Bewoners Nieuwsbrief

Zesentwintigste uitgave dinsdag 31 oktober 2000


Beste bewoners,

Deze week wordt het loket ‘woningverbetering vuurwerkramp’ geopend in het Informatie en AdviesCentrum. Hier kan de eigenaar/bewoner terecht met alle vragen op het gebied van de bouwkundige staat van zijn woning in verband met de ramp. Het is wel nodig een afspraak te maken via 0800 – 1100.
De medewerkers van Stadsdeelbeheer-Noord stellen alles in het werk om zoveel mogelijk groen uit het rampgebied te redden. Om het resultaat daarvan te zien wordt u te zijnertijd uitgenodigd voor een kijkdag.
De uitvoering van de regeling inboedelschade is met een week vertraagd. De voorbereiding bleek toch meer voeten in de aarde te hebben. Daarom wordt de start verwacht op woensdag 8 november. Daarover meer in de BewonersNieuwsBrief van de volgende week.

Mochten er mensen zijn die een bijdrage willen leveren aan de BewonersNieuwsBrief, dan kunnen ze deze sturen naar de afdeling voorlichting van het IAC; p/a DMO, postbus 186, 7500 AD Enschede. 
Of E-mailen: a.schukkink@enschede.nl    

Inhoudsopgave:

Eerder verschenen BewonersNieuwsBrieven kunt u afhalen bij het Servicecentrum Noord en bij het IAC aan het Molenplein. Dit geldt ook voor enkele Turkstalige BewonersNieuwsBrieven.
De vorige Bewoners Nieuwsbrieven zijn ook op deze site te vinden:

Bezorging BewonersNieuwsBrief
De BewonersNieuwsBrief wordt wekelijks verspreid door de Twentse Verspreidings Organisatie (TVO). Zij hanteren daarbij een lijst die in BewonersNieuwsBrief 12 geheel is afgedrukt. Mocht u klachten hebben over de bezorging, wilt u dan de TVO rechtstreeks bellen, tel. 4803032. Zij zijn op werkdagen te bereiken van 8.30 uur tot 17.30 uur. Van 12.30 uur tot 13.00 uur houden ze pauze.

Aan deze en aan de eerder verstrekte BewonersNieuwsBrief kunt u geen rechten ontlenen.


Informatie en Opvang

Informatie- en Advies Centrum (IAC) – Molenplein
U vindt het IAC aan het Molenplein 1. Hier kunt u met al uw vragen terecht. Natuurlijk kunt u er ook gewoon even binnenlopen voor een praatje of een luisterend oor. De medewerkers van het IAC helpen u graag.

Openingstijden IAC – Molenplein:

U kunt het IAC ook bellen. Het telefoonnummer is 0800-1100 (gratis). Bent u slecht ter been of heeft u niet de mogelijkheid naar het IAC te komen dan bezoekt het IAC u thuis. Voor een afspraak kunt u bellen met 0800-1100.

IAC via teletekst RTV Oost: 547
Nu ook nieuws, mededelingen, informatie en achtergronden via teletekst RTV Oost, pagina 547. De informatie kan dagelijks wisselen.

terug naar inhoud


Opening loket woningverbetering vuurwerkramp

Het is gebleken dat er bij veel eigenaren/bewoners in het gebied in de directe omgeving van het rampgebied (‘schuttinggebied’) behoefte bestaat aan advies en informatie over bouwkundige vragen die ze hebben over hun eigen woning. Het gaat daarbij vaak om zuiver technische zaken als inzicht in de omvang van de schade en de wijze waarop die schade hersteld kan worden. Maar ook juridische vragen die wel of niet verband houden met verzekeringskwesties zijn naar voren gekomen.
Vanaf woensdag 1 november wordt daarom een loket ‘woningverbetering vuurwerkramp’ geopend in het Informatie- en AdviesCentrum aan het Molenplein. Hier kunnen eigenaar/bewoners terecht van woningen die gelegen zijn buiten het ontwikkelingsgebied Groot Roombeek West en die schade aan hun woning hebben. Zij moeten aan kunnen tonen dat die schade het directe gevolg is van de vuurwerkramp.

Bouwkundig spreekuur
Bij het loket kan men terecht voor een bouwtechnische inspectie van de woning. Er wordt dan een inspectierapport opgemaakt waar ook een richtprijs voor de schade-omvang wordt gegeven. In het algemeen kunnen de kosten van een dergelijk rapport worden gedeclareerd bij de verzekeraar. Daarnaast komt er een bouwtechnisch spreekuur. Hier kan de eigenaar/bewoner terecht met vragen over de kosten van herstelwerk, begrotingen, de uitvoering van het werk en de oplevering van werkzaamheden. Nadat de schade in kaart is gebracht, gaat er gebouwd worden. Dit bouwproces kent een aantal stappen. Nadat het uitvoeringsplan gereed is en de offertes binnen zijn, kan er begonnen worden met de herstelwerkzaamheden. Er moet een aannemer worden gekozen. Bij de oplevering gaat het erom dat de uitgevoerde werkzaamheden worden beoordeeld. Bij dit hele bouwproces kan advies worden ingewonnen tijdens het bouwkundig spreekuur.
Ook kunnen adviezen worden gegeven over instanties waar de eigenaar/bewoner terecht kan voor een (meer intensieve) bouwbegeleiding.

Juridisch advies
Tenslotte kan men bij het loket terecht voor vragen/advies op juridisch gebied, in verband met de afwikkeling van de schade aan de eigen woning. Hierbij kan het gaan om geschillen met bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen of aannemersbedrijven.
In de komende maanden zal worden gewerkt aan een uitbouw/verbreding van het dienstenpakket dat door het loket wordt aangeboden. Het is de bedoeling dat het loket op den duur uitgroeit tot een organisatie die kan bemiddelen bij afstemming van verbeteringactiviteiten op blok- en straatniveau. Een organisatie die in voorkomende gevallen over kan gaan tot vernieuwing, beheer en verkoop van panden, om op die manier de kwaliteit van het hele gebied op te krikken.
Eigenaren/bewoners die belangstelling hebben voor een bouwkundig advies kunnen een afspraak maken via de receptie van het Informatie- en AdviesCentrum (tel. 0800 – 1100).

terug naar inhoud


Redding groen uit het rampgebied

In TC/Tubantia van een aantal weken geleden stond dat medewerkers van Stadsdeelbeheer Noord bezig waren met een vitaliteitsonderzoek van de bomen. Dit onderzoek is bijna afgerond. Zowel bomen op gemeentegrond als op particuliere grond zijn onderzocht. De conclusie is dat een groot aantal bomen de ramp niet heeft overleefd. Maar een aantal grote bomen is redelijk tot goed uit de ramp gekomen. Misschien is het mogelijk dat bij de wederopbouw deze grote, waardevolle bomen hun plek kunnen behouden. Daarom worden deze bomen goed beschermd door er een hekwerk omheen te plaatsen. Dit voorkomt beschadiging van deze bomen tijdens de sanerings- en sloopwerkzaamheden.

Bomen en struiken uit particuliere tuinen
Kleine bomen en struiken uit de particuliere tuinen zullen zeker verloren gaan tijdens sanering en sloop. Stadsdeelbeheer probeert die bomen en struiken te redden die te verplanten zijn. Deze bomen en struiken worden van een adreslabel voorzien en tijdelijk geplant op een gemeentelijk terrein. Helaas heeft stadsdeelbeheer niet de capaciteit om ook planten uit tuinen veilig te stellen.

kijkdag
Later dit jaar wordt er een kijkdag georganiseerd (afhankelijk van de weersomstandigheden). Bewoners kunnen daar beslissen of ze de struiken en bomen mee willen nemen naar hun huidige adres of dat ze deze na de wederopbouw in hun nieuwe tuin willen herplanten. De stadsdeelmedewerkers gaan spoedig aan de slag want de (her)plant periode komt er aan. Uiteraard kunnen ze niet de garantie geven dat alle bomen en struiken het zullen overleven. Maar omdat de bomen en struiken heel veel kunnen betekenen voor de exbewoners gaan de stadsdeelmedewerkers zeer zorgvuldig te werk.
Verzoeken om mee te mogen in het rampgebied kunnen om veiligheidsredenen helaas niet worden gehonoreerd.
Stadsdeelbeheer voert deze actie uit in samenwerking met de woningcorporaties Domijn en de Woonplaats.

terug naar inhoud


Ingekomen gedicht

De schrijfster van onderstaand gedicht was met haar dochter Liesbeth op bezoek bij de familie Ostendorp aan de Tollenstraat 9. Als door een wonder heeft het viertal de ramp overleefd.

Op bezoek in de Tollenstraat

Met ons vieren zitten we buiten
Met koffie en gebak
Dan ineens begint het vuurwerk
We voelen ons nog op ons gemak

Vuurwerk op zo’n warme middag
Brengt mensen op de been
Met kinderen willen ze vooraan staan
Velen rennen er heen

Maar na de eerste ontploffing
Gaan we kijken naar de straat
Je ziet veel mensen lopen
Die weer de andere kant op gaan

Weer een ontploffing volgt daarop
Het is alsof de wereld vergaat
De luchtdruk is zo vreselijk groot
In een puinhoop verandert de straat

Ruiten vliegen in het rond
De pannen van de daken
Zelfs stenen vliegen uit de muur
Je hoort het overal kraken

Het vuur vele meters hoog
Hele straten schudden van geweld
Een rookwolk kilometers ver te zien
Van het vuurwerk niet gemeld

Veel mensen raakten er gewond
En velen werden er vermist
Alles was in paniek
We weten niet hoe groot het dodental is

Wij zijn uit Enschede weggegaan
In de auto zonder ruit
Maar de motor deed het nog
Zo reden we de stad dan uit

Onze vrienden bleven ook niet
Want alles van hen was stuk
Maar geen van ons vieren raakte gewond
Dat was ons groot, heel groot geluk

Als er ooit weer zoiets gebeurt
Kijk dan nog even om
Het lijkt wel of ons klein Nederland
Leeft op een vuurwerkbom!!!

Je kunt niet goed beschrijven wat je hebt meegemaakt

Nel de Kleijn-Koolen

terug naar inhoud


Handhaven woningen aan rand rampgebied

Na de vuurwerkramp is er voor alle huiseigenaren in en om het rampgebied een periode van grote onzekerheid aangebroken. Onzekerheid over de totale schade aan het huis, onzekerheid over de toekomst en over de financiële gevolgen van de ramp. Medewerkers van de Bouw- en Milieudienst hebben in de afgelopen maanden met een zeer groot deel van de particuliere huiseigenaren uit het rampgebied individuele gesprekken gevoerd.

Duidelijkheid op korte termijn
De specifieke situaties en mogelijkheden van de eigenaren lopen sterk uiteen, zo is uit de gesprekken gebleken. Van een grote groep mensen is de woning verwoest. Van een andere groep is de woning zodanig zwaar beschadigd dat er niet gewoond kan worden. In de randen van het gebied zijn er bewoners die weliswaar schade hebben, maar nog wel wonen in hun eigen huis.
Ook de toekomstwensen verschillen: sommige mensen willen elders in de stad een huis kopen -of hebben dat al gedaan- en maken gebruik van de financiële aankoopregeling van de gemeente. Anderen willen de schade herstellen en als dat mogelijk is in hun huidige straat blijven wonen of herbouwen. Ook zijn er mensen die nog geen keuze hebben gemaakt.
De groep mensen die gebruik maakt(e) van de financiële regeling voor aankoop van hun huis krijgt hiermee op korte termijn enige mate van zekerheid of heeft dat al. Voor anderen bestaat op dit moment nog grote onzekerheid over de toekomstige woonsituatie. De afgelopen periode is door velen aan de gemeente gevraagd om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen. Ook de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp (BSV) heeft sterk aangedrongen op deze duidelijkheid.

Handhaving woningen
Burgemeester en Wethouders hebben hierover de afgelopen weken meerdere keren gesproken en willen waar mogelijk deze duidelijkheid bieden. Daarom is op basis van de individuele gesprekken met eigenaar-bewoners per straat een inventarisatie gemaakt van wat op dit moment de meningen van de bewoners zijn. Verder is er globaal gekeken naar wat deskundigen noemen ‘het schadebeeld en de ruimtelijke situatie.’ Ook is bekeken of er zekerheid is of de huidige (woon)functies op dezelfde plaats kunnen blijven voortbestaan.
Op basis van deze inventarisatie is de conclusie dat van een aantal (delen van) straten aan de randen van het wederopbouwgebied Roombeek West nu kan worden vastgesteld dat ze in ieder geval zullen blijven staan. Het gaat om woningen aan de Kottendijk (nrs. 74 t/m 110), woningen aan de Schurinksdwarsweg en woningen op de kruising van Lasondersingel en Deurningerstraat (centrumkant). De eigenaren van deze woningen zijn hierover per brief al individueel op de hoogte gesteld.

Verder onderzoek
Over de overige straten/gebieden in of aan de rand van het rampgebied kunnen B&W op dit moment nog geen definitief besluit nemen. Dat is namelijk afhankelijk van de plannen voor wederopbouw die de komende maanden vorm gaan krijgen. Bij deze planvorming staan de wensen en belangen van getroffenen voorop en is het algemene uitgangspunt dat iedereen die dat wil terug kan keren in de wijk. Bij het maken van de plannen zal duidelijk worden waar in het gebied de woningen komen, waar de school, een park, etc. Ook zal duidelijk worden of het stratenpatroon (gedeeltelijk) anders wordt. Verder hebben de gemeente en de BSV vorige week gezamenlijk een zestal uitgangspunten benoemd voor de wederopbouw. De eerste daarvan luidt:
"De basis voor de wederopbouwplannen zijn de rechten en belangen van de getroffenen die in het gebied willen blijven. Tegelijk moet een wijk met duurzame toekomstkwaliteit worden gerealiseerd. Voor de huiseigenaren betekent dit dat zij ten alle tijde terug kunnen keren naar de wijk en een woning kunnen (laten) bouwen die vergelijkbaar is met de woning die zij op 12 mei bewoonden. Voor eigenaren die op hun oorspronkelijke eigendom van 12 mei willen terug bouwen, zal die eis uitgangspunt zijn bij de planontwikkeling. Bij de planontwikkeling zal duidelijk moeten worden in welke situaties, na afweging van alternatieve oplossingen, het totale belang van een kwalitatief hoogwaardige wijk zo zwaar weegt, dat die eis niet kan worden verwezenlijkt. Dit zal op zorgvuldige wijze mede in overleg met betrokkenen plaatsvinden."

Stedenbouwkundig plan
In het voorjaar van 2001 is naar verwachting het stedenbouwkundig plan voor Roombeek West gereed, dat onder leiding van de bekende stedenbouwkundige Pi de Bruijn wordt ontwikkeld. Dan is er definitief duidelijkheid voor alle eigenaar-bewoners uit het rampgebied.
Over de stedenbouwkundige planvorming zult u de komende periode regelmatig geïnformeerd worden via nieuwsbrieven. In november start een zogenoemd ‘participatietraject.’ Dit betekent dat alle betrokkenen kunnen meedenken over de toekomst van de wijk.

terug naar inhoud


Radioprogramma De Opbouw;

Wekelijks zijn er uitzendingen via Enschede FM (vroeger Radio Enschede) met informatie, gesprekken en actualiteiten over de nasleep van de ramp. Op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur (kabel 87.5; ether 105.1) met een herhaling op de zondagavond, zelfde tijdstip. Iedere week staat een thema centraal. Een deel van het programma is in het Turks en het Marokkaans.
Op 1 en 5 november is een vertegenwoordiger van de commissie Oosting te gast in de uitzending.
Op 8 en 12 november komen deskundigen van de thuiszorg praten over het gedrag van peuters. Kinderen in de leeftijd tot 4 jaar kunnen behoorlijk van slag zijn door de ramp. Wat is dan de beste begeleiding?

terug naar inhoud


Muzikaal project door slachtoffers voor slachtoffers

Bij de redactie van de BNB kwam het volgende bericht van Jacqueline Pronk binnen: "Vanuit onze emoties ten gevolge van de vuurwerkramp is het idee ontstaan om belangenloos een cd te gaan opnemen. Wij (Edwin van Hoevelaak en Jacqueline Pronk) willen hierin graag andere muzikanten uit het getroffen gebied betrekken. Behalve muzikanten willen wij ook kunstenaars uit het gebied benaderen die het leuk vinden om de cd-hoes te ontwerpen of de illustraties van het bijbehorende boekje te verzorgen. In dit "cd-boekje" willen we gedichten van getroffenen opnemen, dus ook deze gevoelsuitingen zijn van harte welkom. Dat de opbrengst naar de slachtoffers gaat behoeft geen betoog. Wellicht kunnen we later in de tijd gezamenlijk bekijken waar de prioriteiten liggen.
Waarom dit initiatief?

We hopen dat er veel mensen zullen reageren."
Voor aanmelding en/of informatie kunt u zich wenden tot Jacqueline Pronk, tel. 06 – 292 12 209.

terug naar inhoud


Rijksmuseum officieel open als ‘ontmoetingsplaats’

Het Rijksmuseum Twenthe was natuurlijk al voor een ieder toegankelijk, maar woensdag 25 oktober was de officiële opening. Burgemeester Jan Mans opende het museum als Ontmoetingscentrum Vuurwerkramp. Hij overhandigde een klein fotootje van een paneel van de schutting rond het rampgebied aan Albert Vasse, voorzitter van de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp.

Het ontmoetingscentrum is een initiatief van betrokkenen bij de vuurwerkramp Er is ruimte voor informele ontmoetingen, workshops, presentaties en andere activiteiten in relatie tot de vuurwerkramp. Tevens wordt er een beeld gegeven van de vuurwerkramp, van de gevolgen ervan en de reacties erop. Zo zijn er kopieën van het condoleanceregister ter inzage, is een deel van het bloemenmonument te bezichtigen en zijn er foto's van het Recherche Bijstands Team te zien.
Van de fotojournalist Cees Elzenga worden de foto's getoond die hij heeft gemaakt op zijn tocht door het rampgebied op 13 mei tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Regelmatig worden nieuwe materialen tentoongesteld.

Ruimte voor initiatieven
Naast informatie van de gemeente Enschede liggen op de leestafel kopieën van alle landelijke en regionale krantenberichten over de ramp ter inzage en biedt een in het Museumcafé opgestelde computer toegang tot diverse internetsites met betrekking tot de ramp.
Het Rijksmuseum Twenthe is als Ontmoetingscentrum Vuurwerkramp opengesteld voor slachtoffers en belangstellenden. Openingstijden: dinsdag t/m zondag, 11.00 - 17.00 uur. Elke bezoeker kan rekenen op een gratis kopje koffie of thee.
Het Rijksmuseum Twenthe stelt graag ruimte beschikbaar voor activiteiten in relatie tot de vuurwerkramp. Hieraan zijn tijdens openingstijden van het museum geen kosten verbonden. De ruimte kan worden gereserveerd in overleg met de Interne Dienst van het museum, telefoon 053 4358675.

terug naar inhoud


Humanistisch Raadslieden bieden hun diensten aan

Het meemaken van de vuurwerkramp was voor veel mensen een schokkende ervaring. In één klap lag hun vertrouwde wereld in puin. Van het ene op het andere moment veranderde hun leven drastisch. Nu, meer dan vijf maanden na de ramp, zijn de puinhopen grotendeels achter een schutting verborgen en hebben de meeste mensen weer een plaats om te wonen.
Aan de getroffenen wordt niet meer zo vaak gevraagd hoe het met hen gaat. Er is minder belangstelling voor hun verhalen. Het lijkt of het leven weer zijn gewone gang gaat.
Toch is niets minder waar. De gevolgen zijn nog iedere dag merkbaar. Mensen die de ramp hebben meegemaakt kampen vaak nog met een wirwar aan vragen en gevoelens. Het kost mensen vaak moeite de dingen "op een rijtje te krijgen" en om te gaan met verdriet, boosheid, teleurstelling, verwardheid, eenzaamheid, het gevoel na de eerste, tweede of derde verhuizing, vluchteling in de nieuwe buurt te zijn of niet genoeg gedaan te hebben.
Steeds maar die chaos in je hoofd en het gevoel het leven niet meer in de hand te hebben kunnen een mens wanhopig maken.

Veel gehoorde vragen zijn:

Humanistisch raadslieden kunnen een luisterend oor bieden. Samen met iemand zoeken ze naar stukjes in dat verhaal die hem of haar verder kunnen helpen. Het gaat er niet om de schokkende ervaringen te vergeten, maar om een eigen weg te vinden om er mee om te gaan, om het leven weer op orde te krijgen en die ervaringen een plek te geven.
Humanistisch raadlieden zijn er voor de direct en indirect getroffenen.
Zij, Margriet Meijling en Gonnie Bikker zijn bereikbaar onder het telefoonnummer van Humanitas afdeling Enschede, 053 4320657. (bereikbaar tijdens kantooruren)
Bel gerust, ook voor meer informatie.

terug naar inhoud


Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp

Algemene Ledenvergadering op 1 november
De Algemene Leden Vergadering van de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede vindt plaats op woensdag 1 november om 19 uur 30. De vergadering wordt gehouden op de Universiteit Twente in collegezaal BB2.

De agenda voor de vergadering is als volgt

  1. Opening.
  2. De activiteiten van de Belangenvereniging tot nu toe.
  3. Aankondiging plannen Grolsch i.v.m. ongerustheid omwonenden.
  4. Pauze

  5. Goedkeuring gevoerde beleid
  6. Verkiezing bestuur
  7. Bepaling doelstellingen en koers
  8. Lidmaatschap en contributie
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Na afloop is er gelegenheid tot gesprekken met bestuur en commissieleden.

Toelichting bij deze agenda
1. Opening
Nogmaals een korte voorstelling van de vereniging en de verschillende commissies
2. De activiteiten van de Belangenvereniging tot nu toe.
Hier wordt een overzicht gegeven van wat er zoal gebeurd is met de BSVE en wat de BSVE tot nu toe gedaan en bereikt heeft. Ook wat we nog niet bereikt hebben, zoals de erkenning, ook in financiële zin, van de getroffenen in het buitengebied en de centrale registratie komen aan de orde.
3. Aankondiging plannen Grolsch i.v.m. ongerustheid omwonenden.
Bij de BSVE kwamen berichten binnen van mensen die zich ongerust maakten over de veiligheidssituatie bij de Grolschfabriek. Grolsch wil hier graag wat aan doen en presenteert zijn plannen hiervoor.
4. Goedkeuring gevoerde beleid
Het bestuur vraagt aan de vergadering om goedkeuring van het tot heden gevoerde beleid, zoals dat voor de pauze is toegelicht.
5. Verkiezing bestuur
Kandidaat staan de mensen die de laatste tijd al het bestuur gevormd hebben.
Kandidaat voor het voorzitterschap is Albert Vasse, voor de andere bestuurstaken zijn kandidaat: Jan Calis (secretaris), Herman Vinke (penningmeester) en Nahrin Malki (coördinator.)
6. Bepaling doelstellingen en koers
Met betrekking tot de koersbepaling lag er de keus of de BSVE alleen maar een versterker moet zijn voor de stem van de getroffenen of dat de BSVE deze stem ook moest vertalen in onderhandelingen met o.a de gemeente en moest proberen om te zetten in beter beleid. Wij hebben voor de tweede weg gekozen, omgaan en onderhandelen met de autoriteiten.
Het bestuur vraagt de vergadering de drie daarbij gehanteerde doelstellingen goed te keuren.

Om de gekozen rol van vertaler en (mede-)beleidsmaker zo goed mogelijk te kunnen vervullen moet de organisatie van de BSVE verder worden versterkt, o.a. door de professionele ondersteuning van de BSVE uit te breiden. Het bestuur vraagt mandaat om de verdere professionalisering van de BSVE vorm te geven.
7. Lidmaatschap en contributie
Tot heden is er geen contributie geheven. Het bestuur stelt voor om deze situatie ongewijzigd te laten.
Het niet-heffen van contributie kan tot gevolg hebben dat er twijfels ontstaan over de vertegenwoordigende functie van de BSVE. Wij zullen dan ook binnenkort moeten overgaan tot een nieuwe, uitgebreidere registratie van onze leden, die voldoet aan de voorwaarden om de leden in rechte te kunnen vertegenwoordigen b.v. bij komende processen over letselschade en smartengeld.
8. Rondvraag
Niet bedoeld voor discussies, maar voor korte vragen.
9. Sluiting
We hopen de vergadering om 21 uur 30 te kunnen sluiten.

Na afloop van de vergadering kan er nog verder met het bestuur en de leden van de verschillende commissie worden gepraat.
Presentatie commissie 13 mei:
De commissie 13 mei verzamelt en analyseert het beschikbare feitenmateriaal rond de explosie op 13 mei. Op donderdag 16 november zal de commissie haar bevindingen presenteren. De vragen die de commissie 13 mei eerder al aan de commissie Oosting heeft voorgelegd zullen dan verder worden uitgebreid en aangescherpt. Voor deze bijeenkomst moet U zich aanmelden onder telefoonnr 053 - 432 49 28 op werkdagen tussen 14.00 uur en 16.00 uur
Huurders, overlast door rampschade:
Gedurende de afgelopen weken ontvingen wij veel klachten van huurders uit het omliggende gebied. Het gaat hierbij zowel om woningen van coöperaties als om woningen van particulieren. De klachten hebben in de meeste gevallen te maken met overlast die te maken heeft met schade aan de woning. De BSVE onderzoekt de klachten op dit moment en zou mensen die eveneens hinder ondervinden van door de ramp veroorzaakte schade aan hun huurwoning willen oproepen deze klachten bij te melden.
Huiseigenaren, klem tussen verzekeraar en aannemer:
Veel eigenaren uit het omliggende gebied, met schade als gevolg van de ramp, zitten letterlijk klem tussen hun verzekeraar en de aannemer. Vaak worden ze buiten de onderhandelingen gehouden en blijven ze met onzekerheid zitten over het herstel van woning. De B.V. Stadsherstel dat op 1 november haar deuren opent zou dit probleem voor een deel moeten oplossen, maar de BSVE overweegt om voor dit veel voorkomende probleem rechtsbijstand in te roepen. Het is in ieder geval belangrijk dergelijke klachten te melden bij de belangenvereniging.
BV Stadsherstel, wat komt er achter het loket?
Om de problemen van huiseigenaren bij het herstel van hun woning te verminderen heeft de gemeente een nieuw loket geopend: de BV Stadsherstel. Binnen de BSVE is op dit moment een werkgroep bezig te kijken naar de eisen waaraan zo'n loket zou moeten voldoen. Iedereen met vragen ten aanzien van het herstel van zijn of haar woning zouden we dan ook nadrukkelijk willen vragen zich bij de belangenvereniging te melden. Op die manier kunnen we er voor zorgen de dit loket ook werkelijk optimaal voorziet in de behoefte aan informatie en steun.

Vragen, klachten, aanmelden als lid
Heeft u vragen of klachten naar aanleiding van de vuurwerkramp, neemt u dan contact met ons op, of kom langs op onze spreekuren.
U kunt de belangenvereniging op de volgende manieren bereiken:

Post/bezoek:
IJstraat 4
7523 HK Enschede
tel: 053 - 434 03 74
fax: 053 - 431 94 31
email:
info@slachtoffersvuurwerkramp.nl

Spreekuren:

op het kompas.

terug naar inhoud


Belangrijke adressen en telefoonnummers

Informatie en Adviescentrum Molenplein Molenplein 1
Algemeen informatienummer  0800 1100 (dag en nacht bereikbaar)

Commissie Oosting 053 4805788
Stationsplein 11
spreekuren op di, wo en do van 10.00 uur tot 14.00 uur
www.co-vuurwerkramp.nl
Amicon Zorgverzekeraar 053 485 39 40 (dag en nacht bereikbaar)
Gezondheidsvragen 0800-1100
GGD Twente
Kamer van Koophandel 0800 0235328
(Bedrijvenloket 8.30-17.00 uur)
Politie (meldkamer) 053 455 55 55
Service Centrum Noord Zaanstraat 12
Peuterspeelzaal de Speeldoos 4350151
Deppenbroekstraat 5
Peuterspeelzaal Dikkertje Dap 4351638
Ijstraat 4
Montesori peutergroep 4306486
Blijdensteinlaan 15
BCE-verzekeraars 0182-630983 / fax 0182-631226
Turkse Vrouwen Telefoon 0800 0240027
(voor iedereen bereikbaar)
SOS Telefonische Hulpdienst 0800-0240026
Slachtofferhulp Twente 053 4555555 (074-2429115 / 0546-829217)
Ouderentelefoon 074 250 43 43
Kinder- en jongerentelefoon 0800 0432
Jeugdzorg Perspectief 053 4312146
Stg Maatsch. Dienstverlening 053 4353353
Bureau voor rechtshulp 053 4801919
Stichting Enschede Aannemers 053 4319466
Letselschade informatie 0900 6643825
Vereniging Eigen Huis 033 4507750
Stichting Stedelijk Wonen 053 4343565
Belangenver. Slachtoffers Vuurwerkramp 053 4351638 / Fax. 053 - 431 94 31
Gereformeerd Info Centrum 053 4361409
Oecumenisch Citypastoraat 053 4306190
Leger des Heils 053 4775972
Mediant Nazorg Vuurwerkramp 053 4829982
Stationsplein 3, 1e etage
Vereniging gedupeerde ondernemers 053 4849849 
(vragen naar Raoul van Dongen)
Hengelosestraat 585
Ombudsman IAC, secretariaat 053 4818181
op ma en wo tussen 9.00 en 12.00 uur
Molenplein 1, 7511 EN Enschede

terug naar inhoud


COLOFON
Uitgave van: Informatie- en Advies Centrum (IAC)
Redactie: Publieksvoorlichting
Telefoon: 053-4845137
Fax: 053-4845084
Email: a.schukkink@enschede.nl