Bewoners Nieuwsbrief

Zevenentwintigste uitgave dinsdag 7 november 2000


Beste bewoner,
Deze week wordt begonnen met de uitvoering van de regeling inboedelschade. Hierover en over enkele veel gestelde vragen over de regeling Onkosten Buitengewone Omstandigheden leest u meer in deze 27-ste uitgave van de BewonersNieuwsBrief. Hier en daar klinkt de regeling tamelijk technisch. Daarom: mocht de uitleg daarover vragen oproepen, schroomt u niet contact op te nemen met het IAC. De medewerkers zitten ervoor. Sinds vorige week kunnen alle gedupeerden, ongeacht hun woonadres, zich laten registreren bij het IAC. Een goed inzicht in de omvang van de schade en de mate waarin mensen gedupeerd zijn is noodzakelijk voor het IAC. Dan kan het IAC ervoor zorgen dat het hulp- en informatieaanbod hierop wordt afgestemd.
De informatie over het loket woningverbetering is vertaald in het Turks. Door bij iedere uitgave van de BewonersNieuwsBrief een onderwerp in het Turks af te drukken, hoopt het IAC gedupeerden die de voorkeur geven aan Turkstalige informatie beter te kunnen informeren.
Een mevrouw woonachtig aan de Deurningerstraat verzocht ons te vermelden dat de rode brievenbus van de PTT die voor 13 mei bij de Nieuwe Weme te vinden was, nu staat ter hoogte van het kantoor van de ABN/AMRO aan de Deurningerstraat.

Mochten er mensen zijn die een bijdrage willen leveren aan de BewonersNieuwsBrief, dan kunnen ze deze sturen naar de afdeling voorlichting van het IAC; p/a DMO, postbus 186, 7500 AD Enschede. 
Of E-mailen: a.schukkink@enschede.nl    

Inhoudsopgave:

Eerder verschenen BewonersNieuwsBrieven kunt u afhalen bij het Servicecentrum Noord en bij het IAC aan het Molenplein. Dit geldt ook voor enkele Turkstalige BewonersNieuwsBrieven.
De vorige Bewoners Nieuwsbrieven zijn ook op deze site te vinden:

Bezorging BewonersNieuwsBrief
De BewonersNieuwsBrief wordt wekelijks verspreid door de Twentse Verspreidings Organisatie (TVO). Zij hanteren daarbij een lijst die in BewonersNieuwsBrief 12 geheel is afgedrukt. Mocht u klachten hebben over de bezorging, wilt u dan de TVO rechtstreeks bellen, tel. 4803032. Zij zijn op werkdagen te bereiken van 8.30 uur tot 17.30 uur. Van 12.30 uur tot 13.00 uur houden ze pauze.

Aan deze en aan de eerder verstrekte BewonersNieuwsBrief kunt u geen rechten ontlenen.


Informatie en Opvang

Informatie- en Advies Centrum (IAC) – Molenplein
U vindt het IAC aan het Molenplein 1. Hier kunt u met al uw vragen terecht. Natuurlijk kunt u er ook gewoon even binnenlopen voor een praatje of een luisterend oor. De medewerkers van het IAC helpen u graag.

Openingstijden IAC – Molenplein:

U kunt het IAC ook bellen. Het telefoonnummer is 0800-1100 (gratis). Bent u slecht ter been of heeft u niet de mogelijkheid naar het IAC te komen dan bezoekt het IAC u thuis. Voor een afspraak kunt u bellen met 0800-1100.

IAC via teletekst RTV Oost: 547
Nu ook nieuws, mededelingen, informatie en achtergronden via teletekst RTV Oost, pagina 547. De informatie kan dagelijks wisselen.

terug naar inhoud


Regeling Inboedelschade van start op 8 november

Op 8 november begint de Stichting financiële hulpverlening vuurwerkramp met de uitvoering van de Regeling Tegemoetkoming Inboedelschade. Deze regeling geldt voor iedereen die als rechtstreeks gevolg van de vuurwerkramp van 13 mei 2000 schade heeft aan zijn of haar inboedel. De regeling is niet gebiedsgebonden, maar gedupeerden moesten tijdens de ramp wel in Enschede wonen.

Nationaal Rampenfonds betaalt
Met de uitvoering van de regeling is een totaal bedrag van ten hoogste 5 miljoen gulden gemoeid. Dit geld wordt betaald door het Nationaal Rampen Fonds (NRF) en is afkomstig van de inzamelingsactie van het NRF onder de Nederlandse bevolking (giro 777).

Uitgangspunten
Het uitgangspunt van de regeling Inboedelschade is dat niet-verzekerden 60% van de nieuwwaarde van hun beschadigde of vernietigde inboedels vergoed krijgen. Voor onderverzekerden is dat 60% van het verschil tussen de verzekeringsuitkering en het vastgestelde schadebedrag. Voor schade aan antiek, kunst en verzamelingen geldt een vergoeding van 60% van de vervangingswaarde. De vervangingswaarde is de waarde van het object vlak vóór de vuurwerkramp en zoals dat is vastgesteld door een schade-expert.

Maxima
Voor bepaalde zaken zijn maximale vergoedingen vastgesteld:

Aanvragen tot eind februari
Aanvraagformulieren voor de Regeling inboedelschade zijn verkrijgbaar bij de Stichting financiële hulpverlening vuurwerkramp, p/a IAC, Molenplein 1 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur). U kunt een formulier ook telefonisch aanvragen via het IAC, telefoon 0800 – 1100 (gratis). U kunt een ingevuld aanvraagformulier tot en met 28 februari 2001 indienen.

Schadevaststelling
Voor verzekerden en onderverzekerden is de schade na de ramp getaxeerd door experts van of namens de verzekeringsmaatschappijen. Voor niet-verzekerden is de schade getaxeerd door Register Experts namens de Stichting BCE Calamiteiten en Projecten (BCE staat voor Bureau Coördinatie Expertise-organisaties). Deze schade-experts hebben de schade op dezelfde wijze vastgesteld als de experts voor de verzekerde schade. De waarde van de inboedels is getaxeerd volgens de nieuwwaardeclausule. Dit betekent dat is opgenomen de nieuwwaarde van de inboedel met uitzondering van een aantal zaken die op dagwaarde zijn gewaardeerd. Dit geldt onder andere voor bromfietsen en zaken die zijn onttrokken aan het dagelijks gebruik, zoals oude spulletjes op zolder. Hoewel het uitgangspunt van de regeling is vergoeding van 60% van de nieuwwaarde, wordt om uitvoeringstechnische redenen de vergoeding vastgesteld op basis van 65% van de zogeheten nieuwwaardeclausule: dus het totaal van de op nieuw- en dagwaarden vastgestelde schade.

Wat houdt de regeling inboedelschade in voor verzekerden?
U was ten tijde van de vuurwerkramp wel verzekerd tegen schade aan uw inboedel, maar deze schade is niet volledig vergoed door uw verzekeringsmaatschappij. Met andere woorden: u bent onderverzekerd. Wat houdt de regeling inboedelschade voor u in?
Stel: de schade aan uw inboedel bedraagt fl. 50.000. U was verzekerd voor fl. 30.000. Dan moet u de uitkeringsbrief of een andere bevestiging van uw verzekeringsmaatschappij overleggen waaruit blijkt dat u slechts gedeeltelijk schadeloos bent gesteld. Daarnaast moet u ook de totale waarde van uw inboedel per schadedatum (=13 mei 2000) kunnen aantonen, zodat het verschil blijkt waarover u een vergoeding van 65% kunt krijgen.

Gedupeerden die volledig verzekerd waren en de volledige schade door hun verzekeringsmaatschappij vergoed hebben gekregen, komen niet in aanmerking voor de Regeling inboedelschade.

Voorbeeld onderverzekerd

Inboedel

Schade vastgesteld door schade-expert

Tegemoetkoming op basis verzekering

Verschil / onderverzekering

Tegemoetkoming op basis regeling

         

Inboedel

(nieuwwaarde en dagwaarde)

fl. 50.000

fl. 30.000

fl. 20.000

fl. 13.000 (65 % van fl. 20.000)

Geld

fl.2.800

fl. 2.000 (=maximale dekking)

fl. 800

fl. 500 =(maximale vergoeding)

         

Totaal

fl. 52.800

fl. 32.000

fl. 20.800

fl. 13.500

Wat houdt de regeling inboedelschade in voor niet-verzekerden?
U was ten tijde van de vuurwerkramp niet verzekerd tegen schade aan uw inboedel. Wat houdt de regeling voor u in?
Stel: de schade aan uw inboedel is getaxeerd op fl. 30.000 (zaken tegen nieuwwaarde én zaken tegen dagwaarde). U komt in aanmerking voor een tegemoetkoming van fl. 19.500 (=65% van de nieuwwaardeclausule).

Herstelbare inboedelschade
Als er sprake is van herstelbare inboedelschade, dan worden de herstelkosten vergoed.

Voorbeeld niet-verzekerd

Inboedel

Schade vastgesteld door schade-expert

Regeling inboedelschade

Tegemoetkoming
op basis regeling

           

Inboedel

(nieuwwaarde en dagwaarde)

fl. 30.000

65% nieuwwaardeclausule

fl. 19.500

Geld

fl. 300

Maximaal fl. 500

fl. 300

          

Totaal

fl. 30.300

 

fl. 19.800

Behandeling van de aanvragen
Ongeveer een week na ontvangst van een aanvraag bij het IAC krijgt u een ontvangstbevestiging. Als de aanvraag volledig is ingediend, duurt het vanaf het moment van de ontvangstbevestiging in het algemeen 6 weken voordat een beslissing over een vergoeding is genomen.
Bij de Regeling inboedelschade zal de Stichting financiële hulpverlening vuurwerkramp ongeveer 2 weken voordat zij een beslissing neemt, u schriftelijk informeren over de hoogte van de taxatie en de vast te stellen tegemoetkoming. Deze brief bevat dus nog niet de officiële beslissing, maar geeft u voorinformatie. Op dat moment zijn er twee mogelijkheden.
U heeft geen vragen: u wacht de beslissing over de vergoeding af. Die komt ongeveer 2 weken later.
Of u heeft wel vragen: u neemt dan contact op met de Stichting financiële hulpverlening vuurwerkramp (via het IAC). Afhankelijk van de aard van uw vragen, kan in dat geval de beslissing langer op zich laten wachten. U kunt uw vragen mondeling stellen bij het IAC of schriftelijk insturen.
U heeft altijd recht om na ontvangst van de beslissing een bezwaarschrift in te dienen; dus ook als u niet heeft gereageerd op de voorinformatie.

terug naar inhoud


Hulpverlening aan jongeren 

Direct na de ramp is er op veel scholen in het voortgezet onderwijs in mentorlessen of in een aparte bijeenkomst aandacht geschonken aan leerlingen die direct of indirect betrokken zijn geweest bij de ramp. Ook zijn er gesprekken geweest met jongeren die daar behoefte aan hadden. Inmiddels zijn we bijna een half jaar verder. Jongeren of hun ouders die nu merken dat ze last krijgen van verschijnselen die in verband te brengen zijn met de ramp kunnen via de school de hulp inroepen van de mentor, leerlingbegeleider of de jeugdhulpverlener.
Na de herfstvakantie hebben er vervolggesprekken plaatsgevonden met die jongeren die (direct of indirect ) bij de ramp betrokken zijn geweest. De bedoeling hiervan was om erachter te komen of deze jongeren hulp wilden of hulp nodig hadden.
Het is ook mogelijk dat jongeren liever in een groep hun ervaringen vertellen. Deze mogelijkheid is er. In augustus is er al bij Stichting Perspectief in samenwerking met het Kindertrauma Centrum een groep gestart met meisjes in de leeftijd van 12 – 16 jaar. Onder begeleiding proberen de meisjes door middel van door hen gekozen activiteiten (o.a. tekenen, dichten, muziek of praten), hun ervaringen op eigen wijze een plek te geven. Via de gesprekken op de scholen zal blijken of er meer jongeren zijn die in een groep hun ervaringen willen vertellen. Een deel van dit groepsprogramma wordt in samenwerking met Mediant aangeboden.

Ouders
Denkt u als ouder dat hulp nodig is, schroom niet en neem contact op met de school van uw zoon of dochter. Zit uw kind niet meer op school of zoekt u rechtstreeks hulp dan kunt u hulp vragen bij de Vrijwillig Ambulante Hulpverlening van de Stichting JeugdzorgTwente. Telefoon: 43 121 46

terug naar inhoud


Binnengekomen gedichten

Drie maanden na de ramp in Enschede

Drie maanden zijn voorbij gegaan
Iedere dag zie je er nog iets van in de krant staan
Over de ramp van 13 mei wordt nog steeds gepraat
En als je bij elkaar bent, het toch ook niet laat

We denken aan de mensen die veel hebben verloren
Geen huis, geen meubels, veel vernielde sporen
Als goede buren zijn ze uit elkaar getrokken
Over de stad verdeeld en uit de buurt vertrokken

Ook de mensen van de buitenringen
Die veel kapot hebben van hun bezittingen
Ga eens door de buurt waar planken in plaats van ruiten staan
Daar is de ontploffing ook goed door heen gegaan

Vele mensen zijn nog verdrietig en bang
Ook na drie manden en het duurt nog heel lang
De tijd heelt alle wonden, wordt wel eens gezegd
Maar deze wonden zijn diep en niet zo vlug weg

Na maanden van praten en medeleven
Wordt er nog steeds aandacht aan gegeven
Vergeten doen we het nooit meer
Ieder jaar komt het rond moederdag in onze gedachten weer

Nel de Kleyn-Koolen uit Losser

 

Onderstaand gedicht werd door Jeanet de Paauw ingestuurd. Het is door haar dochter Kim gemaakt. "Omdat ons gezin zelf slachtoffer is van de ramp heeft dit gedicht diepe indruk gemaakt. Wij dachten daarom dat dit gedicht misschien ook voor anderen iets kan betekenen."

Het mekkelholt

Ons buurtje is iets aangedaan,
Het buurtje waar ik woon van kleins af aan.
Het was er altijd dolle pret,
En nu is alles afgezet.

Na 15 jaar vol plezier
Wonen wij nu niet meer hier
Wij zijn ons huisje uitgezet
We hadden niks, zelfs geen bed.

Zonder dat wij ernaar hebben gevraagd,
Heeft vuurwerk ons buurtje weggevaagd.
Eens was er een buurt zo plezierig en mooi,
Maar nu is het er een grote zooi.

Het zonnetje stond hoog in de lucht
Maar is door de zware rook weggevlucht,
Samen met honderden mensen,
Want het vuur kende geen grenzen.

Het regende stenen,
En iedereen nam de benen.
Helaas hebben sommigen het niet gehaald,
Hun reddingsengeltjes hebben gefaald.

terug naar inhoud


Alle gedupeerden kunnen zich laten registreren

Ook mensen die buiten de schutting wonen worden nog dagelijks met de gevolgen van de vuurwerkramp geconfronteerd. Dat blijkt onder meer uit signalen van het IAC. Mede naar aanleiding van die signalen heeft het college van B&W laten weten zich er ten volle van bewust te zijn dat het voor de verwerking van de vuurwerkramp van groot belang kan zijn dat gedupeerden zich erkend voelen. Het college heeft daarom besloten dat iedere gedupeerde die nog niet als zodanig geregistreerd staat, zich alsnog bij het IAC kan melden (Molenplein 1). Na registratie zal het IAC de individuele vragen en problemen inventariseren en het hulpaanbod daarop afstemmen.
Directeur Jeannette Peters van het IAC heeft het collegebesluit met tevredenheid ontvangen: "Registratie is van het grootste belang om volledig zicht te hebben op de bestaande hulpvraag en informatiebehoefte van alle gedupeerden. Daarbij maakt het niet uit waar mensen wonen. Het besluit van het college plaats ik mede in het licht van de signalen die wij als IAC hebben afgegeven, maar het doet ook recht aan de gesprekken tussen het IAC en bewoners uit het omliggende gebied. Een zo compleet mogelijke registratie van gedupeerden stelt ons nog beter in staat ons werk te doen. Voor iedereen die het hulpaanbod van het IAC nodig heeft".

terug naar inhoud


Konut tamir gişesı havai fişek felaketi
(opening loket woningverbetering vuurwerkramp)

1 kasımdan itibaren Bilgi ve Tavsiye Merkezinde (IAC) konut tamir gişesi açıldı. Bu gişeye felaket den dolayı evlerinde hasar oluşan ev sahipleri / sakinleri başvurabilir.

Çoğu felaket bölgesindin çevresinde, korkuluğun arkasinda evleri bulunanmakta olan şahıslar ımari konular hakkında bilgi ve tavsiye gereksinmektedir, mesela hasarın boyutu nedir ve tamir olanaği var midir. Başkalarıda hukuki bilgi ve tavsiye gereksinmektedir, mesela sigorta sorunlarıyla ilgili. “Konut tamir gişesi” bu sorunlara cevap bulmak için bulunmaktadir.

Inşaat tekniki teftişi
Bu gişeye insaat hakkinda tekniki bilgi almak isteyen ev sahipleri ziyaret edebilir. Teftişraporunda binanin onarimi için esas fiat bildirilmektedir. Bu masraflar genelikte sigorta sirktiniz tarafindan karşılanmaktadır.

Insaat’a teknik sorunlar için görüşme saati
Konut tamir gişesi’nin insaat teknik sorunlar için görüsme saati var. Bu görüşme saatine ev sahipleri şu sorularla cevap bulabilirler: ev onarma masrafları, bütçe, inşaatın denetimi, ve inşaatın teslimi.
Inşaat süreçinin başından sonuna kadar “konut tamir gişeside” tavsiye edinebilirsiniz: Icrapilanı tanzim etmek, mütahitlerin siçimi ve teklifleri hakinda başvurabilirsiniz. Inşaatın teslimi sırasında “Konut tamir gişesi” mütahitin çalışmasi hakkinda tavsiye ve deyerlendirme sizin başvurunuz üzre yapabilir. Bu gişede ayrica ev sahiplerinin / sakinlerinin inşaat hakkında hangi kurum ve kuruluşkara başvurabileceklri hakkinda tavsiyede edinebilirler.

Hukuki tavsiye
Ayriyeten ev sahipleri / sakinleri bu gişede hukuki tavsiyede edinebilirler, tabi ki binanin hasarı ile bağlantılı olarak. Bu mesela sigorta sirketinizle ilgili veya mütahitle ilgili olan sorunlariniz için geçerli olabilir.
Önümüzdeki aylarda gişenin sunabileceği hizmetleri genişletmekteyiz Amac bu gişeyi ilerde bir arabulucu ve tamirakifitelerini düzenleyen bir kurum halini almasini sağlamak, ev bloklar- sokak boyutunda ve yeni ev inşaat pilanlariyla, bina satımlarını yönetme görevini üstlenmesi, Ana amaç tüm bölgenin kalitesini yükseltmek.
Imari tavsiye’ye alaka duyan ev sahipleri / sakinleri Bilgi ve Tavsiye Merkezindnin resepsionundan randevu alabilirler veya telefonla randevu alabilirsiniz 0800-1100.

terug naar inhoud


Vragen over Regelingen I en II en over OBO 

Vanaf begin oktober is de OBO-regeling (Onkosten Buitengewone Omstandigheden) in uitvoering.
Deze niet gebiedsgebonden regeling is vergelijkbaar met de oude Regelingen I en II, die bedoeld waren voor de meest getroffen bewoners: mensen van wie de woning volledig was verwoest dan wel onbewoonbaar was verklaard en mensen van wie de woning tenminste 6 weken voor bewoning ongeschikt was geweest. Met het starten van de OBO-regeling zijn de oude Regelingen I en II beëindigd.
De afgelopen weken is gebleken dat zich rond de uitvoering van de OBO-regeling twee belangrijke vragen voordoen. Die worden hieronder toegelicht. Tot slot zetten we voor u op een rij wanneer het wel zinvol is om een OBO-aanvraag te doen en wanneer dat niet nodig is.

Hoe krijg ik een uitgevoerde cessie terugbetaald?
Deze situatie is als volgt: u bent verzekerd, u heeft gebruik gemaakt van de oude Regelingen I of II, u heeft een akte van cessie getekend die ook is uitgevoerd (dat wil zeggen dat de uitkering van Regeling I of II is gekort op uw verzekeringsuitkering). U kunt dan bij de Stichting financiële hulpverlening vuurwerkramp een aanvraagformulier aanvragen waarmee u verzoekt om teruggave van het ingehouden geld.
De afgelopen weken hebben veel mensen dat gedaan door het invullen van een aanvraagformulier voor de OBO-regeling. Hierdoor moet men echter nodeloos lang wachten. Immers, de volledige behandelprocedure voor de OBO-regeling duurt ongeveer 6 weken. Aangezien bij de gemeente Enschede precies bekend is van wie de aktes van cessie zijn uitgevoerd, is nu voor een eenvoudige en snelle oplossing gekozen. Dit bespaart gedupeerden én de Stichting financiële hulpverlening vuurwerkramp de ‘rompslomp’ van een aanvraag- en behandelprocedure voor de OBO-regeling.
Iedereen van wie de akte van cessie is uitgevoerd, krijgt de ingehouden korting terug. Daarvoor hoeft u geen enkel aanvraagformulier in te vullen. De gemeente Enschede zal mensen die het aangaat informeren en vervolgens de bedragen uitbetalen.

Hoe staat het met lopende aanvragen voor Regelingen I en II?
Niet iedereen die in aanmerking kwam voor Regeling I of II, heeft direct na de ramp van deze regelingen gebruik gemaakt. Toen de OBO-regeling begin oktober werd ingevoerd, liepen er op dat moment nog aanvragen voor de twee oude regelingen. Ook liepen er op dat moment bezwaarprocedures tegen afwijzingen voor Regeling I of II. Deze mensen krijgen binnenkort van de gemeente Enschede bericht dat hun aanvraag of bezwaarschrift verder zal worden afgehandeld op grond van de OBO-regeling. Daarmee lopen hun aanvragen of bezwaarschriften geen vertraging op. De Stichting financiële hulpverlening vuurwerkramp neemt de behandeling van de gemeente over precies op het moment tot waar de gemeente was gekomen.

Voor wie is een OBO-aanvraag niet nodig?
Het is dus niet nodig om een aanvraag OBO in te dienen in de volgende gevallen:

  1. als u eerder voor Regeling I of II een aanvraag heeft ingediend die nog in behandeling is.
  2. als u tegen een beslissing op grond van Regeling I of II een bezwaarschrift hebt ingediend dat nog in behandeling is.
    In deze twee gevallen wordt uw aanvraag of bezwaarschrift afgehandeld door de Stichting financiële hulpverlening vuurwerkramp op grond van de OBO-regeling.
  3. als u uitbetaling van een uitgevoerde cessies wilt. Deze wordt rechtstreeks door de gemeente Enschede aan u uitbetaald.

Voor wie is een OBO-aanvraag wel aan de orde?
Voor wie is het dan wel belangrijk om een aanvraag OBO in te dienen?

1. als u geen gebruik hebt gemaakt van Regeling I of II en wel recht hebt op OBO (Kort samengevat: uw huis is verwoest of blijvend onbewoonbaar verklaard; of u hebt tenminste zes weken niet in huis kunnen wonen.)
2. als u gebruik hebt gemaakt van Regeling I of II, maar minder hebt ontvangen dan u op grond van de OBO-regeling zou kunnen ontvangen.

terug naar inhoud


Radioprogramma De Opbouw;
"IAC op de radio"

Wekelijks zijn er uitzendingen via Enschede FM (vroeger Radio Enschede) met informatie, gesprekken en actualiteiten over de nasleep van de ramp. Op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur (kabel 87.5; ether 105.1) met een herhaling op de zondagavond, zelfde tijdstip. Iedere week staat een thema centraal. Een deel van het programma is in het Turks en het Marokkaans.
Op 8 en 12 november komen deskundigen van de thuiszorg praten over het gedrag van peuters. Kinderen in de leeftijd tot 4 jaar kunnen behoorlijk van slag zijn door de ramp. Wat is dan de beste begeleiding?

terug naar inhoud


Vrijstelling van huurbetaling

Indien u voorheen huurder of kamerbewoner was en gedurende de periode van 13 mei tot 1 juli 2000 (gedwongen door de ramp) tijdelijk elders gehuisvest bent geweest, en u hebt geen vrijstelling voor huurbetaling ontvangen, dan kunt u mogelijk aanspraak maken op een gemeentelijke regeling voor vrijstelling van huurbetaling. Deze regeling omvat het bedrag aan betaalde (bruto) huur, exclusief stookkosten. U hoeft het geld later niet terug te betalen.
Om voor deze gemeentelijke regeling in aanmerking te komen dient u zich te melden bij het IAC (Molenplein 1). Daar helpt men u graag verder.

terug naar inhoud


Vergaderingen Raadscommissies

De raadscommissie welzijn vergadert op donderdag 9 november vanaf 19.30 uur in het stadhuis.
Op de agenda staan twee onderwerpen die met de ramp te maken hebben.

  1. informatie over het IAC,
  2. stand van zaken nafase vuurwerkramp.

De raadscommissie leefbaarheid en wonen vergadert op maandag 13 november vanaf 19.30 uur in het stadhuis.
Op de agenda staan verschillende onderwerpen die met de afwikkeling van de ramp hebben te maken, zoals:

  1. kennisnemen van de stand van zaken nazorgfase vuurwerkramp,
  2. vaststellen van het concept plan van aanpak ruiming kerngebied,
  3. kennisnemen van de besluitvorming met betrekking tot het instellen van een loket woningverbetering buitenring rampgebied.

De agenda’s liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Vergaderingen van raadscommissies zijn in de regel openbaar. Belangstellenden zijn dan ook van harte welkom. Publiek heeft er spreekrecht. Dat wil zeggen dat een bezoeker die tijdens de vergadering het woord wil voeren bij een agendapunt of bij de rondvraag dat aan het begin van de vergadering moet melden bij de voorzitter of de secretaris van de raadscommissie.

terug naar inhoud


Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp

Presentatie Commissie Oosting, 16 november 19.30 uur
Op 14 september is een eerste openbare bijeenkomst geweest met de Commissie Oosting. Op 16 november a.s. willen wij dit herhalen. Wij hebben Martin Oosting, de voorzitter van de commissie, bereid gevonden naar Enschede te komen.
Aan de agenda voor de avond wordt nog gewerkt. In de volgende BewonersNieuwsBrief zal hier verder op in worden gegaan. Mogelijk zal de Commissie van de 13-de mei, de commissie van de belangenvereniging die zich bezig houdt met wat op 13 mei is gebeurd, komen met verdere details over de volgorde van de gebeurtenissen tussen 15:00 en 15:45 uur op 13 mei.
Het aantal plaatsen op de bijeenkomst is helaas beperkt tot maximaal 150 personen. U kunt zich aanmelden voor de avond. Dit aanmelden kan telefonisch (053-4324928 op werkdagen tussen 10:00 en 12:00 uur en tussen 14.00 uur en 16.00 uur). Dus niet op het gewone telefoonnummer van de BSVE.

Verslag algemene Ledenvergadering 1 november
Vorige week woensdag hielden wij onze 4e ledenvergadering. We keken daarbij terug op de afgelopen maanden. Vanuit een kleine groep gedreven mensen zijn we uitgegroeid tot een organisatie waarbinnen nu vier mensen fulltime werken, waarvan drie als betaalde kracht. Daarnaast wordt de vereniging gedragen door een groot aantal vrijwilligers op bestuurs- en commissieniveau. De vereniging heeft overlegstructuren opgebouwd met het College van Burgermeester en Wethouders, de raadsfracties, het IAC, de BMD, ministeries, de 2e kamer, juristen, wetenschappers, enzovoorts. Met soms erg veel moeite heeft de vereniging een groot aantal resultaten weten te boeken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: de huurcompensatieregeling, het ongedaan maken van de aktes van Sessie, de erkenning van de Bosboom-Toussaintstraat en de uitgangspunten voor de wederopbouw.

Wat misschien zichtbaar is, maar minstens zo belangrijk is de verandering van houding van de verschillende instanties. In de periode voor dat de BSVE er was waren er alleen maar jubelberichten te vinden in de media over hoe goed de gemeente het wel niet deed. Niet dat we willen afdingen op de geleverde prestatie, maar vanaf het moment dat er ook kritische geluiden te horen waren merkte je heel duidelijk dat er meer rekening gehouden werd met de slachtoffers; er werd geprobeerd te denken vanuit de slachtoffers.
We moeten echter ook toegeven dat we een groot aantal dingen (nog) niet bereikt hebben. Een van onze zwakke punten is heel duidelijk het informeren van onze eigen leden. Gelukkig gaat dat de laatste tijd iets beter, maar we hebben het nog niet op het niveau waarop we het zouden willen hebben. Op de valreep voor de vergadering boekten we nog een belangrijk resultaat: de commissie van Lidth werkt aan een regeling voor het evacuatiegebied en geeft op 22 november uitsluitsel!
Voor de komende periode heeft de vereniging nog genoeg te doen: de nazorg, het wederopbouwproces, de onzekerheid van eigenaren binnen het WVG-gebied (Wet Voorkeursrecht Gemeenten), de schadeafhandeling en het herstel in het buitengebied, huurdersproblemen in het buitengebied, de verdere regelingen en afhandeling van de materiële schades, regelingen voor immateriële schades, enzovoorts, enzovoorts.

Nieuw bestuur
Om al de taken goed, snel en effectief uit kunnen voeren is in de eerste plaats een nieuw bestuur benoemd: Albert Vasse als voorzitter, Jan Calis als secretaris, Herman Vinke als penningmeester en Nahrin Malki als coordinator. Daarnaast hebben we toestemming gekregen om de vereniging verder te verzwaren en te versterken. Het is daarbij de bedoeling een aantal mensen met juridische, bestuurlijke, financiële en verzekeringstechnische ervaring aan ons te binden in een soort adviesraad. Een denktank van bobo's waarmee we als bestuur om de zoveel tijd bij elkaar komen om te praten over de te volgen strategie en de te kiezen aanpak. Deze groep mensen zal op vrijwillige basis voor ons werken. Voor bepaalde specifieke taken, waarvoor specialistische kennis voor nodig is zullen we incidenteel ook mensen inhuren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan juristen of bouwkundigen.

Een ander belangrijk punt op de ledenvergadering was de mogelijkheid om te procederen. We hebben natuurlijk al langer gekeken naar deze mogelijkheid en hierover juridisch advies ingewonnen. Wanneer we willen gaan procederen, wat niet ondenkbaar is, dan is het belangrijk dat we namens onze leden kunnen optreden. We zouden daarvoor een contributie kunnen invoeren, wat we niet willen, of we zouden onze ledenadministratie moeten aanpassen. Op de ledenvergadering is afgesproken dat we dat laatste gaan doen, wat betekent dat onze leden binnen enkele weken een nieuw inschrijvingsformulier toegezonden krijgen.
Algemeen kan gezegd worden dat de leden achter het bestuur en de gevolgde koers staan. Het bestuur en de staf is dan ook erg blij met deze steun in de rug.
Bij de vergadering zijn sheets gebruikt. Deze sheets zijn af te halen op ons kantoor, of, wanneer u dat wilt kunnen wij ze u ook toesturen. Belt u dan even met onze administratie, tel. 053 - 434 03 74.

Vragen, klachten, opmerkingen
De vereniging probeert voortdurend de positie van de getroffenen te verbeteren. Op dit moment werken we bijvoorbeeld heel hard aan de problemen met het herstel van de woningen in de buitenring. Zowel huurders als eigenaren ondervinden hier allerlei problemen. Voor ons is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hun klachten, hun ervaringen, zowel positief als negatief, bij ons melden. Hoe beter wij namelijk weten wat er aan de hand is, hoe beter wij namelijk ook voor u aan de slag kunnen. In veel gevallen kunnen we ook heel direct zorgen voor een oplossing van het probleem.

Post/bezoek:
IJstraat 4
7523 HK Enschede
tel: 053 - 434 03 74
fax: 053 - 431 94 31
email:
info@slachtoffersvuurwerkramp.nl

Spreekuren:

op het kompas.

terug naar inhoud


Belangrijke adressen en telefoonnummers

Informatie en Adviescentrum Molenplein Molenplein 1
Algemeen informatienummer  0800 1100 (dag en nacht bereikbaar)

Commissie Oosting 053 4805788
Stationsplein 11
spreekuren op di, wo en do van 10.00 uur tot 14.00 uur
www.co-vuurwerkramp.nl
Amicon Zorgverzekeraar 053 485 39 40 (dag en nacht bereikbaar)
Gezondheidsvragen 0800-1100
GGD Twente
Kamer van Koophandel 0800 0235328
(Bedrijvenloket 8.30-17.00 uur)
Politie (meldkamer) 053 455 55 55
Service Centrum Noord Zaanstraat 12
Peuterspeelzaal de Speeldoos 4350151
Deppenbroekstraat 5
Peuterspeelzaal Dikkertje Dap 4351638
Ijstraat 4
Montesori peutergroep 4306486
Blijdensteinlaan 15
BCE-verzekeraars 0182-630983 / fax 0182-631226
Turkse Vrouwen Telefoon 0800 0240027
(voor iedereen bereikbaar)
SOS Telefonische Hulpdienst 0800-0240026
Slachtofferhulp Twente 053 4555555 (074-2429115 / 0546-829217)
Ouderentelefoon 074 250 43 43
Kinder- en jongerentelefoon 0800 0432
Jeugdzorg Perspectief 053 4312146
Stg Maatsch. Dienstverlening 053 4353353
Bureau voor rechtshulp 053 4801919
Stichting Enschede Aannemers 053 4319466
Letselschade informatie 0900 6643825
Vereniging Eigen Huis 033 4507750
Stichting Stedelijk Wonen 053 4343565
Belangenver. Slachtoffers Vuurwerkramp 053 4351638 / Fax. 053 - 431 94 31
Gereformeerd Info Centrum 053 4361409
Oecumenisch Citypastoraat 053 4306190
Leger des Heils 053 4775972
Mediant Nazorg Vuurwerkramp 053 4829982
Stationsplein 3, 1e etage
Vereniging gedupeerde ondernemers 053 4849849 
(vragen naar Raoul van Dongen)
Hengelosestraat 585
Ombudsman IAC, secretariaat 053 4818181
op ma en wo tussen 9.00 en 12.00 uur
Molenplein 1, 7511 EN Enschede

terug naar inhoud


COLOFON
Uitgave van: Informatie- en Advies Centrum (IAC)
Redactie: Publieksvoorlichting
Telefoon: 053-4845137
Fax: 053-4845084
Email: a.schukkink@enschede.nl