Bewoners Nieuwsbrief

Tweeëndertigste uitgave dinsdag 12 december 2000


Beste bewoner,
De taxaties voor de Onroerend Zaak Belasting staan weer voor de deur. En stel dat er nog schade is aan woning of bedrijfspand, wat zijn dan de gevolgen? Deze week in de BewonersNieuwsBrief veel informatie over dit thema.
Deze week geen Turkstalige informatie. Volgende week een uitgebreid bericht over alle financiële regelingen.
Zoals u in de krant hebt kunnen lezen gaat de fakkeloptocht niet door. Helaas konden organisatoren en bewoners het niet eens worden over de route. De verkoop van de fakkels gaat wel door. Donderdag 14 december start de verkoop op de Oude Markt. De fakkels kosten een tientje per stuk. De opbrengst komt volledig ten goede aan de Stichting 13 mei. Deze stichting heeft al meer activiteiten ontplooid om geld bij elkaar te krijgen voor een jeugdhonk dat in de getroffen wijk moet verrijzen.

Mochten er mensen zijn die een bijdrage willen leveren aan de BewonersNieuwsBrief, dan kunnen ze deze sturen naar de afdeling voorlichting van het IAC; p/a DMO, postbus 186, 7500 AD Enschede. 
Of E-mailen: a.schukkink@enschede.nl    

Inhoudsopgave:

Eerder verschenen BewonersNieuwsBrieven kunt u afhalen bij het Servicecentrum Noord en bij het IAC aan het Molenplein. Dit geldt ook voor enkele Turkstalige BewonersNieuwsBrieven.

Bezorging BewonersNieuwsBrief
De BewonersNieuwsBrief wordt wekelijks verspreid door de Twentse Verspreidings Organisatie (TVO). Zij hanteren daarbij een lijst die in BewonersNieuwsBrief 12 geheel is afgedrukt. Mocht u klachten hebben over de bezorging, wilt u dan de TVO rechtstreeks bellen, tel. 4803032. Zij zijn op werkdagen te bereiken van 8.30 uur tot 17.30 uur. Van 12.30 uur tot 13.00 uur houden ze pauze.

Aan deze en aan de eerder verstrekte BewonersNieuwsBrief kunt u geen rechten ontlenen.


Informatie en Opvang

Informatie- en Advies Centrum (IAC) – Molenplein
U vindt het IAC aan het Molenplein 1. Hier kunt u met al uw vragen terecht. Natuurlijk kunt u er ook gewoon even binnenlopen voor een praatje of een luisterend oor. De medewerkers van het IAC helpen u graag.

Openingstijden IAC – Molenplein:

U kunt het IAC ook bellen. Het telefoonnummer is 0800-1100 (gratis). Bent u slecht ter been of heeft u niet de mogelijkheid naar het IAC te komen dan bezoekt het IAC u thuis. Voor een afspraak kunt u bellen met 0800-1100.

IAC via teletekst RTV Oost: 547
Nu ook nieuws, mededelingen, informatie en achtergronden via teletekst RTV Oost, pagina 547. De informatie kan dagelijks wisselen.

terug naar inhoud


Uitgifte luchtfoto

Er zijn veel vragen bij het IAC binnen gekomen over de luchtfoto die van het rampgebied is gemaakt door de Politie Luchtvaartdienst op de ochtend van 14 mei. Het IAC stelt de foto (formaat 40 x 60 cm) gratis beschikbaar aan geïnteresseerden. Per huishouden / per adres, word 1 foto beschikbaar gesteld. Met de ingevulde onderstaande bon uit de gedrukte versie van de BewonersNieuwsbrief kunt u terecht bij het IAC aan het Molenplein. Knip die uit en vul hem in! Een kopie van de bon wordt niet geaccepteerd. Mocht u de BewonersNieuwsBrief onbeschadigd willen bewaren, dan neemt u bij het IAC een nieuw exemplaar mee. Tegelijk met de luchtfoto krijgt u de nieuwe folder van het IAC.

terug naar inhoud


Taxaties OZB:
ALLE SCHADE NOG NIET HERSTELT?

De gemeente Enschede heeft bijna alle panden in Enschede getaxeerd voor de Wet Waardering Onroerende Zaken naar de feitelijke situatie op 1 januari 2001.
Voor een juiste waardevaststelling is het van belang om te weten welke schade nog niet of niet helemaal hersteld is. Met het bedrag van de nog niet herstelde schade zal namelijk rekening worden gehouden bij het vaststellen van de waarde van uw woning of bedrijfspand.

Rechtstreeks benaderd
Ruim 3.500 personen worden rechtstreeks benaderd. Zij ontvangen deze week een brief en een inlichtingenformulier, met het verzoek dit formulier in te vullen en terug te sturen.
Maar de gemeente Enschede gaat er van uit dat er vast meer mensen zijn waarvan onroerend goed in het gebied ligt waar door de vuurwerkramp schade is geweest.

Als u schade heeft aan uw onroerend goed (bijv. woning of bedrijfspand) als gevolg van de vuurwerkramp en die schade is niet of niet helemaal hersteld, dan kunt u bij het Informatie Advies Centrum (IAC) terecht voor het afhalen van een inlichtingen-formulier. Nadat u dit formulier volledig ingevuld hebt, kunt u het inleveren bij het IAC.
Als het formulier uiterlijk 7 januari 2001 binnen is, dan kan de gemeente Enschede deze informatie nog verwerken, voordat u eind februari de waardebeschikking ontvangt.

terug naar inhoud


Meest gestelde vragen over waardebepaling en schade

De 11 meest gestelde vragen over de schade voor de waardebepaling Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) 2001 en de antwoorden hebben we hier voor u op een rijtje gezet.

 1. Wat wordt verstaan onder schade voor de Wet WOZ?
  Schade is de schade die direct te maken heeft met de onroerende zaak. Het gaat dus niet om inboedelschade of gevolgschade (zoals kosten voor overnachting in een hotel). De verzekeraar heeft in het expertiserapport vaak een verschil gemaakt tussen inboedelschade (telt niet mee) en opstalschade (telt wel mee, behalve het onderdeel gevolgschade).
 2. Ik heb wel schade, maar weet de hoogte van de schade nog steeds niet. Wat kan ik doen?
  Als u nog niet weet wat de schade is kan hiermee bij de waardebepaling niet vooraf rekening worden gehouden. U kunt dan na ontvangst van de waardebeschikking (eind februari 2001) een bezwaarschrift indienen. Als u ook dan nog niet weet hoeveel de schade is, kunt u dit in het bezwaarschrift meedelen en om uitstel van motivering vragen, totdat u weet hoe hoog de schade is.
 3. Waarom is de datum 1 januari 2001 zo belangrijk?
  De Wet WOZ bepaalt, dat de feitelijke situatie op 1 januari van een jaar bepalend is voor de waardebepaling. Daarom is het van belang te weten hoeveel schade op dat moment nog niet hersteld is.
 4. Wanneer krijg ik bericht van de WOZ waarde?
  Met dagtekening 28 februari 2001 krijgt u bericht van de vastgestelde WOZ-waarde. U krijgt dan een waardebeschikking toegezonden.
 5. Kan ik dan nog bezwaar indienen?
  U kunt bezwaar indienen binnen zes weken na dagtekening van de waardebeschikking. Ook als u vooraf de schade heeft opgegeven, maar u vindt dat de waarde dan nog te hoog is, kunt u bezwaar maken.
 6. Komt er nog een taxateur om de waarde te taxeren?
  Er komt naar aanleiding van het ingezonden formulier geen taxateur om de waarde opnieuw te taxeren. Als de opgegeven schade ook blijkt uit het expertiserapport, zal de schade die nog niet hersteld is in mindering worden gebracht op de getaxeerde waarde. Wel bestaat de mogelijkheid dat onderzoek wordt gedaan naar de juistheid van de door u opgegeven schade, die nog niet is hersteld.
 7. De schade is nog niet helemaal hersteld, welke schade kan ik opgeven?
  Het bedrag van de schade, die nog niet hersteld is op 1 januari 2001, kunt u opgeven. Als u niet precies weet welk bedrag dat is, kunt u dit meedelen. U kunt ook de waardebeschikking afwachten (u ontvangt de waardebeschikking met dagtekening 28 februari 2001) om dan bezwaar te maken. Als u dan ook niet weet hoeveel de schade is die op 1 januari 2001 nog niet hersteld was, kunt u het bezwaarschrift motiveren op het moment dat u het wel weet.
 8. Als de schade nog niet hersteld is op 1 januari 2001, moet ik dan wel de onroerende-zaakbelastingen betalen?
  Ja, de beslissing dat gehele of gedeeltelijke kwijtschelding mogelijk was als gevolg van schade door de ramp, gold alleen voor het jaar 2000. Vanaf 2001 moet u weer betalen over de vastgestelde waarde.
 9. Hoe kan ik zien of bij de taxatie rekening gehouden is met de schade?
  Als u de waardebeschikking heeft ontvangen, kunt u een taxatieverslag opvragen. Hieruit moet blijken of er rekening is gehouden met de op 1 januari 2001 aanwezige schade.
 10. De waarde geldt voor de jaren 2001 tot en met 2004. Geldt dat ook als er rekening is gehouden met een waardeverlaging door de schade?
  Er geldt een algemene regeling voor waardewijzigingen na 2001. Dit is in de Wet WOZ geregeld. Een wijziging aan het pand na 1 januari 2001, die invloed heeft op de waarde, moet minimaal 5% van de vastgestelde waarde zijn met een minimum van f 25.000,--. Is de schade op 1 januari minder dan f 25.000,-- , dan zal het herstellen van deze schade na 1 januari 2001 geen invloed op de eenmaal vastgestelde waarde hebben. Dit is alleen anders, als er ook andere wijzigingen (bijvoorbeeld door een bouwvergunning) plaatsvinden, waardoor de totale waardewijziging meer dan f 25.000,-- gaat worden.

   

 11. Wie mogen er een inlichtingenformulier inleveren?
  Iedereen die schade aan het pand heeft als gevolg van de ramp, kan een formulier ophalen of aanvragen bij het Informatie en Adviescentrum aan het Molenplein. Het telefoonnummer is 0800 - 1100.

Heeft u nog vragen?
Dan kunt u hiervoor terecht bij het Informatie en Adviescentrum aan het Molenplein.

terug naar inhoud


Muzikaal kerstcadeau van de KRO en Net8

Ruim een half jaar na de dertiende mei, is het goed te weten dat de betrokken van de ramp niet worden vergeten. De KRO organiseert op 15 december een speciaal kerstconcert in de Jacobuskerk te Enschede. Diverse solisten zullen onder begeleiding van het Atheneum orkest verschillende kerstliederen voor Enschede laten klinken. De KRO zal dit concert op kerstavond uitzenden. Net8, de commerciële zender van Twente steunt dit initiatief van harte en wil dit extra speciaal maken voor de Twentenaren. Daarom kunnen alle huishoudens in Twente, die zijn afgestemd op Net8 (Essent: kanaal 10, frequentie 210.25 Mhz Cogas: kanaal 54++, frequentie 740.00 Mhz), dit concert al op de dag zelf bewonderen. Net8 zendt dit namelijk op 15 December tussen 20:00 en 22:00 live en in zijn geheel uit.

terug naar inhoud


Ingekomen gedicht

Het lijkt erop alsof onderstaand gedicht een pleidooi is voor het behoud van zoveel mogelijk kenmerkende eigenschappen van de wijk die door de vuurwerkramp is verwoest. Een signaal voor de stedenbouwkundigen?

Voor de Merelstraat,

Ik heb er één jaar gewoond
in Roombeek
in de Merelstraat 30,

Ik ben in één jaar
van Enschede gaan houden
van Roombeek
van Merelstraat 30:

van de jongeren die
op zondagavond
op ons stoepje bij de voordeur
een sigaretje zaten te roken,

van de buurjongen naast ons
die voor het open raam
met heldere stem
de nummers meezong van
ik weet niet meer zo goed welke popgroep.

Ik ben in één jaar
Van Enschede gaan houden
Van Roombeek
Van Merelstraat 30:

van de vrouwen die op
het veldje aan de Damstraat
bij elkaar
stonden te praten
terwijl hun honden blaften,

van de Grolschfabriek
met zijn geuren van gist en hop
van de Nieuwe Weme en de buurtwinkels
die verspreid lagen tussen de huizen
voor vlees, vis, kaas, bloemen, brood en een warme trui.

Ik ben in één jaar
Van Enschede gaan houden
Van Roombeek
Van Merelstraat 30:

van de textielfabrieken
waar niemand woonde
van de schoorsteenpijpen
die we
(altijd zonder rook)
vanuit onze ramen hemelshoog
zagen staan,

laat er nog maar staan
zodat de honden er tegenaan mogen plassen,
laat er nog maar staan
zodat de vrouwen er met elkaar kunnen praten,
laat er nog maar staan
zodat de jongeren daar wat kunnen roken.

Laat er nog maar staan
waar de stem van mijn buurjongen ieder jaar terugkomt
en zingt over heet verdriet van 13 mei:

een stem
zo helder als ongebroken glas

een stem
zo licht als witte opstijgende rook,

en wanneer hij een man is

is het een stem
warm van het bier, warm van alle kleuren uit de wijk
een stem
zo mooi als Roombeek,
een stem
zo mooi als Roombeek.

Thea Messemaker,
(een half jaar na de ramp)

terug naar inhoud


Schilderen en tekenen voor volwassenen

Voor de kinderen van het rampgebied wordt veel gedaan op de scholen. Zij praten en schilderen en tekenen samen. Voor de ouders van die kinderen en ook andere volwassenen is er nu ook een mogelijkheid om met kleur, beeld en vorm iets te doen om de beelden van de ramp en de eigen ervaringen te verwerken.
Voorlopig is daartoe de gelegenheid op elke vrijdag van 13.00 tot 16.30 uur de gelegenheid in het Rijksmuseum Twenthe. De start is op de eerste vrijdag in het nieuwe jaar: 5 januari om precies te zijn.

terug naar inhoud


Ongeveer 250 aanvragers OBO-regeling ontvangen vóór Kerst voorschot

De Stichting financiële hulpverlening vuurwerkramp heeft besloten om ongeveer 250 gedupeerden die tot nu toe een aanvraag voor een tegemoetkoming Onkosten Buitengewone Omstandigheden (OBO) hebben ingediend, voor de Kerstdagen een voorschot uit te keren. Dit voorschot bedraagt 50% van de naar verwachting uit te keren tegemoetkoming.

Via de normale behandeling van de aanvragen voor de OBO-regeling zouden de aanvragers niet voor de feestdagen een tegemoetkoming op grond van deze regeling ontvangen, maar pas begin volgend jaar. Om de gedupeerden rond de feestdagen financieel tegemoet te komen, heeft de Stichting besloten voorschotten uit te keren. De voorschotten worden theoretisch berekend, omdat er niet voldoende tijd is om alle aanvragen nauwkeurig te controleren. Van de theoretische berekening wordt de helft als voorschot uitgekeerd. Dit voorschot wordt verrekend met de definitieve berekening en uitbetaling.
De gedupeerden ontvangen half december schriftelijk bericht over de hoogte van het voorschot en de wijze waarop dit is berekend. Uiterlijk 23 december zijn de voorschotten op de bankrekeningen bijgeschreven.
Begin december waren ruim 450 aanvragen voor de OBO-regeling binnengekomen. Van de 200 aanvragers die geen voorschot ontvangen, is bij de eerste beoordeling gebleken dat zij al via de oude Regelingen I en II de tegemoetkomingen hebben gekregen waarop zij aanspraak kunnen maken.

Uitbetalingen cascoschade
Van de ruim 500 gedupeerden die een aanvraag voor een tegemoetkoming in schade van auto of motor (cascoschaderegeling) hebben ingediend, hebben inmiddels 200 bericht over de uitkering gekregen. Zij ontvangen hun uitkering ook voor de Kerstdagen. Daarvoor is inmiddels een bedrag van bijna fl. 3 ton uitbetaald. De overigen zullen voor de Kerstdagen in ieder geval bericht ontvangen.
Zowel voor de cascoschaderegeling als voor de OBO-regeling kunnen nieuwe aanvragen nog tot en met 31 december aanstaande worden ingediend. Aanvragen die daarna binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.

terug naar inhoud


‘Hart onder de riem’

"Wat er gebeurt is op die zaterdag in mei, dat mogen we nooit vergeten. Vele maanden heb ik lopen denken hoe ik mijn belangstelling en medeleven kon tonen. Ik weet hoe belangrijk het is om te weten dat anderen aan je denken. In de vorm van een knuffel, een gesprekje, een kaartje of zo maar een telefoontje.

Wat er gebeurd is, dat is erg. We mogen niet vergeten. Nooit. Vooral deze maand zal het extra moeilijk zijn. Daarom wil ik laten merken dat jullie er niet alleen voor staan. Veel mensen denken aan jullie en leven mee. Want wat er gebeurd is, dat is erg. Heel veel sterkte gewenst".

(Annemieke, telefoonnummer bij de redactie bekend).

terug naar inhoud


‘De opbouw’ op Enschede-FM

In de uitzending van 13 december (met een herhaling op 17 december) staat de situatie van leerlingen op basisscholen centraal. Onder anderen een jeugdverpleegkundige vertelt hoe basisschoolleerlingen hun ervaringen met de ramp verwerken en wat school en ouders daarbij kunnen betekenen.
Op 20 december (met een herhaling op 24 december) komen medewerkers van het Informatie en AdviesCentrum vertellen over hun werk. Het gaat dan met name over de telefonische hulpverlening. Wie nemen de telefoon op als u 0800 – 1100 indrukt? Welke vragen worden er veel gesteld? En wat gebeurt er verder?
Wekelijks zijn er uitzendingen via Enschede FM met informatie, gesprekken en actualiteiten over de nasleep van de ramp. Op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur (kabel 87.5; ether 105.1) met een herhaling op de zondagavond, zelfde tijdstip. Iedere week staat een thema centraal. Een deel van het programma is in het Turks en het Marokkaans.


Kolenbunker Bamshoeve neergehaald vanwege instortingsgevaar

Op dinsdag 12 december wordt begonnen met de sloop van de kolenbunker op het Bamshoevecomplex. De kolenbunker wordt gesloopt omdat uit een bouwkundige inspectie is gebleken dat er een acuut instortingsgevaar dreigt doordat de stabiliserende elementen, die het gebouw overeind moeten houden, ontbreken.
De gemeente en de voormalige eigenaar hebben ingestemd met deze sloop.
Bij de sloopwerkzaamheden wordt zeer voorzichtig te werk gegaan. Door de ‘valrichting’ van de kolenbunker bestaat de kans dat de omliggende gebouwen worden beschadigd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Pongers. Het Explosieven Opruimingscommando van de Koninklijke Landmacht is aanwezig voor het geval er vuurwerk wordt aangetroffen. De werkzaamheden moeten uiterlijk in december zijn afgerond.
De kolenbunker is één van de gebouwen in het rampgebied die ingenieursbureau Bartels in opdracht van de gemeente heeft onderzocht of deze tegen redelijke restauratiekosten nog te behouden zijn. De andere bouwkundige objecten zijn het balenmagazijn en de galerij op de Bamshoeve en de watertorens van Rozendaal en Cord Finish. De bouwkundige rapporten van deze gebouwen volgen in de komende weken.

terug naar inhoud


Belangrijke adressen en telefoonnummers

Informatie en Adviescentrum Molenplein Molenplein 1
Algemeen informatienummer  0800 1100 (dag en nacht bereikbaar)

Commissie Oosting 053 4805788
Stationsplein 11
spreekuren op di, wo en do van 10.00 uur tot 14.00 uur
www.co-vuurwerkramp.nl
Amicon Zorgverzekeraar 053 485 39 40 (dag en nacht bereikbaar)
Gezondheidsvragen 0800-1100
GGD Twente
Kamer van Koophandel 0800 0235328
(Bedrijvenloket 8.30-17.00 uur)
Politie (meldkamer) 053 455 55 55
Service Centrum Noord Zaanstraat 12
Peuterspeelzaal de Speeldoos 4350151
Deppenbroekstraat 5
Peuterspeelzaal Dikkertje Dap 4351638
Ijstraat 4
Montesori peutergroep 4306486
Blijdensteinlaan 15
BCE-verzekeraars 0182-630983 / fax 0182-631226
Turkse Vrouwen Telefoon 0800 0240027
(voor iedereen bereikbaar)
SOS Telefonische Hulpdienst 0800-0240026
Slachtofferhulp Twente 053 4555555 (074-2429115 / 0546-829217)
Ouderentelefoon 074 250 43 43
Kinder- en jongerentelefoon 0800 0432
Jeugdzorg Perspectief 053 4312146
Stg Maatsch. Dienstverlening 053 4353353
Bureau voor rechtshulp 053 4801919
Stichting Enschede Aannemers 053 4319466
Letselschade informatie 0900 6643825
Vereniging Eigen Huis 033 4507750
Stichting Stedelijk Wonen 053 4343565
Belangenver. Slachtoffers Vuurwerkramp 053 4351638 / Fax. 053 - 431 94 31
Gereformeerd Info Centrum 053 4361409
Oecumenisch Citypastoraat 053 4306190
Leger des Heils 053 4775972
Mediant Nazorg Vuurwerkramp 053 4829982
Stationsplein 3, 1e etage
Vereniging gedupeerde ondernemers 053 4849849 
(vragen naar Raoul van Dongen)
Hengelosestraat 585
Ombudsman IAC, secretariaat 053 4818181
op ma en wo tussen 9.00 en 12.00 uur
Molenplein 1, 7511 EN Enschede

terug naar inhoud


OVERZICHT VORIGE BEWONERS NIEUWSBRIEVEN

terug naar inhoud


COLOFON
Uitgave van: Informatie- en Advies Centrum (IAC)
Redactie: Publieksvoorlichting
Telefoon: 053-4845137
Fax: 053-4845084
Email: a.schukkink@enschede.nl