Bewoners Nieuwsbrief

Vierendertigste uitgave dinsdag 26 december 2000


Beste bewoners,

Voor u ligt BewonersNieuwsBrief 34, de laatste uitgave van dit jaar. In het komende jaar verschijnt de BewonersNieuwsBrief iedere twee weken. Met de verspreiding van het eerste nummer wordt op 9 januari begonnen.
Inmiddels heeft het IAC een plaats gevonden op internet. www.iac.enschede.nl  biedt u voortaan de meest recente BewonersNieuwsBrieven en een overzicht van de meest gestelde vragen en de antwoorden die daar bij horen. Dit kan prettig zijn voor mensen die ver weg wonen, familie hebben in Enschede en op de hoogte willen blijven van de hulp- en dienstverlening die door het IAC wordt geboden. Vanaf eind januari 2001 wordt deze website uitgebreid met een digitaal loket. Mensen die dat willen kunnen zich dan langs deze weg als gedupeerde laten registreren. In de loop van de tijd wordt deze digitale dienstverlening verder uitgebreid.

De medewerkers van het IAC wensen u een rustige jaarwisseling en een zinvol 2001. Ook in het nieuwe jaar staan wij weer voor u klaar.

Mochten er mensen zijn die een bijdrage willen leveren aan de BewonersNieuwsBrief, dan kunnen ze deze sturen naar de afdeling voorlichting van het IAC; p/a DMO, postbus 186, 7500 AD Enschede. 
Of E-mailen: a.schukkink@enschede.nl    

Inhoudsopgave:

Eerder verschenen BewonersNieuwsBrieven kunt u afhalen bij het Servicecentrum Noord en bij het IAC aan het Molenplein. Dit geldt ook voor enkele Turkstalige BewonersNieuwsBrieven.

Bezorging BewonersNieuwsBrief
De BewonersNieuwsBrief wordt wekelijks verspreid door de Twentse Verspreidings Organisatie (TVO). Zij hanteren daarbij een lijst die in BewonersNieuwsBrief 12 geheel is afgedrukt. Mocht u klachten hebben over de bezorging, wilt u dan de TVO rechtstreeks bellen, tel. 4803032. Zij zijn op werkdagen te bereiken van 8.30 uur tot 17.30 uur. Van 12.30 uur tot 13.00 uur houden ze pauze.

Aan deze en aan de eerder verstrekte BewonersNieuwsBrief kunt u geen rechten ontlenen.


Informatie en Opvang

Informatie- en Advies Centrum (IAC) – Molenplein
U vindt het IAC aan het Molenplein 1. Hier kunt u met al uw vragen terecht. Natuurlijk kunt u er ook gewoon even binnenlopen voor een praatje of een luisterend oor. De medewerkers van het IAC helpen u graag.

Openingstijden IAC – Molenplein:

U kunt het IAC ook bellen. Het telefoonnummer is 0800-1100 (gratis). Bent u slecht ter been of heeft u niet de mogelijkheid naar het IAC te komen dan bezoekt het IAC u thuis. Voor een afspraak kunt u bellen met 0800-1100.

IAC via teletekst RTV Oost: 547
Nu ook nieuws, mededelingen, informatie en achtergronden via teletekst RTV Oost, pagina 547. De informatie kan dagelijks wisselen.

terug naar inhoud


Brief minister Borst

Aan de deelnemers aan het gezondheidsonderzoek vuurwerkramp Enschede
Of hun ouders of verzorgers.

Den Haag, december 2000

Geachte heer/mevrouw,

Een voor Enschede en voor ons bijzonder tragisch jaar loopt af. U heeft de vuurwerkramp van zaterdag 13 mei 2000 meegemaakt en daar nare gevolgen van ondergaan. De feestdagen en de overgang van oud naar nieuw staan voor de deur. Juist in deze periode kijken we vaak terug en komen de herinneringen weer bovendrijven.
De ramp heeft een zwaar stempel gedrukt op het afgelopen jaar. Het komende jaar staat hopelijk in het teken van rust en herstel. Voor velen zal dat een moeilijke opgave zijn. Vanuit de hulpverlening wordt alles in het werk gesteld om u daarbij te helpen en te ondersteunen. Dat was het doel in de afgelopen maanden en dat is het doel voor de komende jaren. Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport direct na de ramp besloten om een gezondheidsonderzoek uit te voeren.

U bent uitgenodigd om eind mei of begin juni deel te nemen aan het gezondheidsonderzoek op de vliegbasis Twenthe. Veel getroffenen hebben de voorlichtingsbijeenkomst op donderdag 20 juli in de Diekmanhal bijgewoond, waar de eerste resultaten van het gezondheidsonderzoek zijn gepresenteerd. Daarna is het onderzoeksmateriaal verder bewerkt. In het voorjaar van 2001 kunt u een rapportage verwachten over het materiaal dat is verkregen uit alle gegevens die in mei en juni 2000 zijn verzameld.
De antwoorden op de in het gezondheidsonderzoek gestelde vraag ‘Wat is u het meeste bijgebleven?’ zijn veelal ontroerend. Er wordt een apart boek uitgegeven, waarin deze antwoorden zijn opgenomen. Te zijner tijd ontvangt u een exemplaar van dit boek.

Met het gezondheidsonderzoek gaan we de komende jaren door. Begin volgend jaar worden u en andere getroffenen hierover uitgebreid geïnformeerd. Voor de deelstudies, die anderhalf en drie à vier jaar na de ramp worden uitgevoerd, vragen wij uw medewerking.
Wellicht gaat het inmiddels beter met u, maar dat is ook een belangrijk gegeven voor het onderzoek. De vervolgonderzoeken hebben een praktisch en maatschappelijk doel. Met de resultaten in de hand kunnen huisartsen, het Informatie- en Adviescentrum, Mediant en alle andere hulpverleningsinstanties hun diensten goed afstemmen op uw vragen, zorgen of klachten. Op die manier kan het onderzoek u en andere getroffenen hopelijk helpen om de tragische ramp te verwerken.

Naast deze groepsgerichte onderzoeken, is er natuurlijk ook aandacht voor individuele zorg. Wellicht zoekt u steun bij uw huisarts, jeugdarts, bedrijfsarts of een instantie als het maatschappelijk werk, Mediant of Medisch Spectrum Twente. Beide soorten onderzoek, zowel groepsgericht als individueel, zijn bedoeld om u te helpen de draad weer op te pakken na de verschrikkingen van 13 mei en de periode daarna.

Inmiddels hebben mij signalen bereikt dat er getroffenen zijn die geen uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek hebben ontvangen, maar die hiervoor alsnog in aanmerking willen komen.
Voor deze groep mensen wordt binnenkort een oproep geplaatst in de nieuwsbrief van het Informatie- en Adviescentrum en in andere media. Als u op deze oproep reageert, ontvangt u
– nadat u bent geregistreerd – een korte vragenlijst. Daarna krijgt u een vaste plaats in het gezondheidsonderzoek dat de komende jaren wordt voortgezet.

De vuurwerkramp heeft diepe sporen nagelaten in uw leven en dat van andere getroffenen.
Ik wens u en uw dierbaren veel sterkte bij de afsluiting van dit ingrijpende jaar. Het ministerie van VWS probeert u zo goed mogelijk te helpen om het bestaan weer op te pakken. Ook in 2001 kunt u op ons rekenen.

Met vriendelijke groet,

de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

dr. E. Borst-Eilers

terug naar inhoud


Brief minister Borst in het Turks

Sağlık, Sosyal Yardım ve Spror Bakanlığı

Enschede havai fişek felaketi sağlık araştırmasına katılanlara, ya da sözkonusu kazazedelerin anne babasına veya bakıcılarına

   
Lahey, Aralık 2000

Sayın beyefendi/hanımefendi,

Enschede ve bizler için trajik olan bir yılı geride bırakıyoruz. 13 Mayıs 2000 tarihinde meydana gelen havai fişek felaketini yaşadınız ve hâlâ bunun üzücü sonuçlarıyla yüzyüzesiniz. Bu arada bayram yaklaşıyor ve yeni yıla girmek üzereyiz. Tam da bu anlarda genellikle geçmiş günleri düşünür ve anılarımız su yüzüne çıkar.
Geçen yıla felaket damgasını vurdu. Umarız gelecek yıla sukünet ve düzelmeler egemen olur. Birçok kişi için bu zor olacak. Yardım kuruluşları, bu hususta size yardımda bulunmak ve desteklemek için ellerinden geleni yapacaktır. Geçtiğimiz ayların hedefi buydu, ve gelecek yılların hedefi bu olmaya devam edecek. Onun için Sağlık, Sosyal Yardım ve Spor Bakanlığı, felaketten hemen sonra sağlık araştırması yapma kararı almıştı.

Mayısın sonlarında veya haziranın başlarında Twente Havaüssü'nde yapılan sağlık araştırmasına davet edildiniz. Birçok kişi, 20 Temmuz Perşembe günü De Diekmanhal'de düzenlenen ve sağlık araştırmasının ilk sonuçlarının sunulduğu toplantıya katıldı. Daha sonra araştırma materyali ayrıca derinleştirildi. 2001 yılı baharında, 2000 yılının Mayıs ve Haziran aylarında sağlanan verilere dayanılarak elde edilen materyale ilişkin geniş kapsamlı bir rapor alacaksınız.
Sağlık araştırmasında " üzerinizde en derin izler bırakan şey neydi?" sorusuna verilen cevaplar, insanı derinden sarsmaktadır. Bu cevapların içinde yer aldığı bir kitap ayrıca yayınlanacaktır. Zamanı geldiğinde bu kitabın bir nüshası elinize geçecek.

Sağlık araştırmasını önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Gelecek yılın başlarında size ve diğer kazazedelere geniş olarak bilgi verilecektir. Felaketten bir buçuk ve üç ya da dört yıl sonra yürütülecek ek araştırmalar için yardımcı olmanızı rica ederiz.
Belki de şu an durumuz iyidir, ama bu da araştırma için önemlidir. Daha sonraki araştırmaların pratik ve toplumsal bir hedefi var. Bu sonuçların yardımıyla ev doktorları, het Informatie- en Adviecentrum [Enformasyon ve Danışma Merkezi], Mediant ve diğer tüm yardım kuruluşları, soru, şikâyet ve bakım için gerekli olanları daha iyi uyarlayabilir. Umarız araştırma bu biçimiyle kazazedelerin trajik felaketi geride bırakmasına katkıda bulunur.

Gruplara yönelik bu araştırmanın yanısıra kişisel hususlara da tabiiatıyla önem verilecektir. Belki de ev doktoru, gençlik doktoru, işletme doktoru veya sosyal görevli yardımı, Mediant ya da Medisch Spectrum Twente gibi kuruluşlardan destek istiyorsunuz. Her iki tür araştırmanın hedefi, hem gruba yönelik hem de kişisel, 13 Mayıs kâbusu ve daha sonra vukuu bulan korkunç olaylardan sonra yeniden hayata başlamanız için size yardım etmektir.
Bu arada, araştırmaya katılmak için davet edilmemiş ama araştırmaya katılmak isteyen kazazedelerin olduğu duyumlarını aldım. Bu gruba yönelik olarak Informatie- en Adviescentrum duyurusunda ve diğer medyada bir çağrı yayınlanacaktır. Bu çağrıya olumlu yanıt vermeniz halinde, kısa bir soru listesi alacaksınız - kaydınız yapıldıktan sonra -. Bundan sonra gelecek yıllarda sürdürülecek sağlık araştırmasında daimi olarak yer alacaksınız.

Havai fişek felaketi, gerek sizin gerekse de diğer kazazedelerin yaşamında derin izler bıraktı. Size ve candan sevdiğiniz yakınlarınıza bu yılı geride bırakırken başarılar dilerim. Sağlık, Sosyal Yardım ve Spor Bakanlığı yeniden eski yaşama dönmeniz için mümkün olduğu kadar elinden geleni yapmaya hazırdır. 2001 yılında da sizi unutmayacağımızdan emin olabilirsiniz.

 İçten selamlarımla,

 Sağlık, Sosyal Yardım ve Spor Bakanı

dr. E. Borst-Eilers

terug naar inhoud


De Opbouw op Enschede-FM

Op 27 en 31 december staat het radioprogramma geheel in het teken van de jaarwisseling. Voor veel mensen die de ramp hebben meegemaakt kan het afsteken van vuurwerk onaangename gevoelens oproepen. In het programma zijn deskundigen te gast die tips geven die kunnen helpen de confrontatie met vuurwerk draaglijk te houden.
Wekelijks zijn er uitzendingen via Enschede FM met informatie, gesprekken en actualiteiten over de nasleep van de ramp. Op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur (kabel 87.5; ether 105.1) met een herhaling op de zondagavond, zelfde tijdstip. Iedere week staat een thema centraal. Een deel van het programma is in het Turks en het Marokkaans.

terug naar inhoud


Ingekomen gedicht

Enschede 13 mei 2000-12-12

De wereld vredig, de zon aan de hemel
Een prachtige dag
Toerend door de Hollandse dreven
Op het gezicht een lach
Naar huis, naar Elly kinderen en
Kleinkinderen.
Naar de kring waar ik zoveel van hou.

Totdat de telefoon ging.
De wereld is voor mij toen even stil
Gaan staan, voordat ik de bus weer kon
Starten en verder gaan
Naar huis, zo snel het kan gaan
Naar huis. Geheel ontredderd en ontdaan
In Enschede aangekomen snel naar huis
Maar om alle straten afgesloten als een kluis
Grote hekken. M-ers uit het hele land
Mensen wat erg, wat een toestand
Je huis, je straat, de wijk waar we wonen
Afgegrendeld, niet door te komen
Dan besef je. Dit zijn geen dromen
Maar het grootste geluk dat is gebleven
Ongedeerd uit de puinhopen. De hele familie
Je dierbaren. Allen bij elkaar
Geluk bij een ongeluk, weer eens al te waar

(Martin)

terug naar inhoud


Bericht GIE

Bereikbaarheid van het Gereformeerd Informatie Centrum(GIE) tijdens de feestdagen.

"Zoals altijd zijn wij ook tijdens de feestdagen 24 uur per dag bereikbaar.
Tijdens de jaarwisseling is er vanaf zaterdag 31 december (oudejaarsdag) 18.00 uur, tot zondag 1 januari 14.00 uur (nieuwjaarsdag) een tweede
nummer beschikbaar waarmee u contact op kunt nemen. Wanneer ons normale nummer 053-4361409 in deze periode in gesprek is, kunt u bellen met het nummer 06-15204177. Wij hopen op deze manier optimaal bereikbaar te zijn."

terug naar inhoud


Tegemoetkoming voor bewoners buitenste ring

Er is voor de bewoners in de buitenste ring van het evacuatiegebied, een kostenvergoeding vastgesteld. De hoogte van de tegemoetkoming is 1500 gulden voor gezinnen, 1250 gulden voor echtparen / samenwonenden, 1000 gulden voor alleenstaanden en 400 gulden voor kamerhuurders, kostgangers, onderhuurders en bewoners van studentenhuizen.

De ‘Regeling kostenvergoeding buitenste ring’ geldt voor iedereen die ten tijde van de vuurwerkramp van 13 mei 2000 woonde in de buitenste ring van het evacuatiegebied en die zijn/haar woning minimaal één nacht heeft moeten verlaten. Bewoners in de buitenste ring die langer dan één nacht hun woning hebben moeten verlaten en daardoor onkosten hebben gehad die een hogere tegemoetkoming rechtvaardigen, moeten dit zelf aannemelijk maken. Zij kunnen dan een beroep doen op de hardheidsclausule van de regeling.

Globale begrenzing
Bij de regeling hoort een kaart waarop precies staat aangegeven welke woningen in de buitenste ring liggen. Het gaat om bijna 2.400 adressen die liggen tussen de binnenste ring en de buitenste ring van het evacuatiegebied.
De binnenste ring wordt begrensd door:
Deel Deurningerstraat, Kottendijk, Lyceumlaan, Deurningerstraat, Dr. J. van Damstraat, Dr. A.H.J. Coppesstraat, Spechtstraat, Buizerdstraat, Hulsmaatstraat, Voortsweg, Oldenzaalsestraat, Lasondersingel, Nic. Beetsstraat, De Genestetstraat, Lasonderstraat, Bosboom Toussaintstraat en Boddenkampsingel.
De buitenste ring van het evacuatiegebied wordt begrensd door:
Lijsterstraat, Voortmansweg, Oldenzaalsestraat, spoorlijn, Hengelosestraat, Roessinghbleekweg, Maatmanweg en Beethovenlaan.
De totale kosten van de regeling bedragen 3,5 miljoen gulden.

Uitvoering
De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) wordt belast met de uitvoering van de regeling voor de buitenste ring. De balies van het Informatie en AdviesCentrum zijn beschikbaar voor alle contacten, vragen, etc. De mensen die in aanmerking komen voor de regeling krijgen vanaf de derde week in januari 2001 een brief en een aanvraagformulier toegestuurd. Tot 1 maart kunnen de formulieren worden ingeleverd.

terug naar inhoud


Eindrapport commissie Van Lidth

Vorige week presenteert de Commissie Financiële Afwikkeling Vuurwerkramp, haar eindrapportage. Het eindrapport werd door de voorzitter van de Commissie, de heer J. van Lidth de Jeude, aangeboden aan burgemeester J. Mans van Enschede.
Burgemeester en Wethouders van Enschede hebben in juni besloten de Commissie Financiële Afwikkeling Vuurwerkramp in te stellen. Deze adviescommissie kreeg tot taak advies uit te brengen aan het College van B. en W. van Enschede over regelingen voor de tegemoetkoming in materiële schade van particulieren en ondernemers als gevolg van de vuurwerkramp van 13 mei 2000.

Regelingen:
De Commissie heeft in de afgelopen maanden de volgende regelingen ontworpen:

Daarnaast heeft de Commissie aan B. en W. diverse adviezen op het gebied van materiële schade uitgebracht.

Het Nationaal Rampen Fonds betaalt in hoofdzaak de regelingen voor particulieren. Het Rijk (via het ministerie van Economische Zaken) betaalt de regeling voor ondernemers.

Uitvoering regelingen:
De door de Commissie Van Lidth ontworpen regelingen worden in hoofdzaak uitgevoerd door de Stichting financiële hulpverlening vuurwerkramp. Betrokkenen kunnen zich melden bij het IAC.
Voor een tegemoetkoming in cascoschade hebben ongeveer 525 gedupeerden een aanvraag ingediend. Daarmee is de gehele groep van gedupeerden die hiervoor in aanmerking komt, bereikt. Een bedrag van ruim fl. 3,5 ton aan tegemoetkomingen is inmiddels uitgekeerd.
Voor de OBO-regeling zijn bijna 500 aanvragen binnengekomen. De aanvragers die op grond van deze regeling, voor een tegemoetkoming in aanmerking komen, hebben voor de Kerst een voorschot ontvangen.
Voor de regelingen cascoschade en OBO kunnen nog tot en met 31 december a.s. aanvragen worden ingediend.
Voor de Regeling inboedelschade zijn ruim 250 aanvragen binnengekomen. Deze regeling loopt nog door tot en met 28 februari 2001.

Samenstelling Commissie:
Leden van de Commissie Financiële Afwikkeling Vuurwerkramp zijn:

Waarnemend leden zijn:

Voorzitter van de Commissie is de heer J. van Lidth de Jeude, burgemeester van Deventer.

Met het aanbieden van haar eindrapportage aan B. en W. gaat de Commissie Van Lidth over in een ‘stand by’-stand. De commissie blijft ook in 2001 voor het gemeentebestuur beschikbaar om adviezen uit te brengen en eventueel aanvullende regelingen op het gebied van materiële schade te ontwikkelen.

terug naar inhoud


Bericht Commissie Oosting

De Commissie onderzoek vuurwerkramp, onder leiding van voorzitter Oosting, is bezig met het schrijven van haar eindrapport, dat in februari 2001 zal verschijnen.
Inmiddels heeft de commissie veel informatie verzameld. Die informatie bevindt zich in documenten waar meer dan 200 mensen voor zijn geïnterviewd.
Bovendien hebben veel getroffenen en zelfs mensen die niet rechtstreeks door de ramp zijn getroffen, een bijdrage geleverd aan het onderzoek. Door te bellen, te mailen, langs te gaan bij de Enschedese locatie, een brief te sturen of de enquête in te vullen. Meer dan 2000 reacties heeft de commissie op deze manier verzameld. Ieders bijdrage -over de toedracht van de ramp, over de rampbestrijding en de hulpverlening na de ramp- betrekt de commissie bij haar onderzoek.

Dat de commissie inmiddels werkt aan de voorbereiding van haar eindrapport, hoeft u niet te beletten contact op te nemen. Hieronder staat het adres en telefoonnummer waarop u de commissie kunt bereiken. Zolang het onderzoek gaande is, kan de commissie datgene wat u weet of vindt hierbij betrekken. Aarzel dus niet.

Wat de commissie niet kan, is zelf praktische hulp bieden. De commissie is een onderzoekcommissie. Mensen die hulp vragen, zal de commissie moeten doorverwijzen naar bijvoorbeeld het IAC, de Ombudsman van het IAC of een andere instantie.
Zodra het eindrapport van de commissie voltooid is, wordt in Enschede een bijeenkomst belegd waar getroffenen een toelichting krijgen op het onderzoek van de leden van de commissie. U kunt daarover in de loop van het nieuwe jaar nadere informatie verwachten. De datum en plaats van deze bijeenkomst zal via advertenties in Dagblad de Twentsche Coutant Tubantia aan u bekend worden gemaakt.

Commissie onderzoek vuurwerkramp
Stationsplein 11
7511 JD Enschede
tel: 053 480 57 88
fax: 053 480 57 89
www.co-vuurwerkramp.nl 

terug naar inhoud


Ideeën voor de wederopbouw

Voor de wederopbouw van het rampgebied wordt de komende maanden een stedenbouwkundig plan gemaakt. Daarin staan -letterlijk- de hoofdlijnen voor het gebied: wat voor sfeer krijgt de wijk, waar komen woningen, waar is ruimte voor bedrijvigheid en winkels? Hoe zit het met de wegenstructuur, de ruimte voor recreatie, groen en voorzieningen zoals scholen, speelplaatsen en verenigingsgebouwen?

Al sinds enkele weken staan overal in de stad id-bussen, waarin iedereen zijn of haar idee, mening of suggestie voor de wederopbouw van gebied kan doen. Ook kunnen geïnteresseerden via de e-mail hun reactie geven. We zijn blij met de vele tientallen reacties die we tot nu toe hebben gekregen en willen de mensen die al een idee hebben aangedragen hartelijk bedanken voor hun inbreng, enthousiasme en zeker ook voor hun goede suggesties.
De opbrengst is zeer gevarieerd, sommige mensen geven volledige schetsen van woningen of een deel van de wijk, anderen hebben het over bepaalde winkels en voorzieningen die men graag wil (terug)zien en weer anderen willen graag dat zoveel mogelijk panden, die nog redelijk in tact zijn, behouden blijven.

De id-bussen blijven nog tot eind januari op meer dan 30 plaatsen in de stad staan (bibliotheken, postkantoren, stadsdeelcentra, stadhuis, etc.). Ook kunt u via de website www.roombeek-west.enschede.nl  uw mening blijven geven en informatie krijgen.

In januari en februari zijn er veel andere activiteiten om alle betrokkenen en geïnteresseerden te laten meedenken over de wederopbouw. Er komen bijeenkomsten voor verschillende groepen bewoners, waar u in aanwezigheid van de stedenbouwkundige, Pi de Bruijn, kunt meepraten over de toekomst van het gebied; kinderen op verschillende basisscholen gaan hun eigen droomwijk bouwen en ook jongeren gaan op hun eigen manier aan de slag; verder is er bijvoorbeeld speciale aandacht voor ondernemers en kunstenaars uit het gebied. Al deze activiteiten en gesprekken leveren informatie en gegevens op voor de herbouw en ontwikkeling van de wijk.

Voor informatie en vragen over de wederopbouw kunt u contact opnemen met het projectbureau voor de wederopbouw van de gemeente Enschede, 053 481 5243. In de week tussen kerst en nieuwjaar is het projectbureau voor de wederopbouw overigens niet bereikbaar.

terug naar inhoud


Belangrijke adressen en telefoonnummers

Informatie en Adviescentrum Molenplein Molenplein 1
Algemeen informatienummer  0800 1100 (dag en nacht bereikbaar)

Commissie Oosting 053 4805788
Stationsplein 11
spreekuren op di, wo en do van 10.00 uur tot 14.00 uur
www.co-vuurwerkramp.nl
Amicon Zorgverzekeraar 053 485 39 40 (dag en nacht bereikbaar)
Gezondheidsvragen 0800-1100
GGD Twente
Kamer van Koophandel 0800 0235328
(Bedrijvenloket 8.30-17.00 uur)
Politie (meldkamer) 053 455 55 55
Service Centrum Noord Zaanstraat 12
Peuterspeelzaal de Speeldoos 4350151
Deppenbroekstraat 5
Peuterspeelzaal Dikkertje Dap 4351638
Ijstraat 4
Montesori peutergroep 4306486
Blijdensteinlaan 15
BCE-verzekeraars 0182-630983 / fax 0182-631226
Turkse Vrouwen Telefoon 0800 0240027
(voor iedereen bereikbaar)
SOS Telefonische Hulpdienst 0800-0240026
Slachtofferhulp Twente 053 4555555 (074-2429115 / 0546-829217)
Ouderentelefoon 074 250 43 43
Kinder- en jongerentelefoon 0800 0432
Jeugdzorg Perspectief 053 4312146
Stg Maatsch. Dienstverlening 053 4353353
Bureau voor rechtshulp 053 4801919
Stichting Enschede Aannemers 053 4319466
Letselschade informatie 0900 6643825
Vereniging Eigen Huis 033 4507750
Stichting Stedelijk Wonen 053 4343565
Belangenver. Slachtoffers Vuurwerkramp 053 4351638 / Fax. 053 - 431 94 31
Gereformeerd Info Centrum 053 4361409
Oecumenisch Citypastoraat 053 4306190
Leger des Heils 053 4775972
Mediant Nazorg Vuurwerkramp 053 4829982
Stationsplein 3, 1e etage
Vereniging gedupeerde ondernemers 053 4849849 
(vragen naar Raoul van Dongen)
Hengelosestraat 585
Ombudsman IAC, secretariaat 053 4818181
op ma en wo tussen 9.00 en 12.00 uur
Molenplein 1, 7511 EN Enschede

terug naar inhoud


OVERZICHT VORIGE BEWONERS NIEUWSBRIEVEN

terug naar inhoud


COLOFON
Uitgave van: Informatie- en Advies Centrum (IAC)
Redactie: Publieksvoorlichting
Telefoon: 053-4845137
Fax: 053-4845084
Email: a.schukkink@enschede.nl