Bewoners Nieuwsbrief

Veertiende uitgave dinsdag 8 augustus 2000


Beste bewoner,

In deze BewonersNieuwsBrief van het IAC start de BelangenVereniging Slachtoffers Vuurwerkramp met een eigen rubriek. Wekelijks zullen er mededelingen vanuit de BelangenVereniging worden gedaan en krijgen leden van de Vereniging de ruimte om hun impressies naar aanleiding van de ramp te uiten. Vanaf eind augustus ontvangen alle 800 leden van de Vereniging de BewonersNieuwsBrief op hun woonadres.

In dit nummer verder uw aandacht voor:

Eerder verschenen BewonersNieuwsBrieven kunt u afhalen bij het Servicecentrum Noord en bij het IAC aan het Molenplein. Dit geldt ook voor enkele Turkstalige BewonersNieuwsBrieven.
De vorige Bewoners Nieuwsbrieven zijn ook op deze site te vinden:

Aan deze en aan de eerder verstrekte BewonersNieuwsBrief kunt u geen rechten ontlenen.


Informatie en Opvang

Informatie- en Advies Centrum (IAC) – Molenplein
Het IAC is gevestigd aan het Molenplein 1. Hier kunt u met al uw vragen terecht, maar u kunt er ook gewoon even binnenlopen voor een praatje of een luisterend oor. Onze medewerkers doen hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Openingstijden IAC – Molenplein:

Het IAC is ook telefonisch bereikbaar op nummer 0800 – 1100 (gratis).

Bent u slecht ter been en heeft u niet de mogelijkheid naar het IAC te komen dan komen wij naar u toe. Voor een afspraak kunt u bellen met 0800 – 1100.

Teletekst via RTV Oost
Vanaf nu ook nieuws, mededelingen, informatie en achtergronden via de teletekst van RTV Oost, pagina 547. De informatie kan dagelijks wisselen

terug naar inhoud


(Bloemen)monument.
In de afgelopen weken heeft de gemeente Enschede een heleboel suggesties ontvangen over een op te richten monument. Ook hebben mensen voorstellen gedaan over een meer blijvende bestemming voor al die indrukwekkende voorwerpen en teksten, die inwoners van Enschede tussen de bloemen hebben gelegd.

Het gemeentebestuur van Enschede heeft besloten om op dit moment nog even niets te doen met al deze suggesties. In nauw overleg met de BelangenVereniging Slachtoffers Vuurwerkramp en met de kunstenaars die in het rampgebied werkten, wordt besloten wat te doen met het bloemenmonument en wordt de keuze gemaakt voor één definitief blijvend monument. Dit monument moet te zijner tijd in het rampgebied een plek krijgen.
Na de zomervakantie wordt er met het overleg hierover begonnen, waarbij alle suggesties die zijn binnengekomen worden bekeken.

terug naar inhoud


Kinderliefde voor de stad
Onlangs hebben affiches in de stad gehangen waarop tekeningen,verhaaltjes en gedichten van kinderen stonden afgedrukt. Hieronder volgt een korte impressie.

De explosie
Ik had feest op korfbal en toen zagen we heel mooi vuurwerk
En toen kwam de brandweer en wij dachten dat er een film werd gemaakt
En toen gebeurde het een hele harde knal.
En opeens de ruiten van ons clubgebouw eruit en iedereen was in paniek.
We moesten van Bob een beroepsmilitair naar het Roesink gaan.
Maar daar waren ook allemaal ruiten eruit en er stond een zonnescherm in de brand.
De mensen van het Roessink waren heel aardig ze gaven ons drinken en spelletjes.
En het was echt heel eng en toen kwam mijn vader en moest ik met hem mee naar huis
En mijn vader had een steen op de auto en had mijn vader een deuk in de auto.
Maar toen waren wij thuis en toen bleek dat de ketel op ontploffen stond.
Toen kwamen mannen met gele jasjes ons waarschuwen.
Dat we bij de ramen weg moesten gaan.
Toen gingen we naar veldje toen zij Karin mijn buurvrouw ik ga weg.
toen pakte zij de auto en ik ging mee mijn broertje Madelon Jamie en Mustafa en Rebeca.
We gingen helemaal achter naar het Wesselerbrink daar bleven wij tot 7 uur half acht.
Toen bleek dat alles veilig was gingen wij weg.
En die nacht kon ik helemaal niet slapen en moederdag was niet zo leuk.
Maar ik was echt heel bang.
Dit was de angstaanjagendste dag van mijn leven.
En het mag niet weer gebeuren.
Karin

De ramp
Zaterdag 13 mei is,
Er een ramp gebeurd
Iedereen schrok en
Even later is het gebeurd
Alle huizen en auto s zijn
Verwoest en de mensen zonder huis ze moeten er
Allemaal naar de Diekmanhal
Maar sommige mensen hebben
Geen man en geen kind
Er zijn twee mensen die ik ken gelukkig
Waren ze op de camping in Saasveld.
De hele dag op de tv de ramp in Enschede
Vele mensen zonder geld en ook mensen
Gered door een held
Chantal

Papa
Waar neer komt
mijn glas in mijn raam
er weer erin, want
ik wil weer op mijn
kamer slapen.
Ik hoop dat het huis
niet in stort dan
heb ik geen kamer
meer en jij ook niet
Joost

Boem
Boem!
De eerste knal ramen trillen
Boem!
De tweede knal huizen kapot
Boem!
De derde knal niets meer over…alles weg!
Hester

Gedicht voor de overledenen
We missen jullie
Veel mensen huilen
We missen jullie
We denken er elke dag aan
We missen jullie
We leven met de mensen mee
Veronique

terug naar inhoud


Commissie Van Lidth

Commissie Van Lidth adviseert over schade verzekerden en niet-verzekerden, binnen én buiten het rampgebied

Het IAC krijgt veel vragen die gaan over materiële schade, met name van niet-verzekerden en van getroffenen die net buiten het rampgebied wonen. Het IAC heeft die vragen niet in behandeling kunnen nemen maar wel doorgegeven aan het College van Burgemeester en Wethouders. B & W hebben inmiddels besloten om de door het IAC gesignaleerde problematiek qua aard en omvang nog beter in beeld te brengen. Daarbij laat het College zich adviseren door de Commissie Financiële Afwikkeling Vuurwerkramp.

Materiele schade van particulieren en bedrijven
De commissie Financiële afwikkeling vuurwerkramp wordt ook wel genoemd de commissie Van Lidth. De heer Van Lidth de Jeude (burgemeester van Deventer) is voorzitter van de commissie die tot taak heeft Burgemeester en Wethouders van Enschede te adviseren over de uitkeringen van materiële schade aan particulieren en bedrijven of instellingen.
De commissie is breed van samenstelling. Er zitten vertegenwoordigers in van de verzekeraars, het Rampenfonds en de gemeente Enschede. De Kamer van Koophandel en het rijk zijn als waarnemers aan de commissie toegevoegd. Daarmee wordt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, samenleving en verzekeraars tot uiting gebracht. Vanuit de commissie is er regelmatig overleg met het bestuur van de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp.

Uitkeringen uit fondsen
De commissie adviseert B & W over regelingen voor cascoschade aan auto´s en motoren, opruimingskosten, inboedelschade, opstalschade, materiële schade van bedrijven en eventueel nog andere materiële schadesoorten. De commissie Van Lidth neemt geen individuele gevallen in behandeling. Zij adviseert over algemene regelingen die voorzien in zoveel mogelijk individuele gevallen.
De uitkeringen die op grond van deze regelingen gedaan zullen worden, zijn afkomstig uit diverse fondsen waaronder het Nationaal Rampen Fonds (giro 777).
Voor de uitvoering van de regelingen komt een zelfstandige en onafhankelijke uitvoeringsorganisatie. Zodra de uitvoering start, volgt nadere informatie via de BewonersNieuwsBrief en de advertentie in Huis aan Huis.

terug naar inhoud


Geen vakantie in het rampgebied; werkzaamheden gaan door

De vraag " Wat gebeurt er nu allemaal in het rampgebied?" wordt veel gesteld. Gedurende de vakantieperiode gaan de werkzaamheden binnen de schutting gewoon door, al is het tempo in verband met de vakantie wel iets lager.
Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is begonnen met de sloop. Allereerst is er een begin gemaakt met die plekken waar acuut instortingsgevaar is. Daarna zal in nauw overleg met de eigenaren, uiteraard in bezit van de vereiste sloopvergunningen, bepaald worden wanneer en hoe welk pand wordt gesloopt. Voortdurend worden er in het gebied asbestmetingen verricht. Alle metingen tot nu toe wijzen uit dat er geen normoverschrijdende resultaten zijn gemeten.

De bordjes "asbestbesmetting – instortgevaar" toegelicht.
Een veelgestelde vraag: als uit metingen blijkt dat er geen norm worden overschreden, waarom staan er dan overal bordjes met de tekst "pas op, asbestbesmetting?"
De woningen die binnen het gebied staan, bevatten vaak asbest. De woningen dateren merendeels uit een tijdstip dat het gebruikelijk was asbest te verwerken in huizen. Op zich is dat niet gevaarlijk. Doordat de huizen echter zwaar beschadigd zijn, kan het zo zijn dat platen waar asbest in zit (bijvoorbeeld dakbeschot) zijn gebroken of gescheurd. Op moment van betreden of instorten kan er door beweging asbest vrijkomen. De borden zijn daarom neergezet op wettelijk voorschrift van de arbeidsinspectie en voor de veiligheid van iedereen. De boodschap op het bordje is dan ook eenvoudig: betreed dit pand niet, het kan instorten en dan kan er asbest vrijkomen. Het gevaar van asbest schuilt namelijk in het inademen van losse deeltjes in de lucht.

"witte pakken" op het NINO-terrein?
Ook zijn er vragen binnengekomen over de "witte pakken" op het NINO-terrein. Op dit terrein zijn na de ramp de autowrakken en het slooppuin gestort. Aangezien het na de ramp behoorlijk heeft geregend, zou het mogelijk kunnen zijn dat er vervuiling in de grond zit. Denk daarbij aan stoffen die zijn vrijgekomen door de hevige brand. Dit wordt nu, ter voorkoming van eventuele problemen in een later stadium, onderzocht. De arbeidsinspectie schrijft hierbij voor dat de onderzoekers een wit pak ter bescherming aan moeten. Zij wroeten immers dagenlang in de grond, verschuiven voorwerpen enzovoorts. Op zichzelf geen reden tot groot alarm, ook al vormen de ‘mannen in de witte pakken’ wel een opvallende verschijning.

terug naar inhoud


Activiteiten Rijksmuseum Twenthe

In het Rijksmuseum aan de Lasondersingel is sinds kort een ontmoetingspunt geopend voor mensen die betrokken zijn bij de Vuurwerkramp. Tijdens de normale openingstijden van dinsdag t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur kunnen bezoekers er terecht voor koffie, een praatje in het museumcafe of de fraaie binnentuin. Binnen zijn foto’s van Cees Elzenga te zien; hij maakte ze op de bewuste zaterdag 13 mei tussen zeven en negen uur. Of een verzameling sleutels van de ateliers van de Bamshoeve naast een serie foto’s van de schutting.

Condoleanceregister:
Ook zijn er kopieën van een selectie van reacties uit het condoleanceregister. Hieruit blijkt dat de Vuurwerkramp bij velen reacties heeft opgeroepen. Spontane uitingen van gevoelens waarin de deelname met zowel slachtoffers als met hulpverlenende instanties wordt betuigd. Reacties die door hun aard en vorm een uniek beeld geven van hoe mensen de verschrikkingen hebben ervaren. Alleen al om deze redenen wordt het noodzakelijk geacht deze te conserveren, permanent te bewaren en voor belangstellenden nu en in de verre toekomst beschikbaar te houden. Al dit materiaal wordt licht- en stofvrij in de gemeentelijke archiefbewaarplaats opgeslagen. En dit heeft een behoorlijke omvang. Behalve de honderden brieven, ontving het gemeentebestuur van Enschede zo’ n 15.000 e-mails en uitten ongeveer 25.000 mensen hun gevoelens in een van de condoleanceregisters. In het Rijksmuseum een kleine impressie.

Persheng Warzandegan:
Van Persheng Warzandegan is een zwaar beschadigd bronzen beeldje te zien. Het beeldje maakte deel uit van een serie met als thema vrouwen en hun emoties en stelt een vrouwenfiguur voor die zich beschermt. Persheng heeft dit beeldje drie weken na de Vuurwerkramp teruggevonden op de plek waar haar atelier heeft gestaan. Door de hitte die tijdens de vuurzee is ontstaan, is het beeldje zwartgeblakerd. Zij is een van de 90 kunstenaars die in het rampgebied hun atelier hadden.
Persheng Warzandegan is in Koerdistan, Iran, geboren en woont sinds 1988 in Nederland. Ze voltooide in fotografie, schilderen en keramiek zijn haar specialiteiten. Inspiratie haalt ze uit haar omgeving, de geschiedenis van haar volk, haar familie en haar vrienden en uit haar dromen en de muziek. Het is voor haar belangrijk dat ze in vrijheid kan werken.

Ruimte voor activiteiten
De brokken gewapend beton die door het dak zijn gevallen liggen als wezenloze sculpturen (moderne kunst?) in de overigens lege ruimten. De verzameling oude en nieuwe kunst is naar het depot verhuisd. Dit betekent dat het Rijksmuseum Twenthe momenteel tijdens de verbouwing ruimte kan bieden aan allerlei activiteiten.
Zoekt u ruimte voor een barbecue met de voormalige buren? Ook daarvoor kan de binnentuin gebruikt worden. De binnenruimte die de komende maanden opgeknapt wordt kan ruimte bieden voor andere aktiviteiten. Melitta Frieling die de coördinatie verzorgt in het museum, geeft als voorbeeld een lunch voor bepaalde groepen of kinderactiviteiten. Tel. 4358675.

terug naar inhoud


Contacten tussen slachtoffers en hulpverleners

Het IAC biedt slachtoffers en hulpverleners de mogelijkheid met elkaar in contact te komen. Met name als u nog op zoek bent naar redders, slachtoffers, naar buren of kennissen uit de wijk die u nog niet heeft kunnen vinden, kunt u contact opnemen met het IAC.
Het is voor het zoekproces belangrijk zoveel mogelijk informatie door te geven over de mensen waar u naar op zoek bent. U kunt bijvoorbeeld denken aan de plaats en het tijdstip waarop u degene heeft ontmoet, hoe de persoon er uit zag, of het iemand van de brandweer, politie of verplegend personeel betrof. Ook informatie over uzelf kan belangrijk zijn. Denk aan: kleding die u aan had, waar u zich bevond, wat u hebt gehoord enz.
Zoekt u iemand? Geef uw reactie door aan het IAC: mevr. Wil de Graaf, tel.nr. 4845167, van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

terug naar inhoud


Eerste resultaten gezondheidsonderzoek

Informatie over de belangrijkste bevindingen van de eerste resultaten van het gezondheidsonderzoek kunt u vinden in de publiekssamenvatting. De publiekssamenvatting, ook beschikbaar in het Turks, Arabisch, Duits en Engels, kunt u afhalen bij het IAC. De wetenschappelijke rapporten liggen hier ook ter inzage. Informatie via internet is beschikbaar via: www.minvws.nl of www.crisisnet.nl.
U kunt het onderzoeksrapport en de publiekssamenvatting ook schriftelijk bestellen bij de GGD-Twente, Postbus 330, 7600 AH Almelo, fax.nr. 0546-536997 t.a.v. Mevrouw M.Gerberink.

terug naar inhoud


De huurcompensatieregeling

Uitvoering huurcompensatieregeling
Tussen 15 augustus en 1 september 2000 krijgen alle geherhuisveste huurders schriftelijk bericht van de woningcorporaties (binnen en buiten Enschede) en de particuliere verhuurders, voor welk bedrag zij vanaf 1 juli 2000 in aanmerking komen voor huurcompensatie. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de te betalen huurprijs van de huidige woning. Er moet een huurcontract getekend zijn.
De huurcompensatieregeling geldt voor de periode van drie jaar (1 juli 2000-2003). Bij het betrekken van een nieuwe woning na 1 juli 2003 is er geen sprake meer van huurcompensatie of huurgewenning.
Indien u denkt een beroep op de huurcompensatieregeling te kunnen doen en uw verhuurder heeft met u op uiterlijk 1 september a.s. nog geen contact opgenomen, dan kunt u bellen met:

Uitgangspunten huurcompensatieregeling
De regeling is bestemd voor huurders, waarvan de woning is verwoest of onbewoonbaar is verklaard en die in aanmerking komen voor de zogenoemde Financiële Regelingen I en II. Deze mensen zijn door woningschade, veroorzaakt door de ramp, noodzakelijkerwijs elders gehuisvest en hebben voor deze huisvesting een huurcontract ondertekend.
Onder huurders wordt verstaan:

De huurcompensatie wordt berekend over het verschil in huurprijs van de oude en de nieuwe huurwoning na aftrek van eventuele huursubsidiebijdragen.
De huurprijs van de oude woning is de bruto-huurprijs, exclusief de stookkosten, op 1 mei 2000. In verband met de jaarlijkse huurverhoging van de nieuwe woning wordt de bijdrage jaarlijks per 1 juli bijgesteld.
Voor wat betreft de huurprijs van de nieuwe woning wordt uitgegaan van de bruto-huurprijs, exclusief de stookkosten. Als de stookkosten worden meegeteld, dan moet het werkelijke bedrag daarvan worden aangetoond.

terug naar inhoud


Afvoer voertuigen/autowrakken uit rampgebied

Tot voor kort werden er nog steeds motorvoertuigen onder het puin gevonden in het rampgebied. Alle voertuigen worden overgebracht naar een erkend demontagebedrijf. In principe worden alle autowrakken op dat bedrijf gedemonteerd. Dit gebeurt conform de hiervoor geldende milieueisen. De eigenaren van de voertuigen krijgen een vrijwaringbewijs. Met dit vrijwaringbewijs vervallen alle verplichtingen die samenhangen met het bezitten van een voertuig: belasting, verzekering en APK.

De demontage begint pas als er een overeenkomst is met de eigenaar. Eigenaren die nog geen overeenkomst voor schadevergoeding hebben geregeld met hun verzekeringsmaatschappij worden verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen. Met de schadevergoeding moet u ook een afstandsverklaring voor het wrak tekenen. Dit moet uiterlijk voor 15 augustus 2000 gebeuren. Eigenaren kunnen hiervoor contact opnemen met de coördinator afvoer autowrakken, de heer J.G.A.van de Woning, tel.nr. 06-54684495. Het is niet de bedoeling op eigen gelegenheid het demontagebedrijf te benaderen.

Het demontagebedrijf heeft een bewaarplicht van de auto’s tot 5 september 2000. De kosten van opslag zijn dus tot 5 september voor rekening van de gemeente. Vanaf 5 september 2000 zijn de kosten van opslag voor rekening van de eigenaar.

Het IAC kan geen vrijwaringbewijzen innemen of afgeven!

terug naar inhoud


Rubriek BelangenVereniging Slachtoffers Vuurwerkramp

De belangenvereniging van de slachtoffers van de vuurwerkramp richt zich op dit moment voornamelijk op een drietal zaken:

1e De problemen en vragen van de huiseigenaren in het gebied dat onder het voorbereidingsbesluit valt.
2e Vergoeding van alle materiële schade
3e Contacten met het IAC

Wat betreft de Schadevergoedingen:
Uitgangspunt van de vereniging is en blijft dat alle schade vergoed moet worden. Op dit moment zijn er veel mensen met allerlei soorten schade waarvoor nog geen oplossing bestaat. Denk aan de onverzekerde inboedels, of onderverzekerde inboedels, schade aan WA-verzekerde auto's, verhuis- en verblijfkosten, niet of slecht verzekerde ziektekosten, een groot probleem zijn ook de gebiedsgrenzen van de regelingen en zo zijn er nog veel meer zaken waarvoor nu nog geen oplossing bestaat. De politiek is zich er van bewust dat de bestaande regelingen niet alle schade dekken en is in principe bereid te kijken naar oplossingen. Het college van Burgermeester en Wethouders heeft een commissie gevraagd advies hierover uit te brengen.

Deze commissie wordt voorgezeten door de burgermeester van Deventer, James van Lidt de Jeude. Verder zitten in de commissie vertegenwoordigers van de verzekeraars, van het rampenfonds, van de gemeente en van de ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en van Welzijn, Volksgezondheid en Sport. De belangenvereniging is niet vertegenwoordigd, maar spreekt elke week met de commissie. De commissie wil ook graag alle regelingen eerst voorleggen aan de belangenvereniging.

De afgelopen periode hebben zich tientallen mensen gemeld op onze spreekuren. Heel veel van die mensen hadden vragen over onvergoede schades. Al die vragen hebben wij meegenomen in een brief aan de commissie en wij zullen in de volgende gesprekken met de commissie er op toezien dat er goede oplossingen komen voor deze zaken.

Spreekuren
Zoals bekend houdt de belangenvereniging drie maal per week een spreekuur op het Kompas. In verband met de vakantie is het Kompas echter 's avonds gesloten. Daardoor komt ons spreekuur op woensdagavond tijdelijk te vervallen (tot 4 september). Op dit moment hebben we dus alleen een spreekuur op maandagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur en op vrijdagochtend tussen 9.00 en 11.00 uur. De belangenvereniging zit in het Kompas, in kamer 10.

Adres en telefoon
Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp
IJstraat 4
7523 HK Enschede
Tel. 053 - 434 03 74/Fax. 053 - 431 94 31

terug naar inhoud


Belangrijke adressen en telefoonnummers

Algemeen informatienummer  0800 1100 (dag en nacht bereikbaar)

Informatie en Adviescentrum Molenplein

Commissie Oosting 053 4805788
Stationsplein 11
www.co-vuurwerkramp.nl
Amicon Zorgverzekeraar 053 485 39 40 (dag en nacht bereikbaar)
Gezondheidsvragen 0800-1100
GGD Twente
Kamer van Koophandel 0800 0235328
(Bedrijvenloket 8.30-17.00 uur)
Politie (meldkamer) 053 455 55 55
PTT Post informatie 0800 0417
Service Centrum Noord Zaanstraat 12
Storingen gas en/of licht : ESSENT 0800 33 66 112
Peuterspeelzaal de Speeldoos 4350151
Deppenbroekstraat 5
Peuterspeelzaal Dikkertje Dap 4351638
Ijstraat 4
Montesori peutergroep 4306486
Blijdensteinlaan 15
BCE-verzekeraars 0182-630983 / fax 0182-631226
Storingen telefoon  0800 0407
           of de klantenservice KPN 0800 0402
Storingen watervoorziening: WMO 0800 1421 of 074 851 51 51
Turkse Vrouwen Telefoon 0800 0240027
(voor iedereen bereikbaar)
SOS Telefonische Hulpdienst 0800-0240026
Slachtofferhulp Twente 053 4555555 (074-2429115 / 0546-829217)
Ouderentelefoon 074 250 43 43
Kinder- en jongerentelefoon 0800 0432
Jeugdzorg Perspectief 053 4312146
Stg Maatsch. Dienstverlening 053 4353353
Bureau voor rechtshulp 053 4801919
Stichting Enschede Aannemers 053 4319466
Letselschade informatie 0900 6643825
Centr.aanmeldpunt Letselschade 053 4335466
Vereniging Eigen Huis 033 4507750
Stichting Stedelijk Wonen 053 4343565
Belangenver. Slachtoffers Vuurwerkramp 053 4351638 / Fax. 053 - 431 94 31
Gereformeerd Info Centrum 053 4361409
Ver.Ouders van een Overleden Kind 0545 5273284
of regio-zo@zeelandnet.nl

terug naar inhoud


COLOFON
Uitgave van: Informatie- en Advies Centrum (IAC)
Redactie: Publieksvoorlichting
Telefoon: 053-4845054
Fax: 053-4845118