Bewoners Nieuwsbrief

Eenendertigste uitgave dinsdag 5 december 2000


Beste bewoner,
Deze week een mix aan berichten. Uw speciale aandacht voor de twee financiële regelingen die eind van dit jaar aflopen. Om in aanmerking te komen voor de cascoregeling en de regeling Onkosten Bijzondere Omstandigheden moet U de aanvraag dit jaar nog inleveren bij het IAC.
Alle financiële regelingen worden in een van de volgende nummers van de BNB ook in het Turks nog eens op een rijtje gezet. Kortom: veel nieuws van het financiële front.
Deze week geen bericht van de Belangenvereniging. Wel zijn er vragen binnengekomen van personen, instanties en bedrijven die een manier zoeken om een eindejaars groet over te brengen aan gedupeerden van de vuurwerkramp. Dit kan via de BewonersNieuwsBrief. De redactie zal de reacties verzamelen en publiceren in de laatste BewonersNieuwsBrief van dit jaar die tussen Kerst en Oud en Nieuw verschijnt.

Mochten er mensen zijn die een bijdrage willen leveren aan de BewonersNieuwsBrief, dan kunnen ze deze sturen naar de afdeling voorlichting van het IAC; p/a DMO, postbus 186, 7500 AD Enschede. 
Of E-mailen: a.schukkink@enschede.nl    

Inhoudsopgave:

Eerder verschenen BewonersNieuwsBrieven kunt u afhalen bij het Servicecentrum Noord en bij het IAC aan het Molenplein. Dit geldt ook voor enkele Turkstalige BewonersNieuwsBrieven.

Bezorging BewonersNieuwsBrief
De BewonersNieuwsBrief wordt wekelijks verspreid door de Twentse Verspreidings Organisatie (TVO). Zij hanteren daarbij een lijst die in BewonersNieuwsBrief 12 geheel is afgedrukt. Mocht u klachten hebben over de bezorging, wilt u dan de TVO rechtstreeks bellen, tel. 4803032. Zij zijn op werkdagen te bereiken van 8.30 uur tot 17.30 uur. Van 12.30 uur tot 13.00 uur houden ze pauze.

Aan deze en aan de eerder verstrekte BewonersNieuwsBrief kunt u geen rechten ontlenen.


Informatie en Opvang

Informatie- en Advies Centrum (IAC) – Molenplein
U vindt het IAC aan het Molenplein 1. Hier kunt u met al uw vragen terecht. Natuurlijk kunt u er ook gewoon even binnenlopen voor een praatje of een luisterend oor. De medewerkers van het IAC helpen u graag.

Openingstijden IAC – Molenplein:

U kunt het IAC ook bellen. Het telefoonnummer is 0800-1100 (gratis). Bent u slecht ter been of heeft u niet de mogelijkheid naar het IAC te komen dan bezoekt het IAC u thuis. Voor een afspraak kunt u bellen met 0800-1100.

IAC via teletekst RTV Oost: 547
Nu ook nieuws, mededelingen, informatie en achtergronden via teletekst RTV Oost, pagina 547. De informatie kan dagelijks wisselen.

terug naar inhoud


Woningtaxaties in ‘de Opbouw’
"IAC op de radio Enschede-FM"

Op 6 en 10 december gaat het programma over de woningtaxaties in verband met de Onroerend Zaak Belasting (OZB). Medewerkers van de gemeentelijke afdeling belastingen geven tekst en uitleg.
Op 13 december (met een herhaling op 17 december) staat de situatie van leerlingen van basisscholen centraal. Onder anderen een jeugdverpleegkundige vertelt hoe basisschoolleerlingen hun ervaringen met de ramp verwerken en wat school en ouders daarbij kunnen betekenen.
Wekelijks zijn er uitzendingen via Enschede FM met informatie, gesprekken en actualiteiten over de nasleep van de ramp. Op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur (kabel 87.5; ether 105.1) met een herhaling op de zondagavond, zelfde tijdstip. Iedere week staat een thema centraal. Een deel van het programma is in het Turks en het Marokkaans.

terug naar inhoud


Twee schaderegelingen lopen eind dit jaar af
(Casco-regeling en OBO tot 31 december)

Voor twee regelingen (cascoregeling voor schade aan auto’s en motoren en de regeling OBO: Onkosten Bijzondere Omstandigheden) loopt de aanvraagtermijn op 31 december aanstaande af. Aanvragen voor de cascoregeling en de OBO-regeling die na die datum binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen!
Aanvragen voor de inboedelschaderegeling kunnen nog tot en met 28 februari 2001 worden ingediend.
Begin volgend jaar komt een nieuwe regeling in uitvoering voor schade aan caravans, aanhangwagens en pleziervaartuigen.

Cascoregeling (schade aan auto’s en motoren)

Wat houdt de regeling in?
De cascoregeling is een niet gebiedsgebonden regeling en geldt voor iedere particulier van wie de auto of motor vernietigd of beschadigd is als gevolg van de vuurwerkramp.
Gedupeerden die cascoverzekerd zijn, krijgen de schade vergoed van de verzekeraar. Als het motorvoertuig ‘total loss’ is verklaard als gevolg van de ramp, en de schadevergoeding van de verzekeraar is lager dan fl. 1.500, dan krijgen gedupeerden op basis van deze regeling het verschil vergoed tussen fl. 1.500 en de vastgestelde schadevergoeding. Een eventueel eigen risico wordt ook vergoed.
Gedupeerden die cascoverzekerd zijn en van wie het motorvoertuig herstelbare schade heeft opgelopen als gevolg van de vuurwerkramp, krijgen ook het eigen risico vergoed (tot de hoogte van het schadebedrag).
Gedupeerden die niet cascoverzekerd zijn en van wie het motorvoertuig ‘total loss’ is verklaard, krijgen de dagwaarde vergoed met een minimum van fl. 1.500. Als er sprake was van herstelbare schade, krijgen gedupeerden de herstelkosten vergoed.

Voor wie is de regeling?
Voor iedere particulier die aannemelijk kan maken dat zijn/haar auto of motor is vernietigd of is beschadigd als direct gevolg van de vuurwerkramp van 13 mei 2000.

Wat moet u doen?
U kunt een aanvraagformulier voor de cascoregeling verkrijgen bij de Stichting financiële hulpverlening vuurwerkramp, p/a IAC, Molenplein 1, telefoon 0800 – 1100. U kunt het ingevulde aanvraagformulier voor deze regeling nog indienen tot en met 31 december aanstaande. Aanvraagformulieren die later binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen!

Regeling Onkosten Buitengewone Omstandigheden (OBO)

Wat houdt de regeling in?
De OBO-regeling is een niet gebiedsgebonden regeling. Deze regeling is in de plaats gekomen van de oude Regelingen I en II. De OBO-regeling voorziet in een tegemoetkoming voor een aantal, soms moeilijk objectief vast te stellen schadeomstandigheden, zoals:

- de directe vervanging van de allernoodzakelijkste levensbehoeften;
- tegemoetkoming in materiële schade die niet of moeilijk op objectieve gronden valt vast te stellen (zoals foto’s, collecties e.d.);
- de noodzaak om soms meerdere keren te verhuizen. Daarmee komt er geen aparte regeling meer voor verhuiskosten.

De bedragen van de OBO-regeling zijn gelijk aan die van de oude Regelingen I en II.
De uitkeringen op grond van de OBO-regeling worden voor uitkeringsgerechtigden buiten de eventuele vermogenstoets op grond van de Algemene bijstandswet gehouden.

Voor wie is de regeling?
Deze regeling geldt voor mensen met een volledig verwoeste woning dan wel een door de gemeente blijvend onbewoonbaar verklaarde woning. Verder voor mensen die pas na een periode van zes weken of langer terug konden naar hun woning.
U kunt een aanvraag voor een tegemoetkoming OBO indienen, als:

  1. geen gebruik heeft gemaakt van de oude Regeling I of II en wel recht heeft op OBO.
  2. u gebruik heeft gemaakt van de oude Regeling I of II, maar minder heeft ontvangen dan u op grond van de OBO-regeling zou kunnen ontvangen.

Wat moet u doen?
U kunt een aanvraagformulier voor de OBO-regeling verkrijgen bij de Stichting financiële hulpverlening vuurwerkramp, p/a IAC, Molenplein 1, telefoon 0800 – 1100. U kunt het ingevulde aanvraagformulier voor deze regeling nog indienen tot en met 31 december aanstaande. Aanvraagformulieren die later binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen!

terug naar inhoud


Regeling Inboedelschade tot eind februari 2001

Wat houdt de regeling in?
De Regeling inboedelschade is een niet gebiedsgebonden regeling. Het uitgangspunt van de regeling is vergoeding van 65% van de schade, gewaardeerd volgens de nieuwwaardeclausule. Bij een nieuwwaardeclausule wordt de schade berekend op basis van nieuwwaarde, dagwaarde of vervangingswaarde.
Op dagwaarde zijn getaxeerd zaken die aan het gebruik onttrokken zijn (oude spullen op zolder), zaken die vlak voor de vuurwerkramp minder dan 40% van de nieuwwaarde waren, bromfietsen en opgeslagen zaken.
De vervangingswaarde is het bedrag dat te verkrijgen was voor het object vlak vóór de vuurwerkramp en zoals dat is vastgesteld door een schade-expert. Antiek, kunst en verzamelingen worden tegen vervangingswaarde vergoed. Voor deze zaken gelden maximum vergoedingen.
De overige inboedel wordt gewaardeerd tegen nieuwwaarde (het bedrag dat nodig is om dezelfde artikelen nieuw aan te schaffen).
Voor onderverzekerden gelden dezelfde uitgangspunten als voor niet-verzekerden. Zij krijgen echter alleen een vergoeding voor het gedeelte dat ze niet verzekerd waren. Voor onderverzekerden wordt dus rekening gehouden met eventuele verzekeringsuitkeringen.
Bij herstelbare schade kunnen de herstelkosten worden vergoed.

Voor wie is de regeling?
Voor iedere particulier (onderverzekerd en niet-verzekerd) die aannemelijk kan maken dat zijn/haar inboedel is vernietigd of beschadigd als direct gevolg van de vuurwerkramp van 13 mei 2000.

Wat moet u doen?
U kunt een aanvraagformulier voor de regeling inboedelschade verkrijgen bij de Stichting financiële hulpverlening vuurwerkramp, p/a IAC, Molenplein 1, telefoon 0800 – 1100. U kunt het ingevulde aanvraagformulier voor deze regeling indienen tot en met 28 februari 2001.

terug naar inhoud


Regeling tegemoetkoming schades kampeerwagens, aanhangwagens en pleziervaartuigen vanaf januari 2001

Wat houdt de regeling in?
De regeling voor schades aan kampeerwagens (caravans) enz. is een niet gebiedsgebonden regeling.
Gedupeerden die cascoverzekerd zijn, krijgen de schade vergoed van de verzekeraar. Als de kampeerwagen enz. ‘total loss’ is verklaard als gevolg van de ramp, en de schadevergoeding van de verzekeraar lager is dan het eigen risico, krijgen gedupeerden op basis van deze regeling het eigen risico vergoed.
Gedupeerden die cascoverzekerd zijn en van wie de caravan enz. herstelbare schade heeft opgelopen als gevolg van de vuurwerkramp, krijgen ook het eigen risico vergoed (tot de hoogte van het schadebedrag).
Gedupeerden die niet cascoverzekerd zijn en van wie de caravan enz. ‘total loss’ is verklaard, krijgen de dagwaarde vergoed. Als er sprake was van herstelbare schade, krijgen gedupeerden de herstelkosten vergoed.
De tegemoetkoming heeft ook betrekking op de inboedel van caravan of aanhangwagen, behalve geld en fietsen (deze zaken vallen onder de regeling inboedelschade).

Voor wie is de regeling?
Voor iedere particulier die aannemelijk kan maken dat zijn/haar kampeerwagen, aanhangwagen of boot is vernietigd of beschadigd als direct gevolg van de vuurwerkramp van 13 mei 2000.

Wat moet u doen?
De regeling voor schade aan kampeerwagens enz. komt in januari 2001 in uitvoering. Binnenkort wordt de officiële ingangsdatum bekend gemaakt onder andere via de BewonersNieuwsBrief van het IAC. Vanaf dat moment kunt u een aanvraagformulier voor deze regeling verkrijgen bij de Stichting financiële hulpverlening vuurwerkramp, p/a IAC, Molenplein 1, telefoon 0800 - 1100.

terug naar inhoud


Stand van zaken uitvoering schaderegelingen

In deze nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden van de aantallen ontvangen en behandelde aanvragen. Op dit moment (30 november 2000) is de stand als volgt:

Cascoregeling

Ontvangen in november

100 aanvragen

Ontvangen totaal 500 aanvragen
Behandeld en toegekend in november 109 aanvragen
Behandeld en toegekend totaal 146 aanvragen
Totaal betaald 292.365 gulden
OBO-regeling

Ontvangen in november

152 aanvragen

Ontvangen totaal 456 aanvragen
Deze aanvragen zijn alle nog in behandeling
Inboedel particulieren Ontvangen in november 206 aanvragen
Ontvangen totaal 206 aanvagen
Deze aanvragen zijn alle nog in behandeling

Op dit moment is er sprake van achterstand in de behandeling. Een aantal aanvragers heeft inmiddels een brief ontvangen omdat de officiële behandeltermijn van zes weken werd overschreden. Het controleren en verwerken van de aanvragen blijkt meer tijd te kosten dan in eerste instantie was verwacht. Inmiddels zijn maatregelen getroffen om de afhandeling te versnellen. Daarbij is er voor gekozen om met name de cascoregeling (die als eerste is ingegaan) nog in december af te ronden.

terug naar inhoud


Vragen over Onkosten Buitengewone Omstandigheden (OBO)

Er zijn verschillende vragen gesteld over de uitvoering van de regeling Onkosten Bijzondere Omstandigheden (OBO). Deze hebben te maken met de afhandeling van de "oude" regelingen I en II en de gelden van de verzekeringen.

Voor de duidelijkheid de diverse mogelijkheden op een rijtje.

Allereerst: regelingen I en II zijn al enige tijd geleden afgesloten. Hiervoor worden dus geen uitkeringen meer betaald.

  1. Wie indertijd geen of een te lage uitkering voor deze regelingen heeft ontvangen, kan alsnog een uitkering OBO aanvragen. Let op: uw aanvraag moet uiterlijk 31 december 2000 zijn ingediend bij het IAC.
  2. Hebt u regeling I of II ontvangen en is vervolgens de uitkering van de verzekering aan de gemeente Enschede uitbetaald, dan zal de gemeente u de verzekeringsuitkering uitbetalen. In veel gevallen is dit inmiddels als gebeurd. Hetzelfde geldt voor mensen die zelf regeling I of II aan de gemeente Enschede hebben terugbetraald.
  3. Als u regeling I of II hebt ontvangen, maar deze is verminderd met het bedrag dat u van de verzekering ontving, dan heeft u waarschijnlijk recht op een aanvullende uitkering OBO. U moet deze zelf aanvragen via het IAC, en voor 31 december 2000.
  4. Hebt u regeling I of II ontvangen en is niet verrekend met de verzekering en de verzekering heeft ook niet aan de gemeente betaald, dan heeft een aanvraag OBO geen zin. De uitkeringen OBO zijn afgeleid van de regelingen I of II.
  5. Als u regeling I of II hebt ontvangen, maar de verzekering heeft uw uitkering niet betaald (niet aan u, niet aan de gemeente Enschede), dan moet u uw verzekering om uitbetaling vragen. De acte van cessie is immers (al maanden geleden) ingetrokken.

Iedereen die OBO heeft aangevraagd, krijgt bericht over zijn aanvraag. Enkele weken geleden ontving een aantal mensen twee brieven: een van de gemeente Enschede over de terugbetaling van verzekeringsgeld en een van de Stichting Financiële Afhandeling Vuurwerkramp over de aanhouding van de aanvraag OBO. Dit heeft enige verwarring opgeleverd, die inmiddels uit de wereld is. Niettemin onze excuses.

Een aantal bewoners heeft indertijd wel Regeling I of II aangevraagd, maar deze aanvraag is nog niet afgehandeld of er loopt nog een bezwaarschriftprocedure. Deze aanvragen of bezwaarschriften zullen automatisch worden omgezet in een aanvraag OBO. In principe hoeft u hiervoor niets te doen. U ontvangt automatisch bericht over de afhandeling.

terug naar inhoud


Sloop en sanering

Een veel gestelde vraag is wanneer nu eens begonnen gaat worden met de sloop en sanering van het getroffen gebied. Waarom duurt het zo lang en hoe gaat zoiets eigenlijk in z’n werk? Hoog tijd voor een gesprek met Jos de Moel, directeur Rampgebied.

Start sloop en sanering
Jos de Moel wil om te beginnen het een en ander toelichten over de voorbereidingen die moeten worden getroffen voordat daadwerkelijk kan worden begonnen met de sloop en sanering. Hij vertelt dat het getroffen gebied afgeschermd is van de omgeving en niet vrij toegankelijk is. De woningen en bedrijfspanden binnen dat gebied zijn geheel verwoest of dermate beschadigd dat ze onbewoonbaar of ontoegankelijk zijn. Daar komt bij dat door de ramp op een aantal plaatsen asbest is vrijgekomen en verspreid. Jos de Moel legt uit dat eerst een plan van aanpak nodig is geweest om te komen tot een economisch verantwoorde ruiming en sloop van het Rampgebied. "In het plan van aanpak geef je de manier waarop je gaat werken aan en dat is met name van belang wanneer er sprake is van asbest- en vuurwerkverontreiniging. Het gaat bovendien om enorme hoeveelheden puin en afval die moeten worden afgezet bij brekers en afvalcentrales en die moeten dat dan maar net kunnen verwerken". Daarna volgt het schrijven van de bestekken. Een bestek kun je niet eerder schrijven voordat je alle informatie hebt. Je moet dus weten wat de historische bodemverontreinigingen zijn, je moet weten of er nog zaken zijn achtergelaten in de huizen, je moet weten of er bijzondere omstandigheden zijn, je moet van het hele terrein een asbestinventarisatie maken, enzovoort. Kortom, er gaan nogal wat werkzaamheden vooraf aan het schrijven van zo’n bestek".
Aansluitend hierop hoopt hij dat in januari 2001 kan worden begonnen met de sloop, op voorwaarde dat het weer het toelaat.

Emotionele nood
Op de vraag welke vergunningen nodig zijn en hoe deze moeten worden verkregen antwoordt Jos de Moel dat een aantal vergunningstrajecten doorlopen moeten worden. Zo moet er formeel een sloopvergunning worden aangevraagd, zelfs als op de betreffende plek geen pand meer staat. Hij voegt er aan toe dat trouwens wel eerst een asbestinventarisatie moet worden gemaakt, alvorens een sloopvergunning kan worden aangevraagd. Op het moment dat er bomen weggehaald moeten worden of juist bewaard moeten blijven, is een kapvergunning nodig. Daarnaast is een milieuvergunning nodig en soms ook nog eens een loosvergunning. In Nederland is het nu eenmaal zo geregeld dat je veel procedures moet doorlopen. Vergunningen kunnen worden verkregen bij het zogenoemde ‘bevoegde gezag’, zoals de Rijksoverheid, de Provincie, de Gemeente, het Waterschap, tenzij Rijkswaterstaat en Politie zijn betrokken bij de handhaving.
Hij wil daarbij nadrukkelijk opmerken dat de snelheid waarmee het projectteam tot nu toe alles doet, niet eerder is vertoond. "We zijn bij wijze van spreken al in gesprek met de aannemers, terwijl het bestek nog geschreven moet worden; we zijn bestekken aan het maken terwijl de asbestinventarisaties nog niet zijn afgerond. Alles loopt dus tegelijkertijd en daarover ontstaat wel eens een verkeerd beeld bij de bevolking" geeft hij toe. Hoewel hij de emotionele nood zeer goed kan begrijpen, benadrukt hij echter dat men niet moet vergeten dat het gaat om een gebied van 40 á 50 hectare in een binnenstedelijke gebied. Normaal gesproken is men daarvoor met planvorming 6 á 10 jaar kwijt. Als de Gemeente dat tot de helft van de tijd kan terugbrengen is dat een mooie prestatie.

terug naar inhoud


Informatieavond peuters 

Op dinsdag 12 december wordt er een informatie-avond gehouden voor ouders van peuters uit het rampgebied. De avond begint om 20.00 uur. Ook deze groep van 0 tot 4 jarige kinderen kan nog steeds in meer of mindere mate te kampen hebben met de gevolgen van de vuurwerkramp. Op deze avond wordt aandacht besteed aan het gedrag van uw peuter na de ramp. Daarnaast willen we met u kijken naar de komende feestdagen en dan met name naar de jaarwisseling. Wat kunt u doen om zo goed mogelijk om te gaan met eventueel angstige reacties van uw kind op vuurwerk?

Deze avond wordt georganiseerd door de peuterspeelzalen Noord in samenwerking met Jeugdzorg groep Oost; Ouder en KindZorg en Schoolgericht Maatschappelijk Werk. Ook als uw kind niet naar de peuterspeelzaal gaat bent u van harte uitgenodigd.

U kunt u zich opgeven voor deze avond bij de peuterspeelzalen: "de Speeldoos" (4350151) en "Dikkertje Dap" (4351638).

terug naar inhoud


Ingekomen gedicht

De ramp van Enschede

Het gebeurde op een zaterdag
Het was de dertiende dus een ongeluksdag
Het gebeurde tussen drie en vier
Ook Grolsch stond in brand dus ook veel bier
Ik woon in het rampgebied
Je wilt niet weten wat je ziet
De hele Tollenstraat is weg
De bewoners hebben heel veel pech
Zelfs de koningin vond het erg
Het as lijkt wel een berg
De telefoon deed het niet meer
De stenen die vielen deden erg zeer
Gelukkig is er niemand van mijn familie gestorven
Iedereen die dood is, is goed geborgen
God heeft voor ons gezorgd
Maar toch waren wij heel bezorgd
De brandweer, ziekenhuis en politie waren erbij
Op veel plekken kwam asbest vrij
De ramp in Enschede is de ergste na de tweede wereld oorlog
Was er maar voorzorg!!!!!
Bijna alles is plat
Nu ben ik het wel zat
Heel veel mensen mogen al weer naar hun huis
‘sNachts hoor je er veel geruis
Heel veel mensen zitten voor de buis
De ambulance, politie en M.E
Die mogen naar binnen mee
De twee directeurs hebben zich gemeld
Gelukkig zonder geweld
Er staan grote hekken met doeken
De politie is goed aan het zoeken
Er zijn nog vier vermisten
De hulpdienst heeft grote kisten
Er zijn 18 doden gevonden
Er zijn ook heel veel gewonden
Cadeautjes kreeg ik veel
Toen alles ontplofte had ik wat in mijn keel
Gelukkig hebben we nu onderdak
Achter een grote kastanje boom met een hele dikke tak

(Door Tim de Lange 11 jaar)

terug naar inhoud


Reiki voor vuurwerkslachtoffers

In de afgelopen maanden hebben vele gedupeerders van de vuurwerkramp gebruik gemaakt van de gelegenheid om (gratis) Reiki te ontvangen. Dit vond plaats op een zestal avonden in het Kompas aan de IJstraat. Gebleken is dat de deelnemers prijs stelden op een aantal opeenvolgende behandelingen waarom reeds is verzocht. De groep die de Reiki geeft, heeft besloten om in het verlengde van de zes avonden in september, oktober en november, nog een aantal vervolgsessies te organiseren. De bedoeling hiervan is om diegenen die reeds een of meer behandelingen hebben ontvangen, een min of meer afsluitende reeks van vier of vijf behandelingen aan te bieden.
In december is hiertoe slechts in beperkte mate de gelegenheid. Op vrijdag 15 december zal een drietal sessies plaatsvinden om 20.00, 20.30 en 21.00 uur op een nog nader te bepalen locatie. Degenen die zich aanmelden worden hierover geïnformeerd.
Op 12 en 26 januari en op 9 en 23 februari zijn de volgende afsluitende sessies gepland. Deze vinden plaats in het Kompas.
Nieuwe aanmeldingen kunnen niet meer gedaan worden. Gegadigden kunnen zich op de maandag- of dinsdagavond die vooraf gaat aan de gewenste behandelavond tussen 19.00 en 21.00 uur telefonisch opgeven op nummer 053 – 4355915. Aanmelding is absoluut noodzakelijk in verband met de planning van de sessies. Bij verhindering voor een afspraak moet dit op ditzelfde telefoonnummer gemeld worden.
Daarna zullen diegenen die de Reiki-behandeling gevolgd hebben, en die belangstelling hebben voor meer Reiki, zich tot individuele behandelaars moeten wenden, of zelf een Reikicursus moeten volgen.

terug naar inhoud


REACTIE OP ARTIKEL OVER PARTICULIERE EIGENAREN IN VORIGE BEWONERSNIEUWSBRIEF

De gemeente is geschrokken van de tekst van de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp in de bewonersnieuwsbrief nummer 30 over particuliere eigenaren uit het rampgebied. Er wordt een beeld geschetst dat niet overeenkomt met de werkelijkheid. Met name in de bewoordingen "..dat het de grens van intimidatie naderde" en "Er werd met onteigening gedreigd..." kan de gemeente zich niet herkennen en ze geven een verkeerd beeld.

Individuele gesprekken
De gemeente Enschede gaat zeer zorgvuldig om met belangen van de particuliere grondeigenaren en heeft inmiddels met ongeveer negentig procent van deze eigenaren gesproken. Omdat tijdens deze gesprekken vaak blijkt dat de emoties van wat de betrokkenen op 13 mei hebben meegemaakt nog lang niet zijn verdwenen, wordt er veel tijd gestoken in een individuele benadering. Maatwerk, keuzevrijheid en de wensen van eigenaren zelf staan voorop. In een beperkt aantal gevallen zijn in de eerste maanden na de ramp gesprekken echter niet naar volle tevredenheid verlopen. Daarvoor zijn excuses aangeboden en er zijn maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

Financiële zekerheid
Voor de gemeente staat het bieden van hulp en financiële zekerheid aan de getroffen eigenaren centraal. Algemene uitgangspunten zijn dat niemand financiële schade mag leiden ten gevolge van de vuurwerkramp en dat iedereen die dat wenst terug kan keren in de wijk. Ook wordt geprobeerd in de stedenbouwkundige planvorming de komende maanden maximaal tegemoet te komen aan de wensen die de individuele eigenaren hebben. De gezamenlijk met de belangenvereniging geformuleerde zes uitgangspunten zijn hiervoor de basis.

Maatwerk
Wethouder Althof heeft een aantal keren verteld dat de gesprekken tussen medewerkers van de Bouw- en Milieudienst en de particuliere eigenaren in steeds grotere mate tot (overigens verschillende) resultaten leiden. Bij elke eigenaar gaat het om een individuele benadering die uit veel stappen bestaat. De eigenaar hoeft daarbij geen overhaast besluit te nemen. In de vergoeding die de particuliere eigenaar wordt aangeboden worden daarom de kosten van een deskundige adviseur direct al meegenomen. Voor veel mensen blijkt verkoop van hun bezit aan de gemeente een goede manier om zekerheid te verkrijgen en een nieuw bestaan op te bouwen. Voor anderen is dat niet zo. De gemeente blijft ook met hen individueel in gesprek om tot de oplossing te komen, die tegemoet komt aan de wensen van de bewoner. De gemeente wil dat -net als de afgelopen maanden- in goed overleg doen met de belangenvereniging en andere betrokken organisaties.
Eigenaren die nog geen gesprek hebben gehad met de gemeente kunnen overigens nog steeds contact opnemen met de Bouw- en Milieudienst, tel. 053 4815323.

terug naar inhoud


Müzikal proje mağdurlardan mağdurlar iğdurlar için
(muzikaal project voor en door slachtoffers)

BNB (sakinler mektup’u) redaktionuna Jaqueline Pronk tarafindan bir mesaj gönderildi. Havai fişek felaketi sebebinden dolayı bizde oluşan duygu, kazançsiz olarak CD çikarma fikri doğdu. Bizim (Edwin van Hoevelaak ve Jaqueline Pronk) amaçimiz felaket bölgesinde ikamet etmiş olan müzik sanatçılarıni bu proje’ye dahil etmektir. Sadece müzik sanatçıları değıl, CD kapağını ve kitapcığının dizaynı için diğer sanat türiyle uraşan bölgenin tüm sanatkarlarını dahil etmek istiyoruz. Bu kitapcıkta mağdurlara ayit Siirleri yer almasını arzu etmekteyiz. Bu projenin gelirini mağdurlara yardım amacina kulanilacağini ifade etmek sanırız gereksiz. Sadece bu gelirin beraberce nasil kulanılacağını kararlaştırabiliriz.

Niçin bu proje:

Isteğimiz insanlarin bu poje’ye katilimi. Reaktion için Jaqueline Pronk’u arayabilirsiniz. Telefon 0629212209.

terug naar inhoud


Kunstenaars Enschede en wederopbouw

Bijeenkomst maandag 11 december
Rijksmuseum Twenthe, Lasondersingel 129-131
9.30-17.30 uur

Maandag 11 december wordt er voor Enschedese kunstenaars een speciale dag georganiseerd. Dan zal worden gebrainstormd over de mogelijke betrokkenheid van kunstenaars bij de wederopbouw van de getroffen wijk.
Het zal met name gaan over dat wat kunstenaars kunnen bijdragen, de manier waarop en hoe dat kan worden aangepakt. Ook zal deze dag de mogelijkheid bieden kontakten met andere kunstenaars weer op te halen en nieuwe kontakten te leggen.
De resultaten zullen worden aangeboden aan de onlangs ingestelde ID- bus.
Tevens zijn een aantal vakmensen uitgenodigd van buiten de kunsten. Zij komen onder andere uit het gebied van ecologie en ruimtelijke ordening en praten mee in de gespreksgroepen zodat deze een breed terrein kunnen beslaan.
Belangstellenden wordt gevraagd of ze zich willen opgeven voor deze dag. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Voor nadere informatie of opgeven:
Wout Zweers, Piksenbrink 190, 7544 BL Enschede tel. 053- 4783599 .
Ook kunt U informatie vinden op
www.bamshoeve.nl

terug naar inhoud


Belangrijke adressen en telefoonnummers

Informatie en Adviescentrum Molenplein Molenplein 1
Algemeen informatienummer  0800 1100 (dag en nacht bereikbaar)

Commissie Oosting 053 4805788
Stationsplein 11
spreekuren op di, wo en do van 10.00 uur tot 14.00 uur
www.co-vuurwerkramp.nl
Amicon Zorgverzekeraar 053 485 39 40 (dag en nacht bereikbaar)
Gezondheidsvragen 0800-1100
GGD Twente
Kamer van Koophandel 0800 0235328
(Bedrijvenloket 8.30-17.00 uur)
Politie (meldkamer) 053 455 55 55
Service Centrum Noord Zaanstraat 12
Peuterspeelzaal de Speeldoos 4350151
Deppenbroekstraat 5
Peuterspeelzaal Dikkertje Dap 4351638
Ijstraat 4
Montesori peutergroep 4306486
Blijdensteinlaan 15
BCE-verzekeraars 0182-630983 / fax 0182-631226
Turkse Vrouwen Telefoon 0800 0240027
(voor iedereen bereikbaar)
SOS Telefonische Hulpdienst 0800-0240026
Slachtofferhulp Twente 053 4555555 (074-2429115 / 0546-829217)
Ouderentelefoon 074 250 43 43
Kinder- en jongerentelefoon 0800 0432
Jeugdzorg Perspectief 053 4312146
Stg Maatsch. Dienstverlening 053 4353353
Bureau voor rechtshulp 053 4801919
Stichting Enschede Aannemers 053 4319466
Letselschade informatie 0900 6643825
Vereniging Eigen Huis 033 4507750
Stichting Stedelijk Wonen 053 4343565
Belangenver. Slachtoffers Vuurwerkramp 053 4351638 / Fax. 053 - 431 94 31
Gereformeerd Info Centrum 053 4361409
Oecumenisch Citypastoraat 053 4306190
Leger des Heils 053 4775972
Mediant Nazorg Vuurwerkramp 053 4829982
Stationsplein 3, 1e etage
Vereniging gedupeerde ondernemers 053 4849849 
(vragen naar Raoul van Dongen)
Hengelosestraat 585
Ombudsman IAC, secretariaat 053 4818181
op ma en wo tussen 9.00 en 12.00 uur
Molenplein 1, 7511 EN Enschede

terug naar inhoud


OVERZICHT VORIGE BEWONERS NIEUWSBRIEVEN

terug naar inhoud


COLOFON
Uitgave van: Informatie- en Advies Centrum (IAC)
Redactie: Publieksvoorlichting
Telefoon: 053-4845137
Fax: 053-4845084
Email: a.schukkink@enschede.nl