hebben informatie over welke woningen asbest bevatten. Bewoners kunnen hun eigen woningbouwcorporatie bellen voor informatie.

7. Mededeling woningcorporaties:
Corporatiemedewerkers bezoeken de komende dagen alle huurders, die de laatste drie dagen via de Diekmanhal elders geplaatst zijn. Al deze huurders zullen tijdens een persoonlijk gesprek gevraagd worden naar de huisvestingsmogelijkheden voor de toekomst. Inmiddels staat vast dat zeker het woningbezit van stichting Domijn en woningstichting De Woonplaats in het rampgebied volledig verwoest zijn of zo beschadigd dat renovatie niet mogelijk is. De herontwikkeling van het gebied zal zeker twee tot drie jaar gaan duren. De schatting is dat 400 huishoudens elders gehuisvest moeten worden. Daarnaast zijn er nog diverse woningen uit de rand van het rampgebied waarin bewoners langere tijd: 3-6 maanden niet kunnen wonen. Ook voor deze mensen moet elders huisvesting worden gezocht.

8. Ingekorte tekst van het statement van de heer Prodi, voorzitter Europese Commissie.
De heer Romano Prodi, voorzitter Europese commissie heeft met zijn bezoek aan Enschede duidelijk blijk gegeven van de Europese solidariteit ten aanzien van de getroffen families.
De heer Prodi wil met de Nederlandse overheid bespreken op welke manier de Europese Commissie kan bijdragen aan het herstel van de schade. De Commissie heeft al onderzocht op welke manier de Europese structurele fondsen ingeschakeld kunnen worden bij de wederopbouw en de reparatie van de geleden schade. De Commissie heeft bovendien de toepassingsvoorwaarden van de SEVESO richtlijn inzake belangrijke industriële ongelukken
nagekeken en wil dat er wordt nagedacht over preventiemaatregelen.

N.B.
Integrale tekst van het statement van Romano Prodi is op aanvraag beschikbaar bij de afdeling communicatie gemeente Enschede en onder persberichten op deze site

9. Stichting Salvage heeft waardevolle spullen en persoonlijke bezittingen in veiligheid gebracht.
In de binnenring heeft de stichting Salvage een aantal woningen bezocht en waardevolle spullen en persoonlijke bezittingen in veiligheid gebracht. Het gaat om foto’s, fotoboeken, eventuele huisdieren, geld en sieraden. Salvage heeft op diverse adressen spullen verzameld. Het betreft de volgende adressen in de volgende straten

De aangetroffen goederen zijn overgebracht naar het I.D.G. Twentse Poort Oost 39 te Almelo. Bewoners van de huizen kunnen zich melden bij de Stichting Salvage, tel. 0546 – 48 11 20. Bewoners die goederen op willen halen moeten zich kunnen legitimeren, of in ieder geval aannemelijk kunnen maken dat zij op het aangegeven adres wonen.

Over de Stichting Salvage
De Stchting is een landelijk werkende organisatie van brandverzekeraars. De coordinatoren van de stichting worden door de brandweer ingezet om hulp te bieden na de brand. Salvage biedt persoonlijke hulpverlening en neemt maatregelen om schade zo veel mogelijk te beperken.

 

einde laatste informatie


Geruchten Grolsch blijken niet waar
Er gaat een hardnekkig gerucht dat er gevaar dreigt bij Grolsch. De brandweer heeft de situatie ter plekke onderzocht en meldt dat het gerucht volstrekt onjuist is.


Nieuwe initiatieven vanuit de bevolking
Alle Enschedese basisscholen hebben besloten om op woensdag 17 mei van 19.00 – 20.00 uur hun deuren te openen voor financiële giften van de Enschedese bevolking.
Na dit tijdstip kan tot en met vrijdag tijdens de schooltijden ook geld op de scholen worden gebracht.


Kledingbeurs in de Diekmanhal
Alleen nog vandaag en morgen (17 en 18 mei) van 10.00 – 17.00 uur voor alle gedupeerden.


Inzameling
Inzameling van alle gebruikte goederen staat stop.
Alleen nieuwe goederen zijn welkom (geen kleding) en dan in grote hoeveelheden (300 a 400 stuks)


Overbruggingsuitkering
Tot en met 16 mei zijn 1278 overbruggingsuitkeringen tot een bedrag van ƒ1,5 miljoen uitgekeerd.


Slachtoffers
Situatie slachtoffers op 16 mei 2000 om 21.30 :
In totaal 16 doden geborgen.
In totaal 944 gewonden waarvan 40 in ziekenhuizen, daarvan weer 5 op de IC.
De stijging van bijna 300 ten opzichte van de vorige rapportage is het gevolg van een nagekomen opgave van huisartsen. Het betreft gewonden die zijn behandeld in de periode gelegen tussen 14 mei 10.30 uur en 16 mei 16.30 uur. Deze cijfers zijn reeds in de loop van de avond van 16 mei beschikbaar gekomen. Aan de namenlijst wordt op dit moment gewerkt.


Herdenkingsdienst
In de loop van de dag wordt datum en lokatie van de herdenkingsdienst bekend gemaakt.


Politie helpt bij huizen ivm noodweer
De activiteiten van de politie bij/in de huizen in het afgesloten rampgebied dinsdagavond waren te zien, hielden verband met het opkomende slechte weer. Dat was aanleiding om de politie in te schakelen om bij de betreffende huizen spullen weg te halen bij de ramen.


Mileuvergunning opslagplaats
Belangrijkste punten:

1 – In kader van W.O.B. is de milieuvergunning van het bedrijf Fireworks door de gemeente Enschede beschikbaar gesteld. Overige documenten worden nog niet vrijgegeven aanhangende het op stapel staande onafhankelijk onderzoek.

2 – In 1977 is er een oprichtingsvergunning verstrekt door de gemeente Enschede voor een 13-tal bunkers, alsmede 1 werkruimte.

3 - In 1979 is er een uitbreidingsvergunning verstrekt voor 7 garageboxen (zgn. MAVO-boxen) en voor uitbreiding van de hoeveelheid vuurwerk.

4 – In 1997 is er een revisievergunning verstrekt, met het accent op professionalisering van de vuurwerkopslag en vuurwerkproductie. Deze vergunning bevatte ook een uitbreiding met 3 zeecontainers, met opslagtoestemming voor licht vuurwerk.

5 – In 1999 is er een vergunning verstrekt voor de plaatsing van 11 zeecontainers (licht vuurwerk) en een toegestane uitbreiding van de hoeveelheid in de boxen en containers.

In totaal was er toen een toegestane capaciteit ontstaan van 158.000 kilo.

6 – Alle vergunningen, en met name ook de laatste, zijn gepubliceerd (volgens wettelijk voorschrift) en er is een cirkel rond het bedrijf getrokken waarbinnen omwonenden geïnformeerd zijn.

7 – In 1997 is er van 1 omwonende een "bedenking" ingebracht, met daarin de opmerking "de opslag pas niet in een woonwijk". Deze opmerking staat daar tot spijt van het gemeentebestuur, uiteraard.
Het antwoord is van planologische aard (ruimtelijke ordening) en past niet in een milieuvergunning.

8 – In 1999 is geen bezwaar of bedenking ingediend na publicatie.

9 – Eind 1999 is er nog een steekproefcontrole geweest. De uitkomst was dat de vergunning werd nageleefd.

10 – De situering van het bedrijf (30 Ha) in een woonwijk, met een uitbreidende opslagcapaciteit stond op de agenda bij de gemeente. Er werd gewerkt aan verplaatsing van het bedrijf naar een andere locatie.

11 – Het gemeentebestuur spreekt uit dat zij graag een bijdrage levert aan een landelijk discussie betreffende regelgeving bij opslag van vuurwerk en of deze nog voldoet aan de te stellen eisen.


Deelnemingbetuiging
Kaarten met deelnemingbetuiging kan men sturen aan:
Gemeente Enschede, Postbus 20, 7500 AA Enschede.
Daarnaast kan het condoleanceregister getekend worden via internet: Postbus20@enschede.nl

Drinkwatervoorraad weer op peil
De WMO (Waterleiding maatschappij Overijssel) heeft de drinkwatervoorraad weer op peil. Deze was als gevolg van de bluswerkzaamheden de afgelopen dagen sterk teruggelopen. Een en ander betekent dat er voldoende water is en dat het sproeiverbod opgeheven is.


Huisvesting
De opvang in de Diekmanhal is vanaf dinsdagavond 16 mei om 18.00 uur gesloten. Voor huisvestingsvragen kan men vanaf 8.00 tot 20.00 uur terecht bij de locatie Molenplein. Deze locatie is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar onder nummer 484.50.00. Met name bewoners en studenten die nu nog op het terrein van de Universiteit worden gehuisvest, worden gevraagd contact op te nemen.


Afzetting binnenring met Heras hekwerk
De afzetting van de binnenring is te herkennen aan hekken van Heras hekwerk.

Opvang schoolkinderen

Binnenring:

Buitenring:


VEEL BELANGSTELLING VOOR ENSCHEDE VIA HET INTERNET
De internetsite van de gemeente Enschede (www.enschede.nl) is de afgelopen dagen meer dan 1,3 miljoen maal bezocht. Op deze site is regelmatig het laatste nieuws te vinden.
Via de mail (postbus20@enschede.nl) zijn inmiddels al ruim 4500 condoleance-mailtjes binnengekomen.
Vele sites hebben inmiddels een link aangebracht naar de site van de gemeente Enschede.


Afgelastingen evenementen


ONTSTAAN VAN DE BRAND
De heer Groos, commandant van de brandweer deelde mee dat er bij het begin van de brand sprake was van verschillende kleine brandjes op het terrein waar de bunkers zich bevinden. Het feit dat er geen aanvalsplan voor dit specifieke project bestond verandert niets aan de wijze van aanpak van de brand. In beide gevallen was de enige mogelijkheid in eerste aanleg om het vuur te blussen met water.


INFORMATIECENTRUM TELEFONISCH 24 UUR PER DAG BEREIKBAAR
De gemeente heeft een informatiecentrum ingericht aan het Molenplein. Dit centrum kan telefonisch worden bereikt onder tel. 053 – 484 5000. Dit telefoonnummer is de komende dagen 24 uur bereikbaar. Op het Molenplein zijn medewerkers van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Burger- en Algemene Zaken en de Bouw- en Milieudienst aanwezig, alsmede van verzekeringsmaatschappijen en Zorgverzekeraar Amicon.
Mensen die liever persoonlijk naar dit informatiepunt komen kunnen daar van 09.00 uur tot 20.00 uur terecht.
Voor normale bijstandsaanvragen zijn de Wijkservicecentra aan de Wesselerbrinklaan 102, B.W. ter Kuilestraat 33 en de Zaanstraat 12 geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur.


AFDELING BURGERZAKEN STADHUIS GEHELE WEEK GESLOTEN
De kantoren in de stadsdelen zijn normaal geopend. Dat wil zeggen van 13.00 uur tot 16.30 uur. In het Servicecentrum Noord van 08.30 uur tot 16.30 uur.


MEER INFORMATIE OVER HUISVESTING IS TE VINDEN OP DE SITE VAN WONINGCORPORATIE DOMIJN: WWW.DOMIJN .NL


ZAAKWAARNEMING
De gemeente heeft toestemming gegeven aan derden om maatregelen te treffen in het kader van het dichttimmeren van woningen ter voorkoming van schade.


STICHTING JEUGDZORG NAAR BISSCHOPSTRAAT
De Stichting Jeugdzorg aan de Deurningerstraat 301/Staringstraat is gevestigd aan de Bisschopstraat 10. Tel. 4300830./ mobiel: 06-27505862.


MEER LOCATIES CONDOLEANCEREGISTER

Vanaf maandag 09.00 uur t/m woensdag 17.00 uur liggen op de volgende locaties condoleanceregisters ter tekening:

Tevens bestaat de mogelijkheid condoleanceregisters te tekenen in de gemeentehuizen van Almelo, Borne, Haaksbergen, Hengelo, Losser, Goor, Delden en Oldenzaal, en het Provinciehuis in Zwolle tijdens de daar geldende openingstijden.

U wordt uitgenodigd op één van deze adressen uw deelneming te betuigen.
U kunt uw condoleance ook betuigen via de mail: postbus20@enschede.nl


Informatie voor alle direct getroffenen
Het wijkcentrum Noord -Zaanstraat 12 - is de gehele dag geopend.
Voor alle voorkomende vragen kunt u daar terecht.

Wat te doen bij storingen?
Storing van gas en/of licht ESSENT tel. 0800 3366112
Storing bij watervoorziening WMO tel: 0800 1421 of 074 - 8515151
Storing bij telefoon: 0800 0407 of de klantenservice KPN 0800 0402

Bouwafval aan straat
Puin, glas en houtafval mag u aan straat zetten. Dat wordt opgehaald. Meubels worden niet opgehaald. Zet dus geen meubels aan straat.

24 uur per dag beschikbaar voor psychologische en emotionele ondersteuning

* TÜRK KADINLAR TELEFONU (TVT)
Adinizi veya adresinizi vermeden, her çesit problemleriniz ve sorulariniz için ve 14 mayis cumartesi günü Enschede’de meydana gelen felaketten dolayi her türlü konu hakkinda bizi arayabilirsiniz. Felaketten dolayi sizlere olan hizmetimiz her günün 12 saatina çikarilmistir. Yani sabah 9’ dan aksam 21.00’a kadar 074 – 250 88 88 numarali telefondan bizleri arayabilirsiniz.

Afhalen Post
In verband met de ramp biedt de PTT Post aan alle getroffenen de mogelijkheid aan de voor hen bestemde post welke niet aan het huisadres besteld kan worden, af te halen op de lokatie: PTT Post Rigtersbleek Westend 1 (7521 RC)
maandag van 14.00 – 18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 12.00 – 18.00
zaterdag 10.00 - 12.00
Voor alle informatie kunt u gratis bellen met 0800 - 0417

Huisvesting:
Meer informatie over de huisvesting is te vinden op www.domijn.nl


Bloemen leggen
Op de hoek van de Deurningerstraat/Lasonderstraat bestaat de mogelijkheid om bloemen te leggen.


Vermisten
Bij het zoeken naar vermisten gaat men als volgt te werk:
allereerst wordt het puin gescand op slachtoffers. Als een gedeelte puin is "vrijgegeven" wordt het zorgvuldig geruimd, vervolgens op een centrale plaats verzameld, waarna door middel van honden een check plaatsvindt op eventuele menselijke resten. Pas daarna wordt het puin definitief vrijgegeven.


Doorschakelen telefoon
Als mensen uit het rampgebied hun telefoon willen doorschakelen naar familie/vrienden etc. elders, dan moeten ze het volgende nummer bellen:

0800 0402


Ondernemers uit het getroffen gebied

Er is een bedrijvenloket bij de Kamer van Koophandel waar ondernemers met al hun vragen terecht kunnen. Het telefoonnummer is:

0800 0235328


Duurzaam Veilig Informatie bijeenkomsten:
De volgende informatiebijeenkomsten in het kader van Duurzaam Veilig zullen worden afgelast en verplaats naar een nader te bepalen datum in september:


CALLCENTER

Het callcenter (nummer 0800-1100) is nog steeds operationeel. Dit informatienummer verstrekt publieksinformatie en informeert direct betrokkenen van de ramp.


Indien men (ondernemers) vreest voor bezittingen zoals geld kan men zich melden bij meldkamer politie 4555555, actiecentrum politie in het stadhuis.