Bewoners Nieuwsbrief

Zevende uitgave dinsdag 20 juni 2000


COLOFON

Uitgave van: Informatie- en Advies Centrum (IAC)

Redactie: Publieksvoorlichting

Telefoon: 053-4845054

Fax: 053-4845118


Beste bewoner(s),

In deze zevende nieuwsbrief vindt u onder meer informatie over bouwtechnische keuringen, peuterspeelzaalwerk en rechtsbijstand voor slachtoffers. Heeft u eerder verschenen Nieuwsbrieven niet ontvangen? Bij het Servicecentrum Noord kunt u een exemplaar afhalen.

Als u deze BewonersNieuwsbrief niet ontvangt op uw (tijdelijk) adres, betekent dat mogelijk dat de gemeente uw nieuwe (tijdelijke) adres nog niet kent: NEEM CONTACT OP MET HET IAC! Telefoon 0800-1100 (gratis) en geef uw adres alsnog door.

Aan deze en aan de eerder verstrekte Bewoners Nieuwsbrieven kunt u geen rechten ontlenen.


Als u deze Bewoners Nieuwsbrief niet ontvangt op uw (tijdelijk) adres, betekent dat mogelijk dat de gemeente uw nieuwe (tijdelijke) adres nog niet kent: NEEM CONTACT OP MET HET IAC!
Telefoon 0800-1100 (gratis) en geef uw adres alsnog door.

Eerder verschenen BewonersNieuwsbrieven 1,2,3,4,5 en 6 kunt u afhalen bij het Servicecentrum Noord

De vorige Bewoners Nieuwsbrieven zijn ook op deze site te vinden:

Bent u slecht ter been en heeft u niet de mogelijkheid naar het IAC te komen dan komen wij naar u toe. Voor een afspraak kunt u bellen met 0800 – 1100.


INFORMATIE EN OPVANG

Informatie- en Adviescentrum (IAC) - MOLENPLEIN

Het IAC is gevestigd aan het Molenplein 1. Hier kunt u met al uw vragen terecht, maar u kunt er ook gewoon even binnenlopen voor een praatje of een luisterend oor. Onze medewerkers doen hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Openingstijden IAC

Op werkdagen: 9.00 tot 17.00 uur

Donderdagen: 9.00 tot 21.00 uur

Op zaterdag en zondag is het IAC gesloten.

Het IAC is ook telefonisch bereikbaar op nummer 0800-1100 (gratis)


Oproep

Veel bewoners hebben inmiddels hun woning bezocht om ter plekke, samen met de schade-expert, een lijst samen te stellen van goederen of voorwerpen die uit de woning gehaald moeten worden. Er zijn echter ook mensen die nog geen contact hebben gehad met hun assurantietussenpersoon of verzekeraar. Deze mensen worden dringend verzocht zich bij hun assurantietussenpersoon of verzekeraar te melden.

Mensen die niet verzekerd zijn kunnen zich melden bij het BCE (de overkoepelende organisatie van schade-expertsbedrijven). Dat kan via telefoon: 053 – 4815690.

Toespraak burgemeester Mans tijdens de herdenkingsdienst op 8 juni 2000

"Daar hij het leven derft, wil ik het ook gaan derven:
Maar hoe hij meerder sterft, en ik meer wil gaan sterven
Hoe mij een voller stroom van leven overvloeit
O hoge wonderen, wat geest is zo bedreven
Die vat hoe zo veel sterkte uit zoveel zwakheid groeit
En hoe het leven sterft om doden te doen leven."

Vanavond herdenken we.
Herdenken we hen, die het leven lieten bij de verschrikkelijke ramp die onze stad heeft getroffen.
21 rijke, onvoltooide levens zijn uit ons midden weggerukt.
21 levens, vol duizenden beloften. Vol duizenden dromen.
21 levens die niet meer zijn. Onpeilbaar gemis.
Gemis vooral voor u, nabestaanden van deze slachtoffers. Duisternis heeft u getroffen.

Sinds 13 mei gingen 26 dagen voorbij.
Er zal geen dag meer voorbij gaan dat we niet herdenken, dat we niet met onze gedachten bij de slachtoffers zullen zijn.
Er zal geen dag voorbij gaan dat we niet zullen denken aan die vreselijke ramp. Dat we niet zullen denken aan hen die deze ramp niet overleefden. Aan hen, die het leven lieten.
Geen dag zal zomaar meer voorbij gaan,
sinds die 13e mei 2000.

Herdenken doen we niet alleen.
Herdenken doen we samen, hier. Vanavond.
Nog zien wij voor ons, die strak blauwe hemel op de 13e mei. En dan plots, die rook.
De rook die de blauwe hemel zwart kleurde.
En ook de stad kleurde zwart. Een enorme schaduw wierp zich over Enschede. Een inktzwarte schaduw, die 21 levens ontnam. Die velen verwondde. Die een hele gemeenschap verduisterde. Een schaduw die u als nabestaanden, die u als slachtoffers, maar ook wij niet meer kwijt zullen raken.

We hebben zoveel herinneringen, aan de dagen voor de dertiende mei.
Herinneringen aan hen, die er nu niet meer zijn.
Herinneringen aan de straat, die er niet meer is.
Herinneringen aan de buurt, die er niet meer is.
Aan de stad, die niet meer is, zoals zij voorheen was.
We denken vanavond aan gisteren, aan de dagen voor de grote schaduw. Een schaduw die sterker is, dan de sterkste zonneschijn, zoals die op dertien mei onze stad verlichtte.

Dromen zijn verloren. De dromen van hen, die niet meer bij ons zijn. De dromen van hen, die lief hadden, die zorgden, die leefden voor hun naasten. Die dromen zijn verdwenen. Verdwenen, in de inktzwarte schaduw van die vreselijke dag.

Het verschrikkelijke mes van de ramp heeft ons dodelijk verwond. Schrijnende onzekerheid, verwarring en ongekende diepten van verdriet zijn ons deel.

Zo velen werden getroffen. Velen in deze stad geboren en getogen. Velen ook die hier lang geleden bij ons gekomen zijn uit andere landen en opgenomen zijn in onze samenleving. Velen ook die nog maar kort bij ons waren en door deze ramp wezenlijk betrokken raakten en lotgenoot werden.

Verbijstering, woede, verdriet en opstandigheid kruisen ons pad, welhaast tevergeefs om voorrang vechtend. Bij ons allen zullen die gevoelens niet snel naar de achtergrond verdwijnen.

Kunnen we elkaar troost bieden?
In elk geval door samen te zijn. Elkaar vast te houden. Elkaar de hand te reiken. Samen te herdenken.
En moed te putten uit de ongelooflijke saamhorigheid in deze stad, na de ramp zo treffend gebleken. Laten we elkaar aanmoedigen die kracht vast te houden in de moeilijke en zware tijd die we nu beleven en die ons wacht.

Geen dag gaat meer voorbij zonder herinnering aan dat ene fatale moment. We blijven elke keer opnieuw denken aan de dagen vóór die dag met die felle zon en die plotselinge zwarte schaduw. Die inktzwarte schaduw, die zich over u en onze stad uitstrekte.

"O hoge wonderen, wat geest is zo bedreven
Die vat hoe zo veel sterkte uit zoveel zwakheid groeit
En hoe het leven sterft om doden te doen leven.
En hoe het leven sterft om doden te doen leven."

De doden, omgekomen op 13 mei 2000 tengevolge van die vreselijke ramp, zal deze stad nooit meer vergeten.
Moge deze herdenking u troost bieden en sterken bij het verder leven zonder uw geliefden.
Wij zijn hier samen "om onze doden te doen leven".

Condoleanceregisters

De condoleanceregisters worden bewaard in het gemeente archief. Belangstellenden kunnen de registers inzien maar worden wel verzocht hiertoe vooraf een afspraak te maken via de receptie van het stadhuis.

Peuterspeelzaalwerk

De peuterzalen De Speeldoos en Dikkertje Dap draaien weer als vanouds. Na de ramp zijn de wachtlijsten ingekort. Door herhuisvesting zijn veel kinderen vertrokken naar andere wijken. Dit betekent dat nieuwe aanmeldingen sneller geplaatst kunnen worden.

Kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden mogen naar de peuterspeelzaal.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Peuterspeelzaal De Speeldoos Deppenbroekstraat 5 tel.nr. 053-4350151

Peuterspeelzaal Dikkertje Dap Ijstraat 4 tel.nr. 053-4351638


Bouwtechnische keuringen

Stichting Stedelijk Wonen in Enschede biedt in samenwerking met de Vereniging Eigen Huis gedupeerde eigenaar-bewoners ondersteuning aan door middel van bouwtechnische keuringen.

Bij veel bewoners bestaat onzekerheid over de technische staat van de eigen woning in het door het vuurwerkramp getroffen gebied. Een bouwtechnische keuring kan eventuele vragen op dit terrein zoveel mogelijk wegnemen.

De keuringsperiode loopt tot medio augustus aanstaande (eind bouwvakvakantie). De keuringen duren ongeveer anderhalf uur. Hiervoor geldt een gereduceerd tarief van f. 360,-.

Eigenaar-bewoners kunnen zich voor een bouwtechnische keuring van hun woning aanmelden bij de Stichting Stedelijk Wonen, van Alphenstraat 14, Enschede.

Telefonisch bereikbaar via tel.nr. 053-4343565. Deze keuringen zijn niet kosteloos.


Rechtsbijstand voor slachtoffers is vaak gratis

De rechtsbijstand aan gedupeerden van de ramp is in veel gevallen kosteloos. De overheid heeft de volgende voorziening getroffen:

Kort durende rechtshulp (tot 3,5 uur)

Alle slachtoffers die rechtstreeks door de ramp getroffen zijn komen voor kosteloze rechtsbijstand gedurende drie en een half uur in aanmerking.

Lang durende rechtshulp (meer dan 3,5 uur)

Mensen die rechtstreeks door de ramp getroffen zijn en in het rampgebied woonachtig waren, komen bovendien voor kosteloze rechtsbijstand in aanmerking, ook als met die bijstand meer dan 3,5 uur is gemoeid.

Mensen die rechtstreeks door de ramp getroffen zijn en niet in het rampgebied woonden kunnen voor lang durende rechtsbijstand zonder kosten in aanmerking komen. De individuele situatie is daarvoor bepalend. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan hen die geconfronteerd zijn met het overlijden van een kind of partner, maar ook aan hen die ernstig letsel hebben opgelopen of zeer grote materiële schade hebben geleden.

Voorwaarde

Om voor deze gratis rechtshulp in aanmerking te komen, dienen gedupeerden gebruikt te maken van het door het Buro voor Rechtshulp en de advocatuur in Twente gezamenlijk verzorgde spreekuur. Meer informatie is verkrijgbaar bij het Buro voor Rechtshulp, bereikbaar onder telefoonnummer 053-4801919.


Praten helpt

Iedereen die even wil praten is welkom bij het Oecumenisch Citypastoraat, het aandachts- en informatiecentrum vanuit de Raad van Kerken. Vanuit dit centrum kan ook doorverwezen worden naar andere pastores.

De openingstijden van het centrum zijn:

Het Citypastoraat ligt naast de Jacobuskerk aan de Langestraat 51. Telefoon 053-4306190.


Autoschade

Er komen nog vragen binnen over de afwikkeling van schade aan auto’s. Als uw auto verzekerd was kunt u contact opnemen met uw assurantietussenpersoon of verzekeraar. Was uw auto niet verzekerd dan kunt u contact opnemen met BCE telefoonnummer 053-4815690.


Geen uitgifte van goederen bij Diekmanhal! Goederen worden uitsluitend thuisbezorgd!

Regelmatig melden zich nog mensen bij de Diekmanhal om zelf goederen af te halen. U wordt dringend verzocht dat niet meer te doen. Goederen, waarvoor een aanvraagformulier is ingevuld, worden thuis afgeleverd! Bij de Diekmanhal vindt dus geen uitgifte plaats! Mensen die nog geen aanvraagformulier hebben ingevuld kunnen zich melden bij het IAC.

Kledinguitgifte

De laatste uitgifte van kleding was op vrijdag 16 juni in de Deppenbroekhal.


Ontevreden over tijdelijke huisvesting?

Als u ontevreden bent over uw tijdelijke huisvesting kunt u dit melden bij de woningcorporaties of via het IAC. De corporaties hebben hiervoor gezamenlijk een administratie opgezet. Het maakt dus niet uit bij welke corporatie u zich meldt. Iedere melding wordt apart bekeken. U dient zich te realiseren dat niet direct een nieuwe woonruimte beschikbaar is.


Belangrijke adressen en telefoonnummers