Bewoners Nieuwsbrief

Tiende uitgave dinsdag 11 juli 2000


BESTE BEWONER,

In deze tiende nieuwsbrief uw aandacht voor enkele actuele zaken zoals de eerste vertoning van de videofilm die gemaakt is van het rampgebied, hoe ouders hun kinderen kunnen helpen hun gevoelens over de ramp te verwerken en hoe slachtoffers en hulpverleners met elkaar in contact kunnen komen.

Als u deze BewonersNieuwsBrief niet op uw (tijdelijke) adres ontvangt, betekent dat mogelijk dat het Gemeente Enschede uw nieuwe adres nog niet kent: NEEM CONTACT OP MET HET IAC! Molenplein 1 of bel met telefoon 0800 – 1100 (gratis).
Eerder verschenen BewonersNieuwsBrieven kunt u afhalen bij het Servicecentrum Noord en bij het IAC aan het Molenplein.

De vorige Bewoners Nieuwsbrieven zijn ook op deze site te vinden:

Aan deze en aan de eerder verstrekte BewonersNieuwsbrief kunt u geen rechten ontlenen.


Informatie en Opvang
Informatie- en Advies Centrum (IAC) – Molenplein
Het IAC is gevestigd aan het Molenplein 1. Hier kunt u met al uw vragen terecht, maar u kunt er ook gewoon even binnenlopen voor een praatje of een luisterend oor. Onze medewerkers doen hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Openingstijden IAC – Molenplein:

Het IAC is ook telefonisch bereikbaar op nummer 0800 – 1100 (gratis).

Bent u slecht ter been en heeft u niet de mogelijkheid naar het IAC te komen dan komen wij naar u toe. Voor een afspraak kunt u bellen met 0800 – 1100.

Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp:
De belangenvereniging is te bereiken via het Kompas, tel. 4351638.
De spreekuren zijn op de volgende tijdstippen:


Video- film: "de registratie van de getroffen wijk".
De door Burgermeester Mans aangekondigde videofilm van het getroffen gebied is klaar en zal in de weken 28 en 29 vertoond worden aan de slachtoffers van de vuurwerkramp. Deze vertoning begint op 13 juli aanstaande en duurt tot en met 21 juli 2000. De vertoning vindt plaats op het Kompas, IJstraat 4 te Enschede.

Allereerst wordt de film getoond aan de ontheemden, dat wil zeggen alle mensen die hun huis moesten verlaten omdat de woning verwoest of onbewoonbaar was geworden en nu op een ander adres wonen. Daarna wordt de film getoond aan de getroffen bewoners uit het gebied daaromheen (zie kaartje elders in deze nieuwsbrief). In totaal wordt een kleine 5000 mensen uitgenodigd. Ieder getroffen huishouden krijgt hiervoor per adres een uitnodiging in de bus. Iedereen kan dus een uitnodiging verwachten. Deze uitnodiging is tevens het toegangsbewijs voor de filmvertoning. U wordt verzocht de uitnodiging bij de vertoning mee te nemen!

Per vertoning kunnen 200 mensen tegelijk de film zien. Het programma duurt 2 uur en bevat de volgende onderwerpen:

Bij de inschrijving voor een kopie van de film (1 kopie per huishouden!) kan men tevens aangeven in welke taal (Nederlands, Engels, Turks en Arabisch) men een kopie wil. Ook kan men aangeven of men een kopie wil ontvangen van een videofilm van de Herdenkingstocht die via de NOS is uitgezonden.
Door mensen straatgewijs uit te nodigen wordt zoveel mogelijk geprobeerd alle getroffenen samen met hun (voormalige) buren naar de film te laten kijken. Bij de vertoning zijn professionele hulpverleners en tolken aanwezig.
Kortom: iedereen wordt uitgenodigd. De uitnodigingen zijn maandag 10 juli verzonden aan de ontheemden. Op woensdag 12 juli volgen de uitnodigingen voor de bewoners van het gebied daaraan grenzend.


Stilstaan bij de ramp, een handreiking bij verwerking

Groepsbijeenkomsten:
In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat er een aantal bijeenkomsten georganiseerd is om getroffenen een handreiking te geven bij de verwerking.
Op 3 juli is een groep gestart in het Kompas die nog twee keer bij elkaar komt. De groep telt ruim 30 deelnemers.
Mochten andere bewoners belangstelling te hebben om in groepsverband te praten, dan kunnen ze zich telefonisch aanmelden bij de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening: telefoon (053) 4 353 353. Bij voldoende belangstelling start er een nieuwe groep.
De start van groepsbijeenkomsten voor Turkse en Marokkaanse inwoners is uitgesteld. Eind augustus volgt er een nieuwe oproep.

Ontmoetingsbijeenkomsten:
Verder worden er elke week ontmoetingsbijeenkomsten in het Kompas georganiseerd. Op dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur en op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Huisbezoek:
Indien u wenst, kunt u een afspraak maken voor een huisbezoek. Een medewerker van Slachtofferhulp komt dan bij u thuis. Bellen met 4555555 en vragen naar Slachtofferhulp.


Hoe helpt u uw kinderen bij het verwerken van de vuurwerkramp.
Tijdens en vlak na de ingrijpende gebeurtenis zijn de reacties van kinderen vergelijkbaar met die van volwassenen. Na de gebeurtenis kunnen bij kinderen specifieke klachten ontstaan. Veel van deze klachten zijn normale verschijnselen en helpen kinderen bij het verwerkingsproces. Dat verwerken kost tijd en meestal lukt het om op eigen kracht of met behulp van ouders te herstellen.

Afhankelijk van de leeftijd kunnen bij kinderen de volgende verschijnselen en klachten optreden:

Het kan zijn dat kinderen pas na enkele maanden deze klachten en verschijnselen gaan vertonen. Ouders dienen hier rekening mee te houden. Dat is vooral van belang als de ouders zelf de gebeurtenis al verwerkt hebben. Het kan zijn dat ze daardoor de klachten van hun kinderen niet in verband brengen met de schokkende gebeurtenis.

Wat kunnen ouders doen?
Het belangrijkste voor alle kinderen is dat ouders hen opvangen door naar ze te luisteren en in begrijpelijke taal uit te leggen wat er is gebeurd. Verder is van belang dat het kind in een vertrouwde omgeving komt en het dagelijkse ritme weer oppakt. Kinderen krijgen daardoor een gevoel van rust en veiligheid. Vertel wat er precies gebeurd is en zet de feiten op een rij. Dit voorkomt dat het kind last krijgt van gruwelijke fantasieën of de toedracht van de gebeurtenis hoort van een ander die niet de steun geeft die ouders wel kunnen bieden.

De ouders zelf
Niet alleen het kind, maar ook de ouders reageren op de schokkende gebeurtenis. Het is daarom belangrijk dat zij het kind vertellen dat zij wat anders dan normaal kunnen reageren en misschien niet altijd goed luisteren.

Als het niet overgaat
Het is heel normaal als een kind een tijdje uit zijn normale doen is. Dat is niets om zich zorgen over te maken. Het kan zijn dat ouders na drie maanden nog de indruk hebben dat hun kind het allemaal niet goed kan verwerken of dat hun kind nog wekenlang heel sterk op de gebeurtenis blijft reageren. Dan is het verstandig om contact op te nemen met de huisarts, het maatschappelijk werk, de leraar of decaan op school.

Voor telefonische ondersteuning kunnen ouders ook terecht bij de:

Tot slot nog enkele adviezen


HUURCOMPENSATIEREGELING per 1 juli 2000.

Uitgangspunten:
De regeling is bestemd voor huurders, die in aanmerking komen voor de Regelingen I en II en die per 1 juli 2000 als gevolg van woningschade, veroorzaakt door de ramp, noodzakelijkerwijs elders zijn gehuisvest en voor deze huisvesting een huurcontract hebben ondertekend.
Onder huurders wordt verstaan:

De huurcompensatie wordt berekend over het verschil in huurprijs van de oude en de nieuwe huurwoning na aftrek van eventuele huursubsidiebijdragen.
De huurprijs van de oude woning is de bruto-huurprijs, exclusief de stookkosten, op 1 mei 2000. In verband met de jaarlijkse huurverhoging van de nieuwe woning wordt de bijdrage jaarlijks per 1 juli bijgesteld.
Voor wat betreft de huurprijs van de nieuwe woning wordt uitgegaan van de bruto-huurprijs, exclusief de stookkosten. Als de stookkosten worden meegeteld, dan moet het werkelijke bedrag daarvan worden aangetoond. Als dit niet mogelijk is wordt het bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling daarvoor bekende forfaitaire bedrag gehanteerd.

De bedragen:
Aftrek wegens het ontbreken van stookkosten per 1 januari 2000:

De huurcompensatieregeling geldt voor huurwoningen met een huurprijs tot maximaal ƒ 1.149,-- (de zogenaamde huurgrens).
Overigens krijgen ook kamerbewoners de huursprong volledig gecompenseerd.

Voor zover, als gevolg van de ramp, woningen met een huurprijs van meer dan ƒ 634,-- zijn verhuurd aan jongeren onder de 23 jaar is de volgende werkwijze afgesproken:

  1. gebruikmaken van huursubsidieregeling tot ƒ 634,--;
  2. het meerdere boven ƒ 634,-- vergoeden op basis van deze regeling.

Huurders die op 1 juli 2000 nog niet helemaal goed zijn gehuisvest kunnen in het kader van deze regeling nog 1 keer worden geherhuisvest en hebben recht op huurcompensatie ter grootte van het verschil tussen de huurprijs (op 1 mei 2000) van de oude woning en de huurprijs van de definitieve woning. Als blijkt dat men op een later tijdstip nogmaals wenst te verhuizen naar een duurdere woning krijgt men in het kader van deze regeling voor de hogere huur geen compensatie. Indien de huurprijs van de definitieve woning lager is dan de huurprijs van de tijdelijke huisvesting wordt de bijdrage dienovereenkomstig aangepast.

Bij wie moet u zijn?
De Enschedese woningcorporaties voeren de huurcompensatieregeling uit voor huurders die zijn ondergebracht in:

  1. hun eigen bezit;
  2. het bezit van collega-corporaties buiten Enschede.

Het coördinatiepunt is bij Woningcorporatie De Woonplaats.

Voor huurders die zijn gehuisvest in particuliere huurwoningen, zowel in Enschede als daarbuiten, wordt deze regeling uitgevoerd door Woningstichting Domijn en Woningcorporatie De Woonplaats.
De financiële verrekening als gevolg van deze regeling vindt rechtstreeks plaats tussen de woningcorporaties en het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.


GEMEENTE BIEDT MOGELIJKHEID OM CONTACT TE ZOEKEN MET SLACHTOFFERS EN HULPVERLENERS VAN DE VUURWERKRAMP

Via het IAC wil de gemeente slachtoffers en hulpverleners de mogelijkheid bieden weer met elkaar in contact te komen. Hiertoe zal binnen het IAC een contactpersoon komen die één en ander zal gaan coördineren.
Wat moet u zich hierbij precies voorstellen:

Dit geldt ook voor hulpverleners die onderling contact zoeken of slachtoffers die elkaar hebben leren kennen en willen weten hoe het verder is gegaan.

Wij proberen vanaf 18 juli 2000 te beginnen. Telefoonnummer, postadres en een mailadres maken we in de volgende nieuwsbrief bekend.


Peuterspeelzaalwerk
De peuterspeelzalen De Speeldoos en Dikkertje Dap draaien weer als vanouds.
Omdat veel gezinnen vertrokken zijn naar andere wijken, zijn de wachtlijsten zo goed als verdwenen. Dit betekent dat er nu ruimte is om nieuwe kinderen aan te melden.
Kinderen mogen vanaf 2 jaar en 3 maanden naar de peuterzaal.
Voor meer informatie kunt U contact opnemen met:


BCE-verzekeraars:

De BCE-verzekeraars hebben een ander telefoon- en faxnummer. Ze zijn en blijven aanspreekbaar voor alle betrokkenen, bij voorkeur op de volgende nummers:
Tel. 0182 – 630983.
Fax. 0182 – 631226.


Het Gereformeerd Informatie Centrum (Het GIE).
Veel leden van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Enschede Noord (Lasondersingel) zijn getroffen door de vuurwerkramp. De diaconie wil deze mensen helpen. Daartoe is zij met een infocentrum begonnen waar mensen (niet alleen leden van bovengenoemde kerk, maar iedereen) hulp wordt geboden. Deze hulp kan zowel praktisch, pastoraal als psycho-sociaal zijn.

Wat kunt u van het GIE verwachten?
Voor dit doel is er een telefonische hulpdienst opgezet waar u 24 uur per dag terecht kunt voor vragen, opmerkingen of zomaar een praatje. Indien u aangeeft dat u meer hulp nodig
heeft, dan kan het informatiecentrum u helpen met het vinden van een passende oplossing voor uw probleem. Voor praktische zaken kunnen bijvoorbeeld vrijwilligers worden ingeschakeld (verhuizen, oppassen, enz.). Ook kan meer professionele hulp worden geboden op pastoraal, maatschappelijk en psycho-sociaal gebied. Daarnaast kan het GIE adressen doorgeven waar u met specifieke vragen terecht kunt.

Het GIE
Oldenzaalsestraat 215 A
7523 AB Enschede
tel. 053-4361409 (24 uur per
dag)


Belangrijke adressen en telefoonnummers


COLOFON
Uitgave van: Informatie- en Advies Centrum (IAC)
Redactie: Publieksvoorlichting
Telefoon: 053-4845054
Fax: 053-4845118