Bewoners Nieuwsbrief

Eenentwintigste uitgave dinsdag 26 september 2000


Beste bewoner

In deze één en twintigste uitgave van de BewonersNieuwsBrief weer een mix van berichten en gedichten. De resultaten van de werkzaamheden van de Commissie van Lidth (officieel Commissie Financiële Afwikkeling vuurwerkramp) nemen veel ruimte in in deze BewonersNieuwsBrief. Graag uw aandacht voor de verschillende regelingen voor materiële schade waar de commissie de komende maanden informatie over zal blijven verstrekken. Deze week wordt gestart met een regeling voor schade aan auto’s en motoren. Op 9 oktober gevolgd door de zogenoemde Regeling Tegemoetkoming Onkosten Buitengewone Omstandigheden. Gedupeerde kunstenaars maken maken deze week hun opwachting in de radiouitzending van het IAC. En op zaterdag 30 september wordt de videofilm ‘registratie van een getroffen wijk’ meerdere keren uitgezonden via TV-Oost.

Inhoudsopgave:

Eerder verschenen BewonersNieuwsBrieven kunt u afhalen bij het Servicecentrum Noord en bij het IAC aan het Molenplein. Dit geldt ook voor enkele Turkstalige BewonersNieuwsBrieven.
De vorige Bewoners Nieuwsbrieven zijn ook op deze site te vinden:

Aan deze en aan de eerder verstrekte BewonersNieuwsBrief kunt u geen rechten ontlenen.


Informatie en Opvang

Informatie- en Advies Centrum (IAC) – Molenplein
U vindt het IAC aan het Molenplein 1. Hier kunt u met al uw vragen terecht. Natuurlijk kunt u er ook gewoon even binnenlopen voor een praatje of een luisterend oor. De medewerkers van het IAC helpen u graag.

Openingstijden IAC – Molenplein:

U kunt het IAC ook bellen. Het telefoonnummer is 0800-1100 (gratis). Bent u slecht ter been of heeft u niet de mogelijkheid naar het IAC te komen dan bezoekt het IAC u thuis. Voor een afspraak kunt u bellen met 0800-1100.

IAC via teletekst RTV Oost: 547
Nu ook nieuws, mededelingen, informatie en achtergronden via teletekst RTV Oost, pagina 547. De informatie kan dagelijks wisselen.

terug naar inhoud


Gesprekken met het omliggende gebied
Het IAC heeft een inventarisatie gemaakt van de hulpvraag en informatiebehoefte in het omliggende gebied. Tijdens gesprekken met bewoners is gebleken dat veel mensen in het omliggende gebied zich nadrukkelijk rampslachtoffer voelen en nog dagelijks met de gevolgen van de ramp te maken hebben. Het IAC heeft de uitkomsten van die gesprekken onder de aandacht van het college van Burgemeester & Wethouders gebracht.

De bewoners die hebben deelgenomen aan de gesprekken met het IAC zijn inmiddels uitgenodigd voor een vervolggesprek. In dat gesprek worden de bewoners over de stand van zaken geďnformeerd. Ook zal hun mening worden gevraagd over gewenste vervolgactiviteiten die tegemoet dienen te komen aan de hulpvraag en informatiebehoefte van alle bewoners. Het IAC houdt u op de hoogte

terug naar inhoud


Financiële regelingen (Commissie van Lidth)

In de afgelopen maanden heeft het IAC veel vragen gekregen over materiële schade, ook van niet-verzekerden en van getroffenen die buiten het rampgebied (in het omliggende gebied) wonen. Het IAC heeft die vragen niet zelf in behandeling kunnen nemen maar onder de aandacht gebracht van Burgemeester & Wethouders. Het resultaat daarvan is een aantal nieuwe regelingen die nu of binnenkort tot uitvoering komen. Bij de totstandkoming van die regelingen heeft het college zich laten adviseren door de Commissie Financiële Afwikkeling Vuurwerkramp. Elders in deze BewonersNieuwsBrief leest u meer over dit onderwerp, in het bijzonder over de regeling autoschade die vanaf 26 september wordt uitgevoerd. Ook leest u over de Regeling Tegemoetkoming Onkosten Buitengewone Omstandigheden (OBO) die maakt dat niemand de uitkeringen van de Regelingen I en II hoeft terug te betalen.

Financiële maatregelen Commissie Van Lidth

1). Regeling Onkosten Buitengewone Omstandigheden:
"Niemand hoeft Regelingen I en II terug te betalen"
Direct na de vuurwerkramp van 13 mei 2000 hebben bewoners van wie de woning door de ramp volledig was verwoest of blijvend onbewoonbaar was geworden en bewoners die tenminste zes weken uit hun huis moesten, gebruik kunnen maken van de zogenoemde Regelingen I en II (ook bekend als de ‘all-in-regeling’). Deze regeling had als doel om de zwaarst getroffenen direct te helpen met de aanschaf van kleding, de eerste onkosten voor buitengewone omstandigheden en met buitengewone verhuis- en inrichtingskosten.

Actes van cessie worden ingetrokken
De uitkeringen van de Regelingen I en II hoefden niet te worden terugbetaald, tenzij aanspraak kon worden gemaakt op een schadevergoeding van een verzekeraar. De regeling I was voor mensen met een volledig verwoeste woning dan wel een door de gemeente blijvend onbewoonbaar verklaarde woning. De zogenoemde regeling II was bedoeld voor mensen uit het rampgebied die na een periode van zes weken of langer terug konden naar hun woning. Verzekerde gedupeerden hebben zogeheten actes van cessie ondertekend die in een aantal gevallen ook zijn uitgevoerd.
In de afgelopen maanden is intensief overleg gevoerd tussen het rijk, het Nationaal Rampenfonds (NRF), de verzekeraars en de gemeente Enschede. Dit heeft nu als resultaat opgeleverd dat er een Regeling Tegemoetkoming Onkosten Buitengewone Omstandigheden (OBO) komt, die los staat van eventuele verzekeringsuitkeringen en die exact dezelfde voorwaarden en bedragen kent als die van
de oude Regelingen I en II.
Dit betekent dat niemand de uitkeringen van de Regelingen I en II hoeft terug te betalen. Indien dat al gebeurd is, krijgen gedupeerden het geld terug via de Stichting Financiële Hulpverlening Vuurwerkramp. Gedupeerden die om een of andere reden direct na de ramp geen gebruik hebben gemaakt van de ‘all-in-regeling’, kunnen tot en met 31 december 2000 een beroep doen op de OBO-regeling.
De uitkeringen op grond van de OBO-regeling worden voor uitkeringsgerechtigden buiten de eventuele vermogenstoets op grond van de Algemene bijstandswet gehouden.

Uitvoering OBO start op 9 oktober
De Stichting Financiële Hulpverlening Vuurwerkramp is belast met de uitvoering van de OBO-regeling. De uitvoering start op maandag 9 oktober aanstaande. Hoe deze in zijn werk gaat, wordt verderop in deze BewonersNieuwsBrief uitgelegd.
Voor verzekerden betekent de OBO-regeling dat ze, voorzover ze een acte van cessie hebben ondertekend die is uitgevoerd, vanaf 9 oktober aanstaande om teruggave van dat geld kunnen verzoeken.
Gedupeerden (verzekerd én niet-verzekerd) die tot de doelgroep behoren en die tot nu toe geen gebruik hadden gemaakt van de oude Regelingen I en II, kunnen vanaf 9 oktober een aanvraagformulier indienen voor een uitkering op grond van de OBO-regeling.
Vlak voor 9 oktober volgt onder andere via deze BewonersNieuwsbrief van het IAC en de wekelijkse IAC-advertentie in Huis-aan-Huis nadere informatie over de uitvoering van de OBO-regeling.

Geen regeling meer voor verhuiskosten
De regelling Tegemoetkoming Onkosten Buitengewone Omstandigheden kent een aantal uitgangspunten.

Voor inboedelschade aparte regeling
De regeling voor onkosten buitengewone omstandigheden staat los van een regeling voor de tegemoetkoming in de inboedelschade. Deze is in de maak en komt eind oktober / begin november aanstaande in uitvoering. Voor (onder)verzekerden en niet-verzekerden geldt dat zij dan ook in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming in inboedelschade. Voor meer informatie over deze regeling zie elders in deze BewonersNieuwsBrief.

* Overzicht uitkeringsbedragen OBO-regeling (voorheen Regeling I: voor mensen met een volledig verwoeste woning dan wel een door de gemeente blijvend onbewoonbaar verklaarde woning)

a. vergoeding herinrichtingskosten fl. 10.000 (niet-zelfstandige woonruimte)
(per soort van woning) fl. 30.000 (eengezinswoning / maisonnette)
fl. 20.000 (flat- of duplexwoning)
b. kleedgeld fl. 3.000 per persoon
c. vergoeding eerste kosten per  fl. 2.500 (een ouder)gezin met kinderen
woning/adres fl. 2.000 echtparen / samenwonenden
(persoonlijke verzorgings- fl. 1.500 zelfst. wonende alleenstaanden
en schoonmaakkosten) fl. 500 per persoon voor kamerhuurders,
kostgangers, onderhuurders en studentenhuisbewoners


* Overzicht uitkeringsbedragen OBO-regeling (voorheen Regeling II: voor mensen uit het rampgebied die na een periode van 6 weken of langer terug konden naar hun woning

a. kleedgeld fl. 3.000 per persoon
b. vergoeding eerste kosten,  fl. 2.500 (een-ouder-)gezin met kinderen
per woning/adres fl. 2.000 echtpaar / samenwonenden
fl. 1.500 alleenstaanden (zelfst. wonend)
fl. 500 per persoon, voor kamerhuurders,
kostgangers, onderhuurders en studentenhuisbewoners
c. normvergoeding voor  fl. 5.000
inrichtingskosten

 

2). Regeling schade aan auto´s en motoren 26 september van start

Op 26 september is de uitvoering van de regeling voor een tegemoetkoming in de schade aan auto´s en motoren als gevolg van de vuurwerkramp gestart. Niet-verzekerden van wie de gegevens bekend zijn bij het Bureau Coördinatie Experts (BCE) ontvangen per post een aanvraagformulier. Verzekerden zijn tot nu toe niet centraal geregistreerd; daarom moeten verzekerde gedupeerden zelf een aanvraagformulier aanvragen of afhalen. Volledig ingevulde aanvraagformulieren kunnen tot en met 31 december 2000 worden ingediend. Aanvraagformulieren zijn vanaf 26 september verkrijgbaar bij de Stichting Financiële Hulpverlening Vuurwerkramp, p/a IAC, Molenplein 1, telefoon 0800 – 1100 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur; donderdag tot 19.00 uur).

Voor wie is de regeling?
Voor iedere particulier (verzekerd en niet-verzekerd) die aannemelijk kan maken dat zijn auto of motor is beschadigd of vernietigd als gevolg van de vuurwerkramp van 13 mei 2000. Het gaat uitsluitend om zogenoemde kentekenplichtige voertuigen. De regeling is zowel voor auto’s en motoren met herstelbare schade als voor auto’s en motoren die ‘total loss’ zijn verklaard. Alle gedupeerden moeten aannemelijk kunnen maken dat hun auto of motor is vernietigd of beschadigd als gevolg van de vuurwerkramp. Bromfietsen, scooters, aanhangwagens en caravans vallen niet onder deze regeling. Daar wordt op dit moment nog naar gekeken. Ook bedrijfsauto´s of –motoren vallen erbuiten, omdat voor ondernemers aparte regelingen in voorbereiding zijn.

Niet gebiedsgebonden:
De regeling is niet gebiedsgebonden en geldt zodoende ook voor mensen die buiten het rampgebied wonen.

Wat houdt de regeling in?
Als u cascoverzekerd bent, krijgt u de schade vergoed van uw verzekeraar. Is de auto of motor als gevolg van de ramp ‘total loss’ verklaard en is de schadevergoeding van uw verzekeraar lager dan
1.500 gulden, dan krijgt u op basis van de regeling het verschil vergoed tussen 1.500 gulden en de verzekeringsuitkering. Een eventueel eigen risico wordt vergoed. Verzekerden met herstelbare schade krijgen ook het eigen risico vergoed (tot de hoogte van het schadebedrag).
Als u niet cascoverzekerd bent (in de regel zijn dat mensen met een WA-verzekering) en uw auto of motor is ‘total loss’ verklaard, dan krijgt u de dagwaarde vergoed met een minimum van 1.500 gulden. Gaat het om herstelbare schade, dan krijgt u de herstelkosten vergoed.

Wie voert de regeling uit?
De Stichting Financiële Hulpverlening Vuurwerkramp voert de cascoregeling uit. Deze stichting is verantwoordelijk voor de afhandeling van alle regelingen van de commissie Van Lidth. De feitelijke werkzaamheden worden verricht door Laser die een loket in het IAC aan het Molenplein inricht. Openingstijden op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. Op donderdag tot 19.00 uur. Later in deze BewonersNieuwsBrief meer informatie over de uitvoering van een en ander en de rol van de organisatie Laser hierin.

Wat moet u doen?
U ontvangt in de week van 26 september een aanvraagformulier ofwel u vraagt een aanvraagformulier aan bij het IAC, telefoon 0800 – 1100. Dit formulier vult u volledig in en u voegt eventueel aanvullende informatie toe. U
kunt het formulier tot en met 31 december 2000 insturen. Vervolgens ontvangt u een ontvangstbevestiging. Dan duurt het in principe ten hoogste zes weken voordat er een beslissing op uw aanvraag volgt. Tegen deze beslissing kunt u eventueel bezwaar maken. Ongeveer 7 dagen na de beslissing wordt de tegemoetkoming op uw bank- of girorekening bijgeschreven.

3). Regeling inboedelschade in de maak

Eind oktober / begin november 2000 komt een Regeling inboedelschade voor particulieren in uitvoering. Niet-verzekerden en onderverzekerden kunnen dan een aanvraag indienen voor een uitkering van 60% van de nieuwwaarde van hun beschadigde of vernietigde inboedels.

Niet gebiedsgebonden
De Regeling inboedelschade is niet gebonden aan het gebied van de ramp, maar gedupeerden moeten wel in Enschede wonen.

Uitzonderingen
Uitzonderingen op het uitgangspunt van 60% nieuwwaarde vormen bromfietsen, spullen op zolder of tweede inboedels bijvoorbeeld voor kinderen (alleen dagwaarde). Tegen dagwaarde worden ook de wat oudere spullen vergoed. Deze spullen hebben een dagwaarde van minder dan 40% van de nieuwwaarde. Voor goederen als antiek, kunst en verzamelingen geldt 60% van de verkoopwaarde.

Voor bepaalde zaken zijn maxima vastgesteld. Voor sieraden geldt een maximum van 2.500 gulden. Geld en geldswaardig papier waaronder chippers en chipknips ten hoogste 500 gulden. Kosten van herstel van tuinaanleg en beplanting ten hoogste 5.000 gulden. Huurdersbelang, dat wil zeggen zelf aangebrachte verbeteringen in een huurwoning, worden tot een maximum van 10.000 gulden vergoed. Verzamelingen maximaal 25.000 gulden. Voor (onder)verzekerden geldt dat eventuele uitkeringen op grond van de Regeling inboedelschade worden verrekend met uitkeringen op grond van een inboedelverzekering.

Taxaties
De complete regeling moet nog juridisch worden uitgewerkt. Ook de uitvoering van de regeling moet nog worden voorbereid. Onverzekerde inboedels zijn na de ramp getaxeerd door het Bureau Coördinatie Experts (BCE). In sommige gevallen zullen onderverzekerde inboedels nog moeten worden getaxeerd.

Uitvoering
Eind oktober / begin november zal een begin worden gemaakt met de uitvoering van de Regeling Inboedelschade. Gedupeerden krijgen tegen die tijd zoveel mogelijk persoonlijk bericht. Daarnaast komt er informatie onder andere in de BewonersNieuwsBrief van het IAC en de wekelijkse IAC-advertentie in Huis-Aan-Huis Enschede.

 

4). Rampenfonds betaalt niet-gedekte opruimingskosten van inboedels

Veel getroffenen zijn na de ramp geconfronteerd met opruiming van hun inboedel of wat daarvan na de ramp over was, en daardoor met opruimingskosten. In veel gevallen waren deze kosten niet of niet voldoende verzekerd. Het Nationaal Rampenfonds vergoedt de kosten hiervan.
U hoeft zelf voor de uitvoering van deze regeling geen actie te ondernemen. Wie wel gedeeltelijk verzekerd was, moet zijn rechten op een vergoeding hebben overgedragen aan het opruimingsbedrijf.
Uitbetaling van de vergoedingen vindt rechtstreeks plaats aan de betrokken opruimingsbedrijven. Deze moeten hiervoor een specificatie per inboedel kunnen overleggen.
De regeling opruimingskosten is alleen bedoeld voor de kosten van het opruimen en beredderen van inboedels en geldt dus niet voor de reinigingskosten van gevels, stoffering en bekleding.
Heeft u vragen over deze regeling, dan kunt u contact opnemen met de Stichting financiële hulpverlening vuurwerkramp, p/a IAC, telefoon 0800 – 1100.

 

5). Uitvoering regelingen materiële schade niet in 1 keer, maar per regeling

Zoals gezegd start op 26 september de nieuwe Stichting Financiële Hulpverlening Vuurwerkramp met de uitvoering van de regeling voor schade aan auto’s en motoren (‘cascoschade’). Deze regeling wordt door het Nationaal Rampen Fonds betaald. Er is voor gekozen om nu met de uitvoering te beginnen en niet te wachten tot alle regelingen klaar zijn. Wachten tot alle regelingen klaar zijn, zou namelijk betekenen dat gedupeerden nog langer zouden moeten wachten op hun geld.
Uitvoering van elke regeling afzonderlijk heeft helaas tot gevolg dat gedupeerden de komende maanden meerdere aanvraagformulieren moeten invullen voor de verschillende regelingen. Daar staat tegenover dat gedupeerden eerder tegemoetkomingen kunnen verwachten.

Uitvoeringsorganisatie
Het werk rond de uitvoering van de regelingen wordt in opdracht van de Stichting Financiële Hulpverlening Vuurwerkramp gedaan door Laser. Dit is een agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Zij hebben veel ervaring met schade-uitkeringen. Zo verzorgden zij in 1998 de schade-uitkeringen als gevolg van de ernstige wateroverlast in sommige delen van ons land. Laser is door de Europese Unie als betaalorgaan erkend. Daarmee voldoen ze aan de eisen die de Europese Unie stelt aan organisaties die de betaling van gemeenschapsgelden verrichten.

Samenwerking met IAC
Laser werkt in Enschede samen met het Informatie- en Advies Centrum (IAC). Het IAC verzorgt, met steun van medewerkers van Laser, de eerste opvang van vragen aan de balie en de telefoon. Ook heeft het IAC een signaleringsfunctie. Als er iets rond de uitvoering niet goed gaat, dan ziet het IAC dat direct en kan het signaleren. Die korte lijnen zijn in het belang van de gedupeerden.
In het IAC kunnen gedupeerden ook hulp krijgen bij het invullen van de aanvraagformulieren. Voor alle duidelijkheid: het IAC biedt faciliteiten om de regelingen uit te kunnen voeren. Het is in het belang van gedupeerden dat ze met alle vragen en voor alle regelingen op één adres terechtkunnen. De Stichting Financiële Hulpverlening Vuurwerkramp is verantwoordelijk voor de regelingen zelf en de uitvoering ervan.

6). Hoe werkt Laser?

Voor elke regeling voor een tegemoetkoming in materiële schade moeten gedupeerden een apart aanvraagformulier indienen. Voordat begonnen wordt met de uitvoering van een regeling, wordt dit onder andere via de BewonersNieuwsbrief van het IAC en middels de wekelijkse advertentie van het IAC in Huis-aan-Huis bekend gemaakt. Raadpleeg ook de IAC teletekstpagina op RTV-Oost, 547. Zo staat in deze BewonersNieuwsbrief de informatie over de eerste regeling die in uitvoering komt, de regeling voor auto’s en motoren.

Aanvraagformulieren
Laser zal zoveel mogelijk de betrokken gedupeerden direct benaderen door hen een aanvraagformulier toe te sturen. Helaas zal dat niet altijd lukken, omdat bestanden met naam- en adresgegevens van gedupeerden niet altijd volledig zijn. Aanvraagformulieren voor regelingen zullen ook altijd verkrijgbaar zijn bij het IAC, Molenplein 1 of zijn telefonisch aan te vragen via 0800 – 1100. Op dit moment zijn daar de aanvraagformulieren voor de regeling voor auto’s en motoren verkrijgbaar.

Beslissing
Als een aanvraagformulier volledig ingevuld bij Laser binnen is, krijgt u een ontvangstbevestiging. Vanaf dat moment duurt het in principe ten hoogste zes weken voordat er een beslissing op uw aanvraag genomen wordt. In die tijd wordt ook gekeken of er eventueel aanvullende informatie nodig is om te beoordelen of u voor de regeling in aanmerking komt.

Bezwaar
Van de beslissing krijgt u schriftelijk bericht. Daarbij heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de beslissing. Ook staat op een later tijdstip nog de mogelijkheid open om in beroep te gaan. Hoe u dat moet doen, staat aangegeven in de brief die u over de beslissing ontvangt. Na de beslissing duurt het nog ongeveer 7 dagen voordat u de schade-uitkering op uw bank- of girorekening ontvangt.

Klachten
Heeft u klachten over de werkwijze dan kunt u terecht bij het IAC.

Hardheidsclausule
Meestal zijn er bij elke regeling wel situaties waarin een enkeling tussen wal en schip dreigt te raken. Omdat die situaties bij een algemene regeling moeilijk vooraf zijn te voorzien, kent elke regeling een zogeheten hardheidsclausule. Dit houdt in dat bij hoge uitzondering kan worden afgeweken van de regeling in speciale individuele gevallen die anders heel onbillijk zouden uitpakken.

 

7). Besteding geld giro 777: 35 miljoen voor materiële schade particulieren

Voor tegemoetkomingen in materiële schade van particulieren als gevolg van de vuurwerkramp is 35 miljoen gulden beschikbaar. Dit geld komt uit het Nationaal Rampenfonds. Het is afkomstig van de inzamelingsactie van het NRF (giro 777) onder de Nederlandse bevolking, die werd gecoördineerd door het Nederlandse Rode Kruis.

Nabestaanden en letselschade
Met het overblijvende geld en nog een storting van 6,2 miljoen gulden door het rijk is 10 miljoen gulden beschikbaar waarmee het Nationaal Rampen Fonds uitkeringen wil financieren voor nabestaanden en zo mogelijk ook voor slachtoffers van letselschade. Met de bijdrage van het rijk komt het totaal bedrag op 45 miljoen gulden.

Regelingen materiële schade
De besteding van de 35 miljoen gulden voor materiële schade is als volgt:
2 miljoen gulden voor de schade aan auto’s en motoren (start uitvoering: 26 september);
0,5 miljoen gulden voor de opruimingskosten van inboedels (start uitvoering: 9 oktober); 20,5 miljoen gulden voor een regeling onkosten buitengewone omstandigheden (start uitvoering: 9 oktober).

Bovendien wordt er gewerkt aan de financiering van de zogeheten Regeling III voor mensen die binnen zes weken na de ramp naar hun woning zijn teruggekeerd; aan een regeling inboedelschade en eventuele overige materiële schade. Hiervoor is ongeveer 12 miljoen gulden nodig.

terug naar inhoud


De voortgang van de werkzaamheden in het rampgebied

Jos de Moel is, zoals hij het zelf zegt, directeur rampgebied. Hij geeft leiding aan het CUB (Coördinatie Uitvoering Binnenring). Een gesprek met Jos de Moel over wat er komt kijken bij de herontwikkeling van het rampgebied.

Roombeek West
‘We spreken nu niet meer over "het rampgebied", maar over "Roombeek West". Roombeek West is de naam van het plangebied waar een speciale projectorganisatie voor wordt opgezet. Het is een terrein van bijna 50 hectare waarin het rampgebied ligt, een deel van Groot Roombeek en wat uitschieters naar onder andere de Walhofstraat/Kottendijk en de Deurningerstraat. Ik houd me bezig met het bouwrijp maken van het rampgebied. Dit beslaat zo’n 30 hectare van het plangebied. Het is dat deel van het plangebied dat nu nog binnen de schutting ligt.’

Eerste fase
‘In de eerste periode bestonden onze werkzaamheden in het rampgebied uit zaken als het ontruimen van de panden, zorgen dat bewoners en ondernemers met de verzekeringsexperts de schade op konden nemen, beheersing van de volksgezondheid (ongedierte, infecties, asbest), zoeken van huisdieren, het mogelijk maken van bezoeken aan het gebied etc. Nu zijn we bezig met het maken van plannen voor de sloop, de asbest- en bodemsanering.’

Beveiliging
‘Wat de beveiliging van het gebied betreft, hebben we ingezet op een zo snel mogelijke ontruiming van woningen en bedrijven. We wilden het gebied onaantrekkelijk maken voor ongewenste "bezoekers". Dit werkt naar mijn mening beter dan een streven naar een waterdichte bewaking: het is immers geen militaire basis. Op een ondernemersavond werd desondanks gemeld dat er nog insluipers betrapt worden door ondernemers. Incidenten lijken zich te concentreren rond de Bamshoeve. Ik heb ondertussen enkele maatregelen genomen. Er is een extra commandopost gekomen op de hoek Schurinksweg/Schurinksdwarsweg. Bovendien heb ik opdracht gegeven om de schutting en de ramen dicht te timmeren. Binnenkort zal er in dit deel extra verlichting worden aangebracht om de veiligheid en overzichtelijkheid te vergroten. Waar mogelijk en wenselijk wordt overwogen schuttingen te vervangen door bouwhekken, waardoor de sociale controle wordt vergroot.’

Planning herontwikkeling
‘De herontwikkeling hangt in grote mate af van de gesprekken die de gemeente nu voert met de eigenaren van panden in het plangebied. Als gemeente en eigenaren voorspoedig tot overeenstemming komen, dan zou eind 2001 de sloop van alle panden in het gebied voltooid kunnen zijn. Het gebied kan dan ook volledig gesaneerd zijn. Dat is al aardig snel. Cruciaal is echter dat dan ook de plannen voor het gebied klaar zijn! We hebben niets aan een snelle sloop, als het gebied daarna niet bouwrijp kan worden gemaakt. Bouwrijp maken bestaat uit het aanleggen van straten, riolering, kabels en leidingen. Voor het gebied op het Nino-terrein of Midea is de planvoorbereiding al in zo’n vergevorderd stadium dat het aannemelijk is dat hier binnen 3 jaar de eerste woningen kunnen worden opgeleverd. Met de plannen voor dit terrein is bijna drie jaar geleden al gestart. Voor het herontwikkelen van een groot binnenstedelijk gebied staat normaal 6 tot 10 jaar. Het zou dus geweldig zijn als over 3 jaar de eerste woning al zou worden opgeleverd. De ontwikkeling van het gehele gebied zal echter langer duren.’

terug naar inhoud


Radioprogramma De Opbouw;
Iedere woensdag van 19.00 uur tot 20.00 uur is er op Enschede FM (kabel 87.5 / ether 105.1) een uitzending met onderwerpen die betrekking hebben op de vuurwerkramp. Iedere week staat een bepaald onderwerp centraal. De uitzending wordt op zondagavond tussen 19.00 en 20.00 uur herhaald.
Op 27 september en 1 oktober wordt gesproken met gedupeerde kunsternaars.
Op 4 en 8 oktober is mevrouw Roel Huijsman te gast. Zij is inspecteur volksgezondheid en in dienst van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij is betrokken bij het gezondheidsonderzoek vuurwerkramp.

terug naar inhoud


Wanneer is een bouwvergunning nodig?

Een veelgehoorde vraag is: "moet ik voor herstelwerkzaamheden aan mijn woning een bouwvergunning aanvragen"? Nee, dat hoeft niet als het gaat om werkzaamheden die vallen onder het normale onderhoud. Maar als het gaat om bouwkundige wijzigingen in of aan uw woning, dan heeft u hiervoor een bouwvergunning nodig. Voor de normale herstelwerkzaamheden van schade door de ramp hoeft geen bouwvergunning te worden aangevraagd.
Wanneer is wel of geen bouwvergunning nodig, wat moet u melden en wanneer kunt u zo aan de slag? De spelregels over de verbouw van uw woning staan in de brochure "Regels voor (ver)bouwen". De brochure is te verkrijgen bij de Bouw- en Milieudienst (Molenstraat 50).
Heeft u vragen kom dan gerust langs bij de Publieksbalie van de Bouw- en Milieudienst (Molenstraat 50), openingstijden tijdens werkdagen van 8.00 tot 13.30 uur. Telefoon 053 4815534.

terug naar inhoud


Total loss is onbewoonbaar?

Er zijn de laatste tijd vragen binnengekomen over het verschil tussen total loss en onbewoonbaar verklaarde woningen. Onbewoonbaar verklaren zegt iets over de bouwkundige staat van een woning op dit moment. De gemeente vindt dat de woning nu in een zodanige staat is dat het niet verantwoord is om er in te wonen. Het gaat dus om een momentopname. Na een opknapbeurt kan de woning weer bewoonbaar verklaard worden.

Total loss is een verzekeringsterm. De verzekeringsmaatschappijen schrijven in dat geval een woning af, vinden het financieel niet verantwoord een woning op te knappen. De reparatiekosten staan dan niet in verhouding tot de totale herbouwwaarde. Het is dus in theorie mogelijk dat een onbewoonbaar verklaarde woning na herstelwerkzaamheden wel weer bewoonbaar gemaakt kan worden, maar dat dit teveel (verzekerings)geld kost. De woning wordt dan total loss verklaard.

terug naar inhoud


Videofilm ‘registratie van de getroffen wijk’ op RTV-OOST 

Vertoning via RTV-OOST
Het grote publiek kan de videofilm zien via RTV Oost op zaterdag 30 september. Het gaat hier om de film die door de Gemeente Enschede is gemaakt van het rampgebied en die in de zomer al vertoond is aan de bewoners uit de binnenring en buitenring en aan de gedupeerde ondernemers.
De eerste uitzending is op zaterdagavond 19.00 uur, vervolgens herhalingen om 23.00 uur en tijdens de nacht om 01.00 uur, 03.00 uur, 05.00 uur, 07.00 uur, 09.00 uur en 11.00 uur. Uiteraard kan de video-recorder goede diensten bewijzen.
Directe telefonische hulp zal beschikbaar zijn via SOS telefonische hulpdienst op telefoonnummer 0800-0240026. Door de week kan men zich uiteraard voor vragen ook wenden aan het IAC, tel. 0800-1100.

Twentse Schouwburg, kleine zaal
Het IAC organiseert voorafgaand aan deze uitzendingen op vrijdag 29 september extra vertoningen in de kleine zaal van de Twentse Schouwburg aan de Langestraat. Deze extra vertoningen zijn georganiseerd voor iedereen uit het omliggende gebied of al diegenen die de film in eerdere situaties nog niet hebben kunnen zien. Bij de vertoning van de film in de Twentse Schouwburg is hulpverlening vanuit het Informatie en AdviesCentrum aanwezig.
In de zaal kunnen 200 personen; vol is vol.
De tijden van de vertoningen zijn: 9.30 uur, 11.00 uur, 12.30 uur, 14.00 uur, 15.30 uur, 17.00 uur, 18.30 uur en om 20.00 uur. Na elke vertoning kan men zich inschrijven voor een kopie van deze videoband. Per huishouden wordt 1 kopie verstrekt. Er zijn meerder taalopties beschikbaar, te weten Nederlands, Turks, Arabisch, Duits, Engels en Spaans.

terug naar inhoud


Bezorging wijkkrant Enschede - Noord

De redactie van de wijkkrant Enschede Noord schrijft in een persbericht: "omdat door treurige omstandigheden veel bewoners van de ‘rampwijk’ elders wonen, hebben wij gemeend om deze bewoners toch de gelegenheid te bieden om in het bezit te komen van de Wijkkrant Enschede Noord.
Vanaf 20 september kan de wijkkrant worden afgehaald.

terug naar inhoud


Ombudsman IAC

De Ombudsman van het IAC, de heer Bevers, is met ingang van 1 september zijn werkzaamheden begonnen. De Ombudsman IAC, aangesteld door de gemeente, is een onafhankelijk klachtenfunctionaris die uitsluitend is belast met de behandeling van klachten inzake het Informatie- en AdviesCentrum. Mensen die zich onterecht of onheus behandeld voelen door medewerkers van het IAC kunnen zich melden bij de Ombudsman.
Zijn benadering is in de eerste plaats gericht op het tot elkaar brengen van partijen, tot het creëren van oplossingen in situaties waarin blijkbaar een geschil is opgetreden dat het IAC zelf niet meer kan oplossen. De Ombudsman onderzoekt de klacht, beoordeelt of deze gegrond dan wel ongegrond is. Hij verenigt in zich de taken van bemiddelaar, arbiter en beoordelaar in zijn werkzaamheden.
Klachten moeten bij voorkeur schriftelijk worden ingediend. Het adres is:
Ombudsman IAC, mr C.P.M. Bevers,
t.a.v. het secretariaat,
Molenplein 1,
7511 EN Enschede.
Klachten kunnen ook telefonisch worden gemeld en als daar behoefte aan is, kan men daar op afspraak met de Ombudsman IAC over spreken. De heer Bevers is daarvoor elke dinsdag op het stadhuis aanwezig is. Voor het maken van een afspraak kunt u op maandag- en woensdagochtend tussen 9.00 tot 12.00 bellen; draai 4818181 en vraag naar mevrouw K. Kuit.

terug naar inhoud


Ingekomen gedicht 

Enschede huilt

Zaterdag 13 mei begon als een mooie zonnige dag,
met een kampioenschap en blijdschap alom,
maar niemand bevroedde nog wat voor hem lag,
lachend en zingend sloegen we s’mogens nog de overwinningstrom,
en dan plots s’middags knalde er een bom.

Na het eerste knalwerk klinkt het "de Grolsch staat in brand"
nee hoor, vuurwerk knalt en vliegt omhoog,
zeker illegaal vuurwerk niets aan de hand,
dan opeens een explosie en een vuurbal die er niet om loog
en S.E. Fireworksbunker beschrijft een parabolische boog.

Enschede gilt, Enschede huilt,
Enschede staat op de wereldkaart door die knal,
Enschede schreeuwt, Enschede huilt,
Twintig, twintig is het eerste getal
Over slachtoffers, maar is dat wel het geval?

In het helse inferno blijkt dat het Twensche noaberschap nog bestaat,
door de rook en tranen heen steekt een helpende hand,
elkaar helpen, dat is het waar het bij noaberschap om gaat,
die noaberschap schept nu weer een stevige band,
een aai, een troostend woord, niemand blijft alleen langs de kant.

Hulpverleners zij zijn de redders in de nood,
Een medaille hebben zij verdiend,
want zij zijn de helden met op hun netvlies de dood,
onverstoorbaar en voor een ieder, de helpende vriend.
Recht op maar ook af en toe uit het lood,
kleurden ook hun ogen rood.

Enschede huilt,
treurt om zijn brandweermannen,
Enschede huilt,
treurt om de overledenen,
Enschede huilt,
treurt om de vermisten,
Enschede huilt,
en treurt mee met de slachtoffers.

Zaterdag 13 mei 2000 is een dag die we nooit vergeten!

(Leo Nijhuis, 15 mei 2000)

terug naar inhoud


Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp

Buitengebied
De gevolgen van de explosie treffen een gebied dat vele malen groter is dan het stukje waar de schutting omheen staat. Veel van de mensen uit dit omliggende gebied hebben grote of minder grote schade aan hun woning en boedel, hebben problemen in verband met hun verzekering, hebben soms nog emotionele problemen, hebben tal van vragen, kortom: de problemen houden niet op bij de schutting. Sterker nog: soms kun je zeggen dat de problemen pas buiten de schutting beginnen. Binnen de schutting ben je tenminste nog erkend als getroffene, als slachtoffer, bestaan er regelingen, is er aandacht. Buiten de schutting voelen de mensen zich aan hun lot overgelaten. Met name het gebrek aan erkenning van het leed dat hen getroffen heeft is iets dat heel zwaar weegt voor veel van de mensen uit dit gebied. Het is alsof ze niet bestaan.

Gelukkig begint daar nu verandering in te komen. Gedurende de laatste dagen zijn er door het IAC, in samenwerking met de BSVE, gesprekken gevoerd met getroffenen uit de gebieden die totnogtoe buiten de regelingen vielen. Binnen de Belangenvereniging is een commissie in het leven geroepen die zich speciaal op deze groep richt. Gezamenlijk zullen wij de problemen die we tegenkomen bij de politiek neerleggen.

Beeldmateriaal explosie
De Belangenvereniging wil dat absoluut boven tafel komt wat daar is gebeurd op die dertiende mei. Niemand, en vooral de getroffenen niet, is gebaad bij een slepend en onbevredigend onderzoek. Vandaar dat we iedereen die beeld- of ander materiaal heeft dat kan bijdragen aan de opheldering van wat er op die dag is gebeurd, hebben opgeroepen dit materiaal aan ons door te spelen. Dat kan ook anoniem. Wij spelen dat materiaal door aan de Commissie Oosting en ook onze eigen technici zullen hier naar kijken. Veel mensen hebben gelukkig extra materiaal beschikbaar gesteld. We willen hierbij iedereen met klem verzoeken daarmee door te gaan: het is in het belang van de getroffenen dat er niets achterblijft en dat de waarheid boven tafel komt.

Verzekeringsmaatschappijen
Aanvankelijk hoorden we vooral positieve geluiden over de opstelling van de verzekeringsmaatschappijen. Gelukkig, want niemand die deze explosie meegemaakt heeft en alles wat deze ramp met zich mee heeft gebracht, heeft zin om ruzie te gaan maken over zijn broodrooster of de leeftijd van de gordijnen. Heel jammer vinden we het dan ook dat ons steeds meer geluiden bereiken van verzekeraars die moeilijk doen. Wij willen iedereen die dergelijke ervaringen heeft dringend adviseren niets te tekenen waar je niet voor 100% achter kunt staan. Wanneer je er niet uitkomt met je verzekeraar, of het loopt niet zoals je wilt dat het gaat, aarzel dan niet om hulp in te schakelen. Je kunt dat bijvoorbeeld via het Bureau voor Rechtshulp doen. Je kunt ook via het IAC of via ons proberen hulp te zoeken of advies vragen.
We vinden het overigens heel belangrijk dat dit soort klachten bij ons worden gemeld: wij zetten ons in voor iedereen die door ramp gedupeerd is. Hoe beter wij weten welke specifieke problemen zich voordoen, hoe beter wij ook kunnen werken aan de oplossing ervan. In veel gevallen kunnen we ook heel direct aan de oplossing bijdragen.

Centrale registratie
Zoals op de avond met de Commissie Oosting aangekondigd is, is er een begin gemaakt om te komen tot een centrale registratie van alle getroffenen. Op die manier kunnen gedupeerden, getroffenen in elk geval ergens terecht. Bovendien wordt het op die manier ook gemakkelijker een beeld te krijgen van de totale omvang van de ramp en de problematiek die daarmee samenhangt. Deze centrale registratie is natuurlijk niet meer dan een stap in de goede richting: natuurlijk is het goed dat er een plaats komt waar mensen hun verhaal kwijt kunnen, er moet daar echter vervolgens ook iets mee gebeuren. Te veel geluiden bereiken ons nog van mensen die hun verhaal niet kwijt kunnen, mensen die niet geholpen worden of het idee hebben niet geholpen te worden. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. In de volgende bewonersbrieven zullen we hierover verder berichten.

Regelingen van Lidth
Zoals jullie niet ontgaan zal zijn dat afgelopen maandag de eerste regelingen van de Commissie van Lidth, de commissie die de schaderegelingen ontwerpt, bekend gemaakt zijn. De Belangenverening is bij de totstandkoming van deze regelingen zeer nauw betrokken geweest en we zijn heel blij dat we de signalen die we van de getroffenen hebben gekregen op deze manier hebben kunnen vormgeven. Het gaat hier nog maar om de eerste regelingen, in de komende weken en maanden zullen steeds meer regelingen worden ontworpen en ingaan, waarbij de Belangenvereniging natuurlijk weer nauw betrokken zal zijn. Voor actuele informatie hierover kunt u onze teletext-pagina’s raadplegen. (pagina’s 546, op TV Oost). Heel belangrijk is voor ons de gebiedsonafhankelijkheid van de regelingen en de regeling voor de buitengewone omstandigheden.

Gemeenteraad
De gemeenteraad heeft de ramp natuurlijk heel prominent op de agenda staan. De raadsfracties zetten zich zonder uitzondering in voor een goede en rechtvaardige behandeling van de getroffenen en spreken B&W aan op hun verantwoordelijkheden in deze. De meeste vragen die de raad op de 18e stelde komen overeen met de vragen die de Belangenvereniging ook al had gesteld en het was goed om je ook van die zijde gesteund te zien. De vragen betroffen de herbouw, de gebiedsgrenzen, de communicatie, de ondernemers en vele andere onderwerpen. Wat opvallend was met betrekking tot de herbouw, was dat de raad mee lijkt te gaan met het megadenken over de wijk en lijkt te vergeten dat daar mensen hebben gewoond, dat daar mensen weer naar terug willen en dat daar weer en nog steeds mensen wonen. Mensen die nu al maanden uitgeleverd zijn aan politieke en bestuurlijke besluitvorming en in onzekerheid leven. Wanneer krijgen deze mensen nu eindelijk duidelijk over hun toekomst? Misschien een aardige vraag voor de volgende vergadering?
Een ander opvallend punt betrof de vrijstelling van de OZB voor mensen uit de buitenring. Er bestaat onduidelijkheid over het beleid van de gemeente hierover. Het college zal hier de 26e over vergaderen en in de loop van de week nadere informatie geven over de precieze vorm van de regeling.

terug naar inhoud


Belangrijke adressen en telefoonnummers

Algemeen informatienummer  0800 1100 (dag en nacht bereikbaar)

Informatie en Adviescentrum Molenplein

Commissie Oosting 053 4805788
Stationsplein 11
www.co-vuurwerkramp.nl
Amicon Zorgverzekeraar 053 485 39 40 (dag en nacht bereikbaar)
Gezondheidsvragen 0800-1100
GGD Twente
Kamer van Koophandel 0800 0235328
(Bedrijvenloket 8.30-17.00 uur)
Politie (meldkamer) 053 455 55 55
PTT Post informatie 0800 0417
Service Centrum Noord Zaanstraat 12
Storingen gas en/of licht : ESSENT 0800 33 66 112
Peuterspeelzaal de Speeldoos 4350151
Deppenbroekstraat 5
Peuterspeelzaal Dikkertje Dap 4351638
Ijstraat 4
Montesori peutergroep 4306486
Blijdensteinlaan 15
BCE-verzekeraars 0182-630983 / fax 0182-631226
Storingen telefoon  0800 0407
           of de klantenservice KPN 0800 0402
Storingen watervoorziening: WMO 0800 1421 of 074 851 51 51
Turkse Vrouwen Telefoon 0800 0240027
(voor iedereen bereikbaar)
SOS Telefonische Hulpdienst 0800-0240026
Slachtofferhulp Twente 053 4555555 (074-2429115 / 0546-829217)
Ouderentelefoon 074 250 43 43
Kinder- en jongerentelefoon 0800 0432
Jeugdzorg Perspectief 053 4312146
Stg Maatsch. Dienstverlening 053 4353353
Bureau voor rechtshulp 053 4801919
Stichting Enschede Aannemers 053 4319466
Letselschade informatie 0900 6643825
Centr.aanmeldpunt Letselschade 053 4335466
Vereniging Eigen Huis 033 4507750
Stichting Stedelijk Wonen 053 4343565
Belangenver. Slachtoffers Vuurwerkramp 053 4351638 / Fax. 053 - 431 94 31
Gereformeerd Info Centrum 053 4361409
Ver.Ouders van een Overleden Kind 0545 5273284
of regio-zo@zeelandnet.nl
Oecumenisch Citypastoraat 053 4306190

terug naar inhoud


COLOFON
Uitgave van: Informatie- en Advies Centrum (IAC)
Redactie: Publieksvoorlichting
Telefoon: 053-4845137
Fax: 053-4845084
Email: a.schukkink@enschede.nl