Bewoners Nieuwsbrief

Elfde uitgave donderdag 21 juli 2000


BESTE BEWONER,

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over:
* Contacten slachtoffers en hulpverleners
* Informatiebijeenkomsten eerste resultaten gezondheidsonderzoek
* Maatwerk en keuzevrijdheid centraal bij wederopbouw
* Afvoer voertuigen/autowrakken uit rampgebied
* Herhuisvesting rampslachtoffers

Als u deze BewonersNieuwsBrief niet op uw (tijdelijke) adres ontvangt,
betekent dat mogelijk dat het Gemeente Enschede uw nieuwe adres nog niet
kent: NEEM CONTACT OP MET HET IAC! Molenplein 1 of bel met telefoon 0800 -
1100 (gratis).

De vorige Bewoners Nieuwsbrieven zijn ook op deze site te vinden:

Aan deze en aan de eerder verstrekte BewonersNieuwsBrieven kunt u geen rechten ontlenen.


Informatie en Opvang
Informatie- en Advies Centrum (IAC) - Molenplein
Het IAC is gevestigd aan het Molenplein 1. Hier kunt u met al uw vragen
terecht, maar u kunt er ook gewoon even binnenlopen voor een praatje of een
luisterend oor. Onze medewerkers doen hun best om u zo goed mogelijk van
dienst te zijn.
Openingstijden IAC - Molenplein:
Op werkdagen: 9.00 uur tot 17.00 uur
Op donderdagen: 9.00 uur tot 21.00 uur
Op zaterdagen en zondagen is het IAC gesloten.

Het IAC is ook telefonisch bereikbaar op nummer 0800 - 1100 (gratis).
Bent u slecht ter been en heeft u niet de mogelijkheid naar het IAC te komen
dan komen wij naar u toe. Voor een afspraak kunt u bellen met 0800 - 1100.


Contacten slachtoffers en hulpverleners
In de vorige nieuwsbrief hebben wij aangegeven dat de gemeente aan
slachtoffers en hulpverleners de mogelijkheid biedt weer met elkaar in
contact te komen. Op dit moment zijn de voorbereidingen hiervoor nog gaande.
Nadere informatie leest u in de volgende BewonersNieuwsBrief.


Informatiebijeenkomst eerste resultaten gezondheidsonderzoek

Begin juni heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport een gezondheidsonderzoek naar aanleiding van de vuurwerkramp te
Enschede plaatsgevonden. Tijdens een aantal informatiebijeenkomsten zullen
de onderzoekers de eerste resultaten bekendmaken en toelichten.

Voor bewoners vinden op twee tijdstippen bijeenkomsten plaats:

Voor hulpverleners vindt een bijeenkomst plaats op donderdag 20 juli om
16.00 uur.
Plaats van alle bijeenkomsten: Diekmanhal, J.J. van Deinselaan 22 te
Enschede.

Ook als u niet aan het gezondheidsonderzoek hebt deelgenomen bent u van
harte welkom bij één van de bijeenkomsten.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Maatwerk en keuzevrijheid centraal bij wederopbouw

Enschede staat de komende jaren voor de opgave het gebied Roombeek dat
getroffen is door de vuurwerkramp weer op te bouwen. In samenwerking met
bewoners, ondernemers en woningcorporaties wil de gemeente het komende half
jaar plannen gaan maken voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk. Daaraan
voorafgaand voert de gemeente gesprekken met alle particuliere
grondeigenaren in het gebied.

Uitgangspunten
Voor de wederopbouw van de wijk hanteert de gemeente de volgende
uitgangspunten:

Maatwerk tijdens individuele gesprekken
Medewerkers van de Bouw- en Milieudienst (BMD) voeren deze zomer individuele
gesprekken met alle particuliere grondeigenaren uit het gebied (ca. 250).
Tijdens deze gesprekken wordt ingegaan op ieders specifieke situatie,
waarbij de hierboven genoemde uitgangspunten de leidraad zijn. De
toekomstwensen van de betrokkenen staan centraal, de gemeente kan daar op
verschillende manieren (financieel) behulpzaam bij zijn. Er wordt nagegaan
of en hoe men in de wijk terug wil keren en besproken welke mogelijkheden er
zijn: een (nieuwe) locatie in de weer op te bouwen wijk of in een ander deel
van de stad; kopen of huren. Dit is een kwestie van maatwerk en overleg met
de eigenaar. Uit de gesprekken die tot nu toe zijn gevoerd blijkt dat de
wensen zeer uiteenlopen.

Omdat de planvorming nog moet starten wil het college van burgemeester en
wethouders eigenaren stimuleren hun huidige perceel in het gebied aan de
gemeente te verkopen. Ten eerste om hen financiële zekerheid te bieden, maar
ook om de eigenaren niet individueel te belasten met de zorg van de sloop-
en saneringswerkzaamheden van het eigendom. Het is om financiële en
veiligheidsoverwegingen van groot belang dat die werkzaamheden centraal en
grootschalig door de gemeente worden opgepakt. Ook kunnen zo grondspeculatie
en versnippering van grondeigendom worden voorkomen. Beide zouden tot grote
vertragingen in het wederopbouwproces kunnen leiden.

Regeling
Als grondeigenaren besluiten hun eigendom aan de gemeente verkopen, worden
zij schadeloos gesteld. Uitgangspunt is de marktwaarde van vlak voor de
ramp. De waarde wordt bepaald door een onafhankelijke taxatiecommissie. Van
de vastgestelde waarde wordt wel het uitgekeerde verzekeringsgeld
afgetrokken. Afhankelijk van de individuele situatie vergoedt de gemeente
het restantbedrag, eventueel verhoogd met een bedrag voor bijkomende kosten
die iemand maakt. Met 'bijkomende kosten' worden bijvoorbeeld bedoeld de
aankoopkosten voor een vervangend pand (notariskosten, kosten hypotheekakte
e.d.) en de kosten voor bijstand en bemiddeling van deskundigen.

Afspraak
Inmiddels is al met veel particuliere eigenaren een eerste gesprek gevoerd
of een afspraak gemaakt. Voor het maken van een afspraak of voor meer
informatie kunnen eigenaren, die nog geen contact hebben, bellen met mevrouw
I. Vrielink van de gemeente Enschede, 053-4815324. Ook zal de gemeente
eigenaren die nog niet om een gesprek hebben gevraagd daarvoor binnenkort
uitnodigen.

Vervolg
Na de zomer start de gemeente in samenwerking met andere partijen zoals de
woningcorporaties de planvorming voor het gehele gebied. Bewoners,
ondernemers, belangenverenigingen en organisaties uit de wijk worden daarbij
nauw worden betrokken. De planning is er op gericht dat de gemeenteraad in
september 2000 een besluit kan nemen over een plan van aanpak voor de
herontwikkeling van Roombeek-West.


Beveiliging en ontruiming
Het terrein binnen de schutting wordt gecontroleerd door een
beveiligingsdienst. Mocht u ondanks deze controle constateren dat er sprake
is van diefstal uit uw pand, dan moet u hiervan aangifte doen bij de
Politie. Deze zullen deze aangifte serieus oppakken. Verder worden alle
bedrijven die werkzaamheden uitvoeren op het rampterrein gecontroleerd op
wat ze meenemen. Er wordt op toegezien dat er geen andere spullen van het
terrein worden meegenomen dan is toegestaan.


Afvoer voertuigen/autowrakken uit rampgebied
De voertuigen (personenauto's, bestelauto's, vrachtwagens, motor- en
bromfietsen) zijn in het rampgebied asbestvrij gemaakt. Een aantal
voertuigen moet nog worden geïnventariseerd.
Alle voertuigen worden overgebracht naar een erkend demontagebedrijf.
In beginsel wordt ervan uitgegaan dat alle autowrakken op dat bedrijf worden
gedemonteerd conform de hiervoor geldende milieu-eisen. De eigenaren van de
voertuigen krijgen een vrijwaringsbewijs waardoor er geen
houderschapsverplichtingen (belasting, verzekering, en APK) meer zijn.
Eigenaren die nog geen overeenkomst hebben gesloten met hun
verzekeringsmaatschappij worden verzocht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
tot en met maandag 31 juli 2000, contact op te nemen met de coördinator, de
heer J.G.A. v.d. Woning (telefonisch te bereiken onder nummer
06-54684495).
Het is niet de bedoeling op eigen gelegenheid het demontagebedrijf te
benaderen; deze heeft een bewaarplicht. Vanaf dinsdag 1 augustus 2000 zijn
de kosten voor opslag voor rekening van de eigenaar. Er wordt overigens niet
tot demontage overgegaan voordat er een overeenkomst is met de eigenaar.


HERHUISVESTING RAMPSLACHTOFFERS

Reguliere verhuur komt weer op gang
Twee maanden na de vuurwerkramp wordt duidelijk dat in grote delen van
Enschede de verhuur van woningen weer kan worden vrijgegeven voor reguliere.
Alleen in stadsdeel Noord blijft de druk op de
woningmarkt als gevolg van de ramp onverminderd groot.

Hard gewerkt aan huisvesting
De Enschedese woningcorporaties, die sinds het uitbreken van de ramp
gezamenlijk optreden, zijn vanaf het eerste moment druk in de weer geweest
om te zorgen voor noodopvang. Deze aanpak leidde in de eerste week na de
ramp ertoe, dat meer dan 400 alleenstaanden, samenwonenden en gezinnen
onderdak kregen. Daarbij was het vaak niet mogelijk om rekening te houden
met specifieke woonwensen; het belangrijkste was dat deze mensen weer een
huis hadden. In de eerste dagen na de ramp werd de grootte van het
huishouden als enige criterium gehanteerd.

Woonwensen uitgebreid in kaart gebracht
Bij de corporaties zijn momenteel nog ongeveer vijftien medewerkers bezig
met ramp. Een groot deel van de werkzaamheden heeft betrekking op de
begeleiding van de rampslachtoffers. Zo heeft de projectgroep
herhuisvesting, die speciaal in het leven is geroepen om deze mensen te
begeleiden, op volle toeren gedraaid om alle slachtoffers van de ramp zo
snel mogelijk en zo goed mogelijk te helpen bij het vinden van geschikte
woonruimte.

Meeste mensen willen terug naar Noord
Hans Lubbers namens de gezamenlijke woningcorporaties: "De meeste mensen
vragen om een eengezinswoning in Enschede Noord. De druk op Noord wordt
hierdoor bijzonder hoog en het kan nog geruime tijd duren voordat al deze
gezinnen geholpen zijn. Natuurlijk is het begrijpelijk dat deze gezinnen zo
dicht mogelijk bij hun oude woonwijk willen wonen. Daar zijn immers vaak de
scholen waar de kinderen naartoe gaan. Die kinderen hebben al zoveel
meegemaakt dat terugkeer naar dezelfde school voor hen weer iets van
veiligheid biedt. Daarom blijven de corporaties proberen om deze gezinnen in
of dichtbij hun oude wijk een nieuwe woning aan te bieden." Overigens
proberen de corporaties om zo flexibel mogelijk om te gaan met de
(veranderende) woonwensen van de rampslachtoffers. Mensen hoeven
bijvoorbeeld niet bang te zijn dat, als ze één of twee keer een aangeboden
woning hebben geweigerd, ze niet meer geholpen worden. Samen met hen wordt
gezocht naar een goede oplossing.

Druk op woningmarkt in Enschede Noord, niet in rest Enschede
Omdat rampslachtoffers voorrang krijgen in de woningtoewijzing, zal de druk
op de woningmarkt in Enschede Noord in komende maanden onverminderd groot
blijven. Voor de overige stadsdelen is die druk voelbaar minder aan het
worden. De komende tijd zullen Domijn, Licht en Lucht, De Woonplaats, Ons
Huis en Vooruit weer gaan adverteren met woningen in die delen van de stad.


Belangrijke adressen en telefoonnummers


COLOFON
Uitgave van: Informatie- en Advies Centrum (IAC)
Redactie: Publieksvoorlichting
Telefoon: 053-4845054
Fax: 053-4845118