Bewoners Nieuwsbrief

Achttiende uitgave dinsdag 5 september 2000


Beste bewoner,

In deze achttiende uitgave van de BewonersNieuwsBrief treft u opnieuw een serie lezenswaardige onderwerpen aan, zoals de start van een radioprogramma, de aanstelling van een Ombudsman IAC, het schriftelijk onderzoek door de Commissie Oosting en de waardebepaling van onroerende zaken. Verder bevat deze BewonersNieuwsBrief weer een aantal gedichten van mensen die hun ervaringen en gevoelens op deze manier graag met anderen willen delen.

Overigens: mochten er meer mensen zijn die via de BewonersNieuwsBrief over hun rampervaringen willen vertellen (al dan niet in dichtvorm), dan kunnen zij hun reacties in de vorm van een korte tekst sturen naar de afdeling voorlichting van het IAC, p/a DMO, postbus 186, 7500 AD Enschede of direct via e-mail: a.schukkink@enschede.nl    

Inhoudsopgave:

Eerder verschenen BewonersNieuwsBrieven kunt u afhalen bij het Servicecentrum Noord en bij het IAC aan het Molenplein. Dit geldt ook voor enkele Turkstalige BewonersNieuwsBrieven.
De vorige Bewoners Nieuwsbrieven zijn ook op deze site te vinden:

Aan deze en aan de eerder verstrekte BewonersNieuwsBrief kunt u geen rechten ontlenen.


Informatie en Opvang

Informatie- en Advies Centrum (IAC) – Molenplein
Het IAC is gevestigd aan het Molenplein 1. Hier kunt u met al uw vragen terecht, maar u kunt er ook gewoon even binnenlopen voor een praatje of een luisterend oor. Onze medewerkers doen hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Openingstijden IAC – Molenplein:

Het IAC is ook telefonisch bereikbaar op nummer 0800 – 1100 (gratis).

Bent u slecht ter been of heeft u niet de mogelijkheid naar het IAC te komen dan komt een medewerker naar u toe. Voor een afspraak kunt u bellen met 0800 – 1100.

IAC via teletekst RTV Oost: 547
Nu ook nieuws, mededelingen, informatie en achtergronden via teletekst RTV Oost, pagina 547. De informatie kan dagelijks wisselen.

terug naar inhoud


Radioprogramma De Opbouw; Enschede na 13 mei 
Iedere woensdag van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Herhaling op zondag van 19.00 tot 20.00 uur.
Via Enschede FM (kabel 87.5 / ether 105.1)

In deze uitzendingen wordt aandacht besteed aan verschillende onderwerpen. Per uitzending wordt een thema onder de loep genomen. In de studio worden gasten uitgenodigd om te reageren en mee te praten. Een gedeelte van het programma wordt in het Turks en Marokkaans uitgezonden.
Kortom: veel nieuws, mededelingen, informatie en achtergronden.
Op 6 september een interview met Jeannette Peters, directeur van het Informatie- en Adviescentrum over het voorzieningenpakket van het IAC.
Op 13 september een gesprek met Herro Kraan, als psychiater verbonden aan Mediant over het verwerken van ingrijpende ervaringen van verlies.

terug naar inhoud


Gemeente stelt Ombudsman IAC aan

Als Ombudsman IAC is de heer mr C.P.M. Bevers met ingang van 1 september benoemd. De heer Bevers is oud-burgemeester van Hengelo en oud-rechter te Almelo.
De Ombudsman IAC is een onafhankelijk klachtenfunctionaris, uitsluitend belast met de behandeling van klachten inzake het Informatie- en Adviescentrum. Bevers onderzoekt namens het College van B & W het functioneren van het Informatie en Adviescentrum Vuurwerkramp. Hij wordt aangesteld door de gemeente.
Zijn benadering is in de eerste plaats gericht op het tot elkaar brengen van partijen, tot het creëren van oplossingen in situaties waarin blijkbaar een geschil is opgetreden dat het IAC zelf niet meer kan oplossen. De Ombudsman onderzoekt de klacht, beoordeelt of deze gegrond dan wel ongegrond is. Hij heeft van het college van B & W het mandaat gekregen daarover zelfstandig een beslissing te nemen. De Ombudsman verenigt de taken van bemiddelaar, arbiter en beoordelaar in zijn werkzaamheden. Richtsnoer daarbij is de klachtenregeling van de gemeente Enschede waarin zaken zijn geregeld op het gebied van procedures en registraties van klachten.

Over welke klachten buigt de Ombudsman zich?
In zijn algemeenheid gaat het over klachten die burgers kunnen hebben over het optreden van (medewerkers van) het IAC. Mensen die zich onterecht of onheus behandeld voelen kunnen zich daarmee melden bij de Ombudsman. De gebruikelijke gang van zaken is dat de klager zich eerst meldt bij de directeur van het IAC. Leidt dit niet tot een oplossing, dan komt de Ombudsman in beeld. De Ombudsman onderzoekt deze klachten en neemt vervolgens een beslissing die hij richt aan de directeur van het IAC. Overigens heeft de Ombudsman de vrijheid zich te richten tot het college van B & W. Dit advies kan een vingerwijzing voor de toekomst inhouden.
Mocht een klager het niet eens zijn met het besluit van de Ombudsman IAC, dan kan hij contact opnemen met de nationale ombudsman.

Met welke problemen en klachten bemoeit de Ombudsman zich niet?
Formeel gezegd zijn dit de besluiten die voor bezwaar en beroep volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) vatbaar zijn. De AWB bepaalt dat uitvoeringsbesluiten die gebaseerd zijn op vastgesteld beleid niet tot het werkterrein van de Ombudsman mogen worden gerekend. Mocht het zo zijn dat een betrokkene het niet eens is met een afwijzend besluit dan moet hij zijn bezwaarschrift richten aan het college van B & W. Neem als voorbeeld één van de financiële regelingen. Deze behoren tot het vastgestelde beleid. Burgemeester en Wethouders vragen vervolgens advies aan de gemeentelijke commissie voor Bezwaar en Beroep die het bezwaar al dan niet gegrond verklaart. Mocht het meningsverschil blijven bestaan, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de bestuursrechter te Almelo. De Ombudsman speelt dus geen rol in deze procedures.

Waar is de ombudsman te bereiken?
De Ombudsman is in de regel op dinsdag aanwezig in het stadhuis waar hij op afspraak mensen kan ontvangen die er hun klacht komen toelichten. Mensen die een afspraak willen maken, bellen 4818181. Klachten worden bij voorkeur schriftelijk ingediend, maar dit is niet strikt noodzakelijk. De Ombudsman moet immers makkelijk te benaderen zijn.

terug naar inhoud


Taxatie onroerend zaak belasting

Waardebepaling in en om het rampgebied
De gemeente Enschede is in het kader van de wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken), verantwoordelijk voor de waardebepaling van alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen. Van belang zijn daarbij 2 momenten: de prijspeildatum 1-1-1999 en de feitelijke situatie op 1 januari 2001. Deze laatste datum is het begin van een nieuw tijdvak, welke geldt voor een periode van 4 jaar. Indien binnen bepaalde normen de feitelijke situatie in de loop van het jaar verandert, wordt op 1 januari van het belastingjaar daar rekening mee gehouden.

Na de prijspeildatum van 1-1-1999 en voorafgaande aan het tijdvak 1-1-2001 tot en met 31-12-2004 heeft op 13 mei 2000 de vuurwerkramp plaats gevonden. Een fors aantal onroerende zaken is daardoor geheel vernietigd en een nog forser aantal heeft als gevolg van de ramp schade opgelopen. De vraag is hoe nu met de waardebepaling in en om het rampgebied wordt omgegaan.

Op het tijdstip van de ramp had de waardebepaling voor een deel plaatsgevonden, ook voor een groot gedeelte van het door de ramp getroffen gebied. Een gedeelte moet nog worden getaxeerd en de feitelijke situatie daarvan op 1 januari is niet bekend (heeft er al herstel plaatsgevonden of moet dat nog gebeuren?).
Voor objecten die geheel vernietigd zijn of daaraan gelijkgesteld kunnen worden, is de feitelijke situatie op 1 januari wel bekend. In dat geval vindt alleen waardering van de ondergrond plaats. Van de onroerende zaken die schade hebben opgelopen moet de feitelijke situatie (de schade alsmede het al of niet plaats gevonden herstel) op 1 januari worden vastgesteld. 
Daarom geldt de volgende procedure:

  1. Van alle onroerende zaken waarvan de waarde nog niet is vastgesteld, wordt een waarde bepaald alsof geen ramp heeft plaats gevonden, dus zonder schade;
  2. Aan het einde van dit jaar ontvangen de eigenaren van onroerende zaken in en om het rampgebied een vragenformulier om de hoogte van de nog niet herstelde schade op te geven, waarmee bij de waardebepaling dan rekening wordt gehouden. Voor huurwoningen wordt aan het einde van het jaar contact opgenomen met de woningbouwcorporaties.

terug naar inhoud


Milieuonderzoek Search BV

Op het gebied van milieuonderzoek heeft Search BV uit Heeswijk na de ramp onder meer bodemonderzoeken uitgevoerd en asbest- en luchtmetingen verricht. Op deze manier wordt onderzocht welke gevolgen de ramp eventueel heeft voor mens en milieu.
‘Direct na de ramp heeft het RIVM metingen verricht, in samenwerking met TNO’, aldus de heer Janssen, directeur van Search. ‘Toen bleek al direct dat de gemeten concentraties asbestvezels onder de gehanteerde grenswaarden zijn gebleven. Voor wat betreft het asbest is er dan ook geen gevaar voor de gezondheid van de betrokkenen geweest.’
De communicatie en informatievoorziening is natuurlijk van groot belang. ‘De informatie die er was, is dagelijks bekendgemaakt aan belanghebbenden’, aldus Janssen. ‘Zo werden alle meetresultaten en rapporten direct openbaar gemaakt. Als je goed communiceert, voorkom je chaos en onnodige onrust.’

De heer Janssen is van mening dat de Bijlmerramp invloed heeft gehad op de gang van zaken na de ramp in Enschede. ‘In Enschede is merkbaar geweest dat men veel geleerd heeft van de gevolgen van de Bijlmerramp. Dit bleek onder meer uit de wijze van aanpak, de metingen van stoffen in de lucht, de registratie van alle mensen die het rampgebied ingingen, etc. Naar mijn mening is er in Enschede door betrokken ambtenaren en hulpverlenende instanties bovenmenselijk gehandeld om zaken zo goed mogelijk te laten verlopen. Ik heb dan ook veel respect voor burgermeester Mans en zijn team.’

‘Er volgt nu nog een ingewikkeld en daardoor langdurig proces voordat met de sloop van woningen en gebouwen begonnen kan worden. Daar zijn natuurlijk veel verschillende partijen bij betrokken, zoals particulieren, verzekeraars, de gemeente, woningbouwverenigingen en bedrijven. We hebben bij de sloop niet alleen te maken met de verontreiniging door de ramp, maar tevens met historische verontreinigingen in de grond. Delen van het gebied waren vroeger industriegebied, waarbij sommige locaties verontreinigd zijn. Het is de gemeente er alles aangelegen om straks een goede herstart te kunnen maken bij de herinrichting van het rampgebied.’ De verwachting is dat in november met de werkzaamheden op het Nino-terrein begonnen kan worden.

terug naar inhoud


Binnengekomen gedichten

De Ramp van Enschede
De lucht was mooi blauw
We waren zo trots als een pauw
Het was op de dertiende mei
’s morgens nog was iedereen even blij
Op die middag was er een brand
Och niets aan de hand
Dat bleef maar beperkt
Daarna begon het vuurwerk

Opeens een grote knal
Wie doet zoiets mals
De explosie had een grote kracht
Maar de brand had ons in haar macht
We zaten in een grote vuurzee
De vlammen sloegen om ons heen

Opeens was de lucht grauw
En Enschede in diepe rouw
Er vielen vele gewonden
Die snel werden verbonden

Velen mensen werden zoals bomen geveld
Er zijn er ongeveer 20 geteld
Tot onze spijt
Zijn wij de buurt kwijt

Op die dag had iedereen verdriet
Zo een dag vergeet je niet
Onze Koningin gaf de mensen troost
Ze was er een hele poos

Huil maar lekker uit
De tranen rolden over de snuit
Dan heb je een echte vriend
Dan heeft hij iets verdiend

Geef nu elkaar de hand
Dit mag nooit meer voorkomen in dit land

(R.Vrijs, Enschede)

 

Enschede 13 mei 2000
Wat was het heet weer die dag
Dertien mei, de lucht zindert
Er broeit iets, ergens gloeit iets
De brandweer klaart een klus
Te veel mensen zijn erbij

Een bunker gromt, brult
Spuugt vuur naar zijn belagers
Spuugt met veel tumult

Blaast een rode bal
En vol haat ontploft het kwaad
Met keiharde knal

Slaat dood mens, huis, haard
Verbrandt ons hart, ’t licht wordt zwart
Geen terug, te laat

De lucht strooit met vuur
De bunker regent neer
Beton, brokken muur

Rook doordringt de wijk
Mensen vluchten weg van daar
Hier en daar een lijk

ME ontruimt de buurt
Straten raken verlaten
De buurt wordt ommuurd

Wachten, ongeduld
Langzaam keert het leven weer
Wordt de ramp onthuld

De stad weent om wat het had
Dat nooit zal wederkeren
Ooit bloeit hier weer nieuw leven
Groeit de zwarte wond weer dicht
Roombeek krijgt een nieuw gezicht

(Jisk Holleman, Enschede)

terug naar inhoud


Rampervaringen I

Juli, 2000

13 Mei
De tijd staat die middag een paar minuten stil het noodlot slaat toe, gepaard met een paar grote knallen.
Een completen woonwijk verwoest en weg gevaagd.
Beelden die op je netvlies worden gebrand van angst, paniek, totale reddeloosheid, verslagenheid.
Het neemt bezit van je en zal je nooit meer loslaten.
WAAROM?
Waarom is dit gebeurd ?
Vragen die ik waarschijnlijk nooit beantwoord zal krijgen.
De dagen erna loop je eigenlijk verslagen rond en leeft in een roes
Is het een droom?
Is dit alles niet werkelijk gebeurd?
Zijn jouw idealen in een klap te niet gedaan?
Wordt jouw hemel nu een hel?
Langzaam probeer je te ontwaken
te realiseren wat er gebeurd is.
Er moet worden gehandeld.
Maar je wordt niet toegelaten tot het gebied.
Machteloos moet je toezien achter tralies
en meters hoge hekken bewaakt door politie en M.E.
Plotseling ben je de emoties niet meer de baas
je wilt naar jouw huis en niemand kan je nog tegen houden. 10 minuten ben ik binnen geweest en alleen gehuild.
Dan de dag dat voor ons de hekken worden geopend,
je mag naar je huis en je kan beginnen met puinruimen.
Mijn emoties en verslagenheid moeten even worden terug gedrongen
voor realiteit.
Maar er komt niets uit mijn handen.
Waar moeten wij beginnen!
Er volgt een week van rusteloosheid
En niets kan coördineren.
Dan komt er hulp
Mensen (buitenstaande) die voor jouw de zaak op de rit komen zetten
Eigen kinderen met aanhang die de handen uit de mouwen steken
En daardoor zelf ook weer bij de positieven kom.

terug naar inhoud


Commissie Oosting vraagt uw mening over de hulpverlening na de ramp

De commissie Oosting (officiële naam: de Commissie onderzoek vuurwerkramp) heeft de afgelopen periode vele tientallen mensen die getroffenen zijn door de vuurwerkramp gesproken. De getroffenen hebben hun verhaal verteld aan de commissieleden. Anderen hebben zich per brief tot de commissie gericht. Dit is een belangrijke bron van informatie voor het onderzoek van de commissie. De commissie vraagt daarom nu naar de ervaringen met de hulpverlening van zoveel mogelijk mensen die getroffen zijn door de ramp. Daartoe is een vragenlijst per post rondgestuurd aan iedereen van wie bekend is dat hij of zij op de een of andere manier door de ramp is getroffen.

Uw oordeel is belangrijk
Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen en deze voor 13 september terugsturen. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen immers ook van belang zijn voor de manier waarop de hulpverlening de komende tijd wordt uitgevoerd.
Hebt u geen vragenlijst ontvangen per post en wilt u er toch een invullen? Bel dan 053 – 4805788 of kom langs bij de Commissie aan het Stationsplein 11; 7511 JD Enschede.

Verlengde openingstijden
Maandag 4 september tot en met vrijdag 8 september van 10.00 tot 20.00 uur.
Zaterdag 9 september van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Maandag 11 september en dinsdag 12 september van 10.00 tot 20.00 uur.
Er zijn dan mensen aanwezig die u kunnen helpen bij het invullen van de vragenlijst als u dat wilt.

terug naar inhoud


Selectieprocedure stedenbouwkundige voor wederopbouw gestart

De gemeente richt zich in samenwerking met alle betrokkenen op de wederopbouw van het rampgebied: een immense en ingewikkelde opgave. Zo zijn de voorbereidingen in volle gang voor het verrichten van de sloopwerkzaamheden en het weer bouwrijp maken van de grond. Dit is een specialistische en kostbare klus door de aanwezige asbestvervuiling. Ook denken gemeente en woningcorporaties na over de manier waarop de plannen voor de nieuwe wijk de komende tijd tot stand kunnen komen en welke uitgangspunten daarbij centraal staan. Zo is al direct na de ramp toegezegd dat iedereen die dat wil, kan terugkeren in de nieuwe wijk.

Eerste stap is het maken van een zogeheten 'vlekkenplan' en een bijbehorende planvisie voor het gebied. Daarin worden -letterlijk- de hoofdlijnen aangegeven voor de nieuwe wijk: waar komen woningen, waar komen percelen voor eigenaren, waar is ruimte voor bedrijvigheid en detailhandel, hoe zit het met de hoofdinfrastructuur (wegen, water, ect.), ruimte voor groenvoorzieningen en vrije tijd? Belangrijke basis voor het vlekkenplan zijn de wensen van de voormalige bewoners (huurders en eigenaren) en ondernemers uit het gebied en de betrokken woningcorporaties. Maar ook de al bestaande wijkvisie voor Enschede-Noord en bijvoorbeeld het geld dat door het Kabinet beschikbaar is gesteld voor de herontwikkeling zijn zaken waar rekening mee moet worden gehouden.

Kortgeleden is de procedure gestart voor de selectie van een geschikte stedenbouwkundige voor het maken van dit vlekkenplan en de planvisie. Er is een speciale commissie die deze stedenbouwkundige gaat selecteren. De stedenbouwkundige dient uiteraard z'n sporen verdiend te hebben op zijn of haar vakgebied. Net zo belangrijk is echter dat hij of zij gevoel heeft voor de specifieke situatie van Enschede na de ramp van 13 mei. Dat laatste stelt eisen aan de communicatieve vaardigheden van de stedenbouwkundige en de manier waarop hij of zij omgaat met de wensen en belangen van alle betrokkenen, in het bijzonder de getroffen bewoners en ondernemers.

In de selectiecommissie is de gemeente vertegenwoordigd door de wethouders Koopmans en Buursink, de gemeentesecretaris en enkele deskundige ambtenaren. Verder zijn de corporaties Domijn en de Woonplaats uitgenodigd en ook de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp, de wijkraad Noord en de Vereniging voor gedupeerde ondernemers zijn gevraagd in de selectiecommissie zitting te nemen. Zo is gewaarborgd dat een stedenbouwkundige aan de slag kan gaan, waar alle betrokkenen vertrouwen in hebben. De bedoeling is dat in de loop van september de selectie plaats vindt, zodat eind september een begin kan worden gemaakt met het echte werk.

terug naar inhoud


Rampervaringen II

VRIENDEN (KENNISSEN?)
Enkele van onze vrienden zijn nu helaas kennissen geworden en bij deze wil ik ons verhaal wel vertellen.
Het begon toe wij door de vuurwerk ramp getroffen werden en volkomen lamgeslagen waren.
Wij kregen zoveel te verwerken en konden ons niet meer concentreren op werkelijke feiten en mensen(vrienden) die ons hoe goed ook bedoeld wilden helpen.
Maar helpen kon men ons niet in de vorm die zij bedoelden (materialistisch),en daarom reageerden wij niet. En dat is ons zeer kwalijk genomen. Wij hadden op zijn minst moeten reageren op hun aanbod.
Maar onze gedachten waren elders, hoe zou onze toekomst er uit zien
en alle vreselijke dingen die hebt gezien, de omvangrijke schade die aan je huis was aangericht.
Een paar weken later toe we wel contact zochten en probeerden over deze dingen te praten was het helaas niet meer mogelijk en als reactie kregen we te horen, kom stel je niet zo aan! jullie leven nog allemaal en de schade wordt wel vergoed, je moet verder in het leven!
Natuurlijk hadden ze wel gelijk maar begrepen niet dat er heel veel emoties waren die wij op dat moment niet meer bij hun konden en mochten uiten.
Wij vroegen ons af zijn het wel echte vrienden ooit geweest of was het zuiver om stoffelijke zaken?
Wij hebben ons helemaal terug getrokken van hun en alles maar op zijn beloop gelaten.
Maar toen kwam echt een knik in de kabel.
Wij hadden niet gereageerd op haar verjaardag die op een maandag viel.
Normaal bellen we altijd om uit te nodigen maar dat is door hun niet gedaan omdat men het vanzelfsprekend vond dat wij wel zouden komen.
Helaas wij hebben niet gereageerd en daarom moesten wij hun vriendschap maar als kennisschap beschouwen.
Plotseling toen men dat ons vertelden schoot er een tekst van ik meen Henny Vrienten van Doe Maar door me heen nl. "Eenmaal trek je de conclusie, Vriendschap is een illusie, vriendschap is een droom, een pakketje schroot met een dun laagje chroom"
Gelukkig hebben wij door deze gebeurtenis(ramp)ook vrienden bijgekregen, mensen die ook in de zelfde situatie waren en weten wat er zich heeft afgespeeld en hoe men zich voelt en er over mee kunnen praten.
Wij zijn weer gesterkt uit de strijd gekomen, een illusie armer maar van binnen
weer met nieuwe kracht om verder te kunnen
door echte vrienden.
pas na de ramp beter leren kennen.
met lotgenoten praten en misschien leuke andere dingen samen doen vervaagt de nare herinneringen.

terug naar inhoud


Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp

Presentatie Commissie Oosting, 14 september, 19.30 uur
Wat is op 13 mei gebeurd? Een vraag die veel mensen bezig houdt, vooral wanneer je nog dagelijks geconfronteerd wordt met de gevolgen. Als gedupeerden hebben wij ook de gebrekkige zorg na de ramp mogen ervaren.
Voor de Belangenvereniging zijn dit twee belangrijke elementen van de ramp. Wij vinden het belangrijk dat dit goed wordt uitgezocht. Dit moet gebeuren door een onafhankelijke onderzoekscommissie die voor eens en altijd duidelijkheid verschaft over deze vragen.

Direct na de ramp is een commissie ingesteld die antwoord moet geven over alle vragen en aspecten van de ramp. Dit is de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp, voorgezeten door de voormalige ombudsman, de heer Oosting. Daarom wordt de Commissie ook wel de Commissie Oosting genoemd. De Commissie moet onderzoeken wat er is gebeurd, hoe het heeft kunnen gebeuren en hoe de zorg voor de getroffenen na de ramp georganiseerd is.

Ook de Belangenvereniging heeft een eigen commissie, de commissie van de 13de mei. Deze commissie wil zorgen dat in de onderzoeken onze vragen worden beantwoord. De commissie van de 13de mei doet zelf geen onderzoek maar speelt de vragen van de gedupeerden door naar de Commissie Oosting.

Wij zijn zeer geïnteresseerd in het antwoord op onze vragen maar ook in de wijze waarop de Commissie Oosting het onderzoek naar de ramp aanpakt. Daarom hebben wij de Commissie Oosting uitgenodigd voor een informatieavond. De Commissie heeft deze uitnodiging aangenomen en commissielid Ria Beckers zal namens de Commissie uitleg geven over de opzet van het onderzoek en onze vragen in ontvangst nemen.

Ria Beckers zal uiteraard op de vergadering nog geen antwoord kunnen geven over de oorzaak van de ramp of andere resultaten van het onderzoek. Hiervoor moeten wij het eindrapport van het onderzoek afwachten. De informatieavond is het moment om inzicht te krijgen in de opzet van het onderzoek en onze vragen onder de aandacht van de Commissie te brengen.

Alle gedupeerden, leden of geen leden van de Belangenvereniging, worden uitgenodigd voor deze bijeenkomst en om hun vragen aan de Commissie te stellen. De informatieavond is op 14 september om 19.30 uur in Enschede. Omdat de capaciteit van de zaal beperkt is moet u zich vooraf telefonisch aanmelden. Dit kan tot 11 september 2000, 16.00 uur.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst en vragen aan de commissie
Dit aanmelden kan telefonisch (053-4324928 op werkdagen tussen 14.00 uur en 16.00 uur). Dus niet op het gewone telefoonnummer van de BSVE. U kunt op dit nummer ook uw vragen doorgeven voor de Commissie.
U kunt uw vragen ook op sturen per fax: 053 – 431 94 31 of
per e-mail op: vragen-vuurwerkramp@slachtoffersvuurwerkramp.nl    

terug naar inhoud


Belangrijke adressen en telefoonnummers

Algemeen informatienummer  0800 1100 (dag en nacht bereikbaar)

Informatie en Adviescentrum Molenplein

Commissie Oosting 053 4805788
Stationsplein 11
www.co-vuurwerkramp.nl
Amicon Zorgverzekeraar 053 485 39 40 (dag en nacht bereikbaar)
Gezondheidsvragen 0800-1100
GGD Twente
Kamer van Koophandel 0800 0235328
(Bedrijvenloket 8.30-17.00 uur)
Politie (meldkamer) 053 455 55 55
PTT Post informatie 0800 0417
Service Centrum Noord Zaanstraat 12
Storingen gas en/of licht : ESSENT 0800 33 66 112
Peuterspeelzaal de Speeldoos 4350151
Deppenbroekstraat 5
Peuterspeelzaal Dikkertje Dap 4351638
Ijstraat 4
Montesori peutergroep 4306486
Blijdensteinlaan 15
BCE-verzekeraars 0182-630983 / fax 0182-631226
Storingen telefoon  0800 0407
           of de klantenservice KPN 0800 0402
Storingen watervoorziening: WMO 0800 1421 of 074 851 51 51
Turkse Vrouwen Telefoon 0800 0240027
(voor iedereen bereikbaar)
SOS Telefonische Hulpdienst 0800-0240026
Slachtofferhulp Twente 053 4555555 (074-2429115 / 0546-829217)
Ouderentelefoon 074 250 43 43
Kinder- en jongerentelefoon 0800 0432
Jeugdzorg Perspectief 053 4312146
Stg Maatsch. Dienstverlening 053 4353353
Bureau voor rechtshulp 053 4801919
Stichting Enschede Aannemers 053 4319466
Letselschade informatie 0900 6643825
Centr.aanmeldpunt Letselschade 053 4335466
Vereniging Eigen Huis 033 4507750
Stichting Stedelijk Wonen 053 4343565
Belangenver. Slachtoffers Vuurwerkramp 053 4351638 / Fax. 053 - 431 94 31
Gereformeerd Info Centrum 053 4361409
Ver.Ouders van een Overleden Kind 0545 5273284
of regio-zo@zeelandnet.nl
Oecumenisch Citypastoraat 053 4306190

terug naar inhoud


COLOFON
Uitgave van: Informatie- en Advies Centrum (IAC)
Redactie: Publieksvoorlichting
Telefoon: 053-4845137
Fax: 053-4845084
Email: a.schukkink@enschede.nl