Bewoners Nieuwsbrief

Achtenwintigste uitgave dinsdag 14 november 2000


Beste bewoner,
Deze week is de vuurwerkramp een half jaar oud. Maar de gevolgen van de ramp zijn voor veel mensen nog lang niet voorbij. De wekelijkse BewonersNieuwsBrief van het Informatie en AdviesCentrum is bedoeld als een klein steuntje in de rug. Door op tijd goede en volledige informatie te geven hopen de medewerkers van het IAC enigszins de weg te kunnen wijzen in de doolhof van voorzieningen en regelingen die soms lijkt te ontstaan. De BewonersNieuwsBrief blijft in de huidige vorm nog een maand voortbestaan. Daarna zullen we overgaan tot een NieuwsBrief die iedere twee weken verschijnt. In het nieuwe jaar willen we lezers / bewoners meer gelegenheid bieden zelf te schrijven in de NieuwsBrief. Als het zo ver is, dan hoort u daarvan.
Op 13 november is het eerste exemplaar uitgereikt van ’13 mei – de hulpverleners,’ een blad van de gemeente bedoeld voor alle hulpverleners (vrijwillig en professioneel) die op 13 mei en de dagen daarna in Enschede de handen uit de mouwen hebben gestoken. De gemeente wil op deze manier nog eens haar dank tonen voor de enorme inzet die toen is geleverd. In de loop van de komende twee weken zal ’13 mei – de hulpverleners’ bij de hulpverleners op de deurmat belanden.

Mochten er mensen zijn die een bijdrage willen leveren aan de BewonersNieuwsBrief, dan kunnen ze deze sturen naar de afdeling voorlichting van het IAC; p/a DMO, postbus 186, 7500 AD Enschede. 
Of E-mailen: a.schukkink@enschede.nl    

Inhoudsopgave:

Eerder verschenen BewonersNieuwsBrieven kunt u afhalen bij het Servicecentrum Noord en bij het IAC aan het Molenplein. Dit geldt ook voor enkele Turkstalige BewonersNieuwsBrieven.

Bezorging BewonersNieuwsBrief
De BewonersNieuwsBrief wordt wekelijks verspreid door de Twentse Verspreidings Organisatie (TVO). Zij hanteren daarbij een lijst die in BewonersNieuwsBrief 12 geheel is afgedrukt. Mocht u klachten hebben over de bezorging, wilt u dan de TVO rechtstreeks bellen, tel. 4803032. Zij zijn op werkdagen te bereiken van 8.30 uur tot 17.30 uur. Van 12.30 uur tot 13.00 uur houden ze pauze.

Aan deze en aan de eerder verstrekte BewonersNieuwsBrief kunt u geen rechten ontlenen.


Informatie en Opvang

Informatie- en Advies Centrum (IAC) – Molenplein
U vindt het IAC aan het Molenplein 1. Hier kunt u met al uw vragen terecht. Natuurlijk kunt u er ook gewoon even binnenlopen voor een praatje of een luisterend oor. De medewerkers van het IAC helpen u graag.

Openingstijden IAC – Molenplein:

U kunt het IAC ook bellen. Het telefoonnummer is 0800-1100 (gratis). Bent u slecht ter been of heeft u niet de mogelijkheid naar het IAC te komen dan bezoekt het IAC u thuis. Voor een afspraak kunt u bellen met 0800-1100.

IAC via teletekst RTV Oost: 547
Nu ook nieuws, mededelingen, informatie en achtergronden via teletekst RTV Oost, pagina 547. De informatie kan dagelijks wisselen.

terug naar inhoud


Grolsch opent haar deuren voor de buurtbewoners

In de komende maanden december en januari zal Grolsch de deuren van haar brouwerij openen voor de buurtbewoners van de getroffen wijk. Met een serie speciale rondleidingen wil Grolsch aantonen dat het brouwproces zeer zorgvuldig en met veel aandacht voor veiligheid plaatsvindt. Grolsch reageert hiermee op signalen uit de buurt die duiden op aanwezige gevoelens van onrust jegens de brouwerij.
Als goede buur wil Grolsch de omwonenden uitnodigen om met eigen ogen te zien hoe Grolsch bier brouwt. Deze uitnodiging is uitsluitend bedoeld voor mensen (vanaf 16 jaar) uit de buurt die last hebben van onrustgevoelens. Voor kinderen onder de 16 jaar wordt, in overleg met deskundigen, een ander programma opgesteld waarover later meer bekend wordt gemaakt.
De rondleidingen met een "open huis" karakter, zullen plaatsvinden op elke dinsdagavond vanaf 19.00 uur en elke donderdagmiddag vanaf 14.30 uur in de maanden december en januari.
Als u behoort tot de groep buurtbewoners met onrustgevoelens jegens de brouwerij en u wilt zich aanmelden voor een rondleiding, dan kunt u de antwoordstrook invullen en opsturen vóór woensdag 22 november a.s. U kunt zich ook, eveneens voor 22 november a.s., telefonisch aanmelden bij de Grolsch Infodesk, telefoonnummer (053) 4 833 633. Dit telefoonnummer is op werkdagen bereikbaar tussen 10.00 uur en 12.00 uur ’s morgens.
Na aanmelding ontvangt u zo snel mogelijk bericht over uw deelname.

terug naar inhoud


CD door en voor slachtoffers en betrokkenen 
In de BewonersNieuwsBrief van 31 oktober jl. (nummer 26) heeft een artikel gestaan over een muzikaal project door slachtoffers, voor slachtoffers. Deze week ontving de redactie opnieuw een bericht van de initiatiefnemers over dit project:
"Vanaf deze plaats willen wij allereerst iedereen bedanken voor alle hartverwarmende reacties die we op ons initiatief mochten ontvangen. Tot nu toe hebben we achttien aanmeldingen binnen gekregen van muzikanten, kunstenaars en andere betrokkenen die aan ons project willen meewerken. Omdat we zoveel mogelijk mensen de kans willen geven een bijdrage te leveren hebben we besloten om de sluitingsdatum voor aanmelding op te schuiven naar 27 november a.s.
Iedereen die zich betrokken voelt bij die verschrikkelijke dag in mei en zijn of haar steentje wil bijdragen aan de CD nodigen we uit om te reageren. Daarbij denken we niet alleen aan de slachtoffers zelf, maar ook aan de hulpverleners, vrijwilligers en andere betrokkenen. Naast muzikanten en kunstenaars (voor ontwerp van de hoes en illustraties) begroeten we ook graag vrijwilligers die mee willen helpen bij de organisatie. Ook gedichten (voor het CD-boekje), tips en ideeën blijven van harte welkom. We streven ernaar om de CD op 13 mei 2001 uit te kunnen reiken. Tot slot wil ik nog even kwijt dat Edwin van Hoevelaak en ik, blij verrast waren door de enthousiaste reactie van de burgemeester op ons initiatief."
Voor aanmelding, tips en/of informatie kunt u contact opnemen met:
Jacqueline Pronk, tel: 06 – 292 122 09

terug naar inhoud


Radioprogramma De Opbouw;
"IAC op de radio Enschede-FM"

Wekelijks zijn er uitzendingen via Enschede FM (vroeger Radio Enschede) met informatie, gesprekken en actualiteiten over de nasleep van de ramp. Op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur (kabel 87.5; ether 105.1) met een herhaling op de zondagavond, zelfde tijdstip. Iedere week staat een thema centraal. Een deel van het programma is in het Turks en het Marokkaans.
Deze week op 15 en 19 november zijn medewerkers van de stichting Welzijn Ouderen te gast in de uitzending.
De volgende week komen de berichten uit het Informatie en AdviesCentrum. Welke vragen worden veel gesteld en hoe gaat het IAC daar mee om?

terug naar inhoud


Oproep Danny
In het gastenboek van het ontmoetingscentrum dat in het Rijksmuseum Twenthe aan de Lasondersingel is ondergebracht komt de volgende oproep / noodkreet van de zesjarige Danny voor.

Hallo,
"Mijn naam is Danny en ik ben 6 jaar. Op 13 mei was tijdens de grote knal in de Roomweg. Ik was mijn moeder kwijt geraakt met mijn zusje en mijn oma. Ik ben in de Roomweg opgepakt door een politieagent en die heeft mij in de buurt van de Nieuwe Weme ergens in een huis gezet bij een mevrouw. En die mevrouw zoek ik. Ik had een crème kleurige broek en T-shirt aan. Mijn kleren zaten onder het bloed. Opvallend was dat ik wel sokken maar geen schoenen aan had. Maar omdat wij daar niet veilig waren moesten we bij dat huis weg. Die mevrouw heeft me een hele tijd gedragen op de arm. Er was ook een meneer bij die een beetje kaal was. We hebben op het muurtje gezeten bij een school. En ik werd gevonden door familie. Komt dit u bekend voor? Zou u me dan willen bellen? Ik zou deze mevrouw graag willen zien. Danny, tel. 053 – 4778659."

terug naar inhoud


Over de financiële regelingen

Eerste beschikkingen cascoregeling de deur uit
Deze week ontvangen de eerste mensen een beschikking ("beslissing") op hun aanvraag voor een tegemoetkoming in schade aan auto of motor (cascoregeling). Als zij daarmee akkoord gaan, ontvangen zij de tegemoetkoming (het geld) binnen 2 weken. Daarnaast ontvangen een aantal aanvragers een brief, waarin hen wordt medegedeeld dat de behandeltermijn van 6 weken langer gaat duren, omdat de Stichting in afwachting is van nadere informatie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en verzekeringsmaatschappijen. Slechts een zeer beperkt aantal mensen is verzocht hun aanvraagformulier opnieuw in te dienen omdat het niet volledig was ingevuld.
Voor deze regeling zijn nu ruim 450 aanvragen binnen. Dat is 90% van het totaal aantal verwachte aanvragen.

OBO-regeling
Ruim 400 mensen hebben inmiddels een aanvraag ingediend voor de OBO-regeling (Onkosten Buitengewone Omstandigheden). Dat is 40 % van het totaal aantal verwachte aanvragen. Vrijwel iedereen daarvan heeft inmiddels een ontvangstbevestiging gekregen. Sommige aanvragers die hun formulier niet goed hadden ingevuld, hebben inmiddels het verzoek gekregen om er nog even naar te kijken en de ontbrekende informatie alsnog in te vullen.

Regeling tegemoetkoming inboedelschade
Voor de inboedelregeling, waarvan de formulieren sinds 8 november jl. kunnen worden afgehaald bij het IAC, hebben inmiddels al bijna 100 gedupeerden zich gemeld. Overigens kunnen de formulieren ook telefonisch aangevraagd worden (0800 – 1100). De verwachting is dat zeker 1000 gedupeerden een beroep op deze regeling zullen doen.

Regeling tegemoetkoming opruimingskosten
Bij het verwijderen van restantinboedels uit beschadigde woningen en de vernietiging daarvan zijn professionele opruimingsbedrijven ingeschakeld. Deze bedrijven hebben toestemming om tot opruiming over te gaan binnen het rampgebied. Op dit moment wordt met deze bedrijven gesproken om te komen tot een afwikkeling van de door hen gemaakte kosten. Het betreft hier waarschijnlijk 550 locaties of (deel)adressen waar opruiming heeft plaatsgevonden.

Publiciteit
Afgelopen week zijn de regelingsteksten van de casco-, opruimingskosten- en OBO-regeling volledig in Enschede Huis-aan-Huis en Tubantia verschenen. Dit is gedaan om iedereen erop te attenderen dat er gelegenheid is om zich als gedupeerde te melden bij het Informatie en AdviesCentrum als men in aanmerking wil komen voor een vergoeding.

Ondernemersregeling
Afgelopen vrijdag is ook de ondernemersregeling bekend gemaakt. De komende periode zal de Stichting financiële hulpverlening zich met de voorbereiding van de uitvoering van deze regeling bezig houden.

terug naar inhoud


Vergadering Gemeenteraad op 20 november
De gemeenteraad vergadert op 20 november ’s avonds vanaf 19.00 uur in het stadhuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen die met de ramp hebben te maken:

De agenda met achterliggende stukken ligt ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het stadhuis.
De vergadering van de gemeenteraad is openbaar. Het publiek heeft geen spreekrecht. Voor belangstellenden is er een publieke tribune waar bezoekers kunnen luisteren naar de beraadslagingen.

terug naar inhoud


Internationaal vrouwencentrum over veiligheid
De Werkgroep Vrouwen & Veiligheid van SIVE vindt dat een nieuwe benadering in het stedelijk beleid met betrekking tot veiligheid nodig is. Deze doelstelling kan niet verwezenlijkt worden zonder de inbreng van vrouwen, vanwege de democratische rechtmatigheid en omdat zij inspiratiebron kunnen zijn voor vernieuwing van stedelijke dynamiek. Daarom zijn alle vrouwen, direct en indirect betrokkenen en maatschappelijk actieve geïnteresseerden, van harte welkom om mee te discussieren over oorzaken en gevolgen en om nieuwe ideeën aan te dragen voor toekomstig beleid.
Voor de discussiebijeenkomst zijn twee leden van de Commissie Oosting uitgenodigd, namelijk mevrouw Ria Beckers en mevrouw Yasemin Tümer. Dit alles wordt gehouden op woensdag 29 november a.s. van 09.30 tot 12.00 uur in het Internationaal Vrouwencentrum, Langestraat 11b in Enschede.

terug naar inhoud


Rechtsbijstand voor gedupeerden vaak gratis
Al snel na de ramp op 13 mei jl. werd duidelijk dat er onder de gedupeerden veel behoefte is aan rechtsbijstand. Slachtoffers worden immers geconfronteerd met uiteenlopende problemen. Rechtsbijstand kan bestaan uit advies, maar ook uit verdere juridische hulp zoals bemiddeling en procesbijstand. Enkele voorbeelden van gebieden waar rechtsbijstand van toepassing kan zijn: vergoeding van materiële en immateriële schade, problemen met ontbreken van officiële documenten, huisvesting, werk en de Wet Voorkeursrecht Gemeente.
Het Bureau voor Rechtshulp kan voorzien in deze behoefte. Voldoende reden dus voor vertegenwoordiging van het Bureau van Rechtshulp in het IAC gedurende de eerste weken na de ramp, afwisselend door juristen en andere medewerkers. In de loop van de maand juni bleek dat het aantal slachtoffers dat binnen het IAC gebruik maakte van de diensten van het Bureau voor Rechtshulp geleidelijk terugliep. Daarom is de aanwezigheid van het Bureau voor Rechtshulp in het IAC vanaf eind juni beperkt tot één dagdeel per week.

De verwachting is echter dat gedupeerden naar aanleiding van gebeurtenissen in de toekomst weer juridische vragen hebben. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het moment waarop verzekeringsmaatschappijen omtrent de vergoeding van schade beslissen, maar ook aan het beschikbaar komen van onderzoeksresultaten. Het Bureau voor Rechtshulp biedt daarom aan alle gedupeerden drie en half uur kosteloze rechtsbijstand. Daarnaast komen gedupeerden die in het rampgebied woonachtig waren voor rechtshulp gedurende meer dan drie en half uur in aanmerking. Zij die daar niet woonden, maar toch direct door de ramp getroffen zijn kunnen voor lang durende rechtsbijstand in aanmerking komen. De individuele situatie is daarvoor bepalend.
Meer informatie is verkrijgbaar bij het Bureau voor Rechtshulp, telefoon: 053 – 4801919.

terug naar inhoud


Rectificatie inboedelschade
De bewonersbrief van 7 november met informatie over de inboedelregeling bevat een fout. Het betreft het rekenvoorbeeld onderaan blz. 3 getiteld: 'Voorbeeld onderverzekerd'. De kolom tegemoetkoming op basis regeling is bij Geld fl. 500,-. Dit moet worden gewijzigd in fl. 0,-.
Immers, in de tekst van de regeling staat dat de maximale tegemoetkoming voor geld
fl.500,- bedraagt. Bij deze tegemoetkoming is ook de uitkering van de verzekeringsmaatschappij inbegrepen! Dus indien iemand reeds fl2.000,- heeft ontvangen van de verzekeringsmaatschappij, dan heeft hij/zij dus al meer dan fl.500,- ontvangen en vervalt het recht op een tegemoetkoming in het kader van de regeling inboedelschade.

terug naar inhoud


Ingekomen gedicht

Oons Binky
Moeder en kind voor het eerst op de fiets,
Naar haar vader voor iets.
Ben zelf naar de stad gegaan,
Dacht ik een straaljager horen overgaan.

Toen ben ik naar buiten gelopen,
En kon mijn ogen niet geloven.
Een hele grote paddestoel
Het was een grote warboel

Plotseling ging mijn handy,
Mijn vriendin zei:" ga snel naar Binky".
De vuurwerkopslagplaats staat in brand.
En dacht shit moet zo snel mogelijk naar die kant.

Ben toen met hoge snelheden,
Die kant op gereden.
Ik moest het laatste stuk lopen
En wat ik toen allemaal ben tegengekomen.

Hele straten staan in brand.
Wat is er allemaal aan de hand?
Ik wilde graag verder lopen,
Maar door de rook zag ik geen hand voor ogen.

Ik ben toen maar omgekeerd,
En denk nu dat was verkeerd.
Vele zoektochten hebben we ondernomen.
We hebben jou alleen nog maar in onze dromen.

Waar ben je heen gegaan,
We zijn zo ontdaan.
Leefje wel, leef je niet.
Het doet ons heel veel verdriet.

Iedere dag moeten wij jou missen,
Tot vandaag blijft het gissen.
Hoe moet dat met de tijd.
Wij leven zo in onzekerheid.

Wij blijven altijd van je houden,
Waar je ook bent.

Bart, Tamara en Samantha
Bewoners uit de Nieuwluststraat.

terug naar inhoud


KRO op Radio 1
Iedere week, op dinsdag tussen 13.30 en 14.00 uur zendt de KRO het radioprogramma "de KRO op Radio 1" uit. Het is een vervolgserie waarin Enschedese gezinnen gevolgd worden in het dagelijkse leven na de ramp. Luisteraars kunnen op de uitzendingen reageren. Dat kan telefonisch via nummer 035-6713268 of per e-mail kro.radio1@kro.nl    

terug naar inhoud


Schaderegeling gedupeerde ondernemers en kunstenaars
Vorige week hebt u in de krant kunnen lezen dat de kogel door de kerk is: de regering heeft ingestemd met een schaderegeling voor gedupeerde ondernemers. De regeling voorziet in een tegemoetkoming voor de geleden schade voor niet-verzekerde en onderverzekerde ondernemers op een viertal punten. Het gaat daarbij om materiele schade, winstderving, vermogensachteruitgang en kosten van begeleiding.

Geregistreerde ondernemers
Gedupeerde ondernemers en kunstenaars die als zodanig zijn geregistreerd bij de Helpdesk van de Kamer van Koophandel en de gemeente Enschede, hoeven in eerste instantie nog niets te doen. Omdat de uitvoering van de regeling individueel maatwerk vereist, zullen zij binnenkort individueel worden benaderd.

Nog niet geregistreerde ondernemers
Gedupeerde ondernemers en kunstenaars die zich nog niet hebben laten registreren bij de Helpdesk van de Kamer van Koophandel en de gemeente Enschede, worden uitgenodigd zich schriftelijk te melden bij de Stichting financiële hulpverlening vuurwerkramp, Postbus 167, 7500 AD Enschede. Hiervoor volstaat een kort briefje met naam, adres en telefoonnummer en een eerste omschrijving van de geleden schade. Vervolgens zullen ook zij individueel worden benaderd.

Voorlichting aan ondernemers
De Belangenvereniging van Gedupeerde Ondernemers heeft op maandagavond 13 november een informatie-avond voor gedupeerde ondernemers georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst werd een videofilm vertoond met een verslag van de persconferentie van vorige week.

Voorlichting aan kunstenaars
Op initiatief van het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars wordt op vrijdag 17 november om 15.00 uur een informatiebijeenkomst speciaal voor kunstenaars gehouden. Daar wordt informatie gegeven over de ondernemersregeling en het pakket regelingen voor particulieren. Dit laatste gebeurt omdat niet alle kunstenaars in aanmerking zullen komen voor de ondernemersregeling. Zij kunnen wel een beroep doen op een tegemoetkoming op grond van regelingen voor particulieren. De bijeenkomst wordt gehouden in de theaterzaal van Concordia Kunst en Cultuur aan de Markt 15.

Ondernemers Nieuwsbrief
In de Ondernemers Nieuwsbrief zal regelmatig worden gepubliceerd over de uitvoering van de ondernemersregeling. Gedupeerde ondernemers en kunstenaars die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangen, kunnen die aanvragen bij de Helpdesk, telefoon 0800 – 0235328.

Uitvoering
De Stichting financiële hulpverlening vuurwerkramp wordt belast met de uitvoering van de Regeling tegemoetkoming schade ondernemingen vuurwerkramp Enschede. De voorbereiding van de uitvoering begint deze week. Het bestuur van de Stichting heeft de organisatie en uitvoering opgedragen aan LASER, een agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). Daarbij zullen diverse deskundigen worden ingeschakeld op het gebied van materiële schade, bedrijfsschade, juridische, financiële en fiscale zaken.

Bestuur Stichting
Het bestuur van de Stichting financiële hulpverlening vuurwerkramp bestaat uit:

terug naar inhoud


Verbouwing Rijksmuseum is begonnen
Van 21 november tot en met 26 november is het Ontmoetingscentrum Vuurwerkramp in het Rijksmuseum Twenthe beperkt toegankelijk in verband met herstelwerkzaamheden aan het gebouw. Zaal 35, de zaal waarin onder andere het bloemenmonument, delen van de schutting en schilderijen van het Kinderkunstproject noord tentoongesteld worden, wordt afgesloten. De andere delen van het Ontmoetingscentrum, waaronder het Museumcafé, blijven geopend.

terug naar inhoud


Loket woningverbetering
Bij het loket ‘Woningverbetering Vuurwerkramp’ kunnen eigenaar/bewoners terecht die schade aan hun woning hebben als gevolg van de vuurwerkramp.
Veel huiseigenaren in de directe omgeving van het gebied binnen de schutting hebben behoefte aan advies en informatie over bouwkundige zaken, zoals de omvang van de schade aan hun woning en over mogelijkheden om die schade te herstellen. Anderen hebben behoefte aan juridisch advies, zoals over verzekeringskwesties. Het loket ‘Woningverbetering Vuurwerkramp’ moet gaan voorzien in deze behoefte van eigenaar/bewoners.

Bouwtechnische inspectie
Bij het loket kunnen huiseigenaren terecht voor een bouwtechnische inspectie van hun woning. In het inspectierapport wordt een richtprijs voor het herstel van de schade opgenomen. De kosten van een inspectierapport kunnen veelal worden gedeclareerd bij de verzekeraar.

Het bouwtechnisch spreekuur
Het loket ‘Woningverbetering Vuurwerkramp’ heeft een bouwtechnisch spreekuur. Hier kunnen particuliere huiseigenaren terecht met vragen over de kosten van herstelwerk, begrotingen, de uitvoering van het werk en de oplevering van werkzaamheden.
Gedurende het hele bouwproces kan advies worden ingewonnen op het bouwkundig spreekuur: bij het opstellen van een uitvoeringsplan, het aanvragen van offertes en de selectie van de aannemer. Na oplevering kan het loket ‘Woningverbetering Vuurwerkramp’ adviseren over het beoordelen van de werkzaamheden. Ook geeft het loket advies over instanties waar de eigenaar/bewoner terecht kan voor extra bouwbegeleiding.

Juridisch advies
Tenslotte kan men bij het loket terecht voor vragen en advies op juridisch gebied, die verband houden met de afwikkeling van de schade aan de eigen woning. Hierbij kan het gaan om geschillen met bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen of aannemersbedrijven.
Particuliere huiseigenaren die belangstelling hebben voor een bouwkundig advies kunnen een afspraak maken bij de receptie van het Informatie- en AdviesCentrum of telefonisch: 0800 – 1100.

terug naar inhoud


Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp
Presentatie Commissie Oosting, 16 november 19.30 uur
Op 14 september is een eerste openbare bijeenkomst geweest met de Commissie Oosting. Op 16 november a.s. willen wij dit herhalen. Wij hebben Martin Oosting, de voorzitter van de commissie, bereid gevonden naar Enschede te komen.

Aan de agenda voor de avond wordt nog gewerkt. In de volgende nieuwsbrief zal hier verder op in worden gegaan. Mogelijk zal de Commissie van de 13’de mei, de commissie van de belangenvereniging die zich bezig houdt met wat op 13 mei is gebeurd, komen met verdere details over de volgorde van de gebeurtenissen tussen 15:00 en 15:45 uur op 13 mei.

Het aantal plaatsen op de bijeenkomst is helaas beperkt tot maximaal 150 personen. U kunt zich aanmelden voor de avond. Dit aanmelden kan telefonisch (053-4324928 op werkdagen tussen 10:00 en 12:00 uur en tussen 14.00 uur en 16.00 uur). Dus niet op het gewone telefoonnummer van de BSVE.

Opgeven presentatie: 053 - 432 49 28

Belangenvereniging:
IJstraat 4
7523 HK Enschede
tel: 053 - 434 03 74
fax: 053 - 431 94 31
email:
info@slachtoffersvuurwerkramp.nl

Spreekuren:

op het kompas.

terug naar inhoud


Belangrijke adressen en telefoonnummers

Informatie en Adviescentrum Molenplein Molenplein 1
Algemeen informatienummer  0800 1100 (dag en nacht bereikbaar)

Commissie Oosting 053 4805788
Stationsplein 11
spreekuren op di, wo en do van 10.00 uur tot 14.00 uur
www.co-vuurwerkramp.nl
Amicon Zorgverzekeraar 053 485 39 40 (dag en nacht bereikbaar)
Gezondheidsvragen 0800-1100
GGD Twente
Kamer van Koophandel 0800 0235328
(Bedrijvenloket 8.30-17.00 uur)
Politie (meldkamer) 053 455 55 55
Service Centrum Noord Zaanstraat 12
Peuterspeelzaal de Speeldoos 4350151
Deppenbroekstraat 5
Peuterspeelzaal Dikkertje Dap 4351638
Ijstraat 4
Montesori peutergroep 4306486
Blijdensteinlaan 15
BCE-verzekeraars 0182-630983 / fax 0182-631226
Turkse Vrouwen Telefoon 0800 0240027
(voor iedereen bereikbaar)
SOS Telefonische Hulpdienst 0800-0240026
Slachtofferhulp Twente 053 4555555 (074-2429115 / 0546-829217)
Ouderentelefoon 074 250 43 43
Kinder- en jongerentelefoon 0800 0432
Jeugdzorg Perspectief 053 4312146
Stg Maatsch. Dienstverlening 053 4353353
Bureau voor rechtshulp 053 4801919
Stichting Enschede Aannemers 053 4319466
Letselschade informatie 0900 6643825
Vereniging Eigen Huis 033 4507750
Stichting Stedelijk Wonen 053 4343565
Belangenver. Slachtoffers Vuurwerkramp 053 4351638 / Fax. 053 - 431 94 31
Gereformeerd Info Centrum 053 4361409
Oecumenisch Citypastoraat 053 4306190
Leger des Heils 053 4775972
Mediant Nazorg Vuurwerkramp 053 4829982
Stationsplein 3, 1e etage
Vereniging gedupeerde ondernemers 053 4849849 
(vragen naar Raoul van Dongen)
Hengelosestraat 585
Ombudsman IAC, secretariaat 053 4818181
op ma en wo tussen 9.00 en 12.00 uur
Molenplein 1, 7511 EN Enschede

terug naar inhoud


OVERZICHT VORIGE BEWONERS NIEUWSBRIEVEN

terug naar inhoud


COLOFON
Uitgave van: Informatie- en Advies Centrum (IAC)
Redactie: Publieksvoorlichting
Telefoon: 053-4845137
Fax: 053-4845084
Email: a.schukkink@enschede.nl