Bewoners Nieuwsbrief

Tweeëntwintigste uitgave dinsdag 3 oktober 2000


Beste bewoners,

Ook deze week, in de twee en twintigste uitgave van de BewonersNieuwsBrief, vragen we uw aandacht voor verschillende onderwerpen. Zo zijn er verschillende initiatieven bij van particulieren die iets willen betekenen voor gedupeerden: een quiltaktie, een kaarsenaktie. Verder enige zakelijke berichten zoals over de verkeersproblematiek kruispunt Walhofstraat – Deurningerstraat en een lijstje met de meest gestelde vragen over de regeling cascoschade. Een belangrijk punt van aandacht bij het Informatie- en AdviesCentrum blijft het contact met de bewoners uit het omliggend gebied. Veel vragen die er bij deze bewoners leven zijn nog niet beantwoord. Ook deze week zijn er gesprekken. Over de uitkomsten daarvan leest u de volgende week in de BewonersNieuwsBrief meer.
Mochten er mensen zijn die een bijdrage willen leveren aan de BewonersNieuwsBrief, dan kunnen ze deze sturen naar de afdeling voorlichting van het IAC; p/a DMO, postbus 186, 7500 AD Enschede. 
Of E-mailen: a.schukkink@enschede.nl    

Inhoudsopgave:

Eerder verschenen BewonersNieuwsBrieven kunt u afhalen bij het Servicecentrum Noord en bij het IAC aan het Molenplein. Dit geldt ook voor enkele Turkstalige BewonersNieuwsBrieven.
De vorige Bewoners Nieuwsbrieven zijn ook op deze site te vinden:

Aan deze en aan de eerder verstrekte BewonersNieuwsBrief kunt u geen rechten ontlenen.


Informatie en Opvang

Informatie- en Advies Centrum (IAC) – Molenplein
U vindt het IAC aan het Molenplein 1. Hier kunt u met al uw vragen terecht. Natuurlijk kunt u er ook gewoon even binnenlopen voor een praatje of een luisterend oor. De medewerkers van het IAC helpen u graag.

Openingstijden IAC – Molenplein:

U kunt het IAC ook bellen. Het telefoonnummer is 0800-1100 (gratis). Bent u slecht ter been of heeft u niet de mogelijkheid naar het IAC te komen dan bezoekt het IAC u thuis. Voor een afspraak kunt u bellen met 0800-1100.

IAC via teletekst RTV Oost: 547
Nu ook nieuws, mededelingen, informatie en achtergronden via teletekst RTV Oost, pagina 547. De informatie kan dagelijks wisselen.

terug naar inhoud


Gesprekken met het omliggende gebied
Het IAC heeft een inventarisatie gemaakt van de hulpvraag en informatiebehoefte in het omliggende gebied. Tijdens gesprekken met bewoners is gebleken dat veel mensen in het omliggende gebied zich nadrukkelijk rampslachtoffer voelen en nog dagelijks met de gevolgen van de ramp te maken hebben. Het IAC heeft de uitkomsten van die gesprekken onder de aandacht van het college van Burgemeester & Wethouders gebracht.

De bewoners die hebben deelgenomen aan de gesprekken met het IAC zijn inmiddels uitgenodigd voor een vervolggesprek. In dat gesprek worden de bewoners over de stand van zaken geïnformeerd. Ook zal hun mening worden gevraagd over gewenste vervolgactiviteiten die tegemoet dienen te komen aan de hulpvraag en informatiebehoefte van alle bewoners. Het IAC houdt u op de hoogte

terug naar inhoud


Kruispunt Walhofstraat – Deurningerstraat

Diverse bewoners hebben via het IAC en de Belangenvereniging hun verontrusting uitgesproken over de verkeerssituatie Roomweg/Walhofstraat. Daarbij gaat het met name om het vrachtverkeer van Grolsch.
In de wijk Bolhaar en Kottendijk en omgeving zijn naast de Walhofstraat ook andere routes, zoals de Horstlindelaan-Langenkampweg-Bosweg, belast met doorgaand vrachtverkeer. Hierdoor is de verkeersveiligheid in het geding. De gemeente is zich bewust van deze problematiek en is bezig met oplossingen.
De gemeente heeft samen met Grolsch in het verleden afspraken gemaakt over de routes die de vrachtwagens gebruiken. Voor zover bij de gemeente bekend, worden die afspraken door Grolsch nagekomen.
Om de problematiek in Bolhaar en omgeving aan te pakken, heeft de gemeente voorbereidingen getroffen om een aantal vrachtwagenverboden in te stellen op de route Horstlindelaan-Bosweg en op de Walhofstraat. Deze voorbereiding bestond uit het publiceren van zogenoemde concept-verkeersbesluiten in de periode 25 mei tot en met 26 juni 2000. Deze publicaties waren nodig om na te gaan of er veel bedenkingen tegen deze verboden zijn. Omdat er bedenkingen zijn binnengekomen, is de realisatie van de vrachtwagenverboden vertraagd.
Naar aanleiding van het verzoek van de Belangenvereniging zal in overleg met de politie en de wijkraad Enschede Noord worden voorgesteld om het vrachtwagenverbod in de Walhofstraat versneld in te voeren. Hiervoor moet eerst de gebruikelijke in de wet vastgelegde procedure voor verkeersbesluiten worden gevolgd. Dit betekent dat nadat een besluit tot stand is gekomen het ter inzage gelegd moet worden. Indien geen bezwaren worden ingediend kan over circa drie maanden het vrachtwagenverbod worden ingesteld.
Na invoering van de maatregel mag het vrachtverkeer vanaf de Boddenkampsingel en Deurningerstraat de Walhofstraat niet inrijden. Uitrijden van de Walhofstraat vanaf de Kottendijk is wel toegestaan. Zo kan het vrachtverkeer de bestemmingen aan de Walhofstraat via de Kottendijk bereiken.

terug naar inhoud


Gesprekken met het omliggend gebied 
Op 12 en 13 september heeft het IAC gesprekken gevoerd met een groep bewoners uit het omliggend gebied. De gemaakte inventarisatie van de hulpvraag en informatiebehoefte van de bewoners in de straten rond het rampgebied is doorgegeven naar het college van B&W die daarover uitvoerig gesproken heeft. Maandagavond 2 oktober heeft het IAC de bewonersdelegatie over de uitkomsten van de collegebesprekingen geinformeerd. Helaas kon daarover in deze BewonersNieuwsBrief niets meer gepubliceerd worden omdat de BewonersNieuwsBrief op dat moment al in productie was. Volgende week leest u dus meer over de wijze waarop de gemeente reageert op de hulpvraag en informatiebehoefte van de bewoners in het omliggend

terug naar inhoud


Radioprogramma De Opbouw;
Iedere woensdag van 19.00 uur tot 20.00 uur is er op Enschede FM (kabel 87.5 / ether 105.1) een uitzending met onderwerpen die betrekking hebben op de nasleep van de vuurwerkramp. Iedere week staat een bepaald thema centraal en wordt een samenvatting in het Turks en het Marokkaans uitgezonden. De uitzending wordt op zondagavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur herhaald.
Op 4 en 8 oktober is mevrouw Roel Huijsman te gast. Zij is inspecteur volksgezondheid en in dienst van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij is betrokken bij het gezondheidsonderzoek vuurwerkramp.
Op 11 en 15 oktober is het woord aan een vertegenwoordiger van de Commissie van Lidth over de Financiële Regelingen.

terug naar inhoud


Rijksmuseum Twenthe geopend voor bewoners
Het Rijksmuseum Twenthe werd door de klap ernstig beschadigd. De collectie is daarom weggehaald en er wordt binnenkort met de renovatie begonnen. Het museum is echter wel geopend. Gedeelten van het bloemenmonument zijn er te bezichtigen, evenals de video van de Stille Tocht, kopieën van een deel van het condoleanceregister en een internetsite is toegankelijk voor iedereen.

Van fotograaf Cees Elzenga, zelf gedupeerd door de ramp, zijn meerdere foto’s te bezichtigen. Vlak na de klap trok hij door het gebied met zijn toestel en zette zijn eerste indrukken op de gevoelige plaat.
Ook het recherchebijstandsteam heeft foto’s aan het Rijksmuseum gegeven, ze zijn vanaf woensdag 4 oktober a.s. te zien. Een ieder die wil kan deze foto’s bijbestellen.

De bedoeling is dat er diverse activiteiten door en voor gedupeerden in het Rijksmuseum gaan plaatsvinden. Verschillende belangenverenigingen zijn hierbij betrokken. U wordt van activiteiten tijdig op de hoogte gesteld door deze BewonersNieuwsbriefBrief.

Het Rijksmuseum is van dinsdag tot en met zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur. (Op maandag dus gesloten). Bezoekers kunnen gratis een kopje koffie of thee krijgen.

Rijksmuseum Twenthe
Lasondersingel 129-131
Tel: 435 86 75

terug naar inhoud


Veel gestelde vragen cascoregeling 

Regeling Tegemoetkoming Cascoschade
De regeling schade aan auto’s en motoren wordt door het Informatie- en AdviesCentrum uitgevoerd. Inmiddels zijn de nodige formulieren ingeleverd. Tot het eind van dit jaar kunnen verzekerde en onverzekerde gedupeerden een aanvraag indienen. Waar het om gaat is dat gedupeerden aannemelijk maken dat hun auto of motor is vernietigd of beschadigd als gevolg van de vuurwerkramp. De volgende vragen worden veel gesteld. Vandaar dat we op deze manier de meest gestelde vragen en antwoorden aan u voorleggen.

Wanneer is iemand cascoverzekerd?
Als er sprake is van een verzekeringswijze die branden en ontploffingen dekt. Dit is geval bij WA+ beperkt casco of volledig casco (all-risk).

Wanneer is iemand niet cascoverzekerd?
Als er sprake is van alleen een WA-dekking.

Wie komt er voor de regeling tegemoetkoming cascoschades in aanmerking?
Particulieren die eigenaar zijn van een motorrijtuig dat beschadigd is als gevolg van de vuurwerkramp.

Wat wordt verstaan onder cascoschades?
Schade aan motorrijtuigen, inclusief accessoires. Deze schades zijn al getaxeerd door BCE (bij niet casco verzekerden) of de verzekering (bij casco verzekerden).

Wat wordt onder een motorrijtuig verstaan?
Het gaat om motorrijtuigen die kentekenplichtig zijn. Dus alleen auto’s en motoren komen in aanmerking. Brommers en scooters dus niet; deze vallen onder de inboedel.

Komen caravans en aanhangwagens in aanmerking?
Nee, alleen auto’s en motoren. Voor caravans en aanhangwagen is een andere regeling in voorbereiding.

Geldt de regeling ook voor mensen buiten het rampgebied?
Ja, de regeling is niet gebiedsgebonden.

Voor hoeveel motorrijtuigen kan ik een aanvraag indienen?
Er kan voor maximaal 2 motorrijtuigen een tegemoetkoming worden aangevraagd. Dus voor 2 auto’s of 2 motoren of 1 auto en 1 motor.

Wat houdt de regeling in voor niet casco-verzekerden?
Als de auto of motor total loss is ontvangt de gedupeerde de dagwaarde van de auto met een minimum van fl. 1500,-. Als er sprake is van herstelbare schade, krijgt de gedupeerde de herstelkosten vergoed.

Wat houdt de regeling in voor cascoverzekerden?
Cascoverzekerden krijgen de schade vergoed van hun verzekeraar. Als het motorrijtuig total loss is, en de schadevergoeding van de verzekeraar is lager dan fl. 1500,-, dan krijgt men op basis van deze regeling het verschil vergoed tussen fl. 1500,- en de vastgestelde schade. Een eventueel eigen risico wordt ook vergoed. Indien het motorrijtuig herstelbare schade heeft opgelopen, wordt het eigen risico vergoed.

Wanneer krijg ik m’n geld?
Binnen 6 weken na dagtekening van de ontvangstbevestiging van de aanvraag, ontvangt gedupeerde een beslissing op de aanvraag. Vervolgens duurt het meestal 7 dagen na deze beslissing dat de tegemoetkoming op het bank/gironummer van gedupeerde is bijgeschreven.

Als ik nu geen bank/gironummer heb?
Dan krijgt u een cheque met het vergoedings- bedrag toegestuurd.

Een verzekerde heeft aanspraak gemaakt op zijn casco-verzekering en verliest daardoor zijn no-claim korting. Hoe wordt hiermee omgegaan?
De gezamenlijke verzekeringsmaatschappijen zullen worden benaderd welk standpunt men hieromtrent inneemt. Opmerking: veelal is er voor calamiteiten een uitzondering in de polis opgenomen.

Een gedupeerde heeft niet zijn beschadigde auto aan kunnen melden bij BCE of de auto is niet naar de opslag gebracht. Kan gedupeerde alsnog zijn auto door BCE laten taxeren?
Men kan alsnog de BCE inschakelen. Dit kan via het IAC aangevraagd worden.

Hoe kunnen gedupeerden kennis nemen van de hoogte van de getaxeerde schade?
In of bij de beschikking zal een nadere specificatie worden gegeven van de taxatie van het schadebedrag (opgemaakt door BCE). Deze komt voor rekening van de gedupeerde.

Stel dat de aanvrager niet de houder is van het kenteken.
Als de aanvrager wel de gebruikskosten (o.a. belastingen, onderhoud e.d.) betaalt, kan hij in aanmerking komen. Bij de behandeling van de aanvraag zal aan de aanvrager nadere bewijsvoering worden gevraagd.

Kunnen zowel de juridisch eigenaar (houder van het kenteken) als de economisch eigenaar van het motorrijtuig gelijktijdig voor een tegemoetkoming in aanmerking komen?
Nee, per kenteken wordt slechts één uitkering gedaan.

Wat moeten niet verzekerden en WA verzekerden zonder taxatie van BCE doen?
Door het IAC worden naam, huidig adres, indien van toepassing het voormalig adres, telefoonnummer, eventueel het mobiel- en faxnummer van de gedupeerde vastgelegd. Indien de schade reeds (gedeeltelijk) is hersteld, dan worden ook de naam en het telefoonnummer van het herstelbedrijf opgenomen. Deze gegevens worden door het IAC aan de BCE gemeld.

Wat gebeurt er met reeds gemaakte expertisekosten door gedupeerde?
Komen niet voor vergoeding in aanmerking.

terug naar inhoud


Quilten voor Enschede
"Het maken van zogenaamde lappen of patchworkdekens" door kleine stukjes stof aan elkaar te naaien, dat is quilten. Zo ontstaan allerlei ‘stoffen’ kunstwerken. Wereldwijd wordt deze hobby uitgeoefend door voornamelijk vrouwen, en schept net zoals andere hobbies, natuurlijk een band.
Onlangs ontving de redactie van de bewonersnieuwsbrief een e-mail van een enthousiaste quiltster uit Enschede, wiens woning ook schade heeft opgelopen door de ramp, en die ook veel schade had aan haar quiltspullen. Zij is lid van een quilt-groep die via internet een actie heeft opgestart om gezamenlijk een aantal quilts te maken voor Enschede, die aan de burgemeester aangeboden zullen worden. Ook is deze groep bezig met het inzamelen van quilt-spullen zoals stof, naalden, snijmessen, etc. om beschikbaar te stellen aan quiltsters uit Enschede die ook door de ramp hun quiltspullen verloren hebben of die beschadigd zijn. Het is natuurlijk erg fijn om te horen dat getroffenen van de ramp op zo’n internationale manier elkaar proberen te helpen.
Voor informatie over deze quilt-actie verwijzen wij u naar de website van deze groep: http://www.egroups.com/group/Enschede_Firework_Disaster_Quilt (Het IAC kan u omtrent deze actie geen verdere informatie geven)

terug naar inhoud


Ingekomen gedichten

Mevrouw Elzinga schrijft: "op zaterdag 10 juni hebben mijn kinderen en ik met nog veel mensen uit de Schurinksweide de planken beschildert en versiert met tekeningen en gedichten tegenover het museum aan de Blijdensteinlaan. Het was een leuke en gezellige middag waarbij wij even weer bij konden komen. Na afloop vond iedereen het heel mooi, maar na verloop van tijd worden de teksten toch minder leesbaar." Mevrouw Elzinga is bang dat de tekst door weersinvloeden en dergelijke op de bouwschutting zal verdwijnen. Daarom drukken we de tekst in deze BewonersNieuwsBrief af.

Kinderdromen
Kinderen hadden dromen,
Die op dit moment niet uitkomen.
Zij waren onbezorgd en vrij,
Tot de grote knal in mei.
De angst om dood te gaan stond in hun ogen geschreven,
Ook weken na die ramp is angst bij hun nog af te lezen.
Wat zal er niet allemaal in hun hoofden omgaan,
Als wij als grote mensen het nog niet eens verstaan.
Lang zal het nog duren voordat hun dromen,
Eindelijk weer uit zullen komen,
Om lekker met elkaar te spelen,
Zonder bang te wezen.
Enschede zo mooi als je was,
Vol met mensen van elk ras.
Help iedereen en laat niemand alleen,
Want niemand hoeft eenzaam te zijn.
Samen verwerken moeten wij deze pijn.
Het was geen droom maar werkelijkheid.
Wij zijn nu onze KINDERDROMEN kwijt.

Uschi Elzinga (10 juni 2000)

 

Zo blauw die dag
Blauw van de rook dat ook
Een tsunami van glassplinters
Een rode zee van bloed
Vieze vloerbedekking
Krijg ik nooit meer goed
De grond schudde, het huis kapot
Muren van ongebakken klei
Muren stortten zich op mij

Iris, Renbaanstraat 7

terug naar inhoud


Winteractie voor nabestaanden slachtoffers ramp
Er is een stichting opgericht om geld in te zamelen voor de nabestaanden van de vuurwerkramp. Daartoe heeft de stichting een aktie op poten gezet waarin een loterij en de verkoop van een herinneringskaars de speerpunten zijn. Met name de loterij wordt voor een belangrijk deel via internet geregeld. Mensen krijgen na betaling geen lot thuis, maar hun nummer wordt op de actiesite (surf.to/hjpoort ) gemeld. De kaars is in een oplage van enkele duizenden beschikbaar. Ze kosten zes gulden per stuk. De verkoop begint deze week op vrijdag 6 oktober in de Kalanderstraat in Enschede. Voor informatie bel 074 – 2917525.

terug naar inhoud


Mediant Nazorg Vuurwerkramp is verhuisd
Het team Mediant Nazorg Vuurwerkramp is verhuisd naar Stationsplein 3, 1e etage. Dit is boven het kantoor van Makelaardij Bos, tegenover de nieuwbouw van het stadskantoor.
Mediant Nazorg Vuurwerkramp
Stationsplein 3,
Postadres: Postbus 775,
7500 VB Enschede.
Tel. 053 – 4829982.
Fax. 053 – 4829900.

Patlama felaketini yaŞayan maktűler icin sosyal daniŞmanlar 18 eylűl’den itibaren.
Stationplein 3, 1ci katta buluncaklar
Ev isleriyle uĝraŞan Bos Şirketinin űstűnde, yeni yapilan belediye binaslnin karŞlslnda.

terug naar inhoud


Tolteam zoekt meer rampgetuigen
Het strafrechtelijk onderzoek van de politie richt zich op een viertal vragen. Hoe is op 13 mei de eerste brand op het terrein aan de Tollenstraat ontstaan? Hoe kon de brand zich ontwikkelen tot de uiteindelijke omvang? Waarom was de laatste ontploffing zo krachtig? Hoe handelde de overheid met vergunningen en de nalevingen ervan?
Tot nu toe heeft het ‘Tolteam’ (afgeleid van Tollenstraat) rond de 2000 getuigen gehoord; vaak buurtbewoners of mensen die gewond zijn geraakt. Zodoende heeft de politie al veel verklaringen over de situatie op 13 mei. Het Tolteam van de recherche sluit niet uit dat er mensen zijn die nog niet met de politie hebben gesproken. Mensen die in de uren voor de ramp wel in het gebied zijn geweest en mogelijk waardevolle informatie hebben maar waarvan de politie geen namen weet. Tips kunnen worden doorgegeven via de politie Twente, tel. 053 – 4555555.

terug naar inhoud


Oproep KRO’s Vijfde Verdieping
Van de KRO ontving de redactie van de BewonersNieuwsBrief de volgende oproep:
"Sinds vorige week hebben wij in het programma KRO's Vijfde Verdieping een vaste rubriek onder de titel Post Enschede, het dagelijks leven na de ramp. Daarin schrijven betrokkenen bij de ramp zelf, de afwikkeling en wederopbouw een brief waarin zij beschrijven hoe hun dagelijks leven er op dit moment uit ziet, wat de stand van zaken is, hoe in hun visie de zaken lopen.
We hebben nu twee uitzendingen gehad. We willen deze rubriek in principe gedurende zeer lange tijd voortzetten, ook als "Enschede" geen landelijk nieuws meer is.
Zou u in de bewonersbrief én ondernemersbrief aandacht aan deze rubriek
willen besteden?
Hij wordt wekelijks uitgezonden rond kwart over 10 in KRO’s Vijfde Verdieping, radio 5, 1008 AM en op de kabel.
We benaderen zelf allerlei mensen: getroffenen, huisartsen, hulpverleners, ondernemers, etc., maar ik kan mij ook voorstellen dat er mensen zijn die zélf het initiatief zouden willen nemen voor het schrijven van zo'n brief. Zij kunnen mij bellen op 035 - 67 13 720, of mailen naar vijfde.verdieping@kro.nl.
Met vriendelijke groet, Han Schaeffer, eindredacteur KRO's Vijfde Verdieping."

terug naar inhoud


Concert van het GIE
Op 28 oktober organiseert het Gereformeerd InformatieCentrum een concert voor de slachtoffers van de vuurwerkramp. Het concert wordt gegeven door de ‘Continental Kids’ en is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Het concert begint om 16.00 uur en duurt tot 18.00 uur. Dit concert vindt plaats in het gebouw van de Scholengemeenschap Zuid aan het Tiemeister.

terug naar inhoud


Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp

Regelingen
Maandag de 25e was natuurlijk een gedenkwaardige dag voor de vereniging: 'de Aktes van Sessie zijn teruggedraaid'. De vereniging ziet haar inspanningen beloond met een goed pakket aan regelingen. Eindelijk. Maar er zijn ook kanttekeningen te plaatsen. Met name het 'buitengebied' is bijvoorbeeld weer grotendeels vergeten. Ook is de vergoeding voor de huiseigenaren voor de sloopkosten en asbestsanering nog niet geregeld. Er is een goed begin gemaakt maar het einde is nog niet in zicht.

Aankoopbeleid
Wat betreft het aankoopbeleid van de gemeente, bedoeld of onbedoeld, is de maat vol. Van alle kanten horen we dat de eigenaren niet langer tegen de onzekerheid kunnen. Het wordt de mensen niet vergund om -al was het maar in gedachten- een toekomst op te bouwen. Ze zitten vaak al maanden in de puinhopen die de explosie heeft achtergelaten en worden volstrekt in onzekerheid gehouden waar het om het opruimen ervan gaat. Wat wil de gemeente nu eigenlijk? Willen ze mijn huis hebben? Gaan ze mij onteigenen? Wordt mijn huis uiteindelijk toch gesloopt? Wat gebeurt er met de huizen van de buren? Enz., enz. De onzekerheid put de mensen uit en steeds meer mensen geven de mensen op. Steeds meer mensen gaan over tot verkoop om tenminste weer aan hun toekomst, aan hun leven te kunnen werken en niet langer in onzekerheid te hoeven leven.
Zelfs wanneer het de bedoeling is het hele gebied aan te kopen. Moet dat dan op deze schandalige manier? Dat kan niet. Wij hebben als Belangenvereniging gekozen dit niet langer te accepteren. Dinsdag 10 Oktober hebben wij een overleg met B&W en we zullen dit overleg niet verlaten voordat hier duidelijkheid over komt.

"Buitenring"
De belangenvereniging heeft intussen twee gesprekken (13.09 en 27.09.) op Het Kompas gehad met een aantal bewoners van het zogenaamde "buitenring" om hun problemen en bezwaren over het gebrek aan aandacht door de overheid en instanties in kaart te brengen. Bij de laatste vergadering op 27 september j.l. is deze werkgroep (commissie) zover gekomen dat zij een lijst van eisen aan de gemeente enz. heeft opgesteld voor een financiële regeling. Het gaat over financiële vergoedingen voor het ongemak door de evacuatie en verhuizing tijdens reparaties, ongedekte materiële schades, immateriële schades alsmede bijzondere kosten die door de ramp zijn veroorzaakt. Deze eisen sluiten aan bij de regelingen voor het rampgebied. De eisen zullen bij een vergadering met de commissie van Lidth op 4 oktober worden gepresenteerd. Daarnaast zullen ook een aantal "cases" (beschrijvingen van individuele situaties) worden overhandigd om de commissie een betere indruk te geven van de problematiek die speelt.

Bij dit voorstel is een aantal belangrijke opmerkingen te plaatsen:

  1. Dit voorstel is gebiedsonafhankelijk, d.w.z. voor alle slachtoffers vanuit:
  1. Deze werkgroep is het helemaal eens met het feit dat het rampgebied als eerste werd geholpen door de overheid en dat zij de meeste financiële steun krijgen. Het is deze werkgroep ook bekend dat individuele slachtoffers uit het rampgebied niet goed zijn behandeld of dat de regelingen voor het rampgebied toch niet voldoende zouden zijn. De voorgestelde regelingen hebben echter alleen betrekking op het gebied buiten de zone van 16 mei 11.00 uur of, beter gezegd, op iedereen die niet voor eerdere regelingen in aanmerking is gekomen. Slachtoffers uit het rampgebied hebben immers een regeling gekregen en hebben de officiële mogelijkheden bezwaar aan te tekenen en gehoor te krijgen. De belangenvereniging zal in ieder geval het rampgebied verder steunen en deze werkgroep juicht deze steun toe.

M.b.t. de "case studies" zijn er al concrete plannen een centrale registratie op te stellen voor alle slachtoffers om persoonlijke gegevens en alle schades op te nemen. De werkgroep wil echter graag Uw verhaal ook hebben om te laten zien hoe groot de problemen zijn die tot nu toe niet erkend zijn. Deze kunt U schriftelijk aan de Belangenvereniging sturen per post:
Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp
IJstraat 4
7523 HK Enschede
FAX: 053 431 9431
e-mail:
info@slachtoffersvuurwerkramp.nl

terug naar inhoud


Belangrijke adressen en telefoonnummers

Algemeen informatienummer  0800 1100 (dag en nacht bereikbaar)

Informatie en Adviescentrum Molenplein

Commissie Oosting 053 4805788
Stationsplein 11
www.co-vuurwerkramp.nl
Amicon Zorgverzekeraar 053 485 39 40 (dag en nacht bereikbaar)
Gezondheidsvragen 0800-1100
GGD Twente
Kamer van Koophandel 0800 0235328
(Bedrijvenloket 8.30-17.00 uur)
Politie (meldkamer) 053 455 55 55
PTT Post informatie 0800 0417
Service Centrum Noord Zaanstraat 12
Storingen gas en/of licht : ESSENT 0800 33 66 112
Peuterspeelzaal de Speeldoos 4350151
Deppenbroekstraat 5
Peuterspeelzaal Dikkertje Dap 4351638
Ijstraat 4
Montesori peutergroep 4306486
Blijdensteinlaan 15
BCE-verzekeraars 0182-630983 / fax 0182-631226
Storingen telefoon  0800 0407
           of de klantenservice KPN 0800 0402
Storingen watervoorziening: WMO 0800 1421 of 074 851 51 51
Turkse Vrouwen Telefoon 0800 0240027
(voor iedereen bereikbaar)
SOS Telefonische Hulpdienst 0800-0240026
Slachtofferhulp Twente 053 4555555 (074-2429115 / 0546-829217)
Ouderentelefoon 074 250 43 43
Kinder- en jongerentelefoon 0800 0432
Jeugdzorg Perspectief 053 4312146
Stg Maatsch. Dienstverlening 053 4353353
Bureau voor rechtshulp 053 4801919
Stichting Enschede Aannemers 053 4319466
Letselschade informatie 0900 6643825
Centr.aanmeldpunt Letselschade 053 4335466
Vereniging Eigen Huis 033 4507750
Stichting Stedelijk Wonen 053 4343565
Belangenver. Slachtoffers Vuurwerkramp 053 4351638 / Fax. 053 - 431 94 31
Gereformeerd Info Centrum 053 4361409
Ver.Ouders van een Overleden Kind 0545 5273284
of regio-zo@zeelandnet.nl
Oecumenisch Citypastoraat 053 4306190

terug naar inhoud


COLOFON
Uitgave van: Informatie- en Advies Centrum (IAC)
Redactie: Publieksvoorlichting
Telefoon: 053-4845137
Fax: 053-4845084
Email: a.schukkink@enschede.nl