Bewoners Nieuwsbrief

Drieëntwintigste uitgave dinsdag 10 oktober 2000


Beste bewoners,

Bij deze de 23-ste BewonersNieuwsBrief met een keur van onderwerpen. Deze week is begonnen met de uitvoering van de zogenoemde OBO-regeling, de regeling Onkosten Buitengewone Onkosten. Hierover wordt volgende week een Turkse vertaling afgedrukt. Deze week zijn we begonnen met een Turkse vertaling van de inhoudsopgave. Verder uw aandacht voor de gesprekken die medewerkers van het Informatie- en AdviesCentrum hebben gevoerd met bewoners van het omliggend gebied. Er zit beweging in het overleg. Tenslotte komt er meer zicht op het rampgebied. De zogenoemde ‘duogaten’ bieden een kijkje op de voortgang van de werkzaamheden aan mensen die zich betrokken voelen bij deze ontwikkelingen.

Mochten er mensen zijn die een bijdrage willen leveren aan de BewonersNieuwsBrief, dan kunnen ze deze sturen naar de afdeling voorlichting van het IAC; p/a DMO, postbus 186, 7500 AD Enschede. 
Of E-mailen: a.schukkink@enschede.nl    

Inhoudsopgave:

Eerder verschenen BewonersNieuwsBrieven kunt u afhalen bij het Servicecentrum Noord en bij het IAC aan het Molenplein. Dit geldt ook voor enkele Turkstalige BewonersNieuwsBrieven.
De vorige Bewoners Nieuwsbrieven zijn ook op deze site te vinden:

Aan deze en aan de eerder verstrekte BewonersNieuwsBrief kunt u geen rechten ontlenen.


Informatie en Opvang

Informatie- en Advies Centrum (IAC) – Molenplein
U vindt het IAC aan het Molenplein 1. Hier kunt u met al uw vragen terecht. Natuurlijk kunt u er ook gewoon even binnenlopen voor een praatje of een luisterend oor. De medewerkers van het IAC helpen u graag.

Openingstijden IAC – Molenplein:

U kunt het IAC ook bellen. Het telefoonnummer is 0800-1100 (gratis). Bent u slecht ter been of heeft u niet de mogelijkheid naar het IAC te komen dan bezoekt het IAC u thuis. Voor een afspraak kunt u bellen met 0800-1100.

IAC via teletekst RTV Oost: 547
Nu ook nieuws, mededelingen, informatie en achtergronden via teletekst RTV Oost, pagina 547. De informatie kan dagelijks wisselen.

terug naar inhoud


Gesprekken met het omliggende gebied
Begin september en begin oktober hebben vertegenwoordigers van het Informatie- en Adviescentrum (IAC) gesprekken gevoerd met bewoners uit het omliggend gebied. Na afstemming met het bestuur van de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp is er voor gekozen deze gesprekken met een beperkte groep bewoners te voeren. Het doel van beide bijeenkomsten was om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de informatiebehoefte en hulpvraag in het omliggende gebied.
Tijdens beide avonden hebben de aanwezige vertegenwoordigers van het IAC nadrukkelijk gemerkt dat de bewoners uit het omliggende gebied zich na de ramp aanvankelijk heel terughoudend hebben opgesteld. Niettemin voelen velen zich wel degelijk slachtoffer. Tal van bewoners worstelen nog dagelijks met een groot aantal problemen. Problemen die de verwerking van de gevolgen van de ramp in de weg staan.
Naast het verstrekken van informatie en advies heeft het IAC een belangrijke signaalfunctie voor het college van Burgemeester en Wethouders. Het IAC heeft de uitkomsten van de gesprekken daarom onder de aandacht van het college gebracht.
Uit de terugkoppeling van Burgemeester en Wethouders blijkt dat het college er van doordrongen is dat ook de bewoners uit het omliggende gebied materiële en emotionele schade lijden ten gevolge van de vuurwerkramp. Het college wil zich tot het uiterste inspannen om daar waar mogelijk een bijdrage te leveren aan het verlichten van de schade die bewoners van het omliggende gebied ondervinden of hebben ondervonden.

Wat kwam aan de orde?
Mensen hebben nog steeds te maken met angstige reacties en onverschilligheid. Men slaapt slecht en kinderen schrikken ’s nachts regelmatig wakker. Ook hebben bewoners uit het omliggende gebied moeite met de gekozen gebiedsafbakening. Hierdoor kwam men na de ramp bijvoorbeeld niet in aanmerking voor regeling III en werd men niet uitgenodigd voor belangrijke gebeurtenissen of bijeenkomsten.
Ook is naar voren gebracht dat in de komende tijd meerdere bewoners vervangende woonruimte nodig hebben in verband met noodzakelijke reparaties aan hun woning. Het vinden van vervangende woonruimte blijkt echter tegen te vallen. Hulp vanuit de gemeente is gewenst. Huiseigenaren tonen zich verder ontevreden over het gemeentelijk aankoopbeleid.
Een belangrijke uitkomst van de gesprekken is wel dat de gebiedsafbakening veel mensen het gevoel heeft gegeven niet mee te tellen. Het college betreurt het dat mensen hierdoor met psychische problemen kampen en wil zich nadrukkelijk voor alle slachtoffers van de vuurwerkramp inspannen om de gevolgen van de ramp zo veel mogelijk te verlichten. Ook ziet het college er op toe dat de bewoners uit het rampgebied en uit het omliggende gebied dezelfde informatie (en uitnodigingen) ontvangen.

Vervolg:
Burgemeester en Wethouders hebben de Commissie van Lidth inmiddels gevraagd advies uit te brengen over de vraag of regeling III voor meer mensen toegankelijk gemaakt moet worden. Verder zijn de voorwaarden vastgesteld waaronder ook bewoners buiten het rampgebied in aanmerking kunnen komen voor de ontheffing van een aantal gemeentelijke belastingen, te weten de onroerend zaak belasting, de hondenbelasting en precariorechten. Op 26 september is begonnen met de uitvoering van de zogenoemde cascoregeling. Deze regeling is niet alleen van toepassing voor bewoners van het rampgebied maar ook voor de bewoners uit het omliggende gebied. Een regeling voor de tegemoetkoming in de inboedelschade is in de maak. Ook deze regeling zal niet-gebiedsgebonden zijn.
Tenslotte treft het college momenteel voorbereidingen om ondersteuning te bieden aan mensen in het omliggende gebied bij het opknappen van hun woning als gevolg van de vuurwerkramp. Bijvoorbeeld op het gebied van bouwkundig advies, de beoordeling van offertes van aannemers en begeleiding van verbouwwerkzaamheden. Hierover wordt u binnenkort nader geïnformeerd.

Ontheffing gemeentelijke belastingen nu ook voor omliggend gebied
De hardheidsclausule voor het heffen en innen van gemeentelijke belastingen in het rampgebied is nu ook van toepassing op het omliggende gebied. Dat heeft het college vorige week besloten. Waar het om gaat is dat betrokkenen bepaalde gemeentelijke belastingen niet hoeven te betalen. Het gaat om de hondenbelasting, precariorechten en Onroerend Zaak Belasting (OZB). Voor laatstgenoemde belasting geldt dat de schade aan de woning door de verzekeraar moet zijn vastgesteld. Deze schade moet minimaal 40% van de waarde van de woning per 1 januari 1995 bedragen.

terug naar inhoud


Radioprogramma De Opbouw;
Wekelijks zijn er uitzendingen via Enschede FM (vroeger Radio Enschede) met informatie, gesprekken en actualiteiten over de nasleep van de ramp. Op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur (kabel 87.5; ether 105.1) met een herhaling op de zondagavond, zelfde tijdstip. Iedere week staat een thema centraal.
Op 11 en 15 oktober is er een gesprek met een vertegenwoordiger van de Commissie Van Lidth over de Financiële Regelingen.
Op 18 en 22 oktober komen gezondheidswerkers uit Noord aan het woord. Gesproken wordt dan met een huisarts en een gezondheidsvoorlichter, beiden werkzaam in Enschede – Noord.

terug naar inhoud


Kijkgaten in de schutting aan de Roomweg
Vrijdag 6 oktober zijn er kijkgaten in de schutting aan de Roomweg (gedeelte vanaf de Deurningerstraat) aangebracht. Het zijn vijf zogenaamde ‘duogaten’ (één hoge en één lage). De ‘duogaten’ zijn op enkele meters van elkaar aangebracht. Voor de kijkgaten zijn kunststof ramen aangebracht in verband met gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.
De schutting aan de Roomweg is gekozen omdat daar de minste verkeer- en parkeeroverlast te verwachten is. Na opgedane ervaringen wordt bekeken of ook niet elders in de schutting om het rampgebied kijkgaten kunnen worden gemaakt.
De kijkgaten zijn gemaakt naar aanleiding van veel vragen die bij het Informatie en AdviesCentrum (IAC) zijn binnengekomen over wat er zich achter de schuttingen allemaal afspeelde. Het IAC heeft deze vragen onder de aandacht van de gemeente gebracht. Het was om redenen van privacy niet mogelijk om eerder kijkgaten te maken omdat eerst de ontruiming en bereddering van de panden moest worden afgerond.
Bovendien worden aanstaande vrijdag de schuttingen rondom een deel van het zogenoemde Groot Roombeek (bij het Nino-terrein) vervangen door hekken waardoor eveneens een beter zicht op het terrein mogelijk is. De beschilderde delen van de schutting worden in ieder geval bewaard en misschien tijdelijk opgesteld in het Rijksmuseum Twenthe zodat publiek de teksten en schilderingen kan blijven zien.

terug naar inhoud


Winteractie / kaarsenactie
Zoals in verschillende kranten te lezen viel is Henk Poort een actie begonnen om gedupeerden die de komende jaarwisseling elders willen doorbrengen te helpen. Hij doet dit door kaarsen te verkopen tot en met half december. De opbrengst is voor het genoemde doel.
Verkooppunten in Enschede:

Verkooppunten in Hengelo:

terug naar inhoud


Ingekomen gedicht

Minke Wiersma heeft onderstaand gedicht gemaakt naar aanleiding van de ramp. Zij woont in de buitenste ring van het rampgebied. Ze mocht bijna vier dagen haar huis niet in. Omdat ze sowieso gedichten schrijft dacht ze dat het misschien goed was om op deze manier haar gevoelens te uiten. En om andere mensen er bij te betrekken.

Enschede, 13 mei

Het leek zo'n mooie zomerdag,
vol zon, vol kleur, vol lach.
Maar de lucht kleurde zwart,
brand! vuur! aan de Tollenstraat,
overal mensen, zo verward.
Rennen weg van huis en haard!

Daar zit je dan ver van huis,
in de Diekmanhal of bij vrienden thuis..
En wat er dan alleen nog rest is wachten,
wachten in spanning en in angst.
Waar is iedereen?
Waar zijn ze allemaal heen?

Pas dan dringt alles tot je door,
alles wat je zag en hebt gehoord.
Een hele wijk is weggeblazen,
en zoveel mensen die het zagen.
Maar wat iedereen zal weten,
is dat men deze ramp nooit zal KUNNEN vergeten.

(Minke Wiersma 13jr. Enschede)

terug naar inhoud


Onkostenregeling Buitengewone Omstandigheden van start 
Deze week is begonnen met de uitvoering van de OBO-regeling. Deze regeling is niet gebiedsgebonden! Hieronder een uitleg van de werkwijze en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling.

Wat houdt de OBO-regeling in?
De OBO-regeling is een tegemoetkoming voor de kosten die u heeft gemaakt of nog moet maken omdat u na de ramp:

Deze OBO-regeling wordt uitgevoerd door de onafhankelijke Stichting Financiële Hulpverlening Vuurwerkramp, gehuisvest in het IAC aan het Molenplein.

Voor wie is de regeling?
De regeling is voor iedereen die in aanmerking komt of is gekomen voor de financiële regeling I en II op basis van de volgende voorwaarden:

Wat is een zelfstandige woning?
Dat is een:

  1.  - flat (alle vertrekken op een verdieping in een gebouw met andere woonruimtes)
  2. - duplexwoning (woning voor 1 gezin, maar ingericht om tijdelijk door twee gezinnen te worden bewoond)
  3. - eengezinswoning (woning bestemt voor bewoning door 1 gezin)
  4. - Maisonnette (etagewoning met eigen toegang, bestaande uit twee etages)

Ook kamerbewoners die vallen onder de eerder genoemde voorwaarden komen voor de OBO-regeling in aanmerking. Om in aanmerking te komen moet de kamerbewoner ingeschreven hebben gestaan als inwoner van Enschede of door middel van een huurcontract aan kunnen tonen dat hij/zij woonde in de door de ramp getroffen woning. Dit hoeft nog niet aangetoond te kunnen worden bij het ophalen van het OBO-formulier, maar dit kan wel getoetst worden door de Stichting Financiële Hulpverlening Vuurwerkramp.

Bedragen OBO-regeling:

* Voor mensen met een volledig verwoeste woning dan wel een door de gemeente blijvend onbewoonbaar verklaarde woning (voorheen Regeling I):

a. kleedgeld fl. 3.000 per persoon
b. vergoeding eerste kosten per  fl. 2.500 (een ouder)gezin met kinderen
woning/adres fl. 2.000 echtparen / samenwonenden
(persoonlijke verzorgings- fl. 1.500 zelfst. wonende alleenstaanden
en schoonmaakkosten) fl. 500 per persoon voor kamerhuurders,
kostgangers, onderhuurders en studentenhuisbewoners
c. vergoeding herinrichtingskosten fl. 10.000 (niet-zelfstandige woonruimte)
(per soort van woning) fl. 30.000 (eengezinswoning / maisonnette)
fl. 20.000 (flat- of duplexwoning)


* Voor mensen uit het rampgebied die gerekend vanaf 13 mei minstens 6 weken niet terug konden naar hun woning (voorheen Regeling II):

a. kleedgeld fl. 3.000 per persoon
b. vergoeding eerste kosten,  fl. 2.500 (een-ouder-)gezin met kinderen
per woning/adres fl. 2.000 echtpaar / samenwonenden
fl. 1.500 alleenstaanden (zelfst. wonend)
fl. 500 per persoon, voor kamerhuurders,
kostgangers, onderhuurders en studentenhuisbewoners
c. normvergoeding voor  fl. 5.000
inrichtingskosten

 

Wat moet u nu doen?
Het antwoord op de vraag wat u nu moet doen, is niet voor iedereen gelijk. Daarom zetten we hieronder de verschillende mogelijkheden op een rij. Heeft u vragen hierover, belt u dan met de Stichting financiële hulpverlening vuurwerkramp, p/a IAC, telefoonnummer 0800 – 1100 (gratis) of komt u langs bij de Stichting, p/a IAC, Molenplein 1 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).

U bent verzekerd, u heeft gebruik gemaakt van de oude Regelingen I of II, u heeft een akte van cessie getekend die ook is uitgevoerd (dat wil zeggen: de uitkering van Regeling I of II is gekort op uw verzekeringsuitkering):
U kunt bij de Stichting (Molenplein) een aanvraagformulier aanvragen of afhalen waarmee u verzoekt om teruggave van het ingehouden geld.

U bent verzekerd, u heeft gebruik gemaakt van de oude Regeling I of II, u heeft een akte van cessie getekend die niet is uitgevoerd:
U hoeft niets te doen. De Stichting heeft de verzekeraars geïnformeerd; zij zullen de getekende aktes van cessie vernietigen.

U bent verzekerd of niet-verzekerd, u behoort tot de doelgroep van de OBO-regeling, maar u heeft nog geen gebruik gemaakt van de oude Regelingen I of II:
U kunt bij de Stichting een aanvraagformulier aanvragen of afhalen waarmee u verzoekt om een uitkering op grond van de OBO-regeling.

De uitkeringen op grond van de OBO-regeling worden voor uitkeringsgerechtigden buiten de eventuele vermogenstoets op grond van de Algemene bijstandswet gehouden.

Geen regeling meer voor verhuiskosten
De regeling Onkosten bijzondere omstandigheden is om een aantal redenen in het leven geroepen:

Inboedelschade
De OBO-regeling staat los van inboedelschade. Daarvoor komt een aparte regeling.
Deze regeling zal gelden voor verzekerden en niet-verzekerden en kent geen
gebiedsgrenzen.
De oude regeling III blijft van kracht. Dit is een gebiedsgebonden regeling (grenzen van 16 mei) en is beschikbaar voor mensen die minder dan 6 weken niet in hun huis konden wonen. Het bedrag is 2500 gulden per huishouden.

terug naar inhoud


De wederopbouw: een uitdaging op zich

Uitgangspunten
Eind oktober zal de gemeenteraad een zogeheten Plan van Aanpak bespreken voor de wederopbouw van het rampgebied (Roombeek-West genoemd). Daaraan voorafgaand zijn er een aantal belangrijke uitgangspunten voor de wederopbouwbekend:

Balans zoeken tussen snelheid en kwaliteit
De behoefte aan snelheid bij de wederopbouw van het rampgebied is groot, maar het moet ook een mooie, prettige wijk worden waar mensen in de toekomst graag willen wonen en werken. En dat kost tijd. De eerstkomende jaren worden besteed aan slopen, ontruimen en saneren van het gebied, plannen maken, architectonisch ontweren en het doorlopen van de wettelijke inspraakprocedures. Al met al is het doel dat ongeveer drie jaar na 13 mei 2000 de eerste woningen in Roombeek-West gereed zijn en de eerste bewoners kunnen terugkeren naar de wijk.
Een uitzondering in deze is het Nino-terrein aan de oostkant van het ramgebied. Daar zal eerder gebouwd gaan worden, want daar lagen al vrijwel kant-en-klare plannen voor de eerste fase van de wijk Groot Roombeek. Ook hoeft daar niet gesloopt en geruimd te worden, omdat het gebied leeg was.

terug naar inhoud


Informatieavond GIE
Op vrijdag 13 oktober a.s. zal door het Gereformeerd Informatiepunt Enschede, ook bekend als het GIE, een inloop-/informatieavond georganiseerd worden. Tijdens deze avond zal door het GIE wat verteld worden over haar activiteiten en zullen ook het IAC, de woningbouwcorporaties en het GPV vertegenwoordigd zijn.
Na een korte inleiding krijgen aanwezigen de gelegenheid om vragen op papier te zetten die na een korte pauze dan zoveel mogelijk door betreffende instanties zullen worden beantwoord. De nadruk van de avond zal komen te liggen op het informatieve gedeelte. De informatieavond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in "De Blikopener" (bijgebouw van de gereformeerde kerk aan de Wilhelminastraat te Enschede) en duurt tot ongeveer 22.30 uur.

terug naar inhoud


Aanbod gratis Reiki-behandeling krijgt vervolg
Er is veel belangstelling voor de serie Reiki-behandelingen die sinds half september in het Kompas worden aangeboeden. De reacties op deze behandelvorm zijn positief.
Reiki is een techniek om stress te verminderen en om meer ontspannen te worden, wat de gezondheid en de kwaliteit van het leven verbetert. Twee of drie behandelaars geven Reiki aan de te behandelen persoon, die gekleed op een Reiki-tafel ligt. Indien gewenst, kan de behandeling ook zittend plaatsvinden. De behandeling wordt vooraf gegaan door een korte uitleg en, als daar behoefte aan is, afgerond met een korte nabespreking. Reiki beïnvloedt de hele persoon: lichaam, emoties, geest en ziel en brengt veel weldadige effecten teweeg, zoals gevoelens van vrede, veiligheid en welzijn. Het is niet nodig om ‘in Reiki te geloven’, als je je er voor open stelt werkt het bij iedereen.
De Reiki-behandelingen in het Kompas zijn gratis. Het aanbod is echter beperkt.
Op de volgende vrijdagen kunnen geïnteresseerden terecht in het Kompas: 20 oktober en 3 en 17 november, telkens om 20.00, 20.30, 21.00 en 21.30 uur. De behandelingen worden gegeven in het Kompas (IJstraat 4, in de peuterspeelzaal) en duren een half uur per persoon. Belangstellenden kunnen zich op maandag- en dinsdagavond voor de gewenste behandelavond van 19.00-21.00 uur telefonisch opgeven op telefoonnummer 053-4355915 (bij geen gehoor: 053-4343945). Aanmelding is absoluut noodzakelijk, in verband met de planning van de sessies.
Het gaat hier om een particulier initiatief; geïnteresseerden kunnen zich daarom niet opgeven via het IAC, maar moeten bellen naar het bovengenoemde telefoonnummer.

terug naar inhoud


Ter inzage
Een tweetal documenten is sinds enige tijd openbaar gemaakt.

  1. het feitenoverzicht vergunningverlening SE Fireworks. Dit onderzoek is gedaan door het Crisis Onderzoek Team van de Universiteit van Leiden.
  2. Het Logboek Regionaal Coördinatie Centrum Twente. Dit is een verslag van het verloop van de rampenbestrijding.

Deze documenten kunt u op twee plaatsen inzien. Op werkdagen in het stadhuis tussen 9.00 uur en 17.00 uur in kamer 87. En in het Rijksmuseum Twenthe aan de Lasondersingel van dinsdag tot en met zondag tussen 11.00 uur en 17.00 uur.

Overigens zijn de documenten ook op deze site te vinden:

terug naar inhoud


Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp

Omliggend gebied
In de afgelopen weken zijn er door het IAC en door de belangenvereniging diverse gesprekken gevoerd met individuen, groepen en vertegenwoordigers uit het omliggend gebied. De specifieke problemen die hier spelen zijn veel te buiten beeld geweest, ook buiten beeld van de belangenvereniging. Alle aandacht ging naar diegenen die door de ramp alles zijn kwijtgeraakt. Daarnaast heeft deze groep zich heel terughoudend opgesteld juist vanwege de ernst van de problemen in de kern van het gebied. In veel gevallen hebben deze mensen zich ingespannen diegenen te helpen die het zwaars waren getroffen.
Nu de problemen in het kerngebied voor een groot deel zijn opgepakt - ook hier zijn we nog lang niet klaar- doen wij en het IAC ons uiterste best om nu zo snel mogelijk ook voor de slachtoffers/getroffenen die verder weg woonden tot oplossingen van hun problemen te komen. Wat we veel horen zijn reacties in de trant van: "Gesprekken met mensen uit het buitengebied? Daar weet ik niets van. Waarom weet ik daar niets van? Wie zijn daar voor uitgenodigd? Hoe is de selectie gegaan?" Hierover kunnen we het volgende zeggen: bij deze eerste gesprekken zijn mensen uitgenodigd die zich zelf hebben gemeld, daarnaast is een aantal mensen uitgenodigd. Er is daarbij getracht in ieder geval met één persoon uit iedere straat uit het getroffen gebied te spreken. Er is hierbij bewust niet gekozen om met een grotere groep te praten. In de eerste plaats omdat de problemen heel verschillend en in sommige gevallen heel ernstig zijn. In een te grote groep kan er onmogelijk voor iedereen de aandacht zijn die nodig is. Ten tweede -en dit was heel zwaarwegend-; we hadden niets concreets te bieden! Het laatste dat we wilden was die groep die al zo lang niets gehoord had, opnieuw niets te bieden te hebben. Vandaar dat gekozen is eerst te inventariseren en goed voor te bereiden alvorens alle getroffen in het buitengebied te benaderen.

Gesprekken buitengebied
Bij het laatste gesprek met mensen uit het buitengebied op het IAC waren ook vertegenwoordigers van de gemeente en de commissie van Lidth aanwezig (dat was op maandag 2 oktober). We staan nog maar aan het begin van het proces om tot een oplossing van de problemen te komen. De volgende zaken staan gepland:

In de afgelopen dagen hebben zich verschillende groepen uit het omliggende gebied bij de vereniging aangesloten. We heten deze mensen van harte welkom in onze organisatie en zijn heel blij met deze ontwikkeling. De communicatiekanalen die wij in de afgelopen maanden geopend en gecreëerd hebben kunnen nu effectief worden gebruikt om ook de problemen van deze groep van getroffen op te lossen. Ook is hiermee het gevaar geweken dat getroffen tegen elkaar uitgespeeld worden en alleen maar meer gedupeerd worden. We zetten ons in voor de belangen van alle getroffen en zullen dat blijven doen!

Herbouw van onze wijk en Huiseigenaren
Het heeft tijd en moeite gekost maar sinds enige weken voeren wij een constructieve dialoog met de Bouw- en Milieudienst (BMD) en met het gemeentebestuur ten aanzien van de herbouw van de wijk, de participatie en medezeggenschap daarin van de getroffenen en de positie van de huiseigenaren in het bijzonder. We proberen daarbij tot een benadering te komen waarbij de belangen, wensen en rechten van de voormalige en huidige bewoners van de getroffen wijk èn het belang van de wijk en de stad als geheel, tot uitdrukking en in overeenstemming met elkaar gebracht worden.
De problemen in de wijk die de Belangenvereniging constateert, worden gelukkig opgepakt en er we zien dat serieus over de oplossing ervan wordt nagedacht. Zo constateerden wij afgelopen week dat voor veel van de eigenaren aan de randen van het gebied de onzekerheid over hun toekomst zo groot werd dat velen besloten het gebied te verlaten. Binnen twee weken zal nu voor de eerste straten al duidelijkheid gegeven worden. Natuurlijk is dat nog niet voor hele gebied mogelijk. Daar waar mogelijk zal zo snel mogelijk uitsluitsel gegeven worden over de toekomst van het gebied. In de komende weken zal gekeken worden in welke gebieden al snel zekerheid kan zijn en wanneer. We zullen de gemeente hierbij geen rust gunnen en houden U op de hoogte. (Raadpleeg voor de meest actuele informatie onze teletext pagina's (546, RTV Oost).)
Wij zullen verder erop toezien dat de rechten en belangen van de bewoners op de eerste plaats staan en gewaarborgd worden. We zijn blij met inspanningen van de zijde van het gemeentebestuur en de BMD ons hierin tegemoet te komen. We willen iedereen die met vragen of problemen zit met betrekking tot de herbouw aansporen gebruik te maken van deze openheid door deze bij ons of de BMD kenbaar te maken.
Dinsdag 10 oktober spreekt het bestuur van de belangenvereniging met het college van Burgermeester en Wethouders over de herbouw van de wijk, de participatie daarbij van de getroffenen en de positie van de huiseigenaren in het bijzonder. Dit gesprek is gedurende de afgelopen weken intensief voorbereid door de Belangenvereniging samen met de Bouw- en Milieudienst. We hebben dan ook alle hoop op een goede afloop van dit gesprek. Voor ons zijn daarbij drie punten van belang: ten eerste de uitgangspunten van de gehele wederopbouwproces. In onze visie moeten daarbij de rechten en wensen van de bewoners voorop staan. Ten tweede de snelheid van het proces: er moet de mensen, m.n. de eigenaren in het gebied, zo snel mogelijk duidelijkheid gegeven worden over hun toekomst. Overeenstemming zal er dan met name moeten komen over de begrippen 'snel' en 'mogelijk'. Ten derde de participatie bij het gehele proces van de wederopbouw: de bewoners moeten hier concrete invloed op kunnen uitoefenen. Hoe u precies geïnformeerd zult gaan worden over de uitkomst van dit overleg was bij het schrijven van dit nog niet precies bekend. We raden u aan de media hierover te volgen en verwijzen wederom naar onze teletextpagina's (546).

Woningcorporaties
Verontrustende berichten ontvingen wij van huurders in het zogenaamde 'omliggende gebied': de door de ramp veroorzaakte schade resulteert in vervolgschade en ongemakken voor de huurders. Uit de geluiden die wij hierover ontvangen begrijpen we dat de coörporaties zich hierbij weinig coöperatief opstellen naar hun huurders toe. We zullen dit zo spoedig mogelijk uitzoeken. We vragen hierbij huurders die problemen en/of hinder ondervinden ten gevolge van de ramp en niet kunnen rekenen op begrip en
medewerking van hun verhuurder, zich bij ons te melden. Wanneer wij klachten en problemen naar voren brengen als Belangenvereniging kunnen we wellicht meer bereiken dan wanneer je dat als individu doet.

Ouderen
Geschrokken zijn we van de berichten van de problemen waarmee met name ouderen blijken te zitten. We horen verhalen van problemen met verzekeringen die misbruik maken van de onmondigheid van deze groep en van hun isolement. Verder heeft de ramp bij velen oorlogsherinneringen wakker geroepen en is er de behoefte hierover met lotgenoten te spreken. Wij zullen in de loop van deze week stappen nemen om ook deze groep niet buiten de boor te laten vallen.

Uitbreiding personele bezetting
Na maanden van bellen, praten, toezeggingen, beloften, communicatiestoringen, hoop en wanhoop lijkt het er nu eindelijk van te komen: er komt een derde kracht voor de vereniging werken. Het gaat om Marian Freriksen, zij is op dit moment infoconsulent wijk servicecentrum Noord. Zij zal voornamelijk verantwoordelijk voor de contacten met de getroffenen en de doorverwijzing en begeleiding. We zullen met haar hulp meer kunnen doen en de getroffenen nog beter kunnen helpen.

U kunt de belangenvereniging op de volgende manieren bereiken:
Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkamp
IJstraat 4
7523 HK Enschede
tel: 053 - 434 03 74
fax: 053 - 431 94 31
email: info@slachtoffersvuurwerkramp.nl
spreekuren: ma: 14 - 16 uur, wo: 19 - 21 uur, vr: 9 - 11 uur op het kompas.

terug naar inhoud


Belangrijke adressen en telefoonnummers

Algemeen informatienummer  0800 1100 (dag en nacht bereikbaar)

Informatie en Adviescentrum Molenplein

Commissie Oosting 053 4805788
Stationsplein 11
www.co-vuurwerkramp.nl
Amicon Zorgverzekeraar 053 485 39 40 (dag en nacht bereikbaar)
Gezondheidsvragen 0800-1100
GGD Twente
Kamer van Koophandel 0800 0235328
(Bedrijvenloket 8.30-17.00 uur)
Politie (meldkamer) 053 455 55 55
PTT Post informatie 0800 0417
Service Centrum Noord Zaanstraat 12
Storingen gas en/of licht : ESSENT 0800 33 66 112
Peuterspeelzaal de Speeldoos 4350151
Deppenbroekstraat 5
Peuterspeelzaal Dikkertje Dap 4351638
Ijstraat 4
Montesori peutergroep 4306486
Blijdensteinlaan 15
BCE-verzekeraars 0182-630983 / fax 0182-631226
Storingen telefoon  0800 0407
           of de klantenservice KPN 0800 0402
Storingen watervoorziening: WMO 0800 1421 of 074 851 51 51
Turkse Vrouwen Telefoon 0800 0240027
(voor iedereen bereikbaar)
SOS Telefonische Hulpdienst 0800-0240026
Slachtofferhulp Twente 053 4555555 (074-2429115 / 0546-829217)
Ouderentelefoon 074 250 43 43
Kinder- en jongerentelefoon 0800 0432
Jeugdzorg Perspectief 053 4312146
Stg Maatsch. Dienstverlening 053 4353353
Bureau voor rechtshulp 053 4801919
Stichting Enschede Aannemers 053 4319466
Letselschade informatie 0900 6643825
Centr.aanmeldpunt Letselschade 053 4335466
Vereniging Eigen Huis 033 4507750
Stichting Stedelijk Wonen 053 4343565
Belangenver. Slachtoffers Vuurwerkramp 053 4351638 / Fax. 053 - 431 94 31
Gereformeerd Info Centrum 053 4361409
Ver.Ouders van een Overleden Kind 0545 5273284
of regio-zo@zeelandnet.nl
Oecumenisch Citypastoraat 053 4306190

terug naar inhoud


COLOFON
Uitgave van: Informatie- en Advies Centrum (IAC)
Redactie: Publieksvoorlichting
Telefoon: 053-4845137
Fax: 053-4845084
Email: a.schukkink@enschede.nl