Ontploffing in Enschede (Nederland): voorzitter Romano Prodi bezoekt vandaag de plaats van het ongeluk.

Voorzitter Prodi gaat vandaag naar de Nederlandse stad Enschede (145.000 inwoners) waar op zaterdag 13 mei een ontploffing van opslagplaatsen voor vuurwerk plaatsvond. Met zijn bezoek wil de Voorzitter een duidelijk blijk geven van de Europese solidariteit ten aanzien van de getroffen families.

Romano Prodi wil met de Nederlandse overheid bespreken op welke manier de Europese Commissie kan bijdragen in het herstel van de schade. De Commissie heeft met name reeds onderzocht op welke manier de Europese Structurele Fondsen ingeschakeld kunnen worden om de Nederlandse overheid te helpen bij de wederopbouw en de reparatie van de geleden schade. De Commissie heeft bovendien de toepassingsvoorwaarden van de SEVESO richtlijn inzake belangrijke industriŽle ongelukken nagezien en wil dat er nagedacht wordt over preventiemaatregelen.

De stad Enschede heeft inderdaad aanzienlijk schade geleden bij de ontploffing van de stapelplaats voor vuurwerk: meer dan 600 personen werden gewond en men rekent spijtig genoeg met 20 dodelijke slachtoffers, de materiele schade wordt bovendien op 100 miljoen euro geraamd, 400 huizen zijn volledig verwoest, 1000 huizen, een brouwerij en een museum zijn zwaar beschadigd.

Voorzitter Prodi heeft reeds zondag medegedeeld hoezeer hij zich solidair verbonden voelt met de inwoners van Enschede en hij heeft aan het Nederlandse volk zijn diepe sympathie toegezegd.

Op verzoek van de Nederlandse overheid heeft de Commissie bovendien drie mogelijke financieringsbronnen aangewezen uit het instrumentarium van het regionaal beleid aangezien er geen specifieke kredietlijn in het Gemeenschapsbudget voorhanden is voor spoedhulp. Het gaat om de fondsen voor de Doelstelling 2 voor stadsvernieuwing, om fondsen uit het URBAN initiatief die eveneens bestemd zijn voor stadsverbetering en tenslotte om de fondsen uit het Intereg initiatief voor interregionale samenwerking.

Op voorstel van Commissaris Barnier die belast is het regionaal beleid, zal de Commissie bovendien structurele bijstand verlenen in het kader van de komende programmering voor de structuurfondsen. Deze bijstandsverlening zal besproken worden met de Nederlandse regering en moet bijdragen tot het herstel van de infrastructuur en toerusting zodanig dat de economische activiteit in de getroffen zone opnieuw op gang kan komen. Deze financiering is geen directe hulpverlening aan de getroffen burgers of aan hun huizen maar zij kan de heropbouw van de lokale economie ten goede komen, met name ten aanzien van gebouwen, uitrusting en kleine infrastructuur verbonden met ondernemingen en ten aanzien van investeringen verbonden met het cultuurpatrimonium.

Zoals gezegd komen 3 financieringsbronnen uit het regionaal Gemeenschapsbeleid in aanmerking:

De totale steuntoelage uit de twee voornoemde Gemeenschapsinitiatieven voor Nederland bedraagt 651 miljoen euro voor de periode 2000 Ė 2006.

Op het gebied van de milieuwetgeving herinnert de Commissie eraan dat de Seveso II richtlijn voor belangrijke rampen in specifieke maatregelen voorziet voor installaties die pyrotechnisch materiaal opslaan. Er moet tenslotte opgemerkt worden dat onmiddellijk na het ongeval in Enschede, het Europees netwerk voor civiele bescherming in actie is getreden en dat Zweedse experts hun hulp hebben aangeboden.